خبر جلسه شورای عالی ستره محکمه  11 جوزا

humaira
Sat, Jun 01 2019 12:31 PM
shora

 

شورا نخست روی انتظام بهتر اجراات اداری محاکم مدنی کشور بحث نموده و در مطابقت به احکام مواد37-38 و 39 قانون اصول محاکمات مدنی  به محاکم مذکور هدایت داد تا  با استفاده از دفاتر پیش بینی شده  قانونی و متناسب به خصوصیات کاری  هر محکمه  و نیز با توجه به سایر مکلفیتهایی که توسط  مقررات ، لوایح و طرز العملهای تصویب شده شورای عالی به انها متوجه گردیده ، در قسمت انسجام هرچی بیشتر اجرات اداری دقت نمایند تا سهولت وسرعت دراجراات  تامین وتضمین گردد .

بعداً طبق اجنداء درحالیکه  حارنپوه دوکتورغلام حیدر علامه مرستیال تعقیب قضایی لوی حارنوالی و حارنوالان مربوط ، اقارب ووکلای محکومین جزایی حضور داشتند  ، ده درخواست تجدید نظرجزایی در موارد پول شویی ، سرقت ، قا چاق مواد مخدر ، فساد اداری ، قتل ، فریبکاری و تجاوز جنسی  درپرتو شرایط مندرج حکم ماده 282 قانون اجراات جزایی مورد غور ورسیده گی قرارگرفته و درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید .

همچنان  تبدیلی محکمه یک قضیه جزایی نیز جزءاجندا بود که درمورد تصمیم  لازم گرفته شد .

Latest news

Fri, Mar 15 2019 8:33 PM
Background image

Afghan Judiciary spokesman conference for violence cases against women

Over the past four years, more than 7,200 cases of violence against women have been received . . .

Mon, Mar 04 2019 8:22 PM
Background image

Report of Supreme Court high council meeting

In addition to the Supreme Court, the Supreme Court met on Saturday 11th of 1397, under the chairmanship of the Supreme Court head of the Sejd Yusuf Haleim, and convened a series of. . .

Tue, Jan 01 2019 10:16 PM
Background image

The Supreme Council of Supreme Court Meeting

Date: Dec 12, 2018 

The Supreme Council of Supreme Court convened a meeting of the Supreme Court Chief Justice Seyyed Youssef Halim, chairman of the Supreme Court, before Saturday. . .

BACK TO NEWS