خبر جلسه شورای عالی ستره محکمه ۱۹ اسد

humaira
Tue, Aug 10 2021 2:37 PM
444

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضا ت ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست به منظور کاهش ازدحام و تسریع روند رسیده گی به خواستهای مراجعه کننده گان درآمریت های وثایق ششگانه شهرکابل ، تجویز کرد تا تحت اشراف یکتن از اعضای محترم شورای عالی ستره محکمه و باحضور آمرین وثایق  ، روی انتظام بهترارائه خدمات ، ایجاد سهولت وسا ده سازی مراحل اجرای وثایق از لحاظ شکلی و متنی و توظیف کارکنان مسلکی بیشردرین بخشها ، اقدام عاجل صورت گیرد تا ازتاخیر و طوالت اجرای وثایق متقاضیان جلو گیری به عمل آید .

بعداً یکعده از تقاضا های تجدید نظر ریاست عمومی قضایای دولت درموضوعات حقوق عامه و غصب املاک دولتی با حضور معین مسلکی وزارت عدلیه ، څارنوالان قضایای دولت ، نماینده گان ادارات موکل و اطراف قضایا متکی به شرایط حکم ماده 482 قانون اصول محاکمات مدنی مورد غور قرارگرفته ودرهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ شد .

درادامه جلسه ، استهداات واصله مورد بحث قرار گرفته و درخصوص اشکال درتنفیذ یک فیصله ترکه و تقسیم ، چگونگی رعایت مواد مرتبط به قانون قرار داد های تجارتی در حل و فصل منازعات تجارتی و صلاحیت تجویز اعاده دارایی های غیر قانونی محکومین جرایم فساد اداری ، درپرتو مصوبات شورای عالی ستره محکمه وقوانین نافذه رهنمایی بعمل امد .

برعلاوه رسیده گی به یکعده ازدرخواستهای تبدیلی محکمه در قضایای مدنی و جزایی نیز جزء اجنداء بود که پیرامون انها تصامیم لازم گرفته شد .

Latest news

Wed, Aug 04 2021 2:05 PM
Background image

The Chief Justice and the Members of the High Council Planted Tree Saplings at the Supreme Court on the Occasion of National Arbor Day

Pursuant to the presidential decree which is issued to increase green space, promote new ways of planting and afforestation, and emphasize the importance of trees and forests in. . .

Wed, Aug 04 2021 1:57 PM
Background image

The Coordination and Monitoring Session Is Held on the IDLO’s Assistance to the Justice and Judicial Institutions

The coordination meeting in order to organize the IDLO’s assistance to the justice and judicial institutions was presided over by H.E. Sayed Yousuf Halim, the Chief Justice, with the. . .

Wed, Aug 04 2021 1:22 PM
Background image

The High Council of the Supreme Court Sessions Report

The High Council of the Supreme Court held its regular session on March 23, 2021, presided over by H.E. Sayed Yousuf Halim, the Chief Justice of the Supreme Court, and discussed the. . .

BACK TO NEWS