اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

humaira
222
تدارکات اداره عالی ستره محکمه ج .ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی{لات اول: تدارک وسایل اولیه دفتری از قبیل میز، چوکی، فرش ، الماری چوبی ، و غیره.{لات دوم : تدارک تخته لاسانی ، لوله گازو ، میخ و غیره ، برای ساخت و ترمیم الماری ها و میز های مرکز بشمول محاکم استیناف ولایت کابل{. اشتراک نموده و شرطنامه را از سایت اداره تدارکات ملی{NPA} بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:15 قبل از ظهر مورخ 19/اسد /1400 به مدیریت عمومی تدارکات واقع چهاراهی مسعود ناحیه نهم کابل ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.
تضمین آفر بصورت{ تضمین بانکی } برای لات اول مبلغ 190000 افغانی و برای لات دوم مبلغ (17000 افغانی که مجموعاً تضمین آفر برای هر دو لات مبلغ (207000) افغانی میشود. آفر گشائی آن بتاریخ 19/اسد/1400 ساعت 10:30 قبل از ظهر در مقر ستره محکمه تدویر میگردد .
نوت: جلسه قبل از آفر گشایی به تاریخ 10/اسد/1400 ساعت 10:00 قبل از ظهر در آمریت تدارکات مقر ستره محکمه دایر میگردد .

Latest announcements

Mon, Apr 15 2019 10:00 AM
Background image

Announcement

The law of the courts of credit has been valid since Tuesday, 27th of August, 1398. Courts of honor of the center and the courts will apply their performance accordingly.

To get the law to the . . .

Sun, Apr 14 2019 3:20 PM
Background image

supreme court announcement

Notifying the graduates of religious schools, lawyers and members of the 14th grade of the official religious schools in the country who are interested in enrolling in the judicial examination, the . . .

Sun, Apr 14 2019 3:02 PM
Background image

Announcement of general Administrative and financial directorate

To this end, pursuant to paragraph (2) of article 46 of the Procurement Law, the Public Prosecutor shall be informed, the Supreme Court. A.A. intends to conclude a contract for 77 non-standard . . .

Back to announcements