برنامه آموزشی ارتقای ظرفیت دایر گردید

humaira
Wed, Jul 14 2021 8:43 AM
222

     به ادامه برنامه های آموزشی ریاست ارتقاء ظرفیت و ارزیابی اجراآت، برنامه آموزشی جندر، منع خشونت علیه زنان وقانون منع آزار و اذیت زنان و اطـفال ازتاریخ 20 الی 21 سرطان 1400 با همکاری مالی دفترمحترم {GIZ} برای 22تن کارکنان محترم اداری ریاست های مرکزی ستره محکمه و محکمه استیناف ولایت کابل راه اندازی گردید.

    موضوعات موردبحث برنامه آموزشی شامل مفاهیم اساسی جندر ، رابطه میان حقوق بشرومنع خشونت علیه زن ، حقوق زنان / دختران درشریعت اسلامی ، قانون منع خشونت علیه زن ومطابقت آن باقانون اساسی، انواع خشونت مطابق قانون منع خشونت علیه زن، معرفی واهداف قانون منع آزاروازیت زنان واطـفال بود که توسط دکتورسیدشاه فیصل "سادات "رئیس عمومی منابع بشری وآموزگار ریاست ارتقاء ظرفیت وارزیابی اجراآت تدریس گردید.

Latest news

Mon, Jun 14 2021 11:24 AM
Background image

The Fight Against Drugs (Narcotics and Intoxicants)

Judicial Performance Report of the Primary Court of the Counter-Narcotics Justice Center.1. Report
The Primary Court of the Counter-Narcotics Justice Center heard a total of 98 cases. . .

Mon, Jun 14 2021 11:15 AM
Background image

The Fight Against Corruption

Judicial Performance Report of the Anti-Corruption Primary Court
1. Report
The Anti-Corruption Primary Court heard a total of 18 criminal cases related to corruption from January 20 to. . .

Mon, Jun 14 2021 11:09 AM
Background image

The Acting General Administrative Director of the Judiciary Meets the IDLO’s Director of Programs

Justice Jawed Rashidi, the Acting General Administrative Director of the Judiciary met with Ms. Mangala, the IDLO’s Director of Programs, on February 11, 2021. In this meeting, at first. . .

BACK TO NEWS