از فعالیتها وکارکرد های دوران کاری آنعده از منسوبین قضائی و اداری که در سالجاری بازنشسته گردیدند، سپاسگزاری بعمل آمد

alisina
Tue, May 04 2021 9:47 AM
55

بارعایت  احکام قانون کار و با در نظرداشت تکمیل سن وتکمیل مدت خدمت، طی سالجاری یکعده از منسوبین اداری وقضائی ستره محکمه  مواجه به تقاعد گردیدند.

ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان  به منظور قدر دانی از کار و فعالیت  دوران کاری آنان قبل از ظهر دوشنبه 13 ثور سپاس نامه های را به آنان تفویض نمود که طی آن  از کار وفعالیت آنها در دوران تصدی وظیفه  شان قدر دانی وسپاس بعمل آمده، صحت، عافیت وموفقیت بعدی آنان در امور زنده گی از بارگاه الله متعال (ج) آرزو گردیده است.