خبر شورای عالی ستره محکمه ۲۸ دلو

alisina
Wed, Feb 17 2021 8:52 AM
28 دلو

شورای عالی ستره محکمه  تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد.

شورا نخست به منظور تنظیم امور مربوط به حقوق وامتیازات کادر قضایی ، فراهم نمودن زمینه ارتقای مسلکی ، بلند بردن سطح دانش و مهارت های نویسنده گی ، علمی وتحقیقی قضات و تقویت نظام قضایی ، حقوقی وعلمی ، متکی به احکام مواد 89 و 31 قانون تشکیل وصلاحیت قوه قضائیه  مسوده مقرره حقوق وامتیازات کادر قضایی را  مورد غور قرارداده و ادامه بحث را به هدف تدقیق بیشتر به جلسه بعدی موکل کرد .

بعداً یک تقاضای تجدید نظر ریاست عمومی قضایای دولت درخصوص ملکیت عامه با حضور رئیس عمومی قضایای دولت ، څارنوال مربوط ، نماینده اداره موکل و طرف قضیه  و نیز یک تقاضای شخص بریک فیصله قطعی و نهایی مورد غور قرار گرفته ودرهر دو مورد  درپرتو شرایط حکم ماده 482 قانون اصول محاکمات مدنی تصامیم لازم گرفته شد .

متعاقباً بادرنظرداشت  نتایج تفتیش های عادی و اقتضایی به هفت تن از قضات  محاکم استیناف ولایات تخار ، کابل و هرات  بدلیل عدم رعایت تقییدات قانونی دراجرای وثایق و اجتناب از رسیده گی به یک دعوی جزا های لازم تادیبی تجویز گردید .

درادامه جلسه در برابر استهداات محکمه استیناف ولایت کابل مبنی بر تشخیص محکمه ذیصلاح رسیده گی به دعوی جبران خساره ناشی از ایام توقیف و تثبیت قیمت وثایق صورت حال و فیصله های تجارتی طبق قانون محصول محاکم ، استهدائیه محکمه استیناف بلخ درمورد اشکال در تنفیذ یک فیصله مدنی و استهدائیه  محکمه استیناف ولایت فراه در رابطه به درج مشخصات تذکره الکترونیکی دروثایق ، به استناد  به احکام قوانین نافذه رهنمایی های لازم بعمل امد .

برعلاوه بنابر مطالبه اداره محترم لو ی څارنوالی ، یکعده ازقضایای جزایی تبدیل محکمه گردیده و نیز به منظور رسیده گی به قضایای متراکم جزایی ، صلاحیت (71) دوسیه جزایی به محاکم استیناف ولایات کابل ، بلخ ،  فاریاب ، سرپل ، هلمند ، پکتیا ، کندز ، زابل ، ارزگان و نیمروز تفویض گردید .

Latest news

Sun, Nov 10 2019 10:47 AM
Background image

گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی

 

 گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی مطابق پلان سال 1398 ریاست ارتقأ ظرفیت و ارزیابی اجراآت برای کارمندان ارشد ریاست های منابع بشری، استخدام و سوانح ، ارتقأ ظرفیت و. . .

Fri, Mar 15 2019 8:33 PM
Background image

Afghan Judiciary spokesman conference for violence cases against women

Over the past four years, more than 7,200 cases of violence against women have been received . . .

Mon, Mar 04 2019 8:22 PM
Background image

Report of Supreme Court high council meeting

In addition to the Supreme Court, the Supreme Court met on Saturday 11th of 1397, under the chairmanship of the Supreme Court head of the Sejd Yusuf Haleim, and convened a series of. . .

BACK TO NEWS