گزارش برنامه آموزشی برای (27) تن از کارکنان اداری و محررین ریاست های محاکم استیناف ولایات سرپل، جوزجان، سمنگان، بغلان و بلخ

humaira
Mon, Feb 08 2021 11:02 AM
عکس

به ادامه  برنامه های آموزشی، ریاست ارتقأ ظرفیت وارزیابی اجراآت، برنامه آموزشی ثبت اسناد و وثایق، طرزالعمل سیستم اداری محاکم، پلانگذاری سازمانی ورهنمود مراسلات اداری  بتاریخ 5 الی8 دلو سال 1399 به همکاری مالی مؤسسه محترم عدالت دفتر(چکی) برای (27) تن از کارکنان اداری و محررین ریاست های محاکم استیناف ولایات سرپل، جوزجان، بغلان، سمنگان و بلخ درشهرمزارشریف تدویریافت.

 مباحث روی مبنای قانونی ثبت اسناد و وثایق، صلاحیت ماهوی، صلاحیت حوزوی، تثبیت اهلیت اشخاص مشمول وثیقه، درج مشخصات تذکره در وثیقه، اخذ نشان انگشت و امضای اشخاص شامل وثیقه، انواع اشخاص حکمی، ستون تعرفه اشخاص، ستون موضوع وثیقه، ستون تشریحات وثیقه،  تحویل محصول وثیقه، قباله بیع قطعی، قباله بیع جایزی، تملیک خط و وثیقه وصیت خط؛ وطرزالعمل سیستم اداری محاکم شامل پوش دوسیه های حقوقی و جزایی، کتاب ثبت اجراآت دوسیه های جزایی و حقوقی، کتاب توزیع و خروج، کتاب تسلیمی قضات، فورم گزارش دهی ربعوار اجراآت حقوقی و جزایی متمرکز بود که توسط آموزگار ریاست ارتقاء ظرفیت وارزیابی اجراآت وآمر ثبت اسناد و وثایق محکمه استیناف ولایت بلخ در دو روزاول ارایه گردید.

بخش دوم برنامه که اهم فعالیت های محاکم را به لحاظ مدیریتی تشکیل میداد شامل پلان گذاری سازمانی بود که شامل ضرورت پلانگذاری، اهمیت پلانگذاری وتاریخچه آن، محاسن ومحدویت های پلانگذاری، اصول پلان گذاری، انواع پلان گذاری، تفاوت پلانگذاری استراتیژیک باپلان گذاری عملیاتی، مراحل پلان گذاری، شاخص های نظارت وارزیابی بیان مامورت دیدگاه؛ تحلیل وضعیت؛ swot، pest، fishbone،7S مکینزی، اندیکاتور وشاخص تقسیم بندی وظایف به اساس 4 اصل آیزن­هاور و رهنمود مراسلات­ اداری بود توسط محترم حامد "بها عیار" رئیس ارتقاء ظرفیت وارزیابی اجراات به پیشبرده شد که بازدهی نهایت قابل استقبال را ازطرف اشتراک کننده گان به همراه داشت.

درختم برنامه ابتداء محترم حامد"بهأ عیار" روی انجام فعالیت ها دراموراجرای وثایق، تطبیق طرزالعمل سیستم اداری محاکم ورهنمود مراسلات اداری به اساس پلانگذاری های سازمانی وعملیاتی سالانه دریک عمل مدیریتی با استفاده از اندوخته های برنامه تاکید نموده به اجراآت بموقع، برخورد مناسب ومسلکی با مراجعین وانجام فعالیت ها دریک میگانیزم شفاف وحسابدهی شده مؤثرپرداخت.

بعداً محترم عبدالوراء "قیومی" رئیس دیوان حقوق عامه محکمه استیناف ولایت بلخ برنامه آموزشی را یکی ازضروریات وقت خوانده وتاکید نمود تا این برنامه دربخش قضائی نیزتعمیم داده شود واکثرمشکلات درقسمت مراسلات اداری، نحوه تحریرقرارها، وفیصله جات به شکل حقوقی ومسلکی وجود داشته وازاهمیت برنامه دریک سان سازی فعالیت ها وعملکردهای برنامه ریزی شده اظهارامتنان نمود.

همچنان فرید احمد"سلطانی" سوپروایزرهمکاری های مالی برنامه های آموزشی درقسمت همکاری های خویش مطابق پلان ارتقاء ظرفیت دربخش آموزش­ها با ریاست ارتقاء ظرفیت وارزیابی اجراآت معلومات داده ازفعالیت های برنامه ریزی شده وهمکاری های ریاست ارتقاء ظرفیت وارزیابی اجراآت با تیم کاری شان اظهارسپاس وامتنان نمود وبرنامه با توزیع تصدیق نامه ها به پایان رسید.

Latest news

Sun, Nov 10 2019 10:47 AM
Background image

گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی

 

 گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی مطابق پلان سال 1398 ریاست ارتقأ ظرفیت و ارزیابی اجراآت برای کارمندان ارشد ریاست های منابع بشری، استخدام و سوانح ، ارتقأ ظرفیت و. . .

Fri, Mar 15 2019 8:33 PM
Background image

Afghan Judiciary spokesman conference for violence cases against women

Over the past four years, more than 7,200 cases of violence against women have been received . . .

Mon, Mar 04 2019 8:22 PM
Background image

Report of Supreme Court high council meeting

In addition to the Supreme Court, the Supreme Court met on Saturday 11th of 1397, under the chairmanship of the Supreme Court head of the Sejd Yusuf Haleim, and convened a series of. . .

BACK TO NEWS