اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

supremecourt
1

تدارکات اداره عالی ستره محکمه ج .ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی{ تدارک (44) قلم قرطاسیه باب غیر مطبوع (لات اول) و (59) قلم رنگهای پرنتر مختلف النوع (لات دوم) برای شعبات مرکز بشمول محاکم استیناف ولایت کابل ضرورت سال مالی 1400}اشتراک نموده و نقل شرطنامه را در حافظه یا فلش دسک از آمریت تدارکات ریاست عمومی مالی و اداری و سایت اداره تدارکات ملی{NPA} بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:15 قبل از ظهر مورخ 20/دلو/1399 به مدیریت عمومی تدارکات واقع چهاراهی مسعود ناحیه نهم کابل ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد. تضمین آفر برای لات اول مبلغ (100000) یکصد هزار افغانی و برای لات دوم مبلغ (120000) یکصدو بیست هزار افغانی بوده. داوطلبی که به هر دو لات نرخ ارائیه مینمائید باید مجموعه تضمین آفر خویش را مبلغ (220000) دو صد و بیست هزار افغانی بشکل تضمین بانکی ارایه نمائید. آفر گشائی آن به تاریخ 20/دلو/1399 ساعت 10:30 قبل از ظهر در آمریت تدارکات ستره محکمه دائر میگردد. نوت: جلسه قبل از آفر گشایی و ملاحظه نمودن نمونه ها به تاریخ 7/دلو/1399 ساعت 10:15 قبل از ظهر در آمریت تدارکات مقر ستره محکمه تدویر میگردد .

Latest announcements

Mon, Apr 15 2019 10:00 AM
Background image

Announcement

The law of the courts of credit has been valid since Tuesday, 27th of August, 1398. Courts of honor of the center and the courts will apply their performance accordingly.

To get the law to the . . .

Sun, Apr 14 2019 3:20 PM
Background image

supreme court announcement

Notifying the graduates of religious schools, lawyers and members of the 14th grade of the official religious schools in the country who are interested in enrolling in the judicial examination, the . . .

Sun, Apr 14 2019 3:02 PM
Background image

Announcement of general Administrative and financial directorate

To this end, pursuant to paragraph (2) of article 46 of the Procurement Law, the Public Prosecutor shall be informed, the Supreme Court. A.A. intends to conclude a contract for 77 non-standard . . .

Back to announcements