خبر شورای عالی ستره محکمه ۲۳ جدی۱399

alisina
Tue, Jan 12 2021 8:14 PM
1

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست گزارش اجراات قوه قضائیه طی سال مالی 1399 را  مورد غور و بررسی قرارداد . درین گزارش موقف و جایگاه  قوه قضائیه ازمنظر قانون اساسی ،  اجراات شورا یعالی ستره محکمه و محاکم ثلاثه ،  فعالیتهای تقنینی در ساحه قضاء ، روند گزارشگیری و نظارت از محاکم ،  پروسه تقرر قضات و میزان پیشرفت اصلاحات تشکیلاتی وریفورم بخشهای اداری ، برنامه های ارتقای ظرفیت ، ستاژ قضایی و مبارزه با فسا اداری ، فعالیت های تکنالوژی معلوماتی ، نهادینه شدن جلسات علنی قضایی ،  وضعیت بودجه عادی ، انکشافی وتاسیسات زیربنایی قوه قضائیه و چالشهای فرا راه در ابعاد مختلف بازتاب یافته است . شورای عالی بعداز تایید آن تجویز کرد تا گزارش به مقام عالی ریاست ج.ا.ا تقدیم  و نیز درچهارچوب برنامه گزارشدهی دولت به ملت  به ا گاهی مردم رسانیده شود.

بعداً استهدائیه محکمه استیناف کابل درخصوص چگونگی رعایت مواد 11 و 499 قانون اصو ل محاکمات مدنی  دردعاوی تجارتی با توجه به حالات جدیدی که عرض اندام مینماید ، استهدائیه ریاست محکمه استیناف غصب املاک دولتی درمورد  نحوه فعالیت ورسیده گی به جنبه های حقوقی و جزایی قضایای غصب املاک دولتی و استهدائیه ریاست محکمه استیناف بلخ درمورد تعیین محکمه ذیصلاح  رسیده گی به یک دعوی قضایای  دولت مورد غور قرارگرفته و درهرمورددر روشنایی احکام قوانین نافذه رهنمایی صورت گرفت . 

متعاقباً بادرنظرداشت نتیجه گزارش تفتیش اقتضایی ، به یکتن از قضات محکمه استیناف ولایت تخار پس از تشخیص تخطی وی ، جزای لازم تادیبی تجویز  شد .

به همین ترتیب یکعده درخواستهای تبدیلی محکمه  در قضایای جزایی مورد غور قرارگرفته و نیز بنابر پیشنهاد اداره لوی څارنوالی صلاحیت رسیده گی به بیست دوسیه جزایی به محاکم ابتدائیه و استیناف ولایت کابل تفویض گردید .

برعلاوه یکعده از پیشنهادات مربوط به ارتقای درجه کادری قضات و رسیده  گی به یکتعداد دوسیه های جزایی وفق احکام قا نون اجراات جزایی نیز جزء اجندا بودکه درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید

Latest news

Sun, Nov 10 2019 10:47 AM
Background image

گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی

 

 گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی مطابق پلان سال 1398 ریاست ارتقأ ظرفیت و ارزیابی اجراآت برای کارمندان ارشد ریاست های منابع بشری، استخدام و سوانح ، ارتقأ ظرفیت و. . .

Fri, Mar 15 2019 8:33 PM
Background image

Afghan Judiciary spokesman conference for violence cases against women

Over the past four years, more than 7,200 cases of violence against women have been received . . .

Mon, Mar 04 2019 8:22 PM
Background image

Report of Supreme Court high council meeting

In addition to the Supreme Court, the Supreme Court met on Saturday 11th of 1397, under the chairmanship of the Supreme Court head of the Sejd Yusuf Haleim, and convened a series of. . .

BACK TO NEWS