مرتکبین اعمال اختطاف منجر به قتل محکوم به اعدام شدند

alisina
Mon, Jan 04 2021 10:43 AM
1

درجلسه علنی قضایی دیوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی محکمه استیناف کابل که دیروز برگزار گردید ، هفت تن ازمرتکبین جرایم اختطا ف ، اختطاف منجر به قتل و سایر جرایم جنایی استینافاً محکوم به مجازات گردیدند . درجلسه ایکه به تاریخ سیزدهم جدی دایر گردیده بود ، نخست څارنوالان موظف اعتراضیه های شانرا در برابر برخی ازاحکام محکمه ابتدائیه در خصوص متهمین ابراز داشته و درمورد آنها مطابق به احکام کود جزای کشور مطالبه مجازات کرد . بعداً درحالیکه متهمین اظهارات شانرا بیان داشته ووکلای قانونی آ نها به دفاع از آنان پرداختند ، هیئات قضایی با مطالعه و ارزیابی اسناد ، مدارک و دلایل مندرج دوسیه که ارتکاب جرایم اختطاف ، اختطاف منجر به قتل ، ا نجام فعل لواط ، زنا و تجاوز جنسی توسط متهمین را به اثبات میرسانید و نیز از قتلها وترورهای بیرحمانه و همچنان دفن اجساد توسط آنها در یک حویلی پرده بر میداشت وهریک نسبت به انجام اعمال شان معترف بودند ، درنتیجه در مطابقت به احکام مواد 644 ، 547- 598- 647 – 536 و ما ده 5 کود جزاء وباتایید وقسماْ نقض برخی ازاحکام محکمه ابتدائیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متهمین هریک احمدالله ، باتور ، محب الله وشاذیه نامه را به اشد مجازات یعنی اعدام ، شریف الله را به سی سال حبس و شیربازنام را به دوسال حبس محکوم نموده و به برائت دلاور نام بنابر عدم موجودیت دلا یل الزام حکم کرد . درجلسه به محکومین تفهیم شد که حقوق فرجام خواهی شان طبق احکام قانون محفوظ میباشد .

Latest news

Sun, Nov 10 2019 10:47 AM
Background image

گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی

 

 گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی مطابق پلان سال 1398 ریاست ارتقأ ظرفیت و ارزیابی اجراآت برای کارمندان ارشد ریاست های منابع بشری، استخدام و سوانح ، ارتقأ ظرفیت و. . .

Fri, Mar 15 2019 8:33 PM
Background image

Afghan Judiciary spokesman conference for violence cases against women

Over the past four years, more than 7,200 cases of violence against women have been received . . .

Mon, Mar 04 2019 8:22 PM
Background image

Report of Supreme Court high council meeting

In addition to the Supreme Court, the Supreme Court met on Saturday 11th of 1397, under the chairmanship of the Supreme Court head of the Sejd Yusuf Haleim, and convened a series of. . .

BACK TO NEWS