گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه

humaira
شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ - ۱۴:۵۸
at

 

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهرشنبه 14 جدی 1398 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات تشکیل جلسه داد .

شورا نخست درادامه بحث جلسه قبلی ، روی ابهامات مربوط به قانون محصول محاکم غور نموده وبه منظور تطبیق سالم قا نون مذکور وتوحید اجراات محاکم ، توضیح ورهنمایی ذیل را بعمل اورد .

  1. تجاویزی که برمبنای ولایت قاضی درخصوص نفقه خط ، وصایت خط و امثال ان در وثیقه اجرا میگردد، تابع قیمت وثیقه بوده  ولی سایر تجاویزی که در قرار اتخاذ میشوند ، درصورتیکه دارای وجه مالی باشند ، طبق فقره 2 ماده 9 قانون محصول ماکم تابع محصول اند .
  2. درصورتیکه صدور فیصله به نفع دولت باشد ،  صرف قیمت وثیقه فیصله خط از اداره ایکه حکم به نفع ان صادر شده ، قابل تحصیل میباشد .
  3. هرگاه محکوم علیه به محکوم له تغییر موقف نماید ، محصول پرداخت شده ازجانب وی دوباره برایش قابل استرداد بوده و محکوم علیه فعلی مکلف به پرداخت محصول میباشد .

دراخیر به هدف ایجاد توازن در اخذ محصول ورفع چالشهای موجود  در قانون محصول محاکم ، ضرورت ایزاد و تعدیل در برخی از موارد لازم دانسته شده و در زمینه به ریاست عمومی تدقیق و مطالعات هدایت مقتضی صادرگردید .

بعداً به منظور رسیده گی سریع  به قضایای جزایی ، مدنی ، احوال شخصیه و حقوق عامه ، استفاده از وسایل الکترونیکی آنلاین تجویز گردید تا آنعده از متهمین ، شاهدان وسایر اشخاصی که حضور آنان در رسیده گی های قضایی ضرورت است ، بتوانند به منظور ارا ئه اظهارات وادای شهادت به جلسات قضایی از طریق آنلاین حضور بهم رسانند ، درین رابطه رهنمود استماع آنلاین  بارعایت احکام قانون تصویب و هدایت داده شد تا به محاکم تعمیم گردد .

 

همینطور شورایعالی روی طرح نهایی تعدیلات در کود جزا ء که قبلاً از طریق برگزاری سیمینارعالی کودجزاء تدوین گردیده بود ، غور همه جانبه نموده وبعداز تصویب هدایت داد تا به منظور طی مراحل بعدی به انستیتیوت محترم امور قانونگزاری وزارت محترم عدلیه ارسال شود .

همینطور به منظور تامین هما هنگی دراجراات پیرامون رسیده گی به قضایای حقوق عامه و املاک دولتی بین شخص ودولت ، خاطر نشان گردید تا تمام محاکم کشور درجریان رسیده گی دعاوی بین ادارات دولتی و اشخاص حقیقی و حکمی ماده هشتم قا نون قضایای دولت و سایر تعدیلات مربوط به آن و نیز مصوبه شماره 210 مورخ 9ر7ر1398 شورای عالی ستره محکمه  را رعایت و تطبیق نمایند .

تازه ترین اخبار

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲ - ۱۵:۰
Background image

کمیته رهبری سیستم مدیریت قضایا تشکیل جلسه داد.

کمیته رهبری سیستم مدیریت قضایا بعد از ظهرامروز دوم دلو تحت ریاست قضاوتوال نجیب الله اکبری سرپرست آمریت عمومی اداری قوه قضائیه وبه اشتراک :

  • دوکتورمهجور مشاور حقوقی شورای امنیت ملی.
  • د. . .
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۵:۳
Background image

کمیته رهبری مدیریت سیستم قضایا تشکیل جلسه داد

 

بعداز ظهر30 جدی سالروان ، کمیته رهبری مدیریت سیستم قضایا تحت ریاست قضاوت وال نجیب الله اکبری سرپرست امریت عمومی اداری قوه قضائیه و به اشتراک دوکتورمهجور مشاور حقوقی شورای امنیت ملی ،. . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۴:۴۰
Background image

گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه

 

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر دوشنبه 30 جدی 1398 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست بر نهادینه شدن تدویر جلسات قضایی به. . .

بازگشت به اخبار