گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه 2 میزان

humaira
چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۰ - ۱۰:۱
خبر

 

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه 2 میزان 1398 تحت ریاست قانونپوه سیدیوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست با توجه به استهدای ریاست محکمه استیناف کابل درمورد معضل مربوط به نحوه اجرای تضمین خط ها در برابر دیون بانکها که تحت شرایط متفاوت مطرح میگردند ، متکی به مصوبات متعدد شورای عالی ستره محکمه که طی سالهای مختلف در زمینه صدور یافته ، به ریاست عمومی تدقیق و مطالعات هدایت داد تا مشکل رادرهماهنگی بادیوانهای تجارتی و امریت های وثایق محکمه استیناف کابل  درروشنی قوانین و مقررات نافذه  تدقیق و بررسی نموده  و درخصوص موضوع  بادریافت یک راه حل قانونی ابراز نماید و در گام بعدی به منظور تامین وحدت اجراات  محاکم روی لایحه ضمانت خط ها که از سالهای ماضیه مرعی الاجرا بوده ، بازنگری و طرح جدید را مطابق به نیاز های فعلی و بانظرداشت ابعاد موضوع اماده نماید .

بعداً سه تقاضای تجدید نظر ریاست عمومی قضایای دولت درموضوعات حقوق عامه ، باحضور رئیس عمومی قضایای دولت ، نماینده گان ادارات موکل و اطراف قضایا طبق شرایط مندر ج حکم ماده 482 قانون اصول محاکمات مدنی مورد غور ورسیده گی قرارگرفته ودرهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید.

درادامه جلسه برخی از تخلفات قضایی و اداری تحت بررسی قرارگرفته و بادرنظرداشت گزارشهای تفتیشی و نظریات تدقیقی به پانزده تن از قضات  محاکم استیناف ولایت کابل که درنتیجه تفتیش اجراات قضایی و اداری تخطی های شان تثبیت گردیده بود ، در مطابقت به احکام مقرره طرز رسیده گی به تخلفات قضایی ، جزا های لازم تادیبی تجویز  و نیز ازکار و فعالیت رئیس عمومی تفتیش قضایی و مفتشین مربوط بخاطر اجرای سالم وظایف شان ابراز امتنان بعمل امد .

برعلاوه درجلسه شورای عالی ضمن غوربریکعده ازدرخواستهای تبدیلی محکمه در قضایای مدنی و جزایی ، بنابر مطالبه اداره محترم لوی څارنوالی ، صلاحیت رسیده گی به (44) دوسیه جزایی به محاکم استیناف ولایات  غور ، بادغیس ،  خوست ، هلمند ، جوزجان ، تخار ، سرپل ، بدخشان و دایکندی تفویض گردید .

 

 

تازه ترین اخبار

چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۴ - ۱۴:۳۷
Background image

گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه

گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه 23 میزان 1398 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قا ضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد . شورا. . .

شنبه ۱۳۹۸/۷/۲۰ - ۱۵:۹
Background image

گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه

 

 

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر شنبه 20 میزان 1398 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست با توجه به نتایج تفتیش های  عادی و. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۷ - ۱۱:۱۸
Background image

گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه

 

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه 16 میزان 1398 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم  قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست  مراتب تسلیت خویشرا نسبت وفات. . .

بازگشت به اخبار