وزیر اسبق تجارت و صنایع به یکسال حبس تنفیذی ورد ۸۶۴ هزار دالر امریکایی محکوم به مجازات گردید

alisina
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۵ - ۱۵:۳۵
5

دوسیه سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی ، اختلاس و تمرد به اتهام میر محمد امین فرهنگ  وزیر اسبق تجارت و صنایع درجلسه علنی قضایی محکمه خاص وزراء  که قبل از ظهر امروز پنجم حوت تحت ریاست قضا وتپوه دوکتور عبدالملک کاموی  و عضویت  قضاوتپوه براتعلی متین و پوهنوال عبدا لقادر عدالتخواه اعضای  شورای عالی ستره محکمه برگزار گردیده بود ، غیاباً طبق احکام قانون مورد رسیده گی محاکماتی قرار گرفت .

 درجلسه امروزی بعداز توضیح اجراات لازم قانونی درخصوص جلب و احضارمتهم وفق احکام قا نون و عدم حضوروی درموعد تعیین شده درجلسه ،  موصوف حکماً حاضر پنداشته شده  و به څارنوال موظف  فرصت داده شد تا دعوی اش را برعلیه متهم اقامه نماید ،  بعداً مساعد حقوقی ریاست عمومی مساعدتهای حقوقی  وزارت عدلیه که بخاطر دفاع از متهم تعیین شده بود ،  به دفاع از موکلش پرداخت و درادامه څارنوال و مساعد حقوقی در برابر پرسشهای هیئات قضایی معلومات های لازم ارائه داشتند

سرا نجام محکمه خاص وزراء بادرنظرداشت اسناد ودلایل مندرج دوسیه و بعداز ارزیابی دقیق و همه جانبه به استناد فقره اول ماده 237 قانون اجراات جزایی  با تغییر وصف جرمی ، متهم  را در اتهام غدر مبنی بر تمدید قرارداد سه ساله جایداد های شرکت  صادرات کشمش وفق حکم ماده 270 قانون جزاء با رعایت جزء 2 ماده 145 قانون مذکور به مدت یکسال حبس تنفیذی و متکی به حکم قسمت اخیر  ماده 273 قانون جزاء به رد مبلغ هشتصد وشصت و چهار هزار دالر امریکایی به حساب دولت  محکوم به مجازات نموده  ولی به اتهام تمرد  نسبت عدم موجودیت دلایل الزام  طبق حکم ماده پنجم کود جزاء بری الذمه دانست . قابل ذکر است که این حکم قطعی و نهایی میباشد .

همچنان محکمه خاص وزراء تصمیم د رمورد اتهامات مربوط  به سوء استفاده در  عقد قرارداد های تیل را نسبت  ابهامات موجود در موضوع  ، تدقیق بیشتر  وارائه توضیحات  مدلل ازجانب څارنوالی  به جلسه بعدی موکول کرد .

تازه ترین اخبار

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۱۵:۸
Background image

برنامه آموزشی آنلاین (رهنمود مراسلات اداری ) برگزار گردید.

به ادامه  برنامه های آموزشی، ریاست ارتقأ ظرفیت وارزیابی اجراآت ریاست عمومی منابع ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان، برنامه آموزشی رهنمود مراسلات اداری را بتاریخ (12) حوت سال 1399 برای. . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۱۵:۴
Background image

برنامه آموزشی آنلاین (رهنمود مراسلات اداری ) دایر شد

به ادامه  برنامه های آموزشی، ریاست ارتقأ ظرفیت وارزیابی اجراآت ریاست عمومی منابع ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان، برنامه آموزشی رهنمود مراسلات اداری را بتاریخ (۵) حوت سال ۱۳۹۹ برای (. . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ - ۱۳:۶
Background image

محکمه استیناف رسیده گی به جرایم تروریستی توقیفگاه بگرام ولایت پروان

محکمه استیناف رسیده گی به جرایم تروریستی توقیفگاه بگرام ولایت پروان ٬ در جلسه قضائی خویش پیرامون محاکمه عاملان حمله بر پوهنتون کابل که در قضایای جرایم تروریستی ٬ اختطاف ٬ عضویت گروه. . .

بازگشت به اخبار