نظر قوه قضائیه پیرامون مسوده گزارش سروی تحت عنوان ( فساد و اجرای عدالت درافغانستان )

alisina
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۳۱ - ۱۴:۲
ستره محکمه

این نظردرسال 2018 زمانی که گزارش فوق غرض ابراز نظر به ستره محکمه سپرده شده بود به نهاد دیده بان شفافیت فرستاده شده ولی بدون توجه به آن به نشرگزارش خویش پرداخته اند

 

 

نظر قوه قضائیه پیرامون مسوده گزارش سروی

تحت عنوان ( فساد و اجرای عدالت درافغانستان )

اخیراً مسوده گزارشی پیرامون یک سروی انجام یافته تحت عنوان ( فساد وا جرای عدالت درافغانستان ) به ستره محکمه فرستاده شده که ستره محکمه با مطالعه گزارش نظریات ذیل را درزمینه ارائه مینماید :

  1. درگزارش مقایسه ا عتماد به داد گاه های دولتی ، عدالت غیر رسمی و دادگاه های طالبان صورت گرفته و اضافه شده که فساد اعتماد به نظام قضایی رسمی را تضعیف کرده وباعث شده تا افغانها تصمیم بگیرند در عوض به نظام قضایی غیررسمی ویا دادگاه طالبان برای اجرای عدالت مرا جعه کنند . درین رابطه باید گفت که مقایسه نظام قضایی افغانستان با نظام قضایی طالبان  اصلاً توجیه و منطق قانونی و قضایی ندارد زیرا دولت افغانستان یک دولت قانونمند ونظام قضایی ان  برمبنای احکام قوانین نافذه شکلی و متنی  اصدار حکم مینماید و عدم رعایت  قوانین شکلی دررسیده گی های قضایی که حقوق اطراف دعاوی نیز شامل ان است ، باعث بطلان حکم میشود که طبعاً مراعات این همه پروسیجر ها حین رسیده گی های قضایی وقتگیر است  ولی این که داد گاه های طالبان چگونه حکم ویا تنبیه جسمی میکنند ، ارائه پاسخ به خود انها مربوط است درحالیکه عدالت ودیعه الهی  وا زمشخصه های بارز قوانین وضعی است  اگر قوه قضائیه افغانستان دراجراات مربوط پروسیجر های مندرج قوانین شکلی را  رعایت نکند و حــقوق اطراف قضایا رادر مراحــــل رسیده گی های قضایی مراعات ننماید بازهم نهاد های ملی و بین المللی انتقاد خواهند کرد که موازین محاکمه عادلانه رعایت نشده است  .
  2. در بخش دیگرگزارش تماس روی عدالت غیر رسمی گرفته شده  و رو آوردن مردم  به این پروسه نیز به فساد و کاهش میزان اعتماد مردم  به  محاکم ارتباط داده شده است ، درحالیکه عدالت غیر رسمی مشمول فعالیتهای جرگه های سنتی ، و پادرمیانی حکم و حکمیت درحل وفصل منازعات  در قضایا ودرموارد خاص بوده  و بافت ا جتماعی مختص به خود را دارد و محاکم کشور نیز حین رسیده گی به  به برخی از دعاوی مدنی ،  احوال شخصیه  ، تجارتی و غیره اطراف قضایا  را به حل و فصل منازعات شان  از طریق غیررسمی و جرگه ها تشویق مینماید که درنتیجه در بسا موارد باهم مصالحه کرده و به توافقی دست میابند که این توافق شان ثبت محاکم میگردد  بناء این پروسه درنفس خود تاثیراتی درحل و فصل منازعات دروقت وزمان کم داشته  و از سرگردانی مردم و همچنان ادارات دولتی و محاکم  جلوگیری مینماید که هیچگونه رابطه ای با فساد ویا تضعیف اعتماد محاکم کشور  ندارد  .
  3. دربخش دیگر گزارش تصور مردم مبنی بر وجود فساد و هم تجربه فساد تذکر رفته و اضافه گردیده که فساد مشروعیت نظام قضایی دولت را تضعیف نموده وباعث میشود تا مردم بیشتر از سایر میکانیزم  های اجرای عدالت حمایت کنند .

درین مورد باید گفت که با فعالیت پنج ساله در امر مبارزه با فساد اداری درصفوف قوه قضائیه امروز بیش ازهروقت دیگر این پدیده مهار شده  وستره محکمه همین حالا دارای قضات و منسوبین اداری متعهد ، صادق ووظیفه شناس است وصداقت همه منسوبین و کارو فعالیت شانرا که در شرایط دشوار کنونی به ایفای رسالت قضایی میپردازند  و درین راه  تنها درپنجسال گذشته 126 تن شهید و مجروح داده اند ، زیر سوال بردن  ، غیرمنصفانه است  زیرا فساد در قوه قضائیه به حیث معضل وجود نداشته واگر گاهگاهی به حیث عملکرد و مسئولیت شخصی افراد ظهورنماید ، در مقابل ا ن برخورد جدی و قانونی صورت گرفته و موضوع مورد پیگرد قانونی  قرار میگیرد  .  اگر بیشتر استناد گزارش درتهیه مسوده سروی مصاحبه با مردم باشد ،  باید گفت که درقضایای مدنی نیمی از اطراف قضایا و در قضایای جزایی درواقعیت اکثریت مرتکبین جرایم  بنابر تطبیق احکام قا نون بالای شان ، از اصدار فیصله های قضایی ناراض اند و طبیعی است  که هیچکس از صدورحکمی که به اساس ان ملزم قرارگرفته اظهار رضائیت نکرده و انرا به فساد ربط میدهد که غیر وارد و غیر واقعبینانه است .

ولی تاجاییکه به اعتماد مردم به قوه قضائیه ارتباط میگیرد ،  احساس میشود که درچند سال اخیر اعتماد مردم  به  نظام قضایی افغانستان افزایش یافته و سالیانه به طور میانگین رسیده گی به یکصد هزار دوسیه مدنی و جزایی در مراحل ابتدائیه ، استیناف و دیوانهای فرجامی ستره محکمه نمایانگر دسترسی مردم به عدالت و افزایش میزان اعتبارانها نسبت به قوه قضا ئیه میباشد .

  1. به ارتباط توصیه هایی که درین گزارش درخصوص استقلال قوه قضائیه ، روند انتصابات قضایی ، ایجاد یک کمیسیون مستقل شکایات قضایی  ، ایجاد یک دفتر دادرسی مستقل از دستگاه قضایی و تسهیل دسترسی به عدالت باز صورت گرفته ، باید گفت  :
  • ستره محکمه مطابق به حکم ماده 116 قا نون اساسی رکن مستقل دولت  و به حیث عالیترین ارگان قضایی درراس قوه قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان قراردارد . رهبری  قوه قضائیه با استنباط ازحکم فوق قانون اساسی موضوع استقلال و بیطرفی اش را  صد درصد  حفظ نموده و هیچگونه مداخله و نفوذ در تصمیم گیری های قضایی را نپذیرفته و درین زمینه به مشکل جدی هم مواجه نشده است  زیرا قانون ، روند رسیده گی های قضایی را مشخص نموده و جایی برای مداخله بیرونی د رین میان قطعاً وجود ندارد .
  • عزل و نصب قضات مطابق به قانون اساسی و قانون تشکیل و صلا حیت قوه قضائیه  با ارزیابی توسط کمیسیون باصلا حیت  تحت اشراف اعضای شورای عالی ستره محکمه صورت گرفته و معیار در زمینه فقط تعهد ، صداقت و مسئولیت پذیری بوده  و هیچ روابطی برین ضوابط ترجیح داده نشده واین پروسه تحت نظر شورای عالی ستره محکمه قراردارد .
  • با موجودیت کمیسیون های سمع شکایات درتمامی محاکم استیناف درمرکز وولایات و درهفته دوبار ملاقات فضیلتماب  قاضی القضات با مر اجعین و سمع شکایات انان  و همچنان موجودیت صندوقهای سمع شکایات در محاکم و اداره مراقبت قضایی و رسیده گی  به شکایات بنابر هدایت مقام ستره محکمه از طریق تفتیش های اقتضایی و درمجموع رسیده گی به مطالبات قانونی اصحاب دعاوی و عرض ، دیگر هیچ محلی برای ایجاد کمیسیون مستقل شکایات قضایی وجود نخواهد داشت .
  • ایجاد هردفتر دیگر تحت هرنامی  که خارج از تشکیلات قوه قضائیه بوده و بر قوه قضا ئیه نظارت داشته باشد  مخالف صریح قانون اساسی است  و ستره محکمه مسئولیت گزارشدهی ازاجرااتش را تنها به رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دارد .
  • ستره محکمه در قسمت  نهادینه شدن  دولت داری باز کدام مشکل  نداشته و همین حالا درین بخش با دولت داری باز تعهد داشته  و بارعایت پالیسی قوه قضائیه ازهیچگونه همکاری در زمینه دریغ  نمیورزد .
  1. قوه قضائیه بدین باور است که انجام سروی ها  باید معیاری و حل کننده مشکلات باشد نه تخذیش اذهان عامه وزیر سوال بردن پرستیژ قضاء درحالیکه احساس میکنیم که باانجام اصلاحات قضایی و اداری  قوه قضائیه به مراتب در وضعیت بهتری ازگذشته قرارداشته وما عملا ً کادرهای متعهد به نظام داریم  و همواره سعی میکنیم  تا کمبودیهای کاری را مرفوع و خدمات بهتر به شهروندان ارائه نماییم و با چنین ذهنیت درحالیکه به سوی رشد و انکشاف بهتر درحرکت هستیم نشر چنین سروی ها باعث سوء ظن مجامع ملی و بین المللی و مردم افغانستان نسبت به فعالیت قوه قضائیه گردیده و باعث کاهش فاصله مردم با نظام میگردد که باید ازچنین حرکات  خودداری شود .

ستره محکمه نشر گزارش با  همین محتوا را  که در یک طرف ان قوه قضائیه متعهد به رعایت تمامی قوانین شکلی و متنی و طرف دیگر بی هیچ مسئولیتی قراردارد ،  واقعبینانه نمیداند و تهیه  چنین گزارش از زبان هشت هزار نفر و تسری ان به سی ملیون نفوس افغانستان و مبهم بودن روند تهیه ان که چگونه و به چی ترتیبی انجام شده  و میزان اعتبار آن را که پرستیژ نظام قضایی  را زیر سوال میبرد ،  سوال برانگیز و قابل تایید نه می داند .

تازه ترین اخبار

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۵ - ۳:۱۰
Background image

خبر جلسه شورای عالی ستره محکمه ۲۵ سنبله

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست به منظور رسیده گی به شکایات آنعده از متقاضیان شمولیت سی. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۱۱ - ۱۵:۱۳
Background image

خبرشورای عالی ستره محکمه 11 سنبله سال 1399

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه 11 سنبله 1399 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

نخست دوکتور عبدالله عطایی رئیس تعلیمات قضایی ، . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۴ - ۱۴:۵۱
Background image

شورای عالی ستره محکمه ۴ سنبله ۱۳۹۹

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قا نونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد . شورا نخست متکی به حکم فقره شش ماده چهلم قانون تشکیل و صلاحیت قوه. . .

بازگشت به اخبار