لست9 مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های سوم و چهارم ستره محکمه

alisina
at

به اطلاع عمومی داوطلبان محترمیکه در بست های آتی ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه ج.ا.ا !

  1. آمریت تعمیرات.
  2. مدیریت عمومی انجنیری ساختمانی.
  3. انجنیر طرح و دیزان ساختمان ها.
  4. انجنیر ساختمانی و مهندسی.
  5. انجنیر برآورد.
  6. انجنیر برق .
  7. انجنیر آبرسانی.
  8. مدیریت عمومی املاک.

قبلاً ثبت نام نموده و شامل شارت لست گردیده اند، رسانیده می شود.

ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 26/ جوزا /1398 جهت اشتراک در امتحان رقابتی با اصل تذکره تابعیت به مقر ستره محکمه ج.ا.ا، واقع سرک میدان هوائی بین المللی کابل چهارراهی شهید احمد شاه مسعود  حاضر باشند.

لست داوطلبان واجد شرایط ضمیمه اعلان می باشد.

ـ آنعده داوطلبانیکه از پروسه شارت لست بازمانده اند درصورت داشتن دلایل موجه به روز پنج شنبه و شنبه مطابق (23 و 25 ) جوزا به کمیته سمع شکایات ریاست منابع بشری ستره محکمه مراجعه و شکایات خود را درج نمایند.

نوت: سایر بست های اعلان شده به ترتیب ریاست ها مطابق تقسیم اوقات به نشر میرسد کاندیدان محترم صفحه ما را تعقیب نمایند.

      دولت جمهوری اسلامی افغانستان  
      ستره محکمه  
      آمریت عمومی اداره قوه قضائیه  
      ریاست عمومی منابع بشری   
  فورم لست مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های سوم و چهارم ستره محکمه 
وزارت/اداره:           ستره محکمه عنوان بست: آمریت تعمیرات ریاست مربوطه: ریاست عمومی مالی واداری تاریخ شارت لست:  97/11/23       
شماره عمومی  شماره خصوصی شهرت سکونت بست عنوان بست انتخاب شده ملاحظات
اسم  ولد/بنت اصلی فعلی
1 1 محمد داود محمد طوره تخار کابل  3 آمریت تعمیرات ریاست امور اداری  واجد شرایط است
2 2 محمد بصیر  محمد نسیم  کابل کابل 3 آمریت تعمیرات ریاست امور اداری  واجد شرایط است
3 3 فرید احمد خلیل الله میدان وردک کابل 3 آمریت تعمیرات ریاست امور اداری  واجد شرایط است
4 4 سید محمد ظاهر سید محمد ناصر بغلان کابل 3 آمریت تعمیرات ریاست امور اداری  واجد شرایط است
5 5 عبدالغفور عبدالشکورخان کابل کابل 3 آمریت تعمیرات ریاست امور اداری  واجد شرایط است
6 6 ایمل  محمد غفور  کابل کابل 3 آمریت تعمیرات ریاست امور اداری  واجد شرایط است
7 7 محمد جاوید  شیر احمد کاپیسا کابل 3 آمریت تعمیرات ریاست امور اداری  واجد شرایط است
8 8 جواد  علی حسین غور کابل 3 آمریت تعمیرات ریاست امور اداری  واجد شرایط است
9 9 بابر شاه عبدالجلیل تخار  کابل  3 آمریت تعمیرات ریاست امور اداری  واجد شرایط است
10 10 حشمت الله  اول زمان ننگرهار کابل 3 آمریت تعمیرات ریاست امور اداری  واجد شرایط است
11 11 ضمیر احمد محصل خان لغمان  کابل 3 آمریت تعمیرات ریاست امور اداری  واجد شرایط است
12 12 گل آغا یماق فاریاب کابل 3 آمریت تعمیرات ریاست امور اداری  واجد شرایط است
13 13 نقیب الله  سایر گل  پکتیا کابل 3 آمریت تعمیرات ریاست امور اداری  واجد شرایط است
                 
وزارت/اداره:           ستره محکمه عنوان بست: مدیریت عمومی انجنیری و                             ساختمانی ریاست مربوطه: ریاست عمومی مالی واداری تاریخ شارت لست:  97/11/23       
شماره عمومی  شماره خصوصی شهرت سکونت بست عنوان بست انتخاب شده ملاحظات
اسم  ولد/بنت اصلی فعلی
14 1 عزت الله صاحب خان لوگر  کابل 4 مدیریت عمومی انجنیری و ساختمانی ریاست امور اداری  واجد شرایط است
15 2 ولی احمد خال محمد بدخشان بدخشان 4 مدیریت عمومی انجنیری و ساختمانی ریاست امور اداری  واجد شرایط است
16 3 غلام محمد نور محمد  میدان وردک  کابل 4 مدیریت عمومی انجنیری و ساختمانی ریاست امور اداری  واجد شرایط است
17 4 احمد فواد نور محمد تخار کابل 4 مدیریت عمومی انجنیری و ساختمانی ریاست امور اداری  واجد شرایط است
18 5 علاو الدین حکم جان بامیان کابل 4 مدیریت عمومی انجنیری و ساختمانی ریاست امور اداری  واجد شرایط است
                 
وزارت/اداره:           ستره محکمه عنوان بست: انجنیر طرح و دیزاین ساختمان ها ریاست مربوطه: ریاست عمومی مالی واداری تاریخ شارت لست:  97/11/23       
شماره عمومی  شماره خصوصی شهرت سکونت بست عنوان بست انتخاب شده ملاحظات
اسم  ولد/بنت اصلی فعلی
19 1 وحید الله  امین الله  پروان کابل 4 انجنیر طرح و دیزاین ساختمان ها ریاست امور اداری  واجد شرایط است
20 2 جنت الله  نور الدین  بغلان  بغلان 4 انجنیر طرح و دیزاین ساختمان ها ریاست امور اداری  واجد شرایط است
21 3 محمد امان  دیدار  دایکندی  کابل  4 انجنیر طرح و دیزاین ساختمان ها ریاست امور اداری  واجد شرایط است
22 4 حمیرا شاه ولی  غزنی  کابل  4 انجنیر طرح و دیزاین ساختمان ها ریاست امور اداری  واجد شرایط است
23 5 احمد نعیم  غلام فقیر  کابل  کابل 4 انجنیر طرح و دیزاین ساختمان ها ریاست امور اداری  واجد شرایط است
24 6 محمد جواد  محمد عزیز  وردگ کابل  4 انجنیر طرح و دیزاین ساختمان ها ریاست امور اداری  واجد شرایط است
25 7 ذبیح الله عبدالرشید فراه کابل 4 انجنیر طرح و دیزاین ساختمان ها ریاست امور اداری  واجد شرایط است
26 8 حامد احمد شاه ولی کابل کابل 4 انجنیر طرح و دیزاین ساختمان ها ریاست امور اداری  واجد شرایط است
                 
وزارت/اداره:           ستره محکمه عنوان بست: انجنیر ساختمانی و مهندسی ریاست مربوطه: ریاست عمومی مالی واداری تاریخ شارت لست:  97/11/23       
شماره عمومی  شماره خصوصی شهرت سکونت بست عنوان بست انتخاب شده ملاحظات
اسم  ولد/بنت اصلی فعلی
27 1 احمد ذکی  قندهار ننگرهار کابل 4 انجنیر ساختمانی مهندسی ریاست امور اداری  واجد شرایط است
28 2 رحمت الله مدیر  پروان پروان 4 انجنیر ساختمانی مهندسی ریاست امور اداری  واجد شرایط است
29 3 محمد کاظم محمد باقر میدان وردک  کابل  4 انجنیر ساختمانی مهندسی ریاست امور اداری  واجد شرایط است
30 4 حبیب الله  نصر الله  لوگر  کابل 4 انجنیر ساختمانی مهندسی ریاست امور اداری  واجد شرایط است
31 5 عبدالهادی عبدالاحد لوگر  کابل 4 انجنیر ساختمانی مهندسی ریاست امور اداری  واجد شرایط است 
32 6 نظام الدین حاجی عبدالباقی تخار کابل 4 انجنیر ساختمانی مهندسی ریاست امور اداری  واجد شرایط است
33 7 عزیزالله جمعه خان غزنی غزنی 4 انجنیر ساختمانی مهندسی ریاست امور اداری  واجد شرایط است
34 8 ایمل غلام انور کابل  کابل 4 انجنیر ساختمانی مهندسی ریاست امور اداری  واجد شرایط است
35 9 نقبب الله  قدرت الله  بدخشان  کابل  4 انجنیر ساختمانی مهندسی ریاست امور اداری  واجد شرایط است
36 10 احمد خالد عزیزالله غزنی کابل  4 انجنیر ساختمانی مهندسی ریاست امور اداری  واجد شرایط است
37 11 میر حسیب الله میر اسدالله کاپیسا کابل  4 انجنیر ساختمانی مهندسی ریاست امور اداری  واجد شرایط است
38 12 حمید الله  عبدالمجید کابل  کابل 4 انجنیر ساختمانی مهندسی ریاست امور اداری  واجد شرایط است
39 13 محمد الله نور محمد کاپیسا کابل 4 انجنیر ساختمانی مهندسی ریاست امور اداری  واجد شرایط است
40 14 امداد الله  امان الله  کاپیسا کابل 4 انجنیر ساختمانی مهندسی ریاست امور اداری  واجد شرایط است
41 15 ذبیح الله  عبدالله  تخار  کابل  4 انجنیر ساختمانی مهندسی ریاست امور اداری  واجد شرایط است
42 16 شریف الدین  عبدلقیوم  تخار  کابل 4 انجنیر ساختمانی مهندسی ریاست امور اداری  واجد شرایط است
43 17 محمد ولید  محمد اکبر  کابل کابل 4 انجنیر ساختمانی مهندسی ریاست امور اداری  واجد شرایط است
44 18 سید نصیر احمد سید عادل شاه پروان کابل 4 انجنیر ساختمانی مهندسی ریاست امور اداری  واجد شرایط است
45 19 محمد روف  محمد علی  وردگ کابل  4 انجنیر ساختمانی مهندسی ریاست امور اداری  واجد شرایط است
46 20 محمد عمران محمد عمر میدان وردک کابل 4 انجنیر ساختمانی مهندسی ریاست امور اداری  واجد شرایط است
47 21 مسیح الله محمد اصغر کابل کابل  4 انجنیر ساختمانی مهندسی ریاست امور اداری  واجد شرایط است
48 22 حبیب الله نصرالله لوگر  کابل 4 انجنیر ساختمانی مهندسی ریاست امور اداری  واجد شرایط است
49 23 نقیب الله فضل احمد  فراه کابل 4 انجنیر ساختمانی مهندسی ریاست امور اداری  واجد شرایط است 
50 24 محمد بصیر شاغاشی کابل کابل 4 انجنیر ساختمانی مهندسی ریاست امور اداری  واجد شرایط است
51 25 محمد امان محمد عالم کابل کابل 4 انجنیر ساختمانی مهندسی ریاست امور اداری  واجد شرایط است
52 26 مجتبی  محمد موسی میدان وردگ کابل 4 انجنیر ساختمانی مهندسی ریاست امور اداری  واجد شرایط است
53 27 شوکت الله محمد زمان لغمان لغمان 4 انجنیر ساختمانی مهندسی ریاست امور اداری  واجد شرایط است
54 28 احمد سمیر جمعه خان بغلان کابل 4 انجنیر ساختمانی مهندسی ریاست امور اداری  واجد شرایط است
55 29 حبیب الله محمد حسین کابل کابل 4 انجنیر ساختمانی مهندسی ریاست امور اداری  واجد شرایط است
                 
وزارت/اداره:           ستره محکمه عنوان بست:  انجنیر برآورد ریاست مربوطه: ریاست عمومی مالی واداری تاریخ شارت لست:  97/11/23       
شماره عمومی  شماره خصوصی شهرت سکونت بست عنوان بست انتخاب شده ملاحظات
اسم  ولد/بنت اصلی فعلی
56 1 محمد معصوم  محمد ایوب  بدخشان  کابل  4 انجنیر برآورد ریاست امور اداری  واجد شرایط است
57 2 هدایت الله عبدالحکیم ننگرهار ننگرهار 4 انجنیر برآورد ریاست امور اداری  واجد شرایط است
58 3 ویس الدین  عبدالبصیر پروان پروان 4 انجنیر برآورد ریاست امور اداری  واجد شرایط است
59 4 خواجه عبدالباری خواجه منیر احمد کابل کابل 4 انجنیر برآورد ریاست امور اداری  واجد شرایط است
60 5 عبدالقادر محمد طالب میدان وردک کابل 4 انجنیر برآورد ریاست امور اداری  واجد شرایط است
61 6 وحید الله عبدالصمد لغمان کابل 4 انجنیر برآورد ریاست امور اداری  واجد شرایط است
62 7 شیرزادالدین محمدصابر لغمان کابل 4 انجنیر برآورد ریاست امور اداری  واجد شرایط است
63 8 عزت الله  حضرت شاه  لوگر کابل 4 انجنیر برآورد ریاست امور اداری  واجد شرایط است
64 9 غلام سخی  بابه علی  غزنی  کابل 4 انجنیر برآورد ریاست امور اداری  واجد شرایط است
65 10 لطف الله خواجه عبدالله پروان  کابل 4 انجنیر برآورد ریاست امور اداری  واجد شرایط است
66 11 رحیم الله میرا گل  کابل  کابل  4 انجنیر برآورد ریاست امور اداری  واجد شرایط است
67 12 محمد ظفر  عبدالجبار  کاپیسا کابل 4 انجنیر برآورد ریاست امور اداری  واجد شرایط است
68 13 کفایت الله سید حسن ننگرهار کابل 4 انجنیر برآورد ریاست امور اداری  واجد شرایط است
69 14 فرید احمد اختر محمد غزنی  غزنی 4 انجنیر برآورد ریاست امور اداری  واجد شرایط است
70 15 ذبیح الله عبدالله تخار کابل 4 انجنیر برآورد ریاست امور اداری  واجد شرایط است
71 16 محمدحاشر فقیر محمد کابل کابل 4 انجنیر برآورد ریاست امور اداری  واجد شرایط است
72 17 ولی احمد خال محمد بدخشان کابل 4 انجنیر برآورد ریاست امور اداری  واجد شرایط است
73 18 بریالی عبدالطیف کاپیسا  کابل 4 انجنیر برآورد ریاست امور اداری  واجد شرایط است
74 19 محمد طاهر سید حسن لغمان کابل 4 انجنیر برآورد ریاست امور اداری  واجد شرایط است
75 20 محمد عابد صفی الله  کاپیسا کابل 4 انجنیر برآورد ریاست امور اداری  واجد شرایط است
76 21 حمید الله  محمد نادر  غزنی  کابل 4 انجنیر برآورد ریاست امور اداری  واجد شرایط است
77 22 امید  محمد حنین  کندهار کابل 4 انجنیر برآورد ریاست امور اداری  واجد شرایط است
78 23 سید غضنفر شاه سید مظفر علی غزنی کابل 4 انجنیر برآورد ریاست امور اداری  واجد شرایط است
79 24 فریدون شاه محمود کابل کابل 4 انجنیر برآورد ریاست امور اداری  واجد شرایط است
80 25 فرخ عبدالله  تخار تخار 4 انجنیر برآورد ریاست امور اداری  واجد شرایط است
81 26 محمد موسی محمدحسین کابل کابل 4 انجنیر برآورد ریاست امور اداری  واجد شرایط است
 
وزارت/اداره:           ستره محکمه عنوان بست: انجنیر برق ریاست مربوطه: ریاست عمومی مالی واداری تاریخ شارت لست:  97/11/23       
شماره عمومی  شماره خصوصی شهرت سکونت بست عنوان بست انتخاب شده ملاحظات
اسم  ولد/بنت اصلی فعلی
82 1 محفوظ الله رحمت الله تخار  کابل 4 انجنیر برق ریاست امور اداری  واجد شرایط است
83 2 خان زمان گل زمان بلخ کابل 4 انجنیر برق ریاست امور اداری  واجد شرایط است
84 3 حمکت الله  ذکورالله  وردک کابل 4 انجنیر برق ریاست امور اداری  واجد شرایط است
85 4 ننگیالی  غلام محی الدین کابل کابل 4 انجنیر برق ریاست امور اداری  واجد شرایط است
                 
وزارت/اداره:           ستره محکمه عنوان بست: انجنیر آبرسانی ریاست مربوطه: ریاست عمومی مالی واداری تاریخ شارت لست:  97/11/23       
شماره عمومی  شماره خصوصی شهرت سکونت بست عنوان بست انتخاب شده ملاحظات
اسم  ولد/بنت اصلی فعلی
86 1 محمد جعفر محمد صادق کابل کابل 4 انجنیر آبرسانی ریاست امور اداری  واجد شرایط است
87 2 فضل الحق عبدالحق پروان کابل 4 انجنیر آبرسانی ریاست امور اداری  واجد شرایط است
88 3 سید معاذ سید عبدالرحمن کندز  کابل 4 انجنیر آبرسانی ریاست امور اداری  واجد شرایط است
89 4 ایمل محمد فاروق ننگرهار کابل 4 انجنیر آبرسانی ریاست امور اداری  واجد شرایط است
                 
وزارت/اداره:           ستره محکمه عنوان بست:  مدیریت عمومی املاک ریاست مربوطه: ریاست عمومی مالی واداری تاریخ شارت لست:  97/11/23       
شماره عمومی  شماره خصوصی شهرت سکونت بست عنوان بست انتخاب شده ملاحظات
اسم  ولد/بنت اصلی فعلی
90 1 مرضیه عبدالرزاق کابل کابل 4 مدیریت عمومی املاک ریاست امور اداری واجد شرایط است
91 2 عبدالظاهر قلندر بدخشان کابل 4 مدیریت عمومی املاک ریاست امور اداری واجد شرایط است
92 3 مراد خان  غلام سرور کاپیسا کابل  4 مدیریت عمومی املاک ریاست امور اداری واجد شرایط است
93 4 احمد محبوب کابل کابل 4 مدیریت عمومی املاک ریاست امور اداری واجد شرایط است

آخرین اطلاعیه ها

چهارشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۴ - ۱۳:۱۲
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی مالی واداری ستره محکمه

تدارکات اداره عالی ستره محکمه ج .ا.ا  ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نمائید تا در داوطلبی (اعمار دیوار احاطوی تعمیر اداری قضات ولسوالی څوکی ولایت کنرها) اشتراک نموده و نقل شرطنامه را در حافظه یا . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۴ - ۱۳:۱۱
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی مالی واداری ستره محکمه

تدارکات اداره عالی ستره محکمه ج .ا.ا  ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نمائید تا در داوطلبی (اعمار چهار باب تشناب محکمه استیناف ولایت میدان وردک) اشتراک نموده و نقل شرطنامه را در حافظه یا فلش دسک از . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۴ - ۱۳:۹
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی مالی واداری ستره محکمه

تدارکات اداره عالی ستره محکمه ج .ا.ا  ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نمائید تا در داوطلبی (ترمیم تعمیر رهایشی نمبر۳ ریاست محکمه خوست) اشتراک نموده و نقل شرطنامه را در حافظه یا فلش دسک از آمریت . . .

بازگشت به اطلاعیه ها