لست 4 مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های سوم و چهارم ستره محکمه

humaira
photo

به اطلاع عمومی داوطلبان محترمیکه در بست های آتی ریاست عمومی منابع بشری ستره محکمه ج.ا.ا !

 1. آمریت ترانسپورت.
 2. مدیریت عمومی تنظیم وسایط.
 3. مدیریت عمومی تخنیک.
 4. مدیریت عمومی کلینیک صحی.

قبلاً ثبت نام نموده و شامل شارت لست گردیده اند، رسانیده می شود.

ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 11/ جوزا /1398 جهت اشتراک در امتحان رقابتی با اصل تذکره تابعیت به مقر ستره محکمه ج.ا.ا، واقع سرک  میدان هوائی بین المللی کابل چهارراهی شهید احمد شاه مسعود  حاضر باشند.

لست داوطلبان واجد شرایط ضمیمه اعلان می باشد.

ـ آنعده داوطلبانیکه از پروسه شارت لست بازمانده اند درصورت داشتن دلایل موجه به روز چهارشنبه و پنج شنبه مطابق (8 و 9 ) جوزا به کمیته سمع شکایات ریاست منابع بشری ستره محکمه مراجعه و شکایات خود را درج نمایند.

نوت: سایر بست های اعلان شده به ترتیب ریاست ها مطابق تقسیم اوقات به نشر میرسد کاندیدان محترم صفحه ما را تعقیب نمایند.

      دولت جمهوری اسلامی افغانستان  
      ستره محکمه  
      آمریت عمومی اداره قوه قضائیه  
      ریاست عمومی منابع بشری   
  فورم لست مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های سوم و چهارم ستره محکمه 
وزارت/اداره:           ستره محکمه عنوان بست: آمریت ترانسپورت ریاست مربوطه: ریاست عمومی مالی واداری تاریخ شارت لست:  97/11/23       
شماره عمومی  شماره خصوصی شهرت سکونت بست عنوان بست انتخاب شده ملاحظات
اسم  ولد/بنت اصلی فعلی
1 1 سید حمزه  سید حسین  پروان  پروان  3 آمریت ترانسپورت ریاست امور اداری  واجد شرایط است
2 2 فریدون احمد جان بدخشان کابل 3 آمریت ترانسپورت ریاست امور اداری  واجد شرایط است
3 3 احمد شاه توکل شاه بغلان کابل 3 آمریت ترانسپورت ریاست امور اداری  واجد شرایط است
4 4 حجت الله  اسد الله  کاپیسا کابل  3 آمریت ترانسپورت ریاست امور اداری  واجد شرایط است
5 5 محمد آشر محمد اضغر کابل  کابل 3 آمریت ترانسپورت ریاست امور اداری  واجد شرایط است
6 6 محمد نذیر  نور احمد غزنی  کابل  3 آمریت ترانسپورت ریاست امور اداری  واجد شرایط است
7 7 محمود خان غلام جان لوگر کابل 3 آمریت ترانسپورت ریاست امور اداری  واجد شرایط است
                 
وزارت/اداره:           ستره محکمه عنوان بست: مدیریت عمومی تنظیم وسایط ریاست مربوطه: ریاست عمومی مالی واداری تاریخ شارت لست:  97/11/23       
شماره عمومی  شماره خصوصی شهرت سکونت بست عنوان بست انتخاب شده ملاحظات
اسم  ولد/بنت اصلی فعلی
8 1 وحید الله ظفر خان غزنی کابل 4 مدیریت عمومی تنظیم وسایط ریاست امور اداری  واجد شرایط است
9 2 محمد یوسف احمد جان کابل کابل 4 مدیریت عمومی تنظیم وسایط ریاست امور اداری  واجد شرایط است
                 
وزارت/اداره:           ستره محکمه عنوان بست: مدیریت عمومی تخنیک ریاست مربوطه: ریاست عمومی مالی واداری تاریخ شارت لست:  97/11/23       
شماره عمومی  شماره خصوصی شهرت سکونت بست عنوان بست انتخاب شده ملاحظات
اسم  ولد/بنت اصلی فعلی
10 1 احمد فهیم شاه محمود کابل کابل 4 مدیریت عمومی تخنیک ریاست امور اداری  واجد شرایط است
11 2 رحیمه محمد اسمعیل کابل کابل 4 مدیریت عمومی تخنیک ریاست امور اداری  واجد شرایط است
                 
وزارت/اداره:           ستره محکمه عنوان بست: مدیریت عمومی کلینیک ریاست مربوطه: ریاست عمومی مالی واداری تاریخ شارت لست:  97/11/23       
شماره عمومی  شماره خصوصی شهرت سکونت بست عنوان بست انتخاب شده ملاحظات
اسم  ولد/بنت اصلی فعلی
12 1 خیر محمد سلطان محمد کابل کابل 4 مدیریت عمومی کلینیک صحی ریاست امور اداری  واجد شرایط است
13 2 عبدالجبار سردار محمد  پروان کابل 4 مدیریت عمومی کلینیک صحی ریاست امور اداری  واجد شرایط است

آخرین اطلاعیه ها

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۳/۲۸ - ۱۱:۱۴
Background image

قابل توجه داوطلبان عزیز که برای امتحان کانکور دور ۳۱ ستاژ قضا قبلا ثبت نام نمودہ اند!

جهت دریافت محل امتحان خویش و سهولت در حل سوالات امتحان لطفاً به جدول ذیل مراجعه نمودہ و زبان امتحان تان را در فورم ذیل مشخص نمایید تا مطابق خواست شما، برایتان کتابچه سوالات تهیه ګردد.

. . .
شنبه ۱۳۹۸/۳/۲۵ - ۱۰:۱۳
Background image

لست 11 مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های سوم و چهارم ستره محکمه

 

به اطلاع عمومی داوطلبان محترمیکه در بست های آتی ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه ج.ا.ا !

 1. آمریت تدارکات.
 2. مدیریت عمومی تسهیل قراردادها و پلانگذاری.
 3. مدیریت عمومی تدارکات.

قبلا . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۳ - ۱۰:۲۱
Background image

فورم 10لست مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های سوم و چهارم ستره محکمه 

 1. آمریت بودجه.
 2. مدیریت عمومی بودجه.
 3. مدیریت عمومی بودجه انکشافی.
 4. مدیریت عمومی نظارت از تحصیل عواید.

قبلاً ثبت نام نموده و شامل شارت لست گردیده اند، رسانیده می شود.

ساعت 9 صبح روز . . .

بازگشت به اطلاعیه ها