لست 4 مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های سوم و چهارم ستره محکمه

humaira
photo

به اطلاع عمومی داوطلبان محترمیکه در بست های آتی ریاست عمومی منابع بشری ستره محکمه ج.ا.ا !

  1. آمریت ترانسپورت.
  2. مدیریت عمومی تنظیم وسایط.
  3. مدیریت عمومی تخنیک.
  4. مدیریت عمومی کلینیک صحی.

قبلاً ثبت نام نموده و شامل شارت لست گردیده اند، رسانیده می شود.

ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 11/ جوزا /1398 جهت اشتراک در امتحان رقابتی با اصل تذکره تابعیت به مقر ستره محکمه ج.ا.ا، واقع سرک  میدان هوائی بین المللی کابل چهارراهی شهید احمد شاه مسعود  حاضر باشند.

لست داوطلبان واجد شرایط ضمیمه اعلان می باشد.

ـ آنعده داوطلبانیکه از پروسه شارت لست بازمانده اند درصورت داشتن دلایل موجه به روز چهارشنبه و پنج شنبه مطابق (8 و 9 ) جوزا به کمیته سمع شکایات ریاست منابع بشری ستره محکمه مراجعه و شکایات خود را درج نمایند.

نوت: سایر بست های اعلان شده به ترتیب ریاست ها مطابق تقسیم اوقات به نشر میرسد کاندیدان محترم صفحه ما را تعقیب نمایند.

      دولت جمهوری اسلامی افغانستان  
      ستره محکمه  
      آمریت عمومی اداره قوه قضائیه  
      ریاست عمومی منابع بشری   
  فورم لست مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های سوم و چهارم ستره محکمه 
وزارت/اداره:           ستره محکمه عنوان بست: آمریت ترانسپورت ریاست مربوطه: ریاست عمومی مالی واداری تاریخ شارت لست:  97/11/23       
شماره عمومی  شماره خصوصی شهرت سکونت بست عنوان بست انتخاب شده ملاحظات
اسم  ولد/بنت اصلی فعلی
1 1 سید حمزه  سید حسین  پروان  پروان  3 آمریت ترانسپورت ریاست امور اداری  واجد شرایط است
2 2 فریدون احمد جان بدخشان کابل 3 آمریت ترانسپورت ریاست امور اداری  واجد شرایط است
3 3 احمد شاه توکل شاه بغلان کابل 3 آمریت ترانسپورت ریاست امور اداری  واجد شرایط است
4 4 حجت الله  اسد الله  کاپیسا کابل  3 آمریت ترانسپورت ریاست امور اداری  واجد شرایط است
5 5 محمد آشر محمد اضغر کابل  کابل 3 آمریت ترانسپورت ریاست امور اداری  واجد شرایط است
6 6 محمد نذیر  نور احمد غزنی  کابل  3 آمریت ترانسپورت ریاست امور اداری  واجد شرایط است
7 7 محمود خان غلام جان لوگر کابل 3 آمریت ترانسپورت ریاست امور اداری  واجد شرایط است
                 
وزارت/اداره:           ستره محکمه عنوان بست: مدیریت عمومی تنظیم وسایط ریاست مربوطه: ریاست عمومی مالی واداری تاریخ شارت لست:  97/11/23       
شماره عمومی  شماره خصوصی شهرت سکونت بست عنوان بست انتخاب شده ملاحظات
اسم  ولد/بنت اصلی فعلی
8 1 وحید الله ظفر خان غزنی کابل 4 مدیریت عمومی تنظیم وسایط ریاست امور اداری  واجد شرایط است
9 2 محمد یوسف احمد جان کابل کابل 4 مدیریت عمومی تنظیم وسایط ریاست امور اداری  واجد شرایط است
                 
وزارت/اداره:           ستره محکمه عنوان بست: مدیریت عمومی تخنیک ریاست مربوطه: ریاست عمومی مالی واداری تاریخ شارت لست:  97/11/23       
شماره عمومی  شماره خصوصی شهرت سکونت بست عنوان بست انتخاب شده ملاحظات
اسم  ولد/بنت اصلی فعلی
10 1 احمد فهیم شاه محمود کابل کابل 4 مدیریت عمومی تخنیک ریاست امور اداری  واجد شرایط است
11 2 رحیمه محمد اسمعیل کابل کابل 4 مدیریت عمومی تخنیک ریاست امور اداری  واجد شرایط است
                 
وزارت/اداره:           ستره محکمه عنوان بست: مدیریت عمومی کلینیک ریاست مربوطه: ریاست عمومی مالی واداری تاریخ شارت لست:  97/11/23       
شماره عمومی  شماره خصوصی شهرت سکونت بست عنوان بست انتخاب شده ملاحظات
اسم  ولد/بنت اصلی فعلی
12 1 خیر محمد سلطان محمد کابل کابل 4 مدیریت عمومی کلینیک صحی ریاست امور اداری  واجد شرایط است
13 2 عبدالجبار سردار محمد  پروان کابل 4 مدیریت عمومی کلینیک صحی ریاست امور اداری  واجد شرایط است

آخرین اطلاعیه ها

پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۷ - ۱۱:۵۷
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

 

 

بدینوسیله بتاسی از فقره (2)ماده  چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ستره محکمه ج.ا.ا در نظر دارد قرارداد تهیه و نصب 45 قلم تجهیزات برقی ترانسفامر استیشن قسم داخل . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۶ - ۱۴:۳۳
Background image

اطلاعیه ستره محکمه

به اطلاع انعده از متقاضیان کانکور ستاژ قضایی که نتایج امتحان تحریری شان از جانب وزارت تحصیلا عالی اعلان شده و واجد شرایط برای مصاحبه خوانده شده اند رسانیده می شود تا منتظر اعلان بعدی . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۴/۲۵ - ۱۵:۴۱
Background image

اطلاعیه امتحان کانکور دور ۳۱ ستاژ قضائی

قرار است امتحان کانکور دور۳۱ ستاژ قضائی بتاریخ 1398/4/28 آغاز شود.

به اطلاع آنعده متقاضیانی که قبلاً کارت امتحان ستاژ قضائی دور 31 را اخذ نموده، محل امتحان و زبان خود را مشخص نموده . . .

بازگشت به اطلاعیه ها