لست 4مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های پنجم و ششم ستره محکمه 

humaira
at
      دولت جمهوری اسلامی افغانستان  
      ستره محکمه  
      آمریت عمومی اداره قوه قضائیه  
      ریاست عمومی منابع بشری   
  فورم لست مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های پنجم و ششم ستره محکمه 
وزارت/اداره:     ستره محکمه عنوان بست: مدیریت بودجه انکشافی ریاست مربوطه: ریاست عمومی مالی و اداری تاریخ امتحان : 1398/8/15
شماره عمومی  شماره خصوصی شهرت سکونت بست عنوان بست انتخاب شده ملاحظات
اسم  ولد/بنت اصلی فعلی
74 1 خدا داد محمد انور پروان کابل 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
212 2 جواد  عبدالاحد  کاپیسا کابل 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
224 3 صبغت الله  غلام حضرت  بامیان  کابل 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
293 4 محمد عابد  محمد اسماعیل  پروان پروان 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
409 5 دوست محمد چنار گل پروان پروان 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
429 6 محمد فهیم عبدالله خان غزنی کابل 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
487 7 محمد جان یوسف دایکندی کابل 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
675 8 مهدی غلام حسین سمنگان سمنگان 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
760 9 سمیع الله عصمت الله کاپیسا کاپیسا 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
804 10 گل ولی  اقبال جان  پکتیا کابل 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
850 11 روبینا حمید الله  کابل کابل 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
935 12 پرویز  خان مرزا  پروان پروان 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
1063 13 هوریه  مجیب الرحمن کابل کابل 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
1105 14 میلاد  عبدالفتاح  پروان  کابل 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
1031 15 سید نور الدین  سید میر الدین  بدخشان  کابل 6 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
1158 16 شکریه  نور محمد  بلخ  کابل  5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
1348 17 مختار علی جان دایکندی دایکندی 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
1386 18 محمد جاوید محمد حسین بامیا ن کابل 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
1399 19 رفیع الله محمد اقا پروان کابل 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
1470 20 چراغ علی شفیقی  محمد عیسی دیکندی کابل 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
1529 21 سمیع الله  عبدالسلام  تخار کابل 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
1649 22 غلام مصطفی  غلام سرور بغلان بغلان 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
1833 23 احمد جواد  داود شاه  بغلان  کابل 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
1883 24 قدرت الله  دلاور  تخار کابل 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
1891 25 میرویس  عبدالواحد  پروان پروان 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
1978 26 بسم الله  حاجی محمد صدیق  بغلان کابل 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
2259 27 محمد جواد  محمد صادق غزنی  کابل 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
2278 28 ذکورالله شاه مرزا بغلان کابل 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
2514 29 محمد جاوید عبدالوهاب جوزجان کابل 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
2558 30 شفیع الله آغا گل کاپیسا کاپیسا 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
2573 31 محمد علی محمد یونس غزنی کابل 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
2661 32 علی آقا محروم جان بدخشان  کابل 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
3000 33 محمد ادریس گلاب خان میدان وردگ  کابل 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
3316 34 رومل  عبدالمالک  کاپیسا  کاپیسا 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
3466 35 محمد ادریس  محمد ابراهیم پنجشیر کابل 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
3535 36 احمد فیصل الحاج عبداحکیم  بغلان کابل 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
3563 37 روح الله  محمد حسین  کابل کابل 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
3577 38 صانع الله  عطاو الله  کنر  کنر 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
3793 39 محمد ضیا محمد انور  غزنی  کابل 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
3946 40 خلیل محمد علی  غزنی  کابل 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
4089 41 سمیع الله نورالله تخار کابل 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
5675 42 فیصل  فیض الله  کابل  کابل  5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
4198 43 محمد عارف محمد اسمعیل بغلان بغلان 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
4302 44 بشیر الله امان الله کاپیسا کاپیسا 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
4360 45 عبدالفتاح محمد کبیر بامیان کابل 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
4514 46 نورالدین درمحمد  پروان  کابل  5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
4771 47 عبدالاحمد خواجه نظر محمد کابل کابل 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
4840 48 مهدی  احمد بامیان بامیان 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
4877 49 محمد جاوید  محمد ایوب کندز کابل 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
5010 50 سالم شاه محمد آصف کابل  کابل 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
5046 51 عبداقدیر محمد سلیم پروان کابل 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
5066 52 تمیم  عین الدین کابل  کابل 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
5082 53 حبیب چمن دایکندی کابل 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
5089 54 صوات سید رحیم ننگرهار ننگرهار 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
5362 55 نذیر احمد محمد یعقوب لوگر کابل 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
5581 56 محمد یحیی عبدالحسین غزنی  کابل 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
293 57 محمد عابد  محمد اسماعیل  پروان پروان 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
5814 58 عبدالله  جان علی بلخ بلخ 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
6043 59 اسدالله سیدانور  دایکندی دایکندی 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
6069 60 عبدالغفور  عبدالمعروف بغلان بغلان 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
6186 61 فرهاد امیر بدخشان  کابل 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
6238 62 عبدالمجید عبدالرقیب تخار کابل 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
6931 63 عبدالمعروف  عبدالوکیل  پروان  پروان 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
7079 64 محمد نادر عبدالحسین وردک کابل 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
4061 65 فوزیه محمد عثمان میدان وردک کابل 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
2766 66 سید صلاح الدین  سید محی الدین  بدخشان  کابل  5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
6392 67 سید مکرم  سید معروف  پروان  کابل  5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
6396 68 احمد صمیم  محمد مزمل  لغمان کابل  5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
3526 69 فریدون  محمد عثمان  ننگرهار کابل 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
3613 70 امان الله  ابراهیم  دایکندی کابل 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
3356 71 محمد ادریس  محمد توفیق پروان  پروان  5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
57 72 احمد شاه  عقل شاه ننگرهار ننگرهار 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی و اداری  واجد شرایط است
66 73 ایرج امین الله هرات کابل 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی و اداری  واجد شرایط است
  74 محمدحنیف محمد اعظم پروان کابل 5 مدیریت بودجه انکشافی ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی و اداری  واجد شرایط است

آخرین اطلاعیه ها

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۲۴ - ۱۰:۵۰
Background image

اطلاعیه قرار داد اعمار چهار باب تشناب محکمه استیناف ولایت میدان وردک

بدینوسیله بتاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که ستره محکمه ج.ا.ا در نظر دارد قرار داد اعمار چهار باب تشناب محکمه استیناف ولایت میدان وردک را به شرکت محترم . . .

شنبه ۱۳۹۹/۴/۲۱ - ۱۰:۵۷
Background image

اطلاعیه اعمار دیوار احاطوی محکمه استیناف ولایت جوزجان

بدینوسیله بتاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که ستره محکمه ج.ا.ا در نظر دارد قرار داد اعمار دیوار احاطوی مربوط تعمیر رهایشی محکمه استیناف ولایت جوزجان را به . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۳/۲۶ - ۱۰:۳۲
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

بدینوسیله بتاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ستره محکمه ج.ا.ا در نظر دارد قرارداد تدارک    (30) قلم روغنیات و فلتر باب وسایط مختلف النوع ستره محکمه ضرورت سال . . .

بازگشت به اطلاعیه ها