لست 3 مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های پنجم و ششم ستره محکمه 

humaira
at
      دولت جمهوری اسلامی افغانستان  
      ستره محکمه  
      آمریت عمومی اداره قوه قضائیه  
      ریاست عمومی منابع بشری   
  فورم لست مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های پنجم و ششم ستره محکمه 
وزارت/اداره:     ستره محکمه عنوان بست: مدیر تنظیم طعام خانه ریاست مربوطه: ریاست عمومی مالی و اداری تاریخ امتحان : 1398/8/26
شماره عمومی  شماره خصوصی شهرت سکونت بست عنوان بست انتخاب شده ملاحظات
اسم  ولد/بنت اصلی فعلی
900 1 حبیب الله  پیوند بامیان  کابل 5 مدیریت تنظیم طعام خانه ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری   واجد شرایط است
997 2 زاهد  داد خدا پنجشیر  کابل 5 مدیریت تنظیم طعام خانه ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری   واجد شرایط است
1072 3 محمد نجات  محمد انور  کاپیسا کاپیسا 5 مدیریت تنظیم طعام خانه ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری   واجد شرایط است
1372 4 منیر احمد غلام سخی کابل کابل 5 مدیریت تنظیم طعام خانه ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری   واجد شرایط است
1589 5 محمد عیسی مرزا امیر خان  بدخشان  کابل 5 مدیریت تنظیم طعام خانه ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری   واجد شرایط است
1626 6 سید جواد  سید جانان  وردگ  کابل 5 مدیریت تنظیم طعام خانه ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری   واجد شرایط است
1989 7 شمس الحق  سور گل  بغلان کابل 5 مدیریت تنظیم طعام خانه ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری   واجد شرایط است
2061 8 عبدالخیبر عبدالرشید کابل  کابل  5 مدیریت تنظیم طعام خانه ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری   واجد شرایط است
2344 9 کفایت الله خان غلام نبی  تخار  کابل 5 مدیریت تنظیم طعام خانه ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری   واجد شرایط است
3470 10 عبدالمطلب عبدالفتاح تخار تخار 5 مدیریت تنظیم طعام خانه ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری   واجد شرایط است
3484 11 حمید الله تاج محمد لغمان لغمان 5 مدیریت تنظیم طعام خانه ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری   واجد شرایط است
3542 12 ذکور الله  محمد نبی  کاپیسا کاپیسا 5 مدیریت تنظیم طعام خانه ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری   واجد شرایط است
3742 13 مسعود احمد گل آقا کابل کابل 5 مدیریت تنظیم طعام خانه ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری   واجد شرایط است
3776 14 شاپور  محمد افضل کاپیسا کاپیسا 5 مدیریت تنظیم طعام خانه ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری   واجد شرایط است
3832 15 محمد شفیق محمد موسی پروان کابل 5 مدیریت تنظیم طعام خانه ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری   واجد شرایط است
4045 16 زرجان  عبدل جان کاپیسا کابل 5 مدیریت تنظیم طعام خانه ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری   واجد شرایط است
4136 17 عبدالمنان عبدالسلام پروان پروان 5 مدیریت تنظیم طعام خانه ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری   واجد شرایط است
4429 18 شفیق الله  عین الدین  کابل کابل  5 مدیریت تنظیم طعام خانه ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری   واجد شرایط است
4473 19 جیلانی  غلام ربانی  پروان  کابل  5 مدیریت تنظیم طعام خانه ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری   واجد شرایط است
6075 20 صدیق الله خوانی  لوگر لوگر 5 مدیریت تنظیم طعام خانه ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری   واجد شرایط است 
6222 21 نورمل حضرت خان ننگرهار کابل 5 مدیریت تنظیم طعام خانه ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری   واجد شرایط است
6369 22 عبدالشفیق جمعه خان  پروان  پروان  5 مدیریت تنظیم طعام خانه ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری   واجد شرایط است
233 23 محمد ارشاد  محمد هاشم  پنجشیر  کابل 5 مدیریت تنظیم طعام خانه ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری   واجد شرایط است
3055 24 عبدالحمید ناصر بامیان بامیان 5 مدیریت تنظیم طعام خانه ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری   واجد شرایط است
3369 25 جان علی  بسم الله  پروان  کابل 5 مدیریت تنظیم طعام خانه ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری   واجد شرایط است
3222 26 عبدالله محمد فاروق پروان پروان 5 مدیریت تنظیم طعام خانه ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری   واجد شرایط است
7315 27 نعیم الله  عزیز الله  کابل کابل 5 مدیریت تنظیم طعام خانه ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری   واجد شرایط است
36 28 قندآغا مولاگل لغمان کابل 5 مدیریت تنظیم طعام خانه ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی و اداری  واجد شرایط است

آخرین اطلاعیه ها

یکشنبه ۱۳۹۸/۹/۳ - ۱۱:۰
Background image

لست 6 مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های پنجم و ششم ستره محکمه 

مامور بودجه عادی ولایتی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری 
یکشنبه ۱۳۹۸/۹/۳ - ۱۰:۵۸
Background image

لست 5 مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های پنجم و ششم ستره محکمه 

مامور بودجه انکشافی مرکز ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری
یکشنبه ۱۳۹۸/۹/۳ - ۱۰:۵۷
Background image

لست4 مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های پنجم و ششم ستره محکمه 

مامور بودجه انکشافی ولایتی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری

بازگشت به اطلاعیه ها