لست 1 مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های پنجم و ششم ستره محکمه 

humaira
at
      دولت جمهوری اسلامی افغانستان  
      ستره محکمه  
      آمریت عمومی اداره قوه قضائیه  
      ریاست عمومی منابع بشری   
  فورم لست مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های پنجم و ششم ستره محکمه 
وزارت/اداره:     ستره محکمه عنوان بست: مدیر مراقبت جایدادها ریاست مربوطه: ریاست عمومی مالی و اداری تاریخ امتحان : 1398/8/28
شماره عمومی  شماره خصوصی شهرت سکونت بست عنوان بست انتخاب شده ملاحظات
اسم  ولد/بنت اصلی فعلی
236 1 سمیع الله  نور آغا کابل کابل 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
248 2 عبدالمنیر  عبدالقیوم  بغلان کابل 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
312 3 امام حسین غلام سخی پنجشیر کابل 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
592 4 هوشمند محمد هارون کاپیسا کاپیسا 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
632 5 عبدالحی عبدالرازق کابل کابل 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
672 6 ثنا الله لعل محمد کنر کنر 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
674 7 محمد جواد  محمد حلیم سمنگان بلخ 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
732 8 فواد غلام یحیی کابل کابل 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
843 9 رحیم الله  محمد حکیم  ننگرهار کابل 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
860 10 غلام حسین  خادم حسین  بامیان  کابل 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
1022 11 رازق  محمد جواد  وردگ کابل 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
1093 12 فیض الله  داد الله  پنجشیر  پنجشیر  5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
1099 13 محمدموسی  رحیم الله  بدخشان  کابل 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
1237 14 حنظله محمد سرور کابل کابل 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
1457 15 الله محمد نصیر احمد کابل کابل 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
1484 16 احسان الله ستوری  کندز کابل  5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
1491 17 امرالله  رحمت الله  لغمان  لغمان  5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
1510 18 عزیز بیک قادر بیک بدخشان کابل 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
1669 19 صفی الله  حبیب الله  پنجشیر بغلان 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
1894 20 محمد کاظم  میر محمد    پروان پروان 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
1960 21 نقیب الله  عبدالحی  ننگرهار کابل 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
1990 22 محمد عارف  سید محمد امین  وردگ  کابل 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
2009 23 محمد ناصر عبدالصمد سمنگان سمنگان 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
2042 24 عبدالقادر  محمد  تخار کابل  5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
2567 25 عبدالحمید عبدالستار پروان کابل 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
2728 26 ذکر الله اسدالله  بدخشان  کابل  5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
3010 27 بریالی  محمد اسحق بغلان  کابل  5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
3194 28 احمد میلاد محمد قسیم کاپیسا کابل 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
3515 29 محمد قاسم  محمد اکبر  غزنی  کابل 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
3559 30 راز محمد  سور گل  ننگرهار کابل 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
3593 31 محمد امیر  مرزا حسین  بامیان  کابل 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
3647 32 عمران    صفت الله  پروان  کابل 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
3912 33 محمد یما محمد طاهر بغلان  کابل 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
3980 34 احمد خیرمحمد لوگر  کابل 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
4330 35 محمد ابراهیم  می اعظم شاه پروان  کابل 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
4357 36 محمد فهیم عبدالغفور  تخار تخار 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
4396 37 محمد فهیم غلام حیدر  ننگرهار کابل  5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
4405 38 محمود  غلام سخی  هلمند  کابل  5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
4421 39 حمید الله  غلام جیلانی  ننگرهار  ننگرهار 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
4432 40 محمد نعیم  علی محمد سمنگان  کابل  5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
4545 41 نیک محمد خال مراد کندز  کندز 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
4839 42 نبی الله عاشور علی  بغلان کابل  5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
4946 43 محمد صادق محمد حسین  دایکندی کابل 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
4981 44 محمد مرزوق محمد عمر  بغلان  کابل 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
5062 45 محمد داود عبدالقادر جوزجان کابل 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
5071 46 محمدعالم محمد قاسم کاپیسا کابل  5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
5182 47 جاوید عبدالستار بغلان پروان 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
5183 48 سید نقیب  سید حبیب  بغلان کابل 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
5402 49 امید آغا محمد متقی تخار تخار 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
5406 50 محمد یحیی ملا محمد کابل کابل 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
5457 51 هارون میراحمد بغلان کابل 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
5730 52 نجیب الله امرالدین کابل کابل 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
5826 53 قند آغا مبارک شاه بدخشان کابل 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
5841 54 محمد ادریس محمد فاروق کاپیسا کابل 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
5987 55 رحیمه  شاه بلند  پنجشیر کابل 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
6428 56 قدرت الله  عبدالغنی پروان کابل 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
6926 57 محمد حامد  شیر الرحمن  پنجشیر کابل 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
6940 58 عنایت الله  فضل احمد  کابل کابل 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
7193 59 عبدالحی عبدالرحمن پروان  کابل 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
7225 60 اجمل سید آغا لوگر کابل 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
6376 61 عبدالقدیر عبدالهادی پروان  کابل  5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
4501 62 روبینا  غلام ربانی  کابل  کابل  5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
3189 63 انحیرگل جمعه گل میدان وردگ میدان وردک 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
6309 64 عبدالوحید  عبدالهاشم  پروان  کابل  5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
6771 65 نصیر احمد  شاه محمد  بدخشان کابل 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
5672 66 ویس الدین  شمس الدین  بدخشان  کابل  5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
5929 67 روح الله  عبدالواسد لغمان  کابل 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
136 68 حفیظ الله عاشق الله ننگرهار کابل 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی و اداری واجد شرایط است
4048 69 عبدالوحید عبدالجمیل پروان  کابل 5 مدیریت مراقبت جایداد ها ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است

آخرین اطلاعیه ها

دوشنبه ۱۳۹۹/۳/۲۶ - ۱۰:۳۲
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

بدینوسیله بتاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ستره محکمه ج.ا.ا در نظر دارد قرارداد تدارک    (30) قلم روغنیات و فلتر باب وسایط مختلف النوع ستره محکمه ضرورت سال . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۳/۲۲ - ۱۱:۲۰
Background image

پیام تسلیت ستره محکمه

د تسلیت او خواشینۍ پیغام

په ژوره خواشینۍ سره مو خبر ترلاسه کړ، چې د افغانستان سترې محکمې د دارالافتا لوی رییس ارواښاد قضاوت‌پال مولوي محمد صدیق مسلم د ورپیښې ناروغۍ له کبله، له دې فاني نړۍ سترګې پټې . . .

شنبه ۱۳۹۹/۳/۱۰ - ۲۰:۱۰
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

بدینوسیله بتاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که ستره محکمه ج.ا.ا در نظر دارد قرار داد پروژه ترمیم تعمیر ریاست محکمه استیناف ولایت نورستان را به شرکت محترم . . .

بازگشت به اطلاعیه ها