قاضی القضات و رئیس ستره محکمه بارئیس بخش حاکمیت قانون دفتر یوناما ملاقات کرد

alisina
یکشنبه ۱۳۹۹/۳/۱۱ - ۱۱:۴۱
1

قا نونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه قبل از ظهر دهم جوزاء از طریق ویدیو کنفرانس با خانم رومانا شوایگر رئیس بخش حاکمیت قانون دفتر یوناما درکابل ملاقات کرد .

درین ملاقات نخست رومانا شوایگر اظهار امید واری کرد تا مردم افغانستان از اسیب ویروس مهلک کرونا درامان باشند و نسبت به وفیات این ویروس ابراز تسلیت نموده و نیز از فرصتی که  بخاطر انجام این ملاقات فراهم شده بود  ، از فضیلتماب قاضی القضات سپاسگزاری نمود .

خانم شوایگر بعداً اظهار داشت که از تصمیم شورای عالی ستره محکمه مبنی برا غاز روند رسیده گی های قضایی در محاکم  واستفاده از تکنالوژی آنلاین در برگزاری جلسات قضایی دراگاهی  قرار گرفته و علاقمند است از اقدامات بعدی بویژه تدابیری که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا  و سایر برنامه هایی که بخاطر ازسرگیری فعالیت های محا کم اتخاذگردیده  ، درا گاهی قرار گیرد .

بعداً فضیلتماب قاضی القضات افزود که ستره محکمه در  تفاهم با اداره محترم لوی څارنوالی که از لحاظ کاری باهم مرتبط اند رژیم کاری ادارات شانرا تنظیم نموده وطبق آن درحالیکه روسا و مسئولین مکلفند که روزانه بلا وقفه به وظایف شان حاضر باشند ، حاضری سایرمنسوبین قضایی ، مسلکی و اداری در روز های طاق و جفت طوریکه از هفت صبح اغاز وتا یک ظهر ادامه میابد  ، عیار ساخته شده که فکر میکنم این رژیم با طرح طرز العمل جدیدی که ازجانب وزارت محترم کار و امور اجتماعی به مقامات عالی دولت ارائه شده نیز همخوانی دارد .

ستره محکمه در خصوص مراجعین نیز توصیه های صحی را رعایت نموده و درحالیکه با آنان از لحاظ فزیکی تماس نزدیک ندارد ولی به خواستها و عرایض شان از طریق شعبه عارضین  با مراعات حفظ الصحه لازمه رسیده گی  بعمل اورده و به خاطر حل مشکلات آنان به مراجع مربوط هدایت لازم داده شده است  .

قاضی القضات درتماس با موضوع محاکمه انلاین افزود : ستره محکمه  مصمم است تاا ساسات  قانونی محاکمه آنلاین  را طرح و تدوین نماید و به همین منظوربه ریاست عمومی تدقیق و مطالعات وظیفه  سپرده تا درتماس با ادارات ذیربط طرح تعدیل را اماده و به طی مراحل قا نونی ان اقدام نماید و تا آن وقت  ستره محکمه  طرح  یک رهنمود جامع محاکمه آنلاین را درجلسه آینده شورای عالی ستره  محکمه پیشکش مینماید که با تصویب ان  اقدامات  بعدی در زمینه برداشته  خواهد شد  ولی انچه مهم است فراهم آوری وسایل تخنیکی محاکمه آنلاین است که  باید  دفتر یوناما در زمینه با ستره محکمه ، اداره محترم لوی څارنوالی و همچنان اداره ملی تنظیم زندانها فراهم نماید .

رئیس ستره محکمه همچنان در ادامه  افزود که رسیده گی های قضایی د رمحکمه ابتدائیه رسیده گی به جرایم سنگین فساد اداری اغاز گردیده و قرار است این محکمه  با اتخاذ تدابیر لازم بخصوص استفاده از فضای باز در تدویر جلسات قضایی مربوط اقدام نماید .

ولی بخاطر از سرگیری مجدد رسیده گی های قضایی در محاکم کشور بدون شک در راستای تامین حفظ الصحه قضات و منسوبین اداری محاکم ،  به مواد کافی ضد عفونی ، ماسک و سایرمواد مورد نیاز درین بخش نیاز مبرم است  که نسبت عدم توانمندی بودجه عادی ،  ایجاب مینماید  تا یوناما درین بخش با قوه قضائیه همکاری نماید .

درادامه ملاقات رئیس بخش حاکمیت قانون یوناما گفت  که در خصوص تهیه وسایل تخنیکی محاکمه آنلاین با بخشهای (UNDP ) و (GIZ) صحبت نموده تا آنان وارد این همکاری شوند که با تصویب  طرح جامع رهنمودی محاکمه آنلاین ُ این مسئاله را جدی تعقیب خواهند کرد و همچنان درخصوص  تهیه مواد مورد نیاز ضد عفونی و ملزمات ان بخاطر مبارزه با ویروس کرونا تقاضای لست  نیازمندیها را نمود که درمورد تهیه این لست به امریت عمومی اداری قوه قضائیه هدایت لازم سپرده شد .

تازه ترین اخبار

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۵/۷ - ۱۵:۴۱
Background image

خبر شورای عالی ستره محکمه 7 اسد

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

طبق اجنداء نخست رئیس تعلیمات قضایی از آماده گی ها به خاطر اخذ. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۵/۷ - ۱۵:۳۷
Background image

تجلیل روز ملی بیرغ از سوی قوه قضایه کشور

به هدف تجلیل و بزرگداشت ازهفتم اسد روز بیرق ملی ، صبح امروز مراسمی در مقر ستره محکمه برگزار گردید.

درین مراسم که درآن قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه ، اعضای شورای. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۳۱ - ۱۴:۲۰
Background image

خبر جلسه شورای عالی ستره محکمه 31 سرطان

خبر جلسه شورای عالی ستره محکمه 31 سرطان

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و بر اساس حکم ماده 32 قانون. . .

بازگشت به اخبار