قاضی القضات ورئیس ستره محکمه درکنفرانس بین المللی (قضاء وتحول دنیا) اشتراک بعمل آورد

humaira
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۷ - ۱۰:۲۳
خبر

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

نخست قاضی القضات ورئیس ستره محکمه پیرامون اشتراک شان درکنفرانس بین المللی قضایی تحت عنوان « قضا وتحول دنیا » که ازتاریخ 22 تا23 فبروری درکشورهند برگزار شده بود، معلومات ارائه کرد . کنفرانس روی بحث بر حفظ حاکمیت  قانون ، تفسیر قانون اساسی ، حمایت از حقوق بشر ، همکاری بین المللی میان محاکم و انکشاف سیستم قضایی ، نقش  قوه قضائیه درحفظ جنسیت ، شفافیت دراجراات قضایی و نحوه دسترسی مردم به روند رسیده گی های قضایی متمرکزبود که باصحبـــت محترم نانندرا مودی صدراعظم  هند ا فتتاح گردید و اشتراک کننده گان دردو روز کنفرانس درخصوص موارد مطروحه به بحث و تبادل نظر پرداختند و کنفرانس با بیانیه اختتامیه محترم ( رام نات کووند) رئیس جمهورجمهوری هند اختتام یافت .

قاضی القضات جمهوری اسلامی افغانستان همچنان در حاشیه کنفرانس با محترم (شراد بوبدی) قاضی القضات جمهوری هند ملاقات نموده وروی ضرورت همکاری های دوجانبه قضایی به شمول تسهیل سفیر های مشاهداتی قضات افغان به آنکشور تبادل نظر بعمل اورد که در زمینه قاضی القضات محترم  جمهوری هند وعده همکاری نمود .

شورا عالی ستره محکمه بعداًبا رعایت مصوبه شماره 5 شورای محترم عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساداداری به منظور حفظ حقوق  همسایه ها که ازاثر اعمار ساختمانهای بلند منزل متضرر میگردند ، برخی از مواد قانون مدنی و قانون شاروالی هارا که مبین حقوق ووجایب همسایه ها و ادارات  ذیربط است ، توضیحاً به اگاهی میرساند :

الف : مواد قانون مدنی :

ماده1905 : هرگاه به ملک ، حق غیر تعلق بگیرد ، مالک نمیتواند دران طوری تصرف نماید که موجب ضرر غیر گردد .

ماده1906 : ضرر فاحش ، قدیم باشد یاجدید ازبین برده میشود .

ماده1907: ضرر فاحش آن است که سبب شکست یا انهدام بناء گردیده و یا مانع حوایج اصلی که عبارت از منافع مقصود  آن است ، گردد .

ماده 1908 : مانع شدن روشنی به طورکلی ازخانه ، ضرر فاحش شمرده میشود ، هیچکس نمیتواند چنان بنایی اعمار نمایدکه کلکین خانه همجوار را مسدود ساخته و به طور کلی مانع روشنی درآن گردد ، در صورت احداث چنین بنا ، همجوار میتواند دفع ضرر رادر صورت امکان و درغیر آن از بین بردن بناء را برای دفع ضرر مطالبه نماید .

ماده 1909 : شخصیکه عمارتی بناء میکند باید آنرا طوری اعمار نماید که ازکلکین ، عمارت قدیمه همجوار متضرر نگردد .

ماده1921 : هریک ازمالکین اراضی همجوار، میتوانند طرف دیگر را باتعیین حدود دراراضی اتصال یافته یک دیگر مجبور سازند ، مصارف تعیین حدود بین طرفین مشترک میباشد .

ماده 1922 : هرگاه دیواری بین دونفر مشترک باشد ، یکی از طرفین نمیتواند بدون اجازه طرف دیگر به تغییر ارتفاع آن بپردازد یا بنای دیگری را به آن بیفزاید  .

ب : موا د قانون شاروالیها :

ماده 74 :

 1. هرگاه شخصی کار ساختمانی را خلاف اجازه ساختمان  انجام داده یا سبب میشود که کار ساختمان د رمطابقت به اجازه ساختمان انجام نشود ، مسئول هرنوع خساره ناشی ازآن میباشد.
 2. اشخاصی که مسئول انجام کار ساختمان مندرج فقره (1) این ماده میباشند ، شامل اشخاص حقیقی یاحکمی میگردند که کار مربوط را انجام میدهند چه توسط شخص دیگری این عمل راگرفته باشند یاخیر  .
 3. اشحاص حقیقی یا حکمی مندرج فقره (2) این ماده شامل اشخاص ذیل میگردند : (1- مالک زمین2- اعمار کننده ساختمان 3- مهندس یاانجنیر مسئول دیزاین یا نظارت ازاعمار ساختمان)

ماده 75 :

 1. شخص دارنده اجازه  ساختمان مکلف است ، ساختمان را در ساحه مربوط بادرنظرداشت موارد ذیل اعمار نماید :
 • سبب ضرر به زمین مجاوز نشود .
 • باشرایط مندرج اجازه ساختمان مغایرت نداشته باشد .
 • عدم انجام کار اصلاحی درجایی که شاروالی مالک یا متصرف زمین باشد که درآن کار ساختمان صورت گرفته باشد .
 1. شاروالی میتواند در صورت عدم رعایت موارد مندرج فقره (1) این ماده حسب احـوال دستوری راکه حاوی کار اصلاحی درخلال مدت معین ، تخریب ساختمان تحت کار یااسترداد زمین باشد ، عنوانی شخص دارنده جواز صادر نماید .
 2. دستور مندرج فقره دوم این ماده عنوانی اشخاص ذیل صادر میگردد :
 • مالک یامتصرف زمین که کار ساختمان درآن صورت گرفته است .
 • شخصی که به غیر از مالک یا متصرف ، مسئول انجام کلی یا قسمی کاری باشد که دردستور، مشخص گردیده است .
 1. هرگاه دستور مندرج فقره دوم این ماده عنوانی بیشتر از یک شخص صادر شده باشد، موارد ذیل درآن مشخص میگردد :
 • انجام دادن قسمت مشخص ازکار مندرج دستور
 • ا نجام دادن تمام کار طور مشترک
 1. هرگاه شاروالی دستوری را صادرنماید که برمبنای آن اشخاص طور مشترک مکلف به انجام کار گردند ، در این صورت میتوانند بدون درنظرداشت مسئولیت  مشرک آنها ، قسمت هایی که در مصارف انجام آن ، اشخاص مذکور سهم بگیرند ، دردستور مشخص نمایند .
 2. هرگاه جهت انجام کاری مطابق حکم مندرج این ماده به شخص دستور صادرگردیده باشدووی نتواند درمیعاد معینه آن را انجام دهد ، دراین صورت شاروالی میتواند ، کار راانجام داده و مصارفی را که جهت انجام آن متحمل میشود از وی دریافت نماید .
 3. شخص مندرج فقره 6 این ماده متخلف شمرده شده ، مطابق احکام سند تقنینی مربوط مکلف به پرداخت جریمه نقدی میباشد.
 4. شخصیکه بدون اخذ اجازه ساختمان از شاروالی مربوط ، درزمین خویش ساختمان اعمار نماید ، متخلف شمرده شده علاوه بر اخذ اجازه ساختمان از شاروالی مربوط ، مکلف به پرد اخت جریمه نقدی مطابق سند تقنینی مربوط بوده یا مطابق احکام قا نون جهت تعقیب عدلی به مراجع ذیصلاح معرفی میگردد .
 5. هرگاه موظف شاروالی بدون رعایت ماستر پلان و سایر پلانهای شهری اجازه ساختمان را به اشخاص مندرج فقره سوم این ماده صادرنماید ، متخلف شمرده شده مکلف به پرداخت جریمه نقدی مطابق  سند تقنینی مربوط بوده یا مطابق احکام قانون جهت تعقیب عدلی به مراجع ذیصلاح معرفی میگردد .
 6. وزارت شهر سازی و مسکن مکلف است ،جهت جلوگیری ازاعمار ساختمانهای بدون اجازه ساختمان ، ستراتیژی مشخص راطرح و ترتیب نموده و از تطبیق آن سالانه به شورای عالی توسعه شهری گزارش ارائه نماید .

شورای عالی ستره محکمه  خاطر نشان میسازد که دررابطه به متضرر شدن ساکنین همجوار از اثر اعمار ساختمانهای بلند منزل خلاف قانون ، در  قوانین نافذه  نه تنها ابهاماتی به نظر نمیرسد بلکه صراحات کامل درزمینه وجود داشته و رعایت ان ازجانب همسایه ها و ادارات ذیربط دردفع ضرر امرحتمی و لازمی میباشد .

شورا متعاقباً طبق اجنداء روی برخی  ازاستهداات و اصله ، تجدید نظرهای مدنی ، درخواستهای تبدیلی محکمه ، مسایل ذاتی قضات و تخلفات قضایی غور بعمل اورده و برمبنای مطالبه اداره محترم لوی حارنوالی  صلاحیت رسیده گی به برخی ا ز قضایای متراکم جزایی را به محاکم ولایات تفویض نمود . 

تازه ترین اخبار

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱/۱۲ - ۱۴:۴۰
Background image
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱/۱۲ - ۱۴:۱۴
Background image

د سترې محکمې عالي شورا د غونډې خبر د وري ۱۲مه، ۱۳۹۹

د سترې محکمې عالي شورا نن تر غرمې وړاندې د سترې محکمې د رییس او قاضي القضات، قانونپوه سیدیوسف حلیم په مشرۍ غونډه ترسره کړه.
شورا لومړی د جمهوري ریاست د عالي مقام د لومړۍ ګڼه فرمان د. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱/۱۲ - ۱۲:۴۷
Background image

خبرجلسه شورای عالی ستره محکمه  ۱۲ حمل1399

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست به منظور تسریع روند تطبیق فرمان شماره یک اختصاصی مقام. . .

بازگشت به اخبار