فورم 10لست مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های سوم و چهارم ستره محکمه 

alisina
a
  1. آمریت بودجه.
  2. مدیریت عمومی بودجه.
  3. مدیریت عمومی بودجه انکشافی.
  4. مدیریت عمومی نظارت از تحصیل عواید.

قبلاً ثبت نام نموده و شامل شارت لست گردیده اند، رسانیده می شود.

ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 27/ جوزا /1398 جهت اشتراک در امتحان رقابتی با اصل تذکره تابعیت به مقر ستره محکمه ج.ا.ا، واقع سرک  میدان هوائی بین المللی کابل چهارراهی شهید احمد شاه مسعود  حاضر باشند.

لست داوطلبان واجد شرایط ضمیمه اعلان می باشد.

ـ آنعده داوطلبانیکه از پروسه شارت لست بازمانده اند درصورت داشتن دلایل موجه به روز شنبه و یکشنبه مطابق (25 و 26 ) جوزا به کمیته سمع شکایات ریاست منابع بشری ستره محکمه مراجعه و شکایات خود را درج نمایند.

نوت: سایر بست های اعلان شده به ترتیب ریاست ها مطابق تقسیم اوقات به نشر میرسد کاندیدان محترم صفحه ما را تعقیب نمایند.

 

      دولت جمهوری اسلامی افغانستان    
      ستره محکمه    
      آمریت عمومی اداره قوه قضائیه    
      ریاست عمومی منابع بشری     
  فورم لست مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های سوم و چهارم ستره محکمه   
وزارت/اداره:           ستره محکمه عنوان بست:  آمریت بودجه  ریاست مربوطه: ریاست عمومی مالی واداری تاریخ شارت لست:  97/11/23         
شماره عمومی  شماره خصوصی شهرت سکونت بست عنوان بست انتخاب شده ملاحظات  
اسم  ولد/بنت اصلی فعلی  
1 1 محمد ضمیر محمد نذیر کابل کابل 3 آمریت بودجه ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است  
2 2 عبدالحامد  محمد وفا بدخشان کابل 3 آمریت بودجه ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است  
3 3 حبیب الله امیر علی  میدان وردگ کابل 3 آمریت بودجه ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است  
4 4 شمس الرحمن  حکم خان  پنجشیر  کابل  3 آمریت بودجه ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است  
5 5 الیاس میرویس میدان وردگ کابل  3 آمریت بودجه ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است  
6 6 محمد حافظ محمد ایوب  بغلان  کابل  3 آمریت بودجه ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است  
7 7 عبدالله حمیدالله کابل کابل 3 آمریت بودجه ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است  
                   
وزارت/اداره:           ستره محکمه عنوان بست: مدیریت عمومی بودجه عادی ریاست مربوطه: ریاست عمومی مالی واداری تاریخ شارت لست:  97/11/23         
شماره عمومی  شماره خصوصی شهرت سکونت بست عنوان بست انتخاب شده ملاحظات  
اسم  ولد/بنت اصلی فعلی  
8 1 زرلشت  میرزامحمد کابل  کابل  4 مدیریت عمومی بودجه عادی ریاست امور مالی و حسابی واجد شرایط است  
9 2 شریفه محمد نبی  غزنی کابل 4 مدیریت عمومی بودجه عادی ریاست امور مالی و حسابی واجد شرایط است  
10 3 حبیب الله امیر علی  کابل  کابل 4 مدیریت عمومی بودجه عادی ریاست امور مالی و حسابی واجد شرایط است  
11 4 فلاح الدین عبدالجمیل کابل کابل 4 مدیریت عمومی بودجه عادی ریاست امور مالی و حسابی واجد شرایط است  
12 5 ضیاالدین  محمد حسیب لغمان کابل 4 مدیریت عمومی بودجه عادی ریاست امور مالی و حسابی واجد شرایط است  
13 6 عبدالباری نیاز محمد  بغلان کابل 4 مدیریت عمومی بودجه عادی ریاست امور مالی و حسابی واجد شرایط است  
14 7 آصف تاج محمد دایکندی کابل 4 مدیریت عمومی بودجه عادی ریاست امور مالی و حسابی واجد شرایط است  
15 8 عابد الله عمصت الله لغمان کابل 4 مدیریت عمومی بودجه عادی ریاست امور مالی و حسابی واجد شرایط است  
17 9 غلام جیلانی نیک محمد لغمان کابل 3 آمریت بودجه ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است  
                   
وزارت/اداره:           ستره محکمه عنوان بست: مدیریت عمومی بودجه انکشافی ریاست مربوطه: ریاست عمومی مالی واداری تاریخ شارت لست:  97/11/23         
شماره عمومی  شماره خصوصی شهرت سکونت بست عنوان بست انتخاب شده ملاحظات  
اسم  ولد/بنت اصلی فعلی  
17 1 داود  منگل کابل کابل 4 مدیریت عمومی بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است  
18 2 محمد آصف بابا جوزجان  کابل 4 مدیریت عمومی بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است  
19 3 جمشید غلام محی الدین تخار کابل 4 مدیریت عمومی بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است  
20 4 نورالدین دور محمد پروان کابل 4 مدیریت عمومی بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است  
21 5 فضل الدین نجم الدین بغلان  کابل 4 مدیریت عمومی بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است  
22 6 زلمی سیف الرحمن کنر کابل 4 مدیریت عمومی بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است   
23 7 خالد شاه محمد سرور  ننگرهار کابل 4 مدیریت عمومی بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است  
24 8 محمد هارون  محمد کریم چوزجان  کابل 4 مدیریت عمومی بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است  
25 9 عبدالرازق سخی داد کابل کابل 4 مدیریت عمومی بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است  
26 10 عید محمد باقیدار میدان وردک کابل 4 مدیریت عمومی بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است  
27 11 عبدالناصر نادر علی دایکندی کابل  4 مدیریت عمومی بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است  
28 12 غلام سخی حضرت گل میدان وردگ کابل 4 مدیریت عمومی بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است  
29 13 احمد شاه  عقل شاه ننگرهار ننگرهار 4 مدیریت عمومی بودجه انکشافی ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است  
                   
وزارت/اداره:           ستره محکمه عنوان بست: مدیریت عمومی نظارت از                             تحصیل عواید ریاست مربوطه: ریاست عمومی مالی واداری تاریخ شارت لست:  97/11/23         
شماره عمومی  شماره خصوصی شهرت سکونت بست عنوان بست انتخاب شده ملاحظات  
اسم  ولد/بنت اصلی فعلی  
31 1 غلام فاروق  سعدو خان  پکتیا  کابل 4 مدیریت عمومی نظارت از تحصیل عواید ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است  
32 2 عبدالحکیم  عبدالجبار بدخشان بلخ 4 مدیریت عمومی نظارت از تحصیل عواید ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است  
33 3 عبدالقدیر  نظرمحمد  لوگر کابل  4 مدیریت عمومی نظارت از تحصیل عواید ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است  
34 4 محب الرحمن فیض الرحمن تخار کابل 4 مدیریت عمومی نظارت از تحصیل عواید ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است  
35 5 دین محمد پیر محمد کابل کابل 4 مدیریت عمومی نظارت از تحصیل عواید ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است  

آخرین اطلاعیه ها

چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۹ - ۱۰:۴۳
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

بدینوسیله بتاسی از فقره (2) ماده  چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ستره محکمه ج.ا.ا در نظر دارد قرارداد (68) قلم اجناس تکنالوژی و نصب کمره های امنیتی مربوط پرپوزل برنامه عمل قوه . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۷ - ۹:۲۳
Background image

لست 6 مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های پنجم و ششم ستره محکمه 

فارمسست ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری 
دوشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۷ - ۹:۲۲
Background image

لست 5 مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های پنجم و ششم ستره محکمه 

نرس ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری

بازگشت به اطلاعیه ها