فورم لست مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های پنجم و ششم ستره محکمه

alisina
a
      دولت جمهوری اسلامی افغانستان  
      ستره محکمه  
      آمریت عمومی اداره قوه قضائیه  
      ریاست عمومی منابع بشری   
  فورم لست مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های پنجم و ششم ستره محکمه 
وزارت/اداره:     ستره محکمه عنوان بست: مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست مربوطه: ریاست عمومی منابع بشری تاریخ شارت لست:  97/11/23       
شماره عمومی  شماره خصوصی شهرت سکونت بست عنوان بست انتخاب شده ملاحظات
اسم  ولد/بنت اصلی فعلی
322 1 جواد  محمد دایکندی کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
323 2 امین آغه چله بای کنندز کندز 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
324 3 حشمت الله  عبدالخلیل  پروان پروان 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
325 4 عبدالوارث  شاه آغاسی  لغمان  لغمان  5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
326 5 محمد حلیم گل الدین میدان وردک میدان وردک 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
327 6 محمد یوسف محمد یاسین بغلان بغلان 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
328 7 نعمت الله عبدالمجید تخار کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
329 8 صادق  علی گوهر  دایکندی کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
330 9 عبدالباقی  محمد سلیم  بغلان کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
331 10 خیر الله  حفیظ الله  بامیان  بامیان  5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
332 11 عبدالفتاح  علیم  بدخشان  بدخشان  5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
333 12 نوروز علی  بسم الله  پروان کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
334 13 منیر شاه  بهاد شاه ننگرهار ننگرهار 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
335 14 بنفشه  غلام فاروق لوگر  کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
336 15 عبدالجلیل سجده خان پنجشیر پنجشیر 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
337 16 نجیبه  محمد رحیم بغلان کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
338 17 ربیع الله نصر الله کابل  کابل  5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
339 18 عبدالقیوم  عبدالواحد بامیان کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
340 19 اسرار احمد روکی لغمان لغمان 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
341 20 محرم علی رجب علی کابل کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
342 21 عبدالفتاح محمد صفا کاپیسا کاپیسا 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
343 22 هارون  عباد الله  فاریاب  کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
344 23 نجیب الله شیر اغا  ننگرهار  ننگرهار 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
345 24 وجیهه محمد عارف  کابل کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
346 25 سمیر الله  امان الله  کابل کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
347 26 فیروز خان محمد ظاهر میدان وردک  میدان وردک 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
348 27 محمد واعظ محب خان کاپیسا کاپیسا 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
349 28 شفیقه محمد علی کابل کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
350 29 شمس الرحمن محمد ظاهر بدخشان کابل  5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
351 30 حمیدلله مسافر خان  لوگر کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
352 31 محمد یوسف  عبدالمستان  کنر  کنر 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
353 32 تاج محمد  عبدالخالق تخار  تخار  5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
354 33 عسکر حسن رضا غور  کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
355 34 گلبدین غلام سرور کاپیسا کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
356 35 امام الحق  عبدالحق کاپیسا کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
357 36 ملا محمد  خان شرین بغلان بغلان 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
358 37 احمد جواد  عبدالجبار  کابل کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
359 38 حزب الله  عبدالغفور  بدخشان  کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
360 39 احمد شارق رحمت الله بدخشان کابل  5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
361 40 نورالله محمد ایوب خان پروان  کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
362 41 سهراب  محمد امین  فاریاب  کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
363 42 حشمت الله حبیب الله  کاپیسا  کاپیسا 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
364 43 محمد خودی دایکندی  کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
365 44 وحدت الله  غلام حضرت وردک وردک 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
366 45 مریم  غلام محمد  کابل  کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
367 46 سید عاب الدین ملا شریف تخار کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
368 47 سید امین  دریان محمد ننگرهار ننگرهار 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
369 48 نصیر احمد رجب محمد  پنجشیر کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
370 49 پلوشه  محمد سلیمان پکتیا  کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
371 50 عبدالحکیم  غلام غوث هرات کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
372 51 لطف الرحمن شمس الاحممد  پروان کابل  5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
373 52 حسینا جان نقیب الله کابل کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
374 53 احمد مسعود حمید آقا پروان کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
375 54 عبدالمتین محمدنعیم تخار تخار 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
376 55 عبدالحق نام حق لغمان کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
377 56 نجیب الله  رحمن الله  پروان  کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
378 57 ثریا  محمد ظاهر  لوگر  کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
379 58 محمد منور محمد اکبر بامیان بامیان 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
380 59 زینت عبدالواسع  پروان کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
381 60 انور شاه  محمد نادر  بدخشان بلخ 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
382 61 حوانساء رحیم بردی کابل کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
383 62 شفیع الله دین محمد  کابل کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
384 63 رحمت خان ملا احمد پنجشیر کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
385 64 احمد الله  عبدالرشید  بغلان  بغلان  5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
386 65 سمیه  عبدالرحمن کابل کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
387 66 امید نورآقا لغمان کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
388 67 راضیه میر آغا پنجشیر  کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
389 68 محمدآصف  محمد رحیم  کندز  کندز 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
390 69 محمد داود  شکر الله  ننگرهار ننگرهار 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
391 70 مدثر محمد اجان  کابل کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
392 71 احمد ولی غلام محمد لوگر کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
393 72 جواد  غلام رسول  لغمان کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
394 73 محمد ظریف عبدالباقی بلخ  بلخ 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
395 74 عماد الدین  قدر الدین بدخشان  کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
396 75 عبدالکریم حلیم خان پکتیا  پکتیا 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
397 76 عزیزالله عبدالعلی بغلان بغلان 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
398 77 بخت ولی شاه طالب شاه خوست کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
399 78 شکریه امیر احمد میدان وردگ  کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
400 79 عبدالقدوس عبدالخلیل پروان   کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
401 80 امان الله خان گل کابل کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
402 81 محمد حسن حاجی محمد انور کابل کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
403 82 فیروز  عبدالصبیر کاپیسا  کابل  5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
404 83 عبدالغنی محمد صدیق میدان وردگ میدان وردگ 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است

آخرین اطلاعیه ها

شنبه ۱۴۰۰/۵/۲ - ۱۴:۴۹
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه


بدینوسیله بتاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ستره محکمه ج.ا.ا در نظر دارد قرارداد {تدارک البسه بهاری برای کارکنان خدماتی مرکز ستره محکمه بشمول محاکم استیناف . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۷ - ۱۳:۵۳
Background image

اعلامیه ستره محکمه دولت جمهوری اسلامی افغانستان

ستره محکمه جمهوری اسلا می افغانستان اعلام میدارد که  دو شنبه ۲۸ سرطان 1400هجری شمسی مطابق نهم ذوالحجه سال 1442 هجری قمری روز عرفه و سه شنبه بیست ونهم سرطان مصادف به دهم ذوالحجه الحرام روز اول عید سعید . . .

شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۶ - ۹:۹
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

تدارکات اداره عالی ستره محکمه ج .ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی{لات اول: تدارک وسایل اولیه دفتری از قبیل میز، چوکی، فرش ، الماری چوبی ، و غیره.{لات دوم : تدارک تخته . . .

بازگشت به اطلاعیه ها