فورم لست مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های پنجم و ششم ستره محکمه

alisina
a
      دولت جمهوری اسلامی افغانستان  
      ستره محکمه  
      آمریت عمومی اداره قوه قضائیه  
      ریاست عمومی منابع بشری   
  فورم لست مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های پنجم و ششم ستره محکمه 
وزارت/اداره:     ستره محکمه عنوان بست: مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست مربوطه: ریاست عمومی منابع بشری تاریخ شارت لست:  97/11/23       
شماره عمومی  شماره خصوصی شهرت سکونت بست عنوان بست انتخاب شده ملاحظات
اسم  ولد/بنت اصلی فعلی
322 1 جواد  محمد دایکندی کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
323 2 امین آغه چله بای کنندز کندز 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
324 3 حشمت الله  عبدالخلیل  پروان پروان 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
325 4 عبدالوارث  شاه آغاسی  لغمان  لغمان  5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
326 5 محمد حلیم گل الدین میدان وردک میدان وردک 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
327 6 محمد یوسف محمد یاسین بغلان بغلان 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
328 7 نعمت الله عبدالمجید تخار کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
329 8 صادق  علی گوهر  دایکندی کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
330 9 عبدالباقی  محمد سلیم  بغلان کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
331 10 خیر الله  حفیظ الله  بامیان  بامیان  5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
332 11 عبدالفتاح  علیم  بدخشان  بدخشان  5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
333 12 نوروز علی  بسم الله  پروان کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
334 13 منیر شاه  بهاد شاه ننگرهار ننگرهار 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
335 14 بنفشه  غلام فاروق لوگر  کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
336 15 عبدالجلیل سجده خان پنجشیر پنجشیر 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
337 16 نجیبه  محمد رحیم بغلان کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
338 17 ربیع الله نصر الله کابل  کابل  5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
339 18 عبدالقیوم  عبدالواحد بامیان کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
340 19 اسرار احمد روکی لغمان لغمان 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
341 20 محرم علی رجب علی کابل کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
342 21 عبدالفتاح محمد صفا کاپیسا کاپیسا 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
343 22 هارون  عباد الله  فاریاب  کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
344 23 نجیب الله شیر اغا  ننگرهار  ننگرهار 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
345 24 وجیهه محمد عارف  کابل کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
346 25 سمیر الله  امان الله  کابل کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
347 26 فیروز خان محمد ظاهر میدان وردک  میدان وردک 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
348 27 محمد واعظ محب خان کاپیسا کاپیسا 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
349 28 شفیقه محمد علی کابل کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
350 29 شمس الرحمن محمد ظاهر بدخشان کابل  5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
351 30 حمیدلله مسافر خان  لوگر کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
352 31 محمد یوسف  عبدالمستان  کنر  کنر 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
353 32 تاج محمد  عبدالخالق تخار  تخار  5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
354 33 عسکر حسن رضا غور  کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
355 34 گلبدین غلام سرور کاپیسا کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
356 35 امام الحق  عبدالحق کاپیسا کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
357 36 ملا محمد  خان شرین بغلان بغلان 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
358 37 احمد جواد  عبدالجبار  کابل کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
359 38 حزب الله  عبدالغفور  بدخشان  کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
360 39 احمد شارق رحمت الله بدخشان کابل  5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
361 40 نورالله محمد ایوب خان پروان  کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
362 41 سهراب  محمد امین  فاریاب  کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
363 42 حشمت الله حبیب الله  کاپیسا  کاپیسا 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
364 43 محمد خودی دایکندی  کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
365 44 وحدت الله  غلام حضرت وردک وردک 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
366 45 مریم  غلام محمد  کابل  کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
367 46 سید عاب الدین ملا شریف تخار کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
368 47 سید امین  دریان محمد ننگرهار ننگرهار 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
369 48 نصیر احمد رجب محمد  پنجشیر کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
370 49 پلوشه  محمد سلیمان پکتیا  کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
371 50 عبدالحکیم  غلام غوث هرات کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
372 51 لطف الرحمن شمس الاحممد  پروان کابل  5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
373 52 حسینا جان نقیب الله کابل کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
374 53 احمد مسعود حمید آقا پروان کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
375 54 عبدالمتین محمدنعیم تخار تخار 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
376 55 عبدالحق نام حق لغمان کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
377 56 نجیب الله  رحمن الله  پروان  کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
378 57 ثریا  محمد ظاهر  لوگر  کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
379 58 محمد منور محمد اکبر بامیان بامیان 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
380 59 زینت عبدالواسع  پروان کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
381 60 انور شاه  محمد نادر  بدخشان بلخ 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
382 61 حوانساء رحیم بردی کابل کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
383 62 شفیع الله دین محمد  کابل کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
384 63 رحمت خان ملا احمد پنجشیر کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
385 64 احمد الله  عبدالرشید  بغلان  بغلان  5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
386 65 سمیه  عبدالرحمن کابل کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
387 66 امید نورآقا لغمان کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
388 67 راضیه میر آغا پنجشیر  کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
389 68 محمدآصف  محمد رحیم  کندز  کندز 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
390 69 محمد داود  شکر الله  ننگرهار ننگرهار 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
391 70 مدثر محمد اجان  کابل کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
392 71 احمد ولی غلام محمد لوگر کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
393 72 جواد  غلام رسول  لغمان کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
394 73 محمد ظریف عبدالباقی بلخ  بلخ 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
395 74 عماد الدین  قدر الدین بدخشان  کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
396 75 عبدالکریم حلیم خان پکتیا  پکتیا 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
397 76 عزیزالله عبدالعلی بغلان بغلان 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
398 77 بخت ولی شاه طالب شاه خوست کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
399 78 شکریه امیر احمد میدان وردگ  کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
400 79 عبدالقدوس عبدالخلیل پروان   کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
401 80 امان الله خان گل کابل کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
402 81 محمد حسن حاجی محمد انور کابل کابل 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
403 82 فیروز  عبدالصبیر کاپیسا  کابل  5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است
404 83 عبدالغنی محمد صدیق میدان وردگ میدان وردگ 5 مدیریت سوانح کارکنان خدماتی ریاست استخدام و سوانح  واجد شرایط است

آخرین اطلاعیه ها

دوشنبه ۱۳۹۹/۳/۲۶ - ۱۰:۳۲
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

بدینوسیله بتاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ستره محکمه ج.ا.ا در نظر دارد قرارداد تدارک    (30) قلم روغنیات و فلتر باب وسایط مختلف النوع ستره محکمه ضرورت سال . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۳/۲۲ - ۱۱:۲۰
Background image

پیام تسلیت ستره محکمه

د تسلیت او خواشینۍ پیغام

په ژوره خواشینۍ سره مو خبر ترلاسه کړ، چې د افغانستان سترې محکمې د دارالافتا لوی رییس ارواښاد قضاوت‌پال مولوي محمد صدیق مسلم د ورپیښې ناروغۍ له کبله، له دې فاني نړۍ سترګې پټې . . .

شنبه ۱۳۹۹/۳/۱۰ - ۲۰:۱۰
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

بدینوسیله بتاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که ستره محکمه ج.ا.ا در نظر دارد قرار داد پروژه ترمیم تعمیر ریاست محکمه استیناف ولایت نورستان را به شرکت محترم . . .

بازگشت به اطلاعیه ها