شورای عالی ستره محکمه ۲۷ عقرب ۱۳۹۹

humaira
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۷ - ۱۴:۵۹
j

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهرامروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

نخست روی معاذیر قانونی واحوال مخففه مسئولیت جزایی که تحقق موارد آن باعث معافیت ، تخفیف جزا و یا تبرئه ازجزا میگردد ، بحث بعمل آمده و در روشنی فقرات مواد 212 و 213 کود جزا به محاکم کشور تاکید گردید که استفاده ازین معاذیر مستلزم رعایت سالم فقرات مرتبط به مواد مذکور بوده و محاکم مکلف اند حالات استفاده ازین معاذیر رادر اسباب دلایل حکم شان تصریح نمایند .

بعداً ضمن بحث بر استهداات واصله ، درمورد استهدائیه  ریاست عمومی قضایای دولت درخصوص مشکلات قانونی و حقوقی  ناشی از قرار های قضایای دولت مبنی بر دولتی بودن مدعا بها و استرداد انها درحال عدم ارائه اسناد بنیادی ازجانب اشخاص حقیقی  که بر مبنای حکم تعدیل فقره (5) ماده (8) قانون قضایای دولت صدور می یابند ، در روشنایی احکام قوانین نافذه بویژه  قانون تنظیم امور زمینداری رهنمایی لازم صورت گرفت همچنان بر مبنای استهدائیه محکمه خاص وزراء دایر بر عدم تسجیل استفاده ازاحکام غیابی در رسیده گی به دوسیه های وزراء  در قانون تشکیل و صلاحیت محاکم خاص ،  تصریح گردیدکه احکام غیابی قاعدهء عام بوده در صورت نبود صراحت در قانون خاص ، استفاده ازاحکام مندرج مواد 209-200 و 219 قانون اجراات جزایی مانعی ندارد .

متعاقباً بادرنظرداشت گزارشهای تفتیش عادی و اقتضایی فعالیت محاکم استیناف ولایات فراه و کاپیسا ، به یازده تن از قضات این محاکم پس از تشخیص تخطی های وظیفوی شان در مطابقت به احکام مقرره طرز رسیده گی به تخلفات قضایی مویدات لازم تادیبی تجویز شد .

درادامه جلسه درحالیکه دگرجنرال عبدالفتاح عزیزی مرستیال لوی څارنوالی درامور نظامی ، څارنوالان مربوط، وکلای مدافع و اقارب برخی از محکومین حضور داشتند ، پیرامون (9) درخواست تجدید نظر محکومین  جزایی برفیصله های قطعی درموارد فریبکاری ،  شکنجه ، قتل ،  تجاوز جنسی و تجاوز به عفت د رچهارچوب شرایط مندرج ماده 482 قانون اجراات جزایی رسیده گی صورت گرفته و درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ شد .

برعلاوه تبدیلی محکمه یکعده از قضایای جزایی ور سیده گی به برخی از دوسیه های جزایی مطابق احکام قانون اجراات جزایی نیز جزء اجندا بود که درهرمورد تصامیم لازم گرفته شد .

 

تازه ترین اخبار

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۹/۴ - ۱۳:۳۱
Background image

خبر جلسه شورای عالی ستره محکمه ۴ قوس۱۳۹۹

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

 شورا نخست پیرامون تعلیق تنفیذ حکم بحث نموده ومتکی به احکام. . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۹/۳ - ۱۴:۲۷
Background image

خبر ملاقات قاضی القضات بارئیس برنامه های انکشافی سازمان ملل

قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القـــضات ورئیس ســـتره محکمه قبل از ظــهر امروز با خانم ( سارایوبوزورکووفا ) معاون ارشد  و سرپرست  برنامه های انکشافی سازمان ملل متحد درافغانستان ملاقات. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۷ - ۱۴:۵۹
Background image

شورای عالی ستره محکمه ۲۷ عقرب ۱۳۹۹

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهرامروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

نخست روی معاذیر قانونی واحوال مخففه مسئولیت جزایی که تحقق موارد آن. . .

بازگشت به اخبار