خبر شورای عالی ستره محکمه 23 ثور

supremecourt
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۲/۲۳ - ۱۳:۱۹
شورا

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست  قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست مراتب تسلیت و همدردی خویش را نسبت به شهادت محمدوسیم کشاف رئیس اداری ستره محکمه ، احمد ارشد امر ثبت اسناد ووثایق حوزه دوم محکمه استیناف هرات ووفات شمس الحق حقمل رئیس محکمه مالیاتی که هفته قبل  بوقوع پیوسته ،  ابرازداشته و از بارگاه الله (ج) به شهدا و مرحومین جنت فردوس و به فامیلها و بازمانده گان شان صبر جمیل مسئلت کرد .

شورای عالی بعداً به تمام محاکم  جزایی و حقوقی کشور هدایت داد تا دوسیه های جدید ارسالی ادارات عدلی  را که بعداز فرامین اختصاصی اخیر مقام عالی ریاست ج.ا.ا مواصلت میورزند  ،  بارعایت اهتمامات صحی طبق یک تقسیم اوقات معین تسلیم گرفته و تحت اجراات اداری و رسیده گی لازم قضایی قراردهند .

متعاقباً با درنظرداشت  استهدائیه سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری مبنی بر نشر تمام فیصله های محاکم فساد اداری  بر اساس قوانین دا خلی ، طرح ایزاد یک فقره جدید به عنوان فقره (5) ماده 183 کود جزاء به متن ذیل به تصویب رسید: « (5) حکم محکمه مبنی بر محکومیت شخص به جرایم فساداداری از طریق رسانه ها نشر گردد ، محکمه مربوط مکلف است علاوه به صدورحکم  درا صل جرایم مذکور ،  نشر فیصله رادرحکم خویش تصریح نماید » و به امریت عمومی اداری قوه قضائیه هدایت داده شد تا طرح ایزادی فوق را به منظور طی مراحل بعدی به انستیتیوت امور قانونگزاری وتحقیقات علمی وزارت  محترم عدلیه ارسال نماید .

به همین ترتیب پیرامون استهدائیه دیوان جزاء ستره محکمه  درخصوص  فقدان  امضای  برخی از روسای محاکم در فیصله ها غور صورت گرفته و تصمیم مقتضی گرفته شد .

همینطوردرادامه جلسه  بادر نظرداشت گزارش های ریاست عمومی تفتیش قضایی  درخصوص تشخیص تخلفات وظیفوی برخی از قضات محاکم استیناف ولایات کندهار ، پنجشیر ،  پروان و پنجشیر ، به (16) تن از قضات محاکم فوق متکی به احکام طرز العمل رسیده گی به تخلفات قضایی جزا های لازم تادیبی تجویز گردید .

تفویض صلاحیت رسید ه گی 29 قضیه جزایی به محاکم استیناف ولایات  کابل ، غزنی ، فاریاب ، کندز ، زابل ، لغمان و بلخ ،رسیده گی به یکعده از مسایل ذا تی قضات  وبرخی ازدوسیه های جزایی متکی به احکام قا نون ا جراات جزایی نیز جزء اجندا بود که درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید .

تازه ترین اخبار

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۷ - ۱۳:۷
Background image

خبرجلسه شورای عالی ستره محکمه 17 سرطان

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست در واکنش بر تبصره ها پیرامون نحوه جذب ستاژیران قضایی به. . .

شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۴ - ۱۲:۳۹
Background image

دیتابیس نیازسنجی آموزشی ریاست ارتقاء ظرفیت و ارزیابی اجراآت ایجاد و آماده بهره برداری گردید

دیتابیس نیازسنجی آموزشی ریاست ارتقاء ظرفیت و ارزیابی اجراآت مطابق نیازمندی های بخش نیازسنجی اینریاست به همکاری ریاست تکنالوژي معلوماتی ستره محکمه ج ا.ا توسط مشاور بخش دیتابیس ریاست. . .
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۰ - ۱۳:۲۵
Background image

خبر شورای عالی ستره محکمه مورخ 10 سرطان 1399

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه  تشکیل جلسه داد.

شورا نخست با توجه به استهدائیه ریاست دارالانشاء شورای عالی  در. . .

بازگشت به اخبار