خبر جلسه شورای عالی ستره محکمه ۵ سنبله

humaira
چهارشنبه ۱۳۹۸/۶/۶ - ۱۱:۱۳
atlaya

 

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل اورد .

شورا نخست در روشنایی حکم ماده 289 قانون اجراات جزایـی پیرا مون عواقب عدم رعایت قانون در اجراات اساسی قضایا که میتواند موجب لغو ویا نقض فیصله گردد، بحث نموده  و به محاکم هدایت داد تا این موارد را که شامل رعایت احکام قانون درتشکیل محکمه ، صلاحیت های موضوعی و حوزوی ، حالات مربوط به گرفتاری ، تلاشی ، تحقیق ، معاینات اهل خبره و حق تعیین وکیل مدافع میشود ، همواره مد نظر داشته و حین برخورد با چنین  حالات تصامیم مقتضی قانونی اتخاذ نمایند .

بعداً طبق اجنداء استهداات محاکم استیناف ولایات کندهار ، پکتیکا و نورستان پیرامون یک دعوی مدنی که دران شایبه حقوق دولت وجود دارد ،  مسیر دهی اقامه  دعوی دفع تعرض دریک قضیه مدنی ، چگونگی ترتیب قباله بر مبنای وثیقه ذوالیدی و اجرای مثنای اسناد به اعتبار وکالت خط ها مورد غور قرارگرفته وبه مراجع مستهدی در روشنایی مصوبات شورایعالی ستره محکمه و احکام قوانین نافذه رهنمایی های لازم صورت گرفت .

متعاقباً ضمن بحث روی برخی از تخلفات قضایی ،بادر نظرداشت گزارشهای تفتیشی و نظریات تدقیقی به (2) تن از قضات محاکم استیناف ولایات سرپل و بغلان که تخطی های شان درنتیجه انجام تفتیش ، تشخیص گردیده بود ، درمطابقت به احکام مقرره طرز رسیده گی به تخلفات قضایی جزا های لازم تادیبی تجویز شد .

درادامه جلسه سه تقاضای تجدید نظر مدنی با حضور اطراف قضایا در پرتو شرایط مندرج حکم ماده 482 قانون اصول محاکمات مدنی تحت غور ورسیده گی قرارگرفته ودرهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید .

برعلاوه  یکعده ازدرخواست های تبدیلی محکمه در قضایای مدنی و جزایی جزء اجندا بود که مورد رسیده گی قرار گرفت و نیز بر اساس پیشنهاد اداره محترم لوی څارنوالی صلاحیت رسیده گی به 57 دوسیه جزایی به محاکم استیناف ولایت خوست  ،پکتیا ، تخار ، بادغیس و زابل تفویض گردید .

تازه ترین اخبار

چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۴ - ۱۴:۳۷
Background image

گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه

گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه 23 میزان 1398 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قا ضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد . شورا. . .

شنبه ۱۳۹۸/۷/۲۰ - ۱۵:۹
Background image

گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه

 

 

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر شنبه 20 میزان 1398 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست با توجه به نتایج تفتیش های  عادی و. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۷ - ۱۱:۱۸
Background image

گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه

 

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه 16 میزان 1398 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم  قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست  مراتب تسلیت خویشرا نسبت وفات. . .

بازگشت به اخبار