خبرشورای عالی ستره محکمه 11 سنبله سال 1399

alisina
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۱۱ - ۱۵:۱۳
1

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه 11 سنبله 1399 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

نخست دوکتور عبدالله عطایی رئیس تعلیمات قضایی ،  درموردختم آزمون تقریری سی و یکمین دور ستاژ قضایی گزارش ارائه کرد. بر بنیاد گزارش ، درین پروسه به تعداد (603) تن شامل ذکور واناث که بر اساس بلند ترین نمره تحریری نتایج امتحان کانکور عمومی شارت لست گردیده بودند ،  اشتراک داشتند و جریان امتحان توسط کمیته نظارت متشکل از نماینده گان با صلاحیت  ادارات دولتی و نهاد های ملی و بین المللی نظارت گردید . قرار است  تعداد مورد نیاز ازمیان  آنان با درنظرداشت بلند ترین نمره بارعایت طرز العمل مربوط به دور سی و یکم ستاژ قضایی جذب گردند .

شورای عالی بااستماع گزارش درمورد انتظام امور ،  اعلان نتایج و مطالعه اقدامات بعدی  درخصوص برگزاری این دور ستاژ هدایت مقتضی صادر کرد .

بعداً استهداات واصله از دیوان تجارتی ستره محکمه و محاکم استیناف ولایات کابل و بدخشان پیرامون موارد مرتبط به تقاضا های تجدید نظرخواهی صغار در قضایای مدنی و تجارتی بدون نظرداشت میعاد ، تشخیص محکمه ذیصلاح تعیین سرپرستی صغار و تقاضای عدم فروش یک جایداد تحت تضمین بانک و پیشنهاد حصول قرضه ازمنافع جایداد مذکور تحت غور قرارگرفته و درهر مورد در روشنایی احکام قوانین نافذه رهنمایی بعمل امد .

درادامه جلسه یکعده از درخواستهای تبدیلی محکمه در قضایای جزایی مورد رسیده گی قرارگرفته و نیز بنابر مطالبه اداره محترم لوی څارنوالی ، صلاحیت رسیده  گی به سیزده  قضیه جزایی به  محاکم استیناف ولایات نیمروز ولغمان تفویض گردید .

تازه ترین اخبار

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۵ - ۳:۱۰
Background image

خبر جلسه شورای عالی ستره محکمه ۲۵ سنبله

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست به منظور رسیده گی به شکایات آنعده از متقاضیان شمولیت سی. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۱۱ - ۱۵:۱۳
Background image

خبرشورای عالی ستره محکمه 11 سنبله سال 1399

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه 11 سنبله 1399 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

نخست دوکتور عبدالله عطایی رئیس تعلیمات قضایی ، . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۴ - ۱۴:۵۱
Background image

شورای عالی ستره محکمه ۴ سنبله ۱۳۹۹

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قا نونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد . شورا نخست متکی به حکم فقره شش ماده چهلم قانون تشکیل و صلاحیت قوه. . .

بازگشت به اخبار