اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

supremecourt
1

تدارکات اداره عالی ستره محکمه ج .ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی{ تدارک (44) قلم قرطاسیه باب غیر مطبوع (لات اول) و (59) قلم رنگهای پرنتر مختلف النوع (لات دوم) برای شعبات مرکز بشمول محاکم استیناف ولایت کابل ضرورت سال مالی 1400}اشتراک نموده و نقل شرطنامه را در حافظه یا فلش دسک از آمریت تدارکات ریاست عمومی مالی و اداری و سایت اداره تدارکات ملی{NPA} بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:15 قبل از ظهر مورخ 20/دلو/1399 به مدیریت عمومی تدارکات واقع چهاراهی مسعود ناحیه نهم کابل ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد. تضمین آفر برای لات اول مبلغ (100000) یکصد هزار افغانی و برای لات دوم مبلغ (120000) یکصدو بیست هزار افغانی بوده. داوطلبی که به هر دو لات نرخ ارائیه مینمائید باید مجموعه تضمین آفر خویش را مبلغ (220000) دو صد و بیست هزار افغانی بشکل تضمین بانکی ارایه نمائید. آفر گشائی آن به تاریخ 20/دلو/1399 ساعت 10:30 قبل از ظهر در آمریت تدارکات ستره محکمه دائر میگردد. نوت: جلسه قبل از آفر گشایی و ملاحظه نمودن نمونه ها به تاریخ 7/دلو/1399 ساعت 10:15 قبل از ظهر در آمریت تدارکات مقر ستره محکمه تدویر میگردد .