اطلاعیه ریاست عمومی مالی واداری ستره محکمه !

humaira
h

تدارکات اداره عالی ستره محکمه ج .ا.ا ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (۲۷) قلم موبل و فرنیچر، میز ، چوکی ، الماری ، فرش و غیره برای شعبات مرکز و محاکم استیناف ولایت کابل اشتراک نموده و نقل شرطنامه را در حافظه یا فلش دسک از آمریت تدارکات ریاست عمومی مالی و اداری و سایت اداره تدارکات ملی{NPA} بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت۱۰:۱۵ قبل از ظهر مورخ ۲۶ /اسد/ ۱۳۹۹ به مدیریت عمومی تدارکات واقع چهاراهی مسعود ناحیه نهم کابل ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.
تضمین آفر بصورت{نقدی یا تضمین بانکی } مبلغ { ۱۷۶۰۰۰ } یک صد و هفتادو شش هزارافغانی. و آفر گشائی آن بتاریخ ۲۶/اسد/ ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۰ قبل از ظهر در مقر ستره محکمه تدویر میگردد .
نوت: در صورت داشتن هر نوع پرسش در مورد اجناس فوق به مدیریت عمومی تدارکات مراجعه نموده میتوانید