دقضائي تفتيش رياست

د ستره محکمی قضایی تفتیش ریاست چی په اساسی توګه په عامو شرایطو او اړتیاوی  له مخې د اداري  او قضایی مسایلو د ارزونې او کنترول په موخه خپلې چارې  سرته رسوی، یو له مهمو قضایی ارګانونو څخه شمیرل کیږی او د قضایي  واک   د اداري عمومی آمریت ادارې  تر مشرۍ او لارښوونې   خپلې چارې پرمخ وړي.

د ورځنیز عادی  منوال له مخې، په مرکز او ولایتونو کې د ابتداییه او مرافعې محاکمو او دوی پورې اړوند دیوانونو د کړنو ارزونه او تفتیش د دې ادارې له دندو شمیرل کیږی چې یې د ترتیب شوی پلان له مخې ترسره کوي او که اړین وي نو د وثایقو ځیني کندې تفتیشوي او په نښه کويقضایی  مفتشین د دولت د بیلابیلو ارګانونو د مطالبه سره سم  د جمهوری ریاست مقام له لوری ټاکل شوی مختلط هیئت په ترکیب کې   ګډون کوي او د ارزونې او تفتیش چارې   ترسره کوي.

 د اقتضایی تفتیش په برخه کې چې د دغه ریاست د تر ټولو مهمه دنده ده، اقتضا له مخې په یو دعوی کې ښکیل اړخونو شکایت، د سترې محکمې عالی شورا اوامر، قاضی القضات او د قضائیه واک اداري عمومی آمریت اوامرو له مخې سرغړونې ارزوي او د یو دعوی ښواوو شکایت د محاکمو او شرعی سندونو مخازنو له مخې څیړي او پایله یې د سترې محکمې ریاست مقام ته لیږدوي او د دغه مقام اوامرو سره سم  پده اړه پاتې نور اجراآت ترسره کوي  .

همداراز، د قضایي  تفتیش ریاست د ستری محمکې  د مقام هدایت له مخې،  د قضایي  او اداري  منسوبینو د دندو څخه سرغړونې  پیښې ارزوي او د پلټنو پایلې   سترې محکمې ته لیږدوي څو په هکله یې پریکړه ترسره کړي. 

د قضایی تفتیش اداره  په قضایی او اداری قضایاوو حلولو دپاره د لایقه او با استعداده مفتشینو په لرلو اړوندو چارو  او د موضوعه اصول او مقرراتو ته په کتنې او د ې دندې   د اهدافو تامینولو لپاره لازمې  هڅی سرته رسوی.