دستری محکمی اطلاعیه

دشرعیاتو او حقوقو پوهنځیو فارغانو او دهیواد د ننه  د رسمی دینی مدرسو د څوارلسم تولګی هغو فارغانو ته چی غواړی د قضایی ستاژ دکانکورپه ازموینه کی ګډون وکړی خبر ورکول  کیږی چی نوم لیکنه په 20/11/1397نیته په آنلاین او حضوری ډول پیلیږی او تر20/12/1397 دوام مومی تقاضا لرونکی کولای شی دستری محکمی د سایت له طریقه د نوم لیکنی فورم په آنلاین ډول ډک او نوم یی ثبت شی .

 تقاضا لرونکیک د نوم لیکنی په بهیر کی لاندی ټکی رعایت کړی .

  1. د تقاضا لرونکی عمر له 21 نه کم او د30 نه زیات نه وی .
  2. د آنلاین او حضوری نوم لیکنی لپاره دایمیل آدرس درلودل حتمی دی .
  3. د تذکری ، تعلیمی اویا تحصیلی اسنادو  اسکن دنمرو  د ترانسکرپت  سره ( د دینی مدارسو د څوارلسم ټولګی ، لیسانس ، ماستری او دکتورا )  په PDF فارمت کی .
  4. د 3در4 تصویر چی دخپل عمر په شپږو وروستیو میاشتوکی دفوتو شاپ نه بغیراخستی وی ، پهJPq  کی .
  5. هغه تقاضا لرونکی چی د ماستری او دکتورا سند درلودونکی وی ، ملزم دی چی د شرعیاتو او حقوقو رشتی ته اړوند وراندی کړی .
  6.  دتقاضا لرونکو دسهولت په موخه ،  غوره ده  نوم لیکنه په آنلاین ډول ترسره شی .
  7. قضائی تعلیماتو ریاست ته د حضوری نوم لیکنی لپاره ، تقاضا لرونکی باید د تذکری ، تعلیمی اویا تحصیلی اسناد و اصل او کاپی  له خانه سره ولری .  دصحیح نوم لیکنی وروسته برابره ده چی په آنلاین او یا حضوری ډول ترسره شوی وی ، د موفقی نوم لیکنی د تائیدی یو پیغام د تقاضا لرونکی ایمیل آدرس ته استول کیږی او د اسنادو د ارزیابی نه وروسته که چیری تقاضا لرونکی دشرایطو درلودونکی وی ، دقضائی ستاژ د کانکور د ګډون کارت دهغه ایمیل آدرس ته استول کیږی . تقاضا لرونکی مکلف دی چی کارت په رنګه  ډول پرنت او دازموینی په ورځ له ځانه سره ولری .
  8. که چیری تقاضا لرونکی ناسم مالومات  اوتزویری اسناد په فورم کی ولیکی ، د اثبات نه وروسته د تعقیب په موخه عدلی او قضائی ارګانونو ته معرفی کیږی .