محترم پوهندوی عبدالقادر عدالتخواه عضو ستره محکمه

محترم  پوهندوی عبدالقادر عدالتخواه عضو ستره محکمه

پوهندوی عبدالقادر عدالتخواه فرزند خوش محمد در سال 1333 در قریه دلشاد ولسوالی حضرت امام صاحب ولایت کندز متولد شد. دوره ابتدائیه را در مکتب غرو آن ولسوای سپری نمود. در سال 1356 از مدرسه تخارستان کندز به درجه اعلی فارغ گردید و بعد از سپری نمودن امتحان کانکور تحصیلات خویش را در پوهنحی شرعیات کابل آغاز کرد. سپس ماستری خویش را در بخش قضایی و حارنوالی پوهنحی حقوق با درجه ممتاز کسب  نمود و با در نظرداشت تمام معیارهای اکادمیک در سال 1362 افتخار عضویت  کدر علمی دیپارتمنت حقوق خصوصی  پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل را بدست آورد و در جریان مدت سی سال گذشته به تدریس مضامین مختلف حقوقی از قبیل: حقوق وجایب، حقوق فامیل، حقوق عینی، سیستم های بزرگ حقوقی معاصر،حقوق میراث، اساسات حقوق اسلام، مبادی حقوق، حقوق جزا و سایر مضامین پرداخت. علاوتاً مضمون حقوق مدنی را در پوهنحی شرعیات و مضمون مبادی حقوق را در پوهنخی ژونالیزم پوهنتون کابل، مضامین حقوق بشر و قانون طرز تحصیل حقوق را در کورسهای ارتقای ظرفیت برای کارمندان وزارت عدلیه تدریس نموده است. هم چنان عهده دار تدریس مضمون قانون طرز تحصیل حقوق در کورس ستاژ قضایی ستره محکمه و ترینر سیمینار قانون اساسی و لویه جرگه ها و مضمون حقوق مدنی در کورسهای وکلای مدافع در موسسه اجتماع زنان حقوقدان افغان نیز بوده است. پوهندوی عدالتخواه در کنار وظایف استادی در سال 1368 بست (3) مدیریت عمومی استادان پوهنتون کابل را به عهده داشته در سال 1373 به حیث مدیر عمومی محصلان پوهنتون کابل ایفای وظیفه نموده است و در جریان سالهای 1371 تا 1375 آمریت دیپارتمنت حقوق خصوصی پوهنحی حقوق  را به عهده داشته و در سالهای    1377 – 1380 به صفت وکیل مدافع به شغل وکالت دفاع پرداخته است.

موصوف نماینده منتخب مردم ولایت کندز در لویه جرگه های اضطراری و تصویب قانون اساسی و منشی منتخب کمیته نمبر اول لویه جرگه تصویب قانون اساسی نیز بوده است. در دوران حکومت انتقالی از اواخر سال 1380 الی اخیر برج اسد سال 1381 بست (2) ریاست حقوق ولایت کندز را به عهده گرفت و سپس در بست اول به حیث رئیس حقوق ولایت کابل با حفظ تمام حقوق و امتیازات کادر علمی تقرر حاصل نمود و در اوایل سال 1384 تبدیلا در بست فوق رتبه به حیث رئیس عمومی حقوق وزارت عدلیه ایفای وظیفه نمود.

پوهندوی عدالتخواه بر اساس حکم نمبر 1917 مورخ 5/4/1386 مقام عالی ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان با حفظ حقوق و امتیازات کادر علمی در بست مافوق رتبه به حیث معین اداری وزارت عدلیه تقرر حاصل نمود و این سمت را تا تاریخ 19/3/1389 ادامه داد. سپس توسط جلالتمآب محترم رئیس جمهور دولت جمهوری اسلامی افغانستان به منظور کسب عضویت کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به ولسی جرگه شورای محترم ملی معرفی شد و بعد از اخذ رای تاییدی اعضای حاضر ولسی جرگه اعتبار از تاریخ 19/3/1389 افتخار عضویت کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را بدست آورد و ذریعه فرمان 52 مورخ 4/5/1389 مقام عالی ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان عملاً در بست خارج رتبه با حفظ کادر علمی تقرر حاصل نمود و به اساس رای گیری مستقیم و سری به اتفاق آرا بحیث معاون کمیسیون متذکره برگزیده شد ودرنهایت ازجانب مقام عالی ریاست جمهوری به حیث عضو ستره محکمه نامزد و به پارلمان کشور معرفی گردید و پس ازاخذ رای تایید  قرار حکم شماره 108 مورخ 11ر10ر1392 جلالتماب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به حیث عضو ستره محکمه  تعیین  گردید .

پوهندوی عدالتخواه مؤسس و اولین مدیر مسئول نشریه آگاهی حقوقی وزارت عدلیه بوده در عین حال مدیر مسئول مجله قانون اساسی و عضویت هیئات تحریر مجله عدالت ارگان نشراتی وزارت عدلیه را به عهده دارد. موصوف به زبانهای دری، پشتو و ازبیکی کاملا مسلط بوده و بزبان عربی کاملا آشنایی داشته و بزبانهای روسی و انگلیسی نیز بلدیت دارد.

موصوف کتاب درسی حقوق فامیل را تألیف نموده و بیش از 45 مقاله علمی و تحقیقی ایشان در مجلات معتبر داخلی از قبیل مجله علوم اجتماعی پوهنتون کابل، دکابل پوهنتون پوهنیزه مجله،مجله عدالت، نشریه آگاهی حقوقی، تبیان، آریانا، مجله شرعیات،مجله حقوق، مجله قضا، مجله حقوق و اجتماع، مجله ملیت های برادر و غیره اقبال چاپ یافته است که فهرست تألیفات و مقالات وی قرار ذیل است .

مقـالات و تـالـيفات مطبوع پوهندوی عبدالقادر "عدالتخواه"

 1. بررسی نقش زن در خانواده و اجتماع، دکابل پوهنتون پوهنیزه مجله، دریمه گنه، 1391 ( 14 صفحه)
 2. مراجع تفسیر قوانین، مجلة قانون اساسی، نشریة علمی تخصصی وتحقیقی کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق  قانون اساسی، سال اول، شماره اول 1391 ( 14 صفحه)
 3. رعایت قسم در حالت تعدد زوجات،قسمت اول، تبیان مجلة علمی- تحقیقی اکادمی علوم ، شماره 33 سال 1391 ( 14 صفحه )
 4. رعایت قسم در حالت تعدد زوجات،قسمت دوم، تبیان مجلة علمی- تحقیقی اکادمی علوم ، شماره 34 سال 1391 ( 11 صفحه )
 5. مراجع تفسیر قوانین، آریانا مجلة علمی- تحقیقی اکادمی علوم، شماره دوم، سال 1390 (20 صفحه )
 6. منطق مشروعیت نفقة زوجه و دلایل وجوب آن، شرعیات مجلة علمی- تحقیقی پوهنحی شرعیات، شماره های چهارم، پنجم وششم، دور دوم، جدی- حوت 1390 ( 10صفحه )
 7. رعایت قسم در حالت تعدد زوجات،مجله حقوق نشریة علمی- تحقیقی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی، شماره چهارم،دوردوم،شمارة اول 1390 ( 13 صفحه )
 8. رعایت قسم در حالت تعدد زوجات، مجلة عدالت ارگان نشراتی تخصصی- حقوقی و فرهنگی وزارت عدلیه، شماره مسلسل 96 ، سال دوازدهم، دلو 1389 ( 14 صفحه)
 9. نقش زن در خانواده و اجتماع، مجلة عدالت، شمارة مسلسل (86) حمل سال 1389. ( 10 صفحه )
 10. انصراف از نامزدی و اثرات حقوقی آن، ماهنامة اگاهی حقوقی، مجموعة مقالات منتشر شده، 1387
 11. حق مهر زوجه، ماهنامة اگاهی حقوقی، مجموعة مقالات منتشر شده، 1387
 12. حقوقی مالی زوجه، ماهنامة اگاهی حقوقی، مجموعة مقالات منتشر شده، 1387
 13. سیری بر مراحل انفاذ قوانین، ماهنامة اگاهی حقوقی، مجموعة مقالات منتشر شده، 1387
 14. الغای قوانین چگونه صورت میگیرد؟، ماهنامة اگاهی حقوقی، مجموعة مقالات منتشر شده، 1387
 15. عدم رجعت قانون بر ماقبل، ماهنامة اگاهی حقوقی، مجموعة مقالات منتشر شده، 1387
 16. پرنسیپ عدم رجعت قوانین بر ماقبل، ماهنامة اگاهی حقوقی، مجموعة مقالات منتشر شده، 1387
 17. محارم از دیدگاه شرع و قوانین وضعی کشور، ماهنامة اگاهی حقوقی، مجموعة مقالات منتشر شده، 1387
 18. حق نفقة زوجه بر زوج، ماهنامة اگاهی حقوقی، مجموعة مقالات منتشر شده، 1386
 19. برخورد نیک شوهر بازوجه، ماهنامة اگاهی حقوقی، مجموعة مقالات منتشر شده، 1386
 20. واژه ها و اصطلاحات حقوقی، ماهنامة اگاهی حقوقی، مجموعة مقالات منتشر شده، 1387
 21. اهمیت صلح از دیدگاه اسلام، ماهنامة اگاهی حقوقی، مجموعة مقالات منتشر شده، 1387
 22. بازنگری قانون طرز تحصیل حقوق، موانع موجود و راه حل ها، ماهنامة اگاهی حقوقی، مجموعة مقالات منتشر شده، 1386
 23. بررسی مشکلات محبوسین و توقیف شدگان، مجلة عدالت ارگان نشراتی تخصصی- حقوقی وفرهنگی وزارت عدلیه، شماره مسلسل 56، سال نهم، میزان 1386 ( 5 صفحه)
 24. حقوق بشر و چگونگی رعایت آن در افغانستان، مجلة عدالت نشریة  تخصصی- حقوقی وفرهنگی وزارت عدلیه، سال هشتم، شماره مسلسل 47، جدی 1385 ( 19 صفحه)
 25. پرنسیب عدم رجعت قانون به ما قبل در قوانین مدنی، مجلة عدالت نشریة  تخصصی- حقوقی وفرهنگی وزارت عدلیه، سال هشتم، شماره مسلسل 44، میزان 1385 ( 13 صفحه)
 26. اختلاف زن و شوهر در مورد مهر و طرق حل آن، مجلهء عدالت، شماره (41) سال 1385. ( ...  صفحه )
 27. تعدد زوجات، مجلة حقوق نشریه پوهنحئی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، شماره (اول) سال 1384.( 11 صفحه )
 28. وجیبه شوهر در مورد تأدیه مهر زوجه(1) مجله عدالت عدالت ارگان نشراتی تخصصی- حقوقی و فرهنگی وزارت عدلیه، شماره های(36-37) سال1384  ( .... صفحه)
 29. نظریات مخالفین و موافقین تعدد زوجات، مجله عدالت نشریة  تخصصی- حقوقی وفرهنگی وزارت عدلیه، سال هفتم، شماره مسلسل 31، سنبلة 1384 ( 16 صفحه)
 30. چگونگی حل وفصل منازعات فیمابین افراد، مجله عدالت نشریة  تخصصی- حقوقی وفرهنگی وزارت عدلیه، سال هفتم، شماره مسلسل 28، جوزای 1384 ( 10 صفحه)
 31. دلایل عقلی ونقلی مشروعیت مهر، مجله عدالت نشریة  تخصصی- حقوقی وفرهنگی وزارت عدلیه، سال هفتم، شماره مسلسل 26، حمل 1384 (6 صفحه)
 32. استرداد استقلال کشور، مجله عدالت عدالت نشریة  تخصصی- حقوقی وفرهنگی وزارت عدلیه، سال دوم، شماره سوم، جوزا 1382 (7 صفحه)
 33. مراحل قانونگذاری(مراحل تسوید، تصویب، توشیح، انتشار وسپری شدن مدت معین بعداز نشر) مجله  عدالت نشریة  تخصصی- حقوقی وفرهنگی وزارت عدلیه، سال دوم، شماره دوم، ثور 1382 (7 صفحه)
 34. . مراجع ذیصلاح تفسیر قوانین (تفسیر قانونی، تفسیر قضائی و تفسیر شخصی) مجله عدالت نشریة  تخصصی- حقوقی وفرهنگی وزارت عدلیه، شمارة اول، سال دوم، حمل 1382 (7 صفحه)
 35. مقدار مهر درفقه اسلامی، مجلة قضاء ارگان نشراتی ستره محکمه، شماره های (1-2) سال 1381( 5صفحه)
 36. طرق و شیوه های تفسیر قوانین جزائی (تفسیر مضیق، تفسیر قضائی و تفسیر شخصی) مجله عدالت نشریة  تخصصی- حقوقی وفرهنگی وزارت عدلیه، شمارة اول، جدی، دلو و حوت سال 1381 (11 صفحه)
 37. محرمات مؤبد در عقد ازدواج، مجلة علوم اجتماعی پوهنتون کابل، شماره (1) سال1374. ( 36 صفحه )
 38. حقوق زوجه در برابر شوهر، اثر ترفیع برتبة علمی پوهندوئی، پوهنتون کابل1374. (.... صفحه )
 39. محرمات نسبی و سببی، مجله قضاء ارگان نشراتی ستره محکمه، شماره های(1- 2) سال 1374 (34 صفحه)
 40. محرمات رضاعی، مجله قضاء ارگان نشراتی ستره محکمه، شماره های(3- 4) سال 1374 (19 صفحه)
 41. طرق و شیوه های تفسیر قوانین مدنی (تفسیر ادبی و منطقی قوانین مدنی) قسمت اول، مجلة حقوق و اجتماع، شماره (2) سال 1373. ( 6 صفحه )
 42. طرق و شیوه های تفسیر قوانین مدنی (تفسیر تاریخی و تفسیر وسیع قوانین مدنی)قسمت دوم، مجله حقوق و اجتماع شماره (3- 4)سال1373. ( 9 صفحه )
 43. تطبیق قانون از لحاظ زمان، اثر ترفیع برتبه علمی پوهنملی، سال 1369 .  (150 صفحه )
 44. علی شیرنوائی نینگ اجتماعی – سیاسی قرش له ری، مجله ملیت های برادرسال 1364(به زبان ازبکی)
 45.  تیزس ماستری   A system and Basic principles of civil Law of  DRA 1983معادل 1362

سفر ها واشتراک در سیمینار ها  :

- شرکت در ورکشاپ تسويد قانون مبارزه بر عليه تمويل تروريزم منعقده ويانا در اطريش

- عضويت در ترکيب هيات عالي رتبه دولتي در بروکسل مرکز بلجيم

- عضويت در ترکيب کادر علمي يازده نفري استادان پوهنحي حقوق و علوم سياسي جهت بازديد از پوهنتون پاريس جنوبي نمبر ۱۱ در کشور فرانسه سال ۲۰۰۶

- اشتراک در سمينار برنامه آموزشي رهبري ارشد در شهر برلين کشور جرمني در اواخر سال ۲۰۰۶

- اشتراک در سمينار محو خشونت عليه زنان منعقده مانيلا پايتخت کشور فيليپين در سال ۲۰۰۷

- عضويت در ترکيب هيات عالي رتبه دولتي در کنفرانس روم در کشور ايتاليا

- اشتراک در ورکشاپ "مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان" منعقده شهر بالی اندونیزیا

- اشتراک در ورکشاپ "عدالت غیر رسمی و کثرتگرایی حقوقی" منعقده شهر واشنگتن DC ایالات متحده امریکا

- سفر مطالعاتی به جمهوریت عربی مصر

- اشتراک در جلسه پروسه بالی منعقده شهر پیرت استرالیا

- سمينار ارتقاء ظرفيت کارمندان وزارت عدليه در هوتل اينترکانتيننتال

- ورکشاپ هاي صلح و حقوق بشر منعقده تالار سيد جمال الدين پوهنتون کابل

- بازدید از محکمة قانون اساسی اندونیزیا 22 – 28  فبروری 2012

- اشتراک در کنفرانس بین المللی بیستمین سالگرد تصویب قانون اساسی ترکمنستان وتجربة تاریخی دولت با ثبات منعقدة عشق آباد 18 و 19  می 2012

- باز دید از محکمة قانون اساسی جمهوری ترکیه 20 – 27  می 2012

- اشتراک در کنفرانس بین اللملی به مناسبت هژدهیمن سالاگرد تصویب قانون اساسی جمهوری قزاقستان منعقده در آستانه پایتخت آن کشور 28 اگست الی 2 سمپتمبر 2013

پوهندوی عدالتخواه متاهل وداری سه پسرو دو دختر میباشد.

شماره تیلیفون : 0700292660

ایمیل آدرس: qaderadalatkhah_2006@yahoo.com