لایحه وظایف

 • لایحه وظایف منشی ریاست مجمع قضات زن افغانستان:
 1. تهیه وتنظیم آجندای جلسات.
 2. تنظیم ملاقات ها، وگزارشات ریاست مجمع .
 3. تحریرصورت جلسه ازجلسات عمومی قضات زن افغانستان وارائه آن به ریاست مجمع ورئیس کمیته فرهنگی .
 4. تحریرصورت جلسه ازجلسات هیئت رهبری مجمع قضات زن افغانستان وارائه آن به ریاست مجمع ورئیس کمیته فرهنگی .
 5. اجراآت یومیه اداری .
 6. فراهم کردن تسهیلات درتدویر پروگرام های مجمع قضات زن.
 7. اجراآت اداری احکام پیشنهاد ها وطی مراحل مکاتیب دراسرع وقت.
 8. ارسال گزارشات به مراجع ذیربط مطابق هدایت رئیس مجمع .
 9. انجام سایر وظایف ایکه ازطرف رئیس مجمع به وی محول میگردد.

 

 • لایحه وظایف رئیس کمیته فرهنگی مجمع قضات زن افغانستان:
 1. ریاست ازجلسات کمیته فرهنگی .
 2. رهبری ورهنمای اعضأ معاون ومنشی کمیته .
 3. تنظیم وتعمیم معارف قضائی وتبلیغات حقوقی به منظور تأمین حاکمیت قانون.
 4. منعکس ساختن فعالیت های انجمن .
 5. تهیه وترتیب نشریه ها چون اخبار،مجله ، ماهنامه وغیره .
 6. تأمین ارتباطات ازطریق نشریه های چاپی چون بروشورها، ایمیل پیام های کوتاه، ویبسایت، فیسبوک وتدویر کنفرانس های سالانه وغیره .
 7. تنظیم سمینار ها وکورس های آموزشی .
 8. اتخاذ تنظیم نهائی کمتیه فرهنگی .
 9. نظارت برنشرات مجمع .
 10. نظارت برسایر فعالیت های کمیته فرهنگی .
 11. ارائه گزارش ازفعالیت های کمیته فرهنگی به ریاست مجمع .
 12. پیشنهاد تدابیر مقتضی برای ارتقاء سطح دانش قضات زن افغانستان بریاست مجمع.
 13. سایر وظایفی که ازطرف ریاست مجمع به ایشان محول گردد.

 

 • لایحه وظایف معاون فرهنگی مجمع قضات زن افغانستان:
 1. اجرای مقدمات برگزاری سمینارها وکورسهای آموزشی .
 2. جمع آوری مقالات قضات زن افغانستان جهت نشردرنشریات مجمع.
 3. بیشبرد جلسات درغیاب رئیس کمیته .
 4. هم آهنگی ونظربرنامه های مربوط به مجمع ازطریق رسانه ها .
 5. فراهم کردن تسهیلات درتدویر برنامه های اگاهی مطابق به هدایت رئیس کمیته .
 6. تهیه گزارش ازفعالیت های کمیته فرهنگی .
 7. جمع آوری پیشنهادات وانتقادات قضات زن افغانستان.
 8. سایروظایفی که ازطرف ریاست کمیته وریاست مجمع به ایشان محول میگردد.

       

 • لایحه وظایف منشی کمیته فرهنگی مجمع قضات زن افغانستان:
 1. تهیه وتنظیم آجندای جلسات کمیته .
 2. ترتیب صورت جلسه ازجلسات کمتیه .
 3. ارائه صورت جلسه به رئیس کمیته .
 4. ترتیب راپور وگزارشات هفته وار، ماهوار ،سالانه کمیته فرهنگی مجمع.
 5. ثبت وتحریر تمام تصامیم درجلسه مربوطه .
 6. انجام سایر فعالیت هائی که ازطرف رئیس ومعاون کمیته به ایشان محول میگردد.

 

 • لایحه وظایف رئیس کمیته نظارت مجمع قضات زن افغانستان:
 1. ریاست جلسات کمیته .
 2. ارائه گزارش ازفعالیت های کمیته به ریاست مجمع.
 3. دریافت وبررسی گزارش فعالیت ها واسناد مالی کمیته مالی واداری .
 4. دریافت وبررسی گزارش فعالیت های کمیته فرهنگی .
 5. توحید گزارشات سایرکمیته ها وترتیب گزارش ازتمام فعالیت های مجمع جهت ارائه به مجمع عمومی .
 6. ارزیابی برنامه های آموزشی مجمع.
 7. دریافت شکایات اعضای مجمع عمومی ازفعالیت اعضای مجمع.
 8. انجام سایر وظایف محوله ازجانب مجمع قضات زن.

 

 • لایحه وظایف معاون کمیته نظارت مجمع قضات زن افغانستان:
 1. ترتیب گزارش ازفعالیت های کمیته نظارت.
 2. همکاری بارئیس کمیته وسرپرستی اموردرغیاب رئیس.
 3. ترتیب گزارش ازفعالیت های کمیته مالی وفرهنگی .
 4. ترتیب گزارش ازفعالیت های مجمع جهت ارائه به مجمع عمومی .
 5. سایروظایفی که ازطرف ریاست کمیته به ایشان محول میگردد.
 6. لایحه وظایف منشی کمیته مجمع قضات زن افغانستان:
 7. تهیه وتنظیم آجندای جلسات کمیته .
 8. ترتیب صورت جلسه ازجلسات کمیته .
 9. ارائه صورت جلسه رئیس کمیته .
 10. تعقیب فیصله های بجلسه واقدامات بعدی.
 11. ترتیب وارایه فیصله های، جلسات ،کنفرانس ها به کمیته وهمکاران اشتراک کننده.
 12. انجام سایرفعالیت هائی که ازطرف رئیس ومعاون کمیته به ایشان محول میگردد.

 

 • لایحه وظایف رئیس کمیته مالی واداری مجمع قضات زن افغانستان:
 1. تنظیم امورمالی مجمع قضات زن .
 2. مطالعه همه جانبه درمورد عواید مجمع.
 3. تقویه بنیه مالی مجمع .
 4. جمع آوری حق العضویت اعضای مجمع، بودجه، کمک دونرها وسایرعواید مجمع .
 5. امضای بیل، انوایس مصارف وسایر اسناد مالی.
 6. ریاست جلسات کمیته .
 7. ارائه گزارش فعالیت های کمیته به ریاست مجمع قضات زن افغانستان.
 8. سایروظایفی که ازطرف ریاست مجمع به ایشان محول میگردد.

 

 • لایحه وظایف معاون کمیته مالی واداری مجمع قضات زن افغانستان:
 1. تهیه گزارش ازفعالیت های کمیته مالی.
 2. پیشبرد جلسات درغیاب رئیس کمیته .
 3. ترتیب اسناد مالی ازقبیل انوایس مصارف،بیل ، ترتیب گزارش مصرف بودجه، ورسیدات حق العضویت.
 4. سایروظایفی که ازطرف ریاست کمیته به ایشان محول میگردد.

 

 • لایحه وظایف منشی کمیته مالی واداری مجمع قضات زن افغانستان:
 1. تهیه وتنظیم آجندای جلسات کمیته .
 2. ترتیب صورت جلسه ازجلسات کمیته .
 3. ارائه صورت جلسه به رئیس کمیته .
 4. ثبت تصامیم جلسه به کتاب وتصاویب .
 5. انجام سایرفعالیت هائی که ازطرف رئیس ومعاون کمیته به ایشان محول میگردد.