اساسنامه

تاریخچه مجمع قضات زن افغانستان

 

 • اساسنامه مجمع قضات زن افغانستان به اساس مصوبه 661تاریخ 30.6.1390شورای عالی ستره محکمه تصویب شده وبه تاریخ 28.4.1391 مجمع قضات زن افغانستان افتتاح گردید. و216 تن قضات عضویت این مجمع را دارا است.

پلان استراتیژیک وپلان کاری مجمع قضات زن

دیدگاه

 • افغانستانی که در آن همۀ افراد از حقوق مساوی برخوردار بوده و بگونۀ همسان به عدالت دسترسی داشته باشند.

ماموریت

 • ارتقای تامین مساویانه حقوق و عدالت برای همه از طریق انکشاف مسلکی قضات زن و آگاهی عامه پیرامون حقوق زنان.

استراتیژیک پلان 2013 -2015

هدف 1:

 • قضات زن افغانستان از ظرفیت های مسلکی قضایی برخودار هستند

 هدف 2 :

 • زنان و مردان در سکتور عدلی و قضایی با درنظرداشت شرایط و وضعیت حضور و مشارکت یکسان دارند

هدف 3:

 • مجمع ملی قضات زن ساختار اداری قوی و پایدار  و حمایت مالی مستمر را دارا می باشد.

استراتیژیک پلان 2013 -2015

 • هدف اول:
 • قضات زن افغانستان از ظرفیت های مسلکی قضایی برخودار هستند
 • مقصد استراتیژیک 2014: افزایش فرصت های انکشاف مسلکی برای قضات زن.

فعالیت 1:

 • تامین دسترسی قضات زن افغانستان به نصاب درسی کامل تعلیمات قضایی و کورس های  انکشاف مسلکی با در نظرداشت اوقات فراغت قضات.

فعالیت 2:

 • فراهم ساختن دسترسی قضات زن افغانستان به منابع و مآخذ حقوقی.

 

پلان کاری سال 2013 و2014

فعالیت 3:

 • فراهم ساختن زمینۀ شبکه سازی و ارتباطات مسلکی میان قضات زن افغانستان بشمول کنفرانس سالیانه.

فعالیت 4:

 • آگاهی دهی مستمر به اعضای مجمع و جلب نظریات آنها بصورت منظم.

فعالیت های انجام شده
 

 • برنامه های آموزشی برنامه ریزی شده و برنامه های که فعلا در جریان است
 • افتتاح کتابخانه حقوقی در دفتر مجمع قضات زن
 • کنفرانس های ملی اول ودوم برگذار شده

پلان کاری

 • اولین سروی رضایت اعضا انجام شد.
 • پلان ارتباطات تصویب  و تایید گردید
 • پلان نظارت از اجراات تصویب وتایید گردید.

پلان استرا تیژیک

هدف دوم:

 • زنان و مردان در سکتور عدلی و قضایی با درنظرداشت شرایط و وضعیت حضور و مشارکت یکسان دارند

پلان استراتیژیک

مقصد استراتیژیک سال 2014:

 • افزایش فیصدی قضات زن  که  در سطح ولایات ایفای وظیفه نمایند و انتصاب قضات زن مانند قضات مرد در سراسر کشور از طریق افزایش امکانات و امنیت.

پلانهای کاری 2013 / 2014

فعالیت 1:

 • بیشترین ولایات دارای قضات زن خواهند بود که  در محاکم ولایات و ولسوالی ها ایفای وظیفه نمایند.

فعالیت 2:

 • یک قاضی زن عضو شورای عالی ستره محکمه خواهد بود

 

فعالیت های انجام شده

 • برنامه دادخواهی روی دست گرفته شده.
 • استخدام کاندیدان  بالقوه برای پست های ساحوی
 •  آموزش برنامه دادخواهی برنامه  ریزی شده

پلان استراتیژیک

هدف سوم :

 • مجمع ملی قضات زن ساختار اداری قوی و پایدار  و حمایت مالی مستمر را دارا می باشد.

مقصد استراتیژیک برای 2014 :

 • مجمع قضات زن افغانستان از ظرفیت نهادی لازم جهت حمایت از فعالیت های پلان شده را دارد.

فعالیت 1:

 • انکشاف و  قبولی پالیسی ها، اصول و طرزالعمل های سازمانی و مالی

فعالیت های انجام شده

 • پالیسی وطرزالعمل ها  وسیستم های قبول شده:
 • پالیسی  مالی (بشمول چارت حساب داری )
 • کویک بوکس
 • دیتابیس  جهت ثبت ولست اجناس
 • پالیسی ارتباطات
 • جزوه آموزشی مدیریت
 • پلان جمع آوری وجوه و اعانات
 • پلان انکشافی  سازمانی 

Donors  - تمویل کننده گان

 • Government (Supreme Court )
 • ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان
 • International Women  judges
 •  Association انجمن بین المللی قضات زن
 • USAID (DPK) دفتر حاکمیت قانون

 

 حمایت تمویل کننده گان

 • مجمع بین المللی قضات زن
 • تمویل کننده کورس های انگلیسی وکورس کمپیوتر
 • اداره انکشافی ایالات متحده امریکا (دی پی کی) تمویل کننده برنامه های ارتقای ظرفیت مجمع  – ظرفیت قضات عضو مجمع

موفقیت های مجمع قضات زن

 • ایجاد مجمع مستقل قضات زن افغانستان.
 • داشتن پالیسی و پلان استراتیژیک و هم چنین لایحه وظایف کارمندان.
 • ظرفیت سازی قضات در آموزش عدالت جندر، آموزش های قانونی و کورس لسان انگلیسی .
 • اشتراک در کنفرانس بین المللی قضات زن.
 • تدویر گردهمایی برای محصلین فاکولته های حقوق وشرعیات کابل وولایات.

موفقیت های مجمع

 • تدویر کنفرانس ها وگرد همایی ها 
 • و تجلیل از هشتم مارچ (روز بین المللی زن .
 • انتخابات 1392 مجمع قضات زن
 • اشتراک در کورس ها ی کوتاه مدت در خارج ازکشور 
 • اشتراک در پروگرام های بین المللی.

* تاریخچه و اساسنامه مجمع قضات زن در افغانستان