پلانها

پلان استراتيژيک

اين پلان توسط هيات رهبري مجمع قضات زن افغانستان تدوين گرديده و توسط اعضاي شوراي عالي ستره محکمه  افغانستان به تصويب رسيده است.که  بر اساس آن، اجراآت تمام بخش هاي مجمع و پرسونل مربوطۀ آن در طول مدت زماني که اين پلان نافذ ميباشد نظارت ميگردند. پلان مذکور مشتمل بر مقاصد کُلي و فعاليت هاي داراي اولويت تمام بخش هاي مجمع قضات زن افغانستان براي سال هاي 2013 ميلادي الي 2015 ميباشد .

* پلانهای مالی مجمع قضات زن