تماس با ما

 

تماس با ما :-

براي معلومات بيشتردر مورد مجمع قضات زن افغانستان به ايميل آدرس   awja@supremecourt.gov.af

به تماس شويد .  

محترمه قضاوتيار انيسه رسولي رئيس مجمع

محترمه قضاوتمند شهناز اسمعيل خيل منشي مجمع

محترمه قضاوتمند عاليه رسولي رئيس کميته مالي و اداري مجمع

محترمه قضاوتمند شکيلا ابوي شگرف رئيس کميته امور فرهنگي مجمع

محترمه قضاوتمند اديبه بسمل رئيس کميته امور نظارت و ارزيابي مجمع

 awja@supremecourt.gov.af