نشر فعالیت های مجمع

فعاليت هاي ما

فراهم ساختن زمينه هاي رشد مسلکي براي اعضاي مجمع قضات زن ، تلاش در راستاي تامين دسترسي همسان به عدالت، افزايش قضات زن افغانستان در تمام سطوح محاکم که انعکاس  دهنده  يک جامعه ديموکراتيک ميباشد  از جمله فعاليت هاي مجمع قضات زن افغانستان ميباشد .

 

آموزش هاي حقوقي

مجمع قضات زن افغانستان زمينه هاي رشد مسلکي را براي اعضاي خويش فراهم مي نمايد.

 

کنفرانس ملي مجمع قضات زن افغانستان

مجمع قضات زن افغانستان همه ساله کنفرانس ملي را براي اعضاي خود داير ميکند، که  زمنيه را جهت آگاهي دانستن موضوعات جديد قضايي فراهم ميسازد .

 

ارتقاء قضات زن در قضاء

مجمع قضات زن افغانستان محصلين ممتاز  اناث پوهنخي هاي  حقوق و شرعيات  را در سراسر افغانستان جهت رو آوردن به قضا تشويق مي نمايد.

 

تقويم فعاليت ها

1 - جریده میزان شماره ۲۰۱ مورخ ۳۱ سرطان ۱۳۹۱ موضوع افتتاح انجمن قضات زن

۲ - جریده میزان شماره ۲۰۲ مورخ ۱۰ اسد ۱۳۹۱ موضوع اخبارمعرفی هیات رهبری انجمن قضات زن

۳ - جریده میزان شماره ۲۶۱ مورخ ۲۸ حوت ۱۳۹۲ موضوع اولین سیمینار قواعد فقی

۴ - جریده میزان شماره ۲۴۷ مورخ ۸ عقرب ۱۳۹۲ موضوع فورمهای حقوقی پوهنتون کابل به انجمن قضات زن

۵ - جریده میزان شماره ۲۴۴ مورخ ۱۰ میزان ۱۳۹۲ موضوع سفر قضات زن به کشور امریکا

۶ - جریده میزان شماره ۲۵۰ مورخ ۱۰ قوس ۱۳۹۲ موضوع تدویر فورم تشویق محلصین به مسلک قضا پوهنتون کابل

۷ - جریده میزان شماره ۲۵۸ مورخ ۳۰ دلو ۱۳۹۲ موضوع افتتاح دفترجدید انجمن قضات زن واقع شیرپور

۸ - جریده میزان شماره ۲۴۲ مورخ ۲۰ سنبله ۱۳۹۳ موضوع دومین کنفرانس مجمع قضات زن و کاندیداتوری

۹ - جریده میزان شماره ۲۷۱ مورخ ۱۰ سرطان ۱۳۹۳ موضوع افتتائیه دفتر استقرار حاکمیت قانون DPK درتالارستره محکمه و انجمن قضات زن

۱۰ - جریده میزان شماره ۲۶۹ مورخ ۲۰ جوزا ۱۳۹۳ موضوع گزارش از سفر قضات زن به کشورتانزانیاء

فعالیت های مجمع قضات زن