معرفی کمیته های مچمع


محترمه قضاوتيار شکیلا ابوی شگرف رئيس مجمع

                                                                                                            

محترمه شکیلا  ابوی شگرف در سال 1339 در شهرکابل متولد گردیده  ، دوره ابتدائیه را درنسوان جمال مینه کابل ، بکلوریا را در لیسه عالی رابعه بلخی  و فاکولته شرعیات پوهنتون کابل را دررشته فقه وقانون واسلامیات  در سال 1362 به پایان رسانیده است .  محترمه شگرف بعداز سپری کردن کورس ستاژ قضایی در سال 1365 به سلک قضاء منسلک گردیده و پس از آن وظایفش را به حیث قاضی دردیوانهای حقوق عامه و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی محاکم حوزوی شهر کابل ،  دیوانهای جزا ، مدنی و امنیت عامه مرافعه کابل و محاکم اختصاصی اطفال و فامیلی و نیز به حیث راپورتر دیوان جزاء ستره محکمه ایفا نموده است .

محترمه شکیلا ابوی شگرف  دراولین کنفرانس مجمع قضات زن درنتیجه انتخابات به حیث رئیس کمیسیون فرهنگی مجمع انتخاب گردیده و تا قبل ازانتخابش به حیث رئیس مجمع وظایف زیادی رادر راستای انتظام و انسجام امورقضات زن ایفا نموده ودرزمینه ترتیب لوگوی مجمع ، ترتیب طرز العمل  ها ولایحه وظایف کمیسیون ها ، ترتیب کارتهای عضویت وحق العضویت مجمع  ،

و ترتیب و تنظیم برنامه ها ، پلانها وسایر مسایل فرهنگی فعالیتهای قابل قدری راانجام داده است .

موصوفه برعلاوه در سیمینار ها وکنفرانسهای مختلف پیرامون زنان اشتراک نموده  و به کشور های کوریای جنوبی ،  ایا لات متحده امریکا و نیوزیلند سفر های رسمی داشته است .

 

محترمه قضاوتمند زحل نثاری پاڅون منشي مجمع

                                                                                                              

محترمه قضاوتمند زحل نثاری در سال 1367 متولد گردیده  ، تعلیمات ثانوی رادر سال 1384 درلیسه زرغونه و تحصیلات عالی اش رادر سال 1387 در پوهنځی حقوق پوهنتون کابل به پایه اکمال رسانیده است .  محترمه زحل کورس ستاژ قضایی رادر دوره بیست و ششم سپری نموده ودر سال 1390 به سلک قضاء منسلک گردیده و پس ازآن  نخست به حیث راپور دیوان امنیت عامه  ستره محکمه و بعد در محکمه ابتدائیه تجارتی کابل توظیف و فعلاً به حیث عضو دیوان جزاء محکمه ابتدائیه حوزه سوم شهرکابل اجرای وظیفه مینماید . موصوفه به زبان انگلیسی و کمپیوتر بلدیت دارد .

 

محترمه قضاوتمند زحل رحقیق رئيس کميته مالي و اداري مجمع

                                                                                                                 

محترمه زحل نوری رحیق درسال 1358متولدگردیده و در سال 1388 پس از فراغت از پوهنځی شرعیات پوهنتون کابل و سپری نمودن امتحان اختصاصی شامل ستاژ قضایی شده  ودر سال ۱۳۹۰ دوره ستاژ را موفقانه به پایه اکمال رسانیده ومنسلک به سلک مقدس قضاء گردیده است. نخست به حیث راپورتر قضائی  دیوان مدنی ستره محکمه وسپس در سال 1391 به حیث عضو قضائی دیوان حقوق عامه حوزه دوم شهر کابل توظیف ودرسال 1392 بازهم به حیث راپورترقضائی  دیوان امنیت عامه ستره محکمه توظیف واز سال 1394 بدینسو به حیث عضو قضائی دیوان حقوق عامه حوزه چهارم شهر کابل مصروف خدمت میباشد .

 

محترمه قضاوتمند نذیره ساپی رئيس کميته امور فرهنگي مجمع

                                                                                                                  

محترمه نذیره ساپی در سال 1367 درشهر کابل به دنیا امده ، بعداز ختم تعلیمات ثانوی درلیسه عالی بی بی سروری سنگری ، تحصیلات عالی اش را در پوهنځی شرعیات پوهنتون کابل در سال 1390 به پایه اکمال رسانیده و بعداز سپری نمودن امتحان کانکور و ختم موفقانه دوره دو ساله ستاژ در سال 1393 به سلک قضا منسلک گردیده است . موصوفه قبل ازمنسلک شدن به سلک قضا در تلویزیون ملی و رادیو کابل به حیث گوینده ونیز با رادیو تلویزیون تعلیمی و تربیتی وزارت معارف  همکاری داشته ، برعلاوه در بنیاد بین المللی حقوقی افغانستان به حیث وکیل مدافع کارکرده و درموسسه ارتقای ظرفیت تعلیمی زنان افغان و موسسه ایشیا فوندیشن و سفارت کشور کانادا مقیم کابل به حیث مشاورحقوقی اجرای وظیفه نموده است .

محترمه نذیره ساپی فعلاً دردیوان  تجارتی ستره محکمه منحیث قاضی راپورتر اجرای وظیفه مینماید و درتمام مدت کاری در راستای خدمت به زن افغان با کمال صداقت وایمان داری ایفای وظیفه نموده و به پاس فعالیت هایش نایل به اخذ تقدیرنامه ها و جوایز نقدی نیز گردیده است

 

نبیلا "منوری" قاضی

قضاوتمند نبیلا "منوری" بنت منورشاه درسال (1370)دریک خانواده مسلمان وافغان درشـهـــرکابـــل بـــدنیـــا آمــــده اســـــت. نبیلا مسکونه اصلی وفعلی ولایت کابل میباشد. موصوفه تعلیمات متوسطه رادرشهرتهران ایران وعالی خویش رادرشهرکابل در (لیسه عالی زرغونه ) به پایان رسانیده است. ودرسال (1386) بدرجه اعلی از لیسه عالی زرغونه فارغ گردیده است. ودرسال (1387) بعدازسپری نمودن امتحان کانکور به پوهنځی شرعیات پوهنتون کابل راه یافته وبعداً تحصیلات عالی خویش را درپوهنځی شرعیات پوهنتون کابل به اتمام رسانیده ودرسال (1390) به درجه لیسانس ازپوهنتون کابل فارغ گردیده است. ودرسال (1391) بعداز سپری نمودن امتحان کانکور ستاژ قضائی به دوره تحصیلی ستاژ قضائی راه یافته ودرسال (1393) بعـد ازسپـری نمـودن دوره معینـه ستــاژ قضــائــی منسلـک به سلــک قضــأ گـردیــده اســت.

تجربه کاری

بعداً درسال (1394)بعد ازاتمام دوره معینه ستاژ قضائی منسلک به مسلک قضأ گردیده ودرابتداء بحیث عضوقضائی دردیوان مدنی محکمه ابتدائیه حوزه دوم ولایت کابل ایفای وظیفه نموده وبعداً به اساس لزوم دید مقام محترم قوه قضائیه دریکی از دیوان های  ستره محکمه تبدیل گردیده وفعلاً دردیوان مذکور ایفای وظیفه مینماید. وهمچنان بحیث معاون کمیته مالی درانجمن قضات زن انتخاب گردیده وفعلاً درکمیته مذکور بــحیــــث معـــاون فعــــالیــــت دارد.

نبیلا منوری درتمام مدت کاری خویش درراستای خدمت به زن افغان باکمال صداقت وایمان داری ایفای وظیفه نموده ودراین مدت چندین مراتبه نائل به اخذ تقدیرنامه گردیده اســــت.