معرفی رهبری مجمع

 

رهبري مجمع قضات زن افغانستان

مجمع قضات زن افغانستان توسط  يک شوراي منتخب رهبري مي شود، که متشکل از رييس مجمع، منشي و روساي کميته هاي گانه مي باشد اين قضات با هماهنگي همديگر مسووليت حراست از منشور مجمع و ارايه خدمات موثر به اعضاي مجمع قضات زن افغانستان مي باشند.

  • رئيس  اين مجمع از طريق آراي سري براي دورۀ کاري دوساله انتخاب ميگردد.
  •  منشي، رؤساي کميته ها و نماينده گان ولايتي براي دورۀ کاري يک ساله انتخاب ميگردند.