مجمع قضات زن

 

مجمع قضات زن افغانستان

 

مجمع قضات زن افغانستان يک کانون پيشتاز حقوقي است که قضات زن افغانستان در آن عضويت دارند.مجمع قضات زن افغانستان بدين باور است که قضات زن در افغانستان از فرصت قدرتمندي براي تامين حقوق زنان، مردان، پسران و دختران در سراسر کشور برخوردار اند. اين مجمع معتقد است که با فراهم ساختن زمينه هاي رشد مسلکي براي اعضاي خويش و تلاش در راستاي تامين دسترسي همسان به عدالت، ميتواند به ديدگاه خويش که همانا حفاظت از حقوق بشري همه اتباع کشور از طريق استقرار حاکميت قانون ميباشد، نايل گردد.

ديدگاه :-

افغانستاني که در آن همۀ افراد از حقوق مساوي برخوردار بوده و بگونۀ همسان به عدالت دسترسي داشته باشند.

ماموريت :-

تامين حقوق و عدالت بگونۀ يکسان براي همه از طريق انکشاف مسلکي قضات زن و آگاهي عامه پيرامون حقوق زنان.

 * رهنمایی های زنان به مسلک حقوق