پروژه های اداری

اعلان برای داوطلبی پروژه اعمار دیوار احاطه مربوط تعمیرات محاکم

  قرار داد چاپ وتهیه  مجله قضا  بلوتن خبری وجریده میزان برای سال مالی 1396 ستره محکمه

 قرارداد به تعداد شش قلم امور صحافی برای سال مالی 1396 ستره محکمه

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

قرارداد گاز مایع ضرورت سال 1396

 

1- پروژه

  • نام پروژه: پروژه عرضه خدمات عدلی و قضایی افغانستان
  • SC/001/NCBشمارۀ دعوت به داوطلبی:   
  • عنوان دعوت به داوطلبی : خریداری موبل و فرنیچر برای کتابخانه ها ودفتر واحد پروژه عرضه خدمات عدلی و قضائی ستره محکمه
  • معیاد  قرارداد: ۳ هفته
  • طرزالعمل تدارکات: ملی باز
  • عقد قرارداد: ۱۵ ثور ۱۳۹۳
  • معلومات کامل پروژه

معلومات در مورد  قرار داد های اعطاء شده

 

    ریاست تعمیرات ستره محکمه میخواهد اعمار دو گارد تاور دیوار احاطه محکمه استیناف میدان وردک

  ریاست تعمیرات ستره محکمه میخواهد اعمار دیوار احاطه سمت جنوبی افغان ترکانی

* ریاست تعمیرات ستره محکمه می خواهد اعمار دیوار احاطه سمت جنوبی افغان ترکانی را ترمیم وچهار گارد تاور اعمار نماید