اعلان کاریابی ، قوه قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان جهت استخدام کارکنان مسلکی و شایسته به تعداد (160) بست ( 3-4-5-6 ) را از طریق رقابت آزاد به اعلان می‌ سپارد.

9  عقرب 1397

قوه قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان جهت استخدام کارکنان مسلکی و شایسته به تعداد (160) بست ( 3-4-5-6 ) را  از طریق رقابت آزاد  به اعلان می‌ سپارد.

هدف برنامه:

ریفورم اصلاحات اداری یک برنامه مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که به همکاری کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی جهت تحقق اصلاحات در سیستم ادارت دولتی غرض بهبود عرضه خدمات می باشد.

متقاضیان محترم می توانند فورمه های درخواستی را از غرفه ریاست عمومی منابع بشری دریافت نموده بعد از خانه پری یکجا با اسناد ضروری (کاپی تذکره تابعیت، اسناد تحصیلی و خلص سوانح ) الی تاریخ 16/عقرب/1397 بریاست  عمومی منابع بشری ستره محکمه تسلیم نمایند.

 

مشخصات بست ها :

   

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیرعمومی اجرائیه

بست:

(4)

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

1بست

گزارشده به:

رئیس عمومی امور مالی واداری

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: کنترول از  ترتیب ، تنظیم ، وارده و صادره اسناد به مراجع مربوطه غرض اجراات

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعوار وسالانه مدیریت مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2.    تحریر مکاتیب، پیشنهادات و استعلام­های ریاست غرض ارسال به مراجع مربوطه.توحید گزارشات بخش­های کاری ریاست بمنظور ارايه به مقام ریاست
 3. حصول اطمینان از ثبت وارده و صادر اسناد به مراجع مربوطه غرض اجراات
 4. توزیع احکام و اوامر مقامات رهبری اداره به بخش­های مربوطه ریاست جهت اجرای امور.
 5. کنترول از ترتیب و تنظیم اسناد در کارتن­های مربوطه غرض حفظ و نگهداری.
 6. مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از استخدام ، رشد و آموزش آنها
 7. تنظیم، فهرست تمام اسناد و مکاتیب و ارائه آن برای مسولین در وقت وزمان مناسب .
 8. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 9. ارزیابی اجراات از کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی؛
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: ( شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حد اقل یک سال .
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

 

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مامور اجرائیه ( کمپیوترکار)

بست:

(6)

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(  6  ) بست

گزارشده به:

مسئول بخش مربوطه

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: پیشبرد امورات اجرائیوی واداری ، ثبت وکمپیوترنمودن اسناد.

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. جمع آوری و تنظیم تمام مطالب و گزارشات از ریاست های محاکم مرکز و ولایات وارائه آن به مدیر مربوطه.
 3. ثبت و راجستر گزارشات و رسیده گی به مکاتیب وپیشنهادات های واصله ازمراجع ذیصلاح
 4. تهیه وترتیب پیشنهادات غرض تهیه قرطاسیه ووسایل مورد ضرورت .
 5. وارد ، صادر و رسیدات نمودن تمام مکاتیب بخش مربوطه .
 6. ترتیب و تنظیم اسناد بخش مربوطه به سیستم فایلینگ غرض ایجاد سهولت کاری.
 7. اجرای امورمحوله دروقت وزمان معین درجهت کسب اهداف اداره ه هدایت آمرمربوطه .
 8. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 9. ارزیابی اجراات از کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی؛
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

( شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط حد اقل()
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 3. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

آمر مالی و حسابی

بست:

(   3  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(  1   ) بست

گزارشده به:

رئیس مالی  

گزارش­گیر از:

مدیرتحصیلی، مدیرعمومی دفترداری ، مدیرعمومی معاشات ومدیرعمومی حواله جات

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: حصول اطمینان از طی مراحل فورمه جات و حواله های نقدی وجنسی اداره  مطابق قوانین و مقرره های نافذه مالی

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. تطبیق احکام و قوانین و مقررات در امور اداری، خدماتی و حسابی به منظور شفافیت در اجراات کاری بخش های مربوطه.
 3. کنترول از اجرأ معاشات و سایر حقوق و امتیازات  قضات و کارکنان اداری اداره ستره محکمه  غرض اطمینان .
 4. کنترول از ترتیب و تنظیم امور مربوط عواید از بخش های مربوطه به منظور اجراا ت موثر.
 5. کنترول از اجرأ حواله های نقدی و اسناد محاسبوی غرض دقت کامل در صحت بودن حواله های مربوطه.
 6. تدویر جلسات با مدیریت های مربوط غرض حل مشکلات و بهبود امور.
 7. ترتیب وتنظیم راپور قطعیه و حصول اطمینان از ارسال آن به وزارت مالیه غرض تصفیه حسابات.
 8. ارایه پیشنهادات و نظریات در جلسات رهبری ریاست غرض حل مشکل و بهبود امور.
 9. مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان ازاستخدام ،رشد وآموزش آنها.
 10. مراقبت از تطبیق اهداف و پروگرامهای اداره مربوطه
 11. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 12. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی
 13. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: (شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حد اقل 2 سال برای لیسانس
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی نظارت از تحصیل عواید

بست:

(  4  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   1  ) بست

گزارشده به:

آمر مالی و حسابی

گزارش­گیر از:

مامور تحصیلی

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: تحصیل باقیات کارکنان و مراجع مربوط اداره ستره محکمه در وقت وزمان معین

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. كنترول ازترتیب فورم هاي(م25،م26)پول هاي نقدي بر اساس  فورمه هاي(م25 وم16) مركز اداره وواحد هاي دومي.
 3. حصول اطمینان از طی مراحل  فورم پول هاي نقده وكسراتي وسنجش ان به رويت فورم هاي(م26 وم27).
 4. حصول اطمينان ازترتيب راپور هاي (م29)عايداتي با فورمه  ارزیابی ومقایسوی  با شعبات حسابي رياست خزائن وزارت ماليه وتطبيق آن به دفاتر  عوايد وزارت ماليه.
 5. جمع آوري معلومات در رابطه به اسناد تحصيلي پول هاي تحويلي معتمدين به بانك مركزي ..
 6. ارایه مشوره جهت حل مشکلات وظیفوی اداره مربوطه .
 7. مدیریت کارکنان  تحت اثر جهت حصول اطمینان ازاستخدام ،رشد وآموزش آنها
 8. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه
 9. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی؛
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: ( شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حد اقل (1 سال)
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مامورنظارت  تحصیلی

بست:

(   6   )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   2  ) بست

گزارشده به:

مدیر عمومی نظارت تحصیلی

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: اجرای کلیه امور تحصیل باقیات ، تحویل  کرایه ها و تحویل  پول تضمین

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مدیریت تحصیلی در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. درج  ذمت اشخاص انفرادی به دفتر م 28 مربوطه غرض داشتن یک احصائیه دقیق .
 3. تحریر تعرفه  کرایه ها و تضمین اشخاص و باقیات آنان غرض ارسال به بانک
 4. تحریر مکاتیب قسم دوم ، تعرفه های بانکی سنجش عواید خالص و بازگشتی های معاشاتی
 5. تحریر مکاتیب اطمینانیه آویز ها عنوانی مراجع مربوط آن و ژورنال یومیه عواید و تطبیق آن به صورت حسابات
 6. ترتیب فورم م- 29 عواید ماهوار و ترتیب فورم م- 27 عواید هفته وار
 7. ترتیب جداول تامینات و تضمین اشخاص و شرکت ها و ارجاع آن به وزارت محترم مالیه.
 8. ترتیب و تنظیم اسناد در کارتن­های مربوطه غرض حفظ و نگهداری.
 9. آگاهی از نتایج متوقعه انجام وظیفه محوله .
 10. تنظیم و فهرست تمام اسناد و مکاتب و ارائه آن در وقت و زمان مناسب برای مسؤلین امور
 11. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 12. ارزیابی اجراات و کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی؛
 13. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: ( شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حد اقل ()
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی دفتر داری

بست:

(   4  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(  1   ) بست

گزارشده به:

آمر مالی و حسابی

 

گزارش­گیر از:

مدیرفایلنگ ، مدیر باقیات  ،مدیر ثبت تخصیصات مرکزی ، مدیر ثبت تخصیصات ولایتی          

 

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: مراقبت وارزیابی از اجراأت تخصیصات بودجه عادی وانکشافی ازواحدهای بودجوی مرکز و ولایات وکنترول مصارفات برمبنای قانون وطرزالعمل های محاسباتی.

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. وارسی وکنترول از صورت ارسال راپور های مصارفاتی واحدهای ولایتی غرض ارسال به بخش های مربوطه
 3. کنترول از توحید راپور های مصارفاتی (م16) مرکز و ولایات غرض اطمینان .
 4. بررسی و تصنیف فورمه (م3) درخواست خریداری اجناس و (م3) پیشکی مورد ضرورت ریاست های مرکز.
 5. نظارت و بررسی از اسناد محسوبی های معتمدین غرض صحت بودن آن.
 6. نظارت از دفاتر (م20، م38 و م90) غرض صحت بودن آن.
 7. حصول اطمینان از ترتیب راپور قطعیه و ارسال آن به وزارت مالیه غرض تصفیه حسابات.
 8. مدیریت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان ازاستخدام ،تشویق،رشد وآموزش آنها.
 9. اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرامهای اداره مربوط
 10. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 11. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی
 12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

( شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر  در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط حد اقل یک سال .
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 3. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

 

 

 

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیر فایلنگ

بست:

(   5  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   1 ) بست

گزارشده به:

مدیرعمومی دفترداری              

گزارش­گیر از:

مامورفایلنگ

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: حصول اطمینان ازجمع آوری، حفظ ونگهداشت اسناد، فهرست نمودن اسناد در کارتن ها ودوسیه ها

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. حصول اطمینان ازجمع آوری  اسناد که از طریق مدیریت حواله جات  ارسال میگردد جهت حفظ و نگهداشت به منظور سهولت امور .
 3. وارسی وحصول اطمینان ازنگهداشت اسناد مربوط به مدیریت فایلنگ برای مدت تعین شده مطابق به قانون .
 4. ارائه مشوره جهت حل مشکلات وظیفوی .
 5.  مدیریت  از کارمندان تحت اثرجهت حصول اطمینان ازاستخدام ، رشد وآموزش آنها .
 6. رهنمائی کارکنان جدید التقرر و انتقال تجارب به آنها به منظور ارتقأ ظرفیت . 
 7.    همکاری با تمام بخش های آمریت محاسبه نقدی جهت به دسترس گذاشتن اسناد  مربوطه در بخش درموقع ضرورت
 8. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 9. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

 ( شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط حد اقل ()
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 3. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

 

 

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مامورفایلنگ

بست:

(   6  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

( 1 ) بست

گزارشده به:

مدیرفایلنگ

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: سهمگیری در جمع آوری، حفظ ونگهداشت اسناد، فهرست نمودن اسناد در کارتن ها ودوسیه ها

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. همکاری درترتیب وتنظیم راپورها با مدیرفایلنگ.جهت اجرای بموقع امور.
 3.  جمع آوری  اسناد که از طریق مدیریت حواله جات  ارسال میگردد جهت حفظ و نگهداشت آن غرض سهولت  امور
 4. وارده و صادره مکاتیب و پیشبرد امور اداری بخش مربوطه به منظور اجراات بموقع .
 5. آگاهی از نتایج متوقعه انجام وظایف محوله .
 6. اخذ هدایت غرض اجراات و استفاده از مشوره مراقبت کننده .
 7. به دسترس گذاشتن اسناد مورد ضرورت درمواقع ضرورت  جهت سهولت امور
 8. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه.
 9. ارزیابی اجراات از کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

( شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط حد اقل ()
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 3. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیرباقیات.

بست:

(   5  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   1  ) بست

گزارشده به:

مدیرعمومی دفتر داری   

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: تنظیم و بررسی امور باقیات،و مصارف بودجه عادی و انکشافی اداره ستره محکمه   

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. حصول اطمینان از صورت مصارف تخصیصات به اساس فورم م 20 غرض درج باقیات در فورم م 90
 3.  کنترول از معا مله فورمه های محسوبی همه روزه به دفتر باقیات م 90 بودجه عادی و انکشافی غرض توحید وارسال آن به مرجع مربوط .
 4. مدیریت از کارمندان تحت اثر به منظور حصول اطمینان از استخدام رشد واموز ش انها.
 5. ثبت حواله های م 16 معاشاتی و مصارفاتی به دفتر م 20
 6. ترتیب و تنظیم دفاتر باقیات م 90 سنوات گذشته  بودجه عادی و انکشافی و نقل آن در هر سال از دفتر سال گذشته بدفتر سال جدید  جهت وضاحت باقیات .
 7. ترتیب راپور قطعیه در اخیر هر سال غرض ارسال به وزارت مالیه .
 8. ارائه مشوره برای حل مشکلات و ظیفوی اداره مربوطه .
 9. رهنمائی کارکنان جدید التقرر و انتقال تجارب به آنها به منظور ارتقأ ظرفیت .
 10. بررسی راپورمحسوبی وارائه ان به وزارت مالیه بعدازکنترول مدیرعمومی جهت حصول اطمینان .
 11. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه.
 12. ارزیابی اجراات از کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 13. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

( شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط حد اقل ()
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 3. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیرثبت تخصیصات            

بست:

(   5  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(  1   ) بست

گزارشده به:

مدیرعمومی دفتر داری

گزارش­گیر از:

مامور بخش

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: حصول اطمینان از ثبت تخصیصات منظور شده ومصارف انجام شده  در دفاتر به منظورتطبیق و ارسال به وزارت محترم مالیه 

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. حصول اطمینان از طی مراحل  فورمه جات واصله ب27  تخصیصات فوق العاده  شامل  کود های  احتیاطی جهت سهولت امور 
 3. کنترول ازترتیب راپورهای م 16 از حواله های معاشاتی ومصارفاتی که شامل کودهای 21 ،16،25 بودجه عادی  طور ماهوارغرض ارسال به بخش های مربوطه .
 4. تطبیق راپورها به دفتر م 20و آمریت تادیات ریاست خزاین وزارت مالیه  ( مصارف تخصیصات ) جهت شفافیت امور.
 5. مدیریت کارکنان تحت اثر به منظور حصول اطمینان از استخدام ،رشد و آموزش آنها
 6. ثبت تخصیصات به دفتر م 38(کنترول تخصیصات )به منظور حصول اطمینان از درست توزیع نمودن تخصیصات
 7. ترتیب دفتر م 20 مصارف تخصیصات منظور شده از تمام بخش ها غرض ارائه به مسول بخش
 8. ترتیب و توحید  مصارف تخصیصات ارسال شده به بخش ها با تفکیک کودها به منظور ارسال به وزارت مالیه
 9. ارائه مشوره جهت حل مشکلات وظیفوی اداره مربوطه .
 10. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه.
 11. ارزیابی اجراات از کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

 ( شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط حد اقل ()
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 3. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مامورثبت تخصیصات مرکزی

بست:

( 6    )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   1  ) بست

گزارشده به:

مدیرثبت تخصیصات مرکزی

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: ثبت تخصیصات بودجه عادی  در دفاتر مربوطه غرض اجراات 

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. ترتیب راپورهای م 16 از حواله های معاشاتی ومصارفاتی که شامل کودهای 21 ،16،25 بودجه عادی بخش مرکزی  طور ماهوار غرض ارسال به بخش های مربوط.
 3. تطبیق راپورها به دفتر م 20و آمریت تادیات ریاست خزاین وزارت مالیه  ( مصارف تخصیصات ) جهت شفافیت امور.
 4. وارده وصادره اسناد به مراجع مربوطه غرض اجراات  .
 5. اخذ هدایت غرض اجراات و استفاده از مشوره های مراقبت کننده .
 6. آگاهی از نتایج  متوقعه انجام وظایف محوله
 7. تنظیم فایلنگ و جا بجا نمودن اسناد در دوسیه های مربوطه  جهت سهولت امور.
 8. ثبت تخصیصات واصله در دیتابیس های مربوط جهت سهولت امور.
 9. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه.
 10. ارزیابی اجراات از کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: ( شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حد اقل ()
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مامورثبت تخصیصات ولایتی       

بست:

(   6  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(  1   ) بست

گزارشده به:

مدیر ثبت تخصیصات مرکز 

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: ثبت تخصیصات بودجه عادی بخش ولایتی  در دفاترمربوطه غرض اجراات 

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. ترتیب راپورهای م 16 از حواله های معاشاتی ومصارفاتی که شامل کودهای 21 ،16،25 بودجه عادی  بخش ولایتی   طور ماهوار غرض ارسال به بخش های مربوط.
 3. تطبیق راپورهای ولایتی  به دفتر م38و آمریت تادیات ریاست خزاین وزارت مالیه  ( مصارف تخصیصات ) جهت شفافیت امور.
 4. وارده وصادره.اسناد به مراجع مربوطه غرض اجراات  .
 5. اخذ هدایت غرض اجراات و استفاده از مشوره های مراقبت کننده .
 6. آگاهی از نتایج  متوقعه انجام وظایف محوله
 7. تنظیم  سیستم فایلنگ و جا بجا نمودن اسناد در دوسیه های مربوطه  جهت سهولت امور.
 8. ثبت تخصیصات  ولایتی واصله در دیتابیس های مربوط جهت سهولت امور.
 9. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه.
 10. ارزیابی اجراات از کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: ( شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حد اقل ()
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی معاشات

بست:

(  4   )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(  1   ) بست

گزارشده به:

آمر مالی وحسابی

گزارش­گیر از:

مدیر معاشات قضات  ، مدیر معاشات کارکنان 

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: تنظیم و انسجام امور حقوق معاش و اضافه کاری کارکنان اداره ستره محکمه به وقت و زمان معین

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. حصول اطمینان از طی مراحل فورمه های معاشات و اضافه کاری وسایر امتیازات قضات و  کارکنان در وقت و زمان معین
 3. تامین ارتباط و هماهنگی با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و وزارت مالیه بمنظور حصول اطمینان از داشتن رهنمود های تطبیقی جدید در مورد حاضری، رخصتی و معاشات در بخش اداری ستره محکمه .
 4. فرآهم آوری مشوره های مسلکی در رابطه به مسایل، مشکلات و نگرانی های ناشی از حاضری، رخصتی ها، معاش و سایر امتیازات.
 5. کنترول از ترتیب گزارش معاشات قضات و مامورین بر اساس فارمت معیاری وزارت مالیه و ارسال آن به ریاست عمومی مالی واداری اداره ستره محکمه .
 6. اجرای معاشات به سیستم معلوماتی معاشات ادارات دولتی از طریق دیتابیس وزارت مالیه پیوست با سیستم .
 7. نظارت ازتطبیق راپورهای حاضری با استحقاق معاشات وسنجش کسرات نظر به راپور حاضری .
 8. ثبت و کنترول کارت های APIN وزارت مالیه و کارت های عزیزی بانک در سیستم AFMISو دیتابیس معاشات
 9. مدیریت کارکنان  تحت اثر جهت حصول اطمینان ازاستخدام ،رشد وآموزش آنها.
 10. اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرامهای اداره مربوطه .
 11. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 12. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی؛
 13. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

 ( شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط حد اقل یک سال .
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 3. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیرمعاش قضات 

بست:

(   5  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(  1   ) بست

گزارشده به:

مدیرعمومی معاشات

گزارش­گیر از:

مامور بخش 

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: تنظیم و اجرا معاشات وسایر امتیازات قضات مطابق به قانون و مقررات مالی و  حسابی به منظور تحقق اهداف  

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. ترتیب پلان کاری مدیریت معاش و ارائه آن به مدیر عمومی معاش  جهت اخذ منظوری
 3. کنترول از ترتیب و  تکمیل فورم  م40  و  م41  به منظور حواله معاشات قضات به منظور اطمینان
 4. حصول اطمینان از ارقام ومبالغ معاشات سنجش شده قضات   جهت مطابقت بانورم تعین شده .
 5. تامین ارتباط با ریاست منابع بشری  به منظور حصول راپور حاضری قضات  غرض حواله معاشات
 6. ارائه مشوره جهت حل مشکلات وظیفوی اداره مربوطه                 
 7. ملاحظه شد وتائید فورم های محاسبوی   م40، م41 و م16جهت شفافیت امور.
 8. مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از  استخدام رشد و آموزش آنها
 9. حصول اطمینان از ترتیب جداول  اضافه کاری قضات  به منظور حواله اضافه کاری  .
 10. سنجش سایر امتیازات قضات اداره ستره محکمه جهت حواله امتیازات .
 11. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه.
 12. ارزیابی اجراات از کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 13. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

( شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط حد اقل ()
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 3. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مامور معاشات قضات

بست:

(   6  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   2  ) بست

گزارشده به:

مدیرمعاشات قضات

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: اجرای امور معاشات قضات به وقت و زمان معینه

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. حواله معاشات، اضافه کاری ، مساعدت ها ی قضات اداره ستره محکمه در وقت وزمان معین  .
 3. تطبیق راپورهای حاضری با استحقاق معاشات وسنجش کسرات نظر به راپور حاضری قضات  به منظور اجرای معاشات .
 4. سنجش معاشات قضات مطابق رهنمود به منظور حواله .
 5. داخل نمودن ارقام معاشات در کمپیوتر غرض طی مراحل بعدی آن.
 6. ترتیب حواله معاشات متفرقه غرض تادیه حقوق قضات اداره ستره محکمه .
 7. تنظیم و فهرست تمام اسناد و مکاتیب و ارائه آن در وقت و زمان مناسب برای مسؤلین امور.
 8. آگاهی از نتایج متوقعه انجام وظیفه محوله .
 9. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه.
 10. ارزیابی اجراات از کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

( شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط حد اقل ()
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی
 3. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیرمعاشات کارکنان

بست:

(  5   )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   1  ) بست

گزارشده به:

مدیرعمومی معاشات

گزارش­گیر از:

مامورین بخش

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: تنظیم و اجرا معاشات وسایر امتیازات کارکنان  مطابق به قانون و مقررات مالی و  حسابی به منظور تحقق اهداف  

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. ترتیب پلان کاری مدیریت معاش و ارائه آن به مدیر عمومی معاش  جهت اخذ منظوری
 3. کنترول از ترتیب و  تکمیل فورم  م40  و  م41  به منظور حواله معاشات مامورین اداره ستره محکمه  به منظور اطمینان
 4. حصول اطمینان از ارقام ومبالغ معاشات سنجش شده کارکنان قرار دادی  جهت مطابقت بانورم تعین شده .
 5. تامین ارتباط با ریاست منابع بشری  به منظور حصول راپور حاضری کارکنان قرار دادی   غرض حواله معاشات
 6. ارائه مشوره جهت حل مشکلات وظیفوی اداره مربوطه                 
 7. ملاحظه شد وتائید فورم های محاسبوی   م40، م41 و م16جهت شفافیت امور.
 8. مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از  استخدام رشد و آموزش آنها
 9. حصول اطمینان از ترتیب جداول  اضافه کاری کارکنان به منظور حواله اضافه کاری  .
 10. سنجش سایر امتیازات کارکنان اداره ستره محکمه   جهت حواله امتیازات .
 11. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه.
 12. ارزیابی اجراات از کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 13. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

 ( شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط حد اقل ()
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 3. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مامورمعاشات کارکنان

بست:

(  6   )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   2  ) بست

گزارشده به:

مدیرعمومی معاشات

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: اجرای امور معاشات کارکنان اداره ستره محکمه  به وقت و زمان معینه

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. حواله معاشات، اضافه کاری ، مساعدت ها ی کارکنان اداره ستره محکمه در وقت وزمان معین
 3. تطبیق راپورهای حاضری با استحقاق معاشات وسنجش کسرات نظر به راپور حاضری پرسونل به منظور اجرای معاشات کارکنان .
 4. داخل نمودن ارقام معاشات در کمپیوتر غرض طی مراحل بعدی آن.
 5. ترتیب حواله معاشات متفرقه غرض تادیه حقوق کارکنان اداره ستره محکمه .
 6. آگاهی از نتایج متوقعه انجام وظیفه محوله
 7. تنظیم و فهرست تمام اسناد و مکاتیب و ارائه آن در وقت و زمان مناسب برای مسؤلین امور.
 8. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه.
 9. ارزیابی اجراات از کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

( شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط حد اقل ()
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 3. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیرعمومی حواله جات

بست:

(   4  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(  1   ) بست

گزارشده به:

آمرمالی و حسابی

گزارش­گیر از:

مدیر مصارفات و مدیر FMIS

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: نظارت و کنترول ازترتیب وتنظیم حواله ها طورتحویلی، پیش پرداخت ، حواله مصارفاتی و محسوبی در مطابقت با قانون .

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. وارسی از اسناد معاشات و فورمه جات ( م41 ) و ( م16)  غرض  ثبت آن به دفاتر ( م40 ) اداره  مربوط.
 3. بررسی فورمه جات ( م10 ) پیشکی حواله بخش پروژه های انکشافی بودجه عادی غرض حصول اطمینان از صحت بودن آن .
 4. نظارت  از اسناد محسوبی فورمه جات ( م 12 ) و کود های  تخصیصات به منظور شفافیت در اجراات حواله ها.
 5. نظارت از ترتیب فورمه م 12 محسوبی به منظور ثبت آن در فورمه های م 10 بعد از طی مراحل آن.
 6. کنترول حواله ها وچک های انتقالی به حسابات مربوط به منظور اجراات بعدی آن.
 7. اتخاذ تصامیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های اداره مربوط
 8. مدیریت کارکنان  تحت اثر جهت حصول اطمینان ازاستخدام ،رشد وآموزش آنها.
 9. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 10. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی؛
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

( شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط حد اقل یک سال برای لیسانس .
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 3. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

 

 

 

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیر FMIS

بست:

(  5   )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   1  ) بست

گزارشده به:

مدیرعمومی حواله جات 

گزارش­گیر از:

مامور دیتا انتری

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه:

حصول اطمینان از  ثبت تمام حواله های مصارفاتی و معاشات ،سفریه در سیستم به منظور ارسال به ریاست خزاین وزارت محترم مالیه.

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. تامین ارتباط با  ریاست خزاین وزارت مالیه از طریق سیستم  FMISبه منظور ارسال راپور ها
 3. کنترول از  ثبت تمام حواله های معاشات و مصارفات درسیستم   FMIS به منظور ارسال به وزارت مالیه  .
 4. حصول اطمینان از اجرای تمام حواله های اداره ستره محکمه   از طریق سیستم  FMIS به وقت وزمان معین
 5. کنترول از اخذ راپور مصارف تخصیصات دبت و کریدت نمودن از طریق سیستم به منظور توازن بیلا نس
 6. ثبت  فورم م (۱۶) معاشات ومصارفات به کود های تعین شده در سیستم  FMIS
 7. ثبت تخصیصات در سیستم به منظور داشتن معلومات دقیق از تخصیصات مصرف شده و باقیمانده
 8. ثبت حواله های سفریه داخلی وخارجی و حواله ها طور مصرف و تحویل از طریق سیستم
 9. کنترول از ثبت تمام بازګشتی معاشات،مالیه انفرادی ،مقرری و تقاعد در سیستم مالی به منظور اطمینان
 10. مدیریت کارکنان تحت اثر به منظورحصول امطمینان از استخدام ،رشد و آموزش آنها 
 11. ارائه مشوره برای حل مشکلات و ظیفوی اداره مربوطه .
 12. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه.
 13. ارزیابی اجراات از کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 14. جرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: ( شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حد ()
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مامور دیتا انتری

بست:

(  6   )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   1  ) بست

گزارشده به:

میر بخش

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: ثبت تمام حواله های مصارفاتی و معاشات ،سفریه در سیستم به منظور ارسال به ریاست خزاین وزارت محترم مالیه

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. ثبت تمام حواله های معاشات و مصارفات درسیستم   FMIS به منظور ارسال به وزارت مالیه  .
 3.  اجرای تمام حواله های اداره  از طریق سیستم  FMIS به وقت وزمان معین
 4. ثبت  فورم م (۱۶) معاشات ومصارفات به کود های تعین شده در سیستم  FMIS
 5. ثبت تخصیصات در سیستم به منظور داشتن معلومات دقیق از تخصیصات مصرف شده و باقیمانده
 6. ثبت حواله های سفریه داخلی وخارجی و حواله ها طور مصرف و تحویل از طریق سیستم
 7.  ثبت تمام بازګشتی معاشات،مالیه انفرادی ،مقرری و تقاعد در سیستم مالی به منظور اطمینان
 8. آګاهی از نتایج متوقعه انجام وظایف محوله 
 9. اخذ هدایت غرض اجراات واستفاده از مشوره ها
 10. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه.
 11. ارزیابی اجراات از کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

( شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط حد اقل ()
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 3. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیر مصارفات  

بست:

(   5  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   1  ) بست

گزارشده به:

مدیر عمومی حواله جات

گزارش­گیر از:

مامورین بخش

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: حصول اطمینان از  ترتیب وتنظیم اسناد مالی وحسابی جهت  اجرا و تنظیم حواله های مصارفاتی بودجه عادی و انکشافی 

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. کنترول از ترتیب وتنظیم تمامی حواله ها طور تحویل ، قطعی ووجه سردستی.جهت اجرآات بعدی .
 3. ترتیب وتنظیم تمامی حواله های مصارفاتی (  م16 ،  م12 ،  م10 ). جهت اجرآات بعدی
 4. ارائه مشوره جهت حل مشکلات وظیفوی اداره
 5. رهنمائی کارکنان جدید التقرر و انتقال تجارب به آنها جهت بلند بردن سطح آگاهی آنها .
 6. کنترول وبررسی از محسوبی های که از طرف آمریت  تهیه و تدارکات بعد از خریداری ارسال میگردد.جهت مطابقت آن با اصول ومقررات موجود .
 7. مدیریت از کارکنان  تحت اثر به منظور حصول اطمینان از استخدام رشد واموز ش انها.
 8. ارسال حواله های  م16 بعد از طی مراحل غرض اخذ چک به ریاست خزائین. 
 9. اجرای حقوق اکرامیه متقاعدین ، شهدا و معلولین
 10. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 11. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی؛
 12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

(شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط حد اقل.
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 3. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مامور مصارفات

بست:

(  6   )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

( 1 ) بست

گزارشده به:

مدیر مصارفات 

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: تنظیم و انسجام امور حواله های روزمره مصارفاتی و فورمه جات پولی.

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. ترتیب و تنظیم تمام حواله های مصارفاتی به منظور اجراات بعدی آن.
 3.  ترتیب اسناد  اکرامیه و سفریه مامورین به شمول سفر خرچ ها غرض حصول اطمینان از مطابقت آن با لایحه تعیین شده .
 4. چک و بررسی اسناد طور تحویل به قید فورم (م10) خزانه دار ها به منظور صحت بودن آن.
 5. وارسی از اجرأ وجه سردستی طبق هدایت مقام از وجه معتمد مربوط جهت استفاده  از وجه سردستی.
 6. حصول اطمینان از ترتیب فورمه های مالی طبق حکم مقام محترم ریاست جمهوری به منظور مسافرت های خارجی.
 7.  ترتیب فورمه های م 10 ،م12، م16 و م 13 به منظور ارسال به بخش های مربوطه .
 8. آگاهی از نتایج متوقعه انجام وظیفه محوله .
 9. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه.
 10. ارزیابی اجراات از کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

( شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط حد اقل ()
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 3. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

آمربودجه

بست:

(  3   )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   1  ) بست

گزارشده به:

رئیس مالی وحسابی

گزارش­گیر از:

مدیرعمومی بودجه عادی و مدیرعمومی بودجه انکشافی

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه:

 اطمینان از ترتیب واجرا بودجه عادی وانکشافی ترتیب تخصیصات ، نظارت  و وارسی از تطبیق آن وتائید و ملاحظه تمام فورمه های بودجوی

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. حصول اطمینان از ترتیب  بودجه عادی و انکشافی  اداره ستره محکمه  به منظور اخذ تخصیص از وزارت مالیه.
 3. اشتراک در کمیته بودجه به منظورتدوین ،ترتیب و تنظیم بودجه عادی و انکشافی اداره ستره محکمه و تغیراتی که در فورمه جات بودجوی به وجود می آید .
 4. ارائه مشوره های مسلکی به اداره مربوط  جهت نیل به اهداف اساسی اداره.
 5. توحید و ترتیب بودجه بر اساس برنامه غرض ارسال به وزارت محترم مالیه .
 6. تائید و ملاحظه تمام فورمه های بودجوی ( تخصیص، تعدیل، تزئید) بخاطر حل مشکلات واحد های اولی و دومی اداره ستره محکمه
 7. ترتیب دفاعیه و استماعیه بودجه مطابق قانون بودجه و مدیریت مالی نظر به هدایت
 8. مدیریت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان ازاستخدام ،،رشد وآموزش آنها.
 9. مراقبت از تطبیق اهداف و پروگرامهای اداره مربوطه .
 10. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 11. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی؛
 12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

( شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط حد اقل دو سال .
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 3. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیرعمومی بودجه عادی

بست:

(   4  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   1  ) بست

گزارشده به:

آمربودجه

گزارش­گیر از:

مدیر بودجه عادی مرکز ، مدیر بودجه عادی ولایتی

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: طرح ، اجرأ وتطبیق بودجه عادی  اداره ستره محکمه در وقت وزمان معین

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. کترول از ترتیب بودجه عادی برویت ارقام تشکیل، اولویت ها و استراتیژی ستره محکمه غرض طی مراحل بعدی آن.
 3. حصول اطمینان از ترتیب فورمه های ( الف 1، 2 ، 3 و 4 ) و توحید آن.
 4. اخذ تخصیصات منظور شده در فورمه ب 27 طی چهار ربع سال با در نظر داشت احکام قانون ادارۀ امور مالی و مصارف خدمات عامه.
 5. ترتیب تخصیصات در فورمه های مخصوص وزارت مالیه غرض طی مراحل .
 6. ارائه مشوره های لازم و سودمند در جهت دریافت راه حل های مناسب.
 7. اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرامهای اداره مربوطه
 8. اجرآ تعدیلات بوقت وزمان ورفع نیازمندیهای بودجوی ادارات مرکزی وولایتی اداره ستره محکمه در جریان سال.
 9. مدیریت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان ازاستخدام ،تشویق،رشد وآموزش آنها.
 10. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 11. ارزیابی اجراات و کارکردهای کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی؛
 12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

(شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط حد اقل یک سال  .
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 3. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیر بودجه عادی مرکز

بست:

(   5  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   1  ) بست

گزارشده به:

مدیرعمومی بودجه عادی

گزارش­گیر از:

ماموربخش

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: اجرأ وتنظیم فورمه جات بودجوی وتعدیلات منظورشده مربوط اداره ستره محکمه

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. اخذپیشنهادات بودجوی وتعدیلات که در جریان سال منظور میگردد غرض رفع نیاز مندیهای واحد های اولی و دومی اداره ستره محکمه
 3.  طی مراحل  وتکمیل فورمه جات بودجوی مطابق اصول ومقررات بودجوی.
 4. مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از استخدام ، رشد و آموزش آنها
 5. تهیه ارقام و آمار جهت ترتیب فورمه های ( الف 1، 2، 3 و 4 ) بودجوی.
 6. ارائه مشور های لازم  جهت دریافت راه  حل مشکلات وظیفوی  اداره مربوط .
 7. ترتیب و تنظیم فورم (ب27) بودجه عادی غرض ارسال به بخش های مربوطه .
 8. تامین ارتباط با شعبات کاری اداره ستره محکمه  جهت ترتیب و آماده نمودن فورمه تخصیص و فورمه های م16 حواله .
 9. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 10. ارزیابی اجراات و کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی؛
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

( شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط حد اقل ()
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 3. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

 

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

ماموربودجه عادی مرکز

بست:

(  6   )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   3  ) بست

گزارشده به:

مدیربودجه عادی 

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: طی مراحل فورمه جات بودجه عادی  در  اداره ستره محکمه  به منظور اجراات به موقع

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. ارسال تخصیصات منظور شده بودجه عادی به بخش های کاری  اداره ستره محکمه  غرض اجراات
 3. ترتیب و تنظیم اسناد در دوسیه ها ی مربوطه غرض حفظ  و نگهداری
 4. ترتیب فورم ب 10با تفکیک حقوق کارکنان ،اجناس و خدمات پستی ومخابراتی به منظور اجراات
 5. طی مراحل فورمه های بودجوی و تشکیلاتی  اداره ستره محکمه  غرض ارسال به بخش های مربوطه
 6. آگاهی از نتایج متوقعه انجام وظیفه محوله
 7. وادره وصادر کردن مکاتیب به مراجع مربوطه غرض اجراات
 8. صادر نمودن فورم ب20 به وزارت محترم مالیه به منظور آګاهی
 9. اخذ هدایت غرض اجراات و استفاده از مشوره ها
 10. ارزیابی اجراات از کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 11. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

( شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط حد اقل ()
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 3. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیربودجه عادی ولایتی 

بست:

(   5  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(    1 ) بست

گزارشده به:

مدیرعمومی بودجه عادی

گزارش­گیر از:

مامور بخش

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: اجرأ وتنظیم فورمه جات بودجوی وتعدیلات منظورشده مربوط اداره ستره محکمه

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. اخذپیشنهادات بودجوی وتعدیلات که در جریان سال منظور میگردد غرض رفع نیاز مندیهای واحد های دومی .
 3. طی مراحل  وتکمیل فورمه جات بودجوی مطابق اصول ومقررات بودجوی.
 4. مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از استخدام ، رشد و آموزش آنها
 5. تهیه ارقام و آمار جهت ترتیب فورمه های ( الف 1، 2، 3 و 4 ) بودجوی.
 6. ارائه مشور های لازم  جهت دریافت راه  حل مشکلات وظیفوی  اداره مربوط .
 7. ترتیب و تنظیم فورم (ب27) بودجه عادی غرض ارسال به بخش های مربوطه .
 8. کنترول از ترتیب فورم م 16 مصارفاتی غرض ارسال به بخش ها ی مربوطه .
 9. تامین ارتباط با شعبات کاری اداره ستره محکمه  جهت ترتیب و آماده نمودن فورمه تخصیص و فورمه های م16 حواله .
 10. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 11. ارزیابی اجراات و کارکردهای کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی
 12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: ( شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حد اقل ()
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مامور بودجه عادی ولایتی

بست:

(   6  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   2  ) بست

گزارشده به:

مدیربودجه عادی ولایتی

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: طی مراحل فورمه جات بودجه عادی  در  اداره ستره محکمه  به منظور اجراات به موقع

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. ترتیب و تنظیم اسناد در دوسیه ها ی مربوطه غرض حفظ  و نگهداری
 3. ترتیب فورم ب 10با تفکیک حقوق کارکنان ،اجناس و خدمات پستی ومخابراتی به منظور اجراات
 4. طی مراحل فورمه های بودجوی و تشکیلاتی  اداره ستره محکمه  غرض ارسال به بخش های مربوطه
 5. آگاهی از نتایج متوقعه انجام وظیفه محوله
 6. وادره وصادر کردن مکاتیب به مراجع مربوطه غرض اجراات
 7. صادر نمودن فورم ب20 به وزارت محترم مالیه به منظور آگاهی
 8. اخذ هدایت غرض اجراات و استفاده از مشوره مراقبت کننده
 9. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 10. ارزیابی اجراات و کارکردهای  کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

( شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط حد اقل ()
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 3. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیرعمومی بودجه انکشافی

بست:

(  4  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(    1 ) بست

گزارشده به:

آمربودجه

گزارش­گیر از:

مدیر بودجه انکشافی

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: طرح، ترتیب واجرأ بودجه انکشافی اداره ستره محکمه  مطابق اصول وموازین بودجوی.

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. طرح وترتیب بودجه انکشافی برای سال مالی اداره ستره محکمه برویت ارقام غرض طی مراحل بعدی آن .
 3. بررسی و تحلیل کلیه فعالیت های بودجه  انکشافی غرض  اجرای تخصیصات
 4. جمع آوری ارقام، معلومات نیازمندی های بودجوی پروژه های مرکزی وولایتی اداره غرض ترتیب بودجه آن .
 5. ارائه معلومات جمع آوری شده بودجوی به آمریت بودجه جهت  اقدامات بعدی آن.
 6. ملاحظه شد تماماً فورمه جات بودجوی وارائه آن جهت منظوری مقامات ذیصلاح.
 7. اشترک در مجالس بودجوی وزارت مالیه به منظور آگاهی و دفاع از بودجه انکشافی  نظر به هدایت .
 8. کنترول از ترتیب فورم ب 27  در وقت و زمان معین آن به منظور اطمینان
 9. مدیریت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان ازاستخدام ،تشویق،رشد وآموزش آنها.
 10. اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرامهای اداره مربوطه
 11. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 12. ارزیابی اجراات و کارکردهای کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی؛
 13. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

( شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط حد اقل یک سال .
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 3. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیربودجه انکشافی

بست:

(  5   )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   1  ) بست

گزارشده به:

مدیرعمومی بودجه انکشافی

گزارش­گیر از:

مامورین بخش

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: سهمگیری در طرح و ترتیب بودجه انکشافی اداره ستره محکمه در وقت وزمان معین

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. سهمگیری در ترتیب بودجه انکشافی برویت ارقام جمع آوری شده   به منظور طی مراحل بعدی آن.
 3. جمع آوری اسناد بودجه انکشافی از واحد های اولی و دومی با در نظر داشت اولویت ها به منظور ترتیب بودجه.
 4. تنظیم و فهرست تمام اسناد و مکاتیب و ارائه آن در وقت و زمان مناسب برای مسؤلین امور.
 5. مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از استخدام ، رشد و آموزش آنها
 6. اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف  و پروگرامهای اداره مربوطه .
 7. تطبیق راپور واصله از پیشرفت کار برنامه های انکشافی  اداره ستره محکمه  .
 8. ارسال تخصیص منظور شده بودجه انکشافی به بخش های کاری اداره ستره محکمه  غرض اجراات
 9. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 10. ارزیابی اجراات و کارکردهای کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی؛
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: (شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حد اقل ()
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

ماموربودجه انکشافی مرکز

بست:

(   6  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   1  ) بست

گزارشده به:

مدیربودجه انکشافی

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: اجرأ وتنظیم فورمه جات بودجوی وتعدیلات منظورشده بخش بودجه انکشافی  مربوط اداره

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. اخذپیشنهادات بودجوی وتعدیلات که در جریان سال منظور میگردد غرض رفع نیاز مندیهای واحد های اولی و دومی .
 3.  طی مراحل وتکمیل فورمه جات بودجوی مطابق اصول ومقررات نافذه .
 4. تهیه ارقام و آمار جهت ترتیب فورمه های ( الف 1، 2، 3 و 4 ) بودجوی بخش انکشافی .
 5. ارائه مشور های لازم در جهت دریافت راه  حل مشکلات وظیفوی اداره مربوطه .
 6. ترتیب و تنظیم فورم (ب 27) بودجه انکشافی غرض ارسال به بخش های مربوطه .
 7. تامین ارتباط با شعبات اداره ستره محکمه جهت  ترتیب و آماده نمودن فومه تخصیص و فورمه های م 16 حواله .
 8. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه
 9. ارزیابی اجراات و کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی؛
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: (شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حد اقل ()
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

ماموربودجه انکشافی ولایتی

بست:

(  6   )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   1  ) بست

گزارشده به:

مدیربودجه انکشافی

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: اجرأ وتنظیم فورمه جات بودجوی وتعدیلات منظورشده بخش بودجه انکشافی  مربوط اداره

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. اخذ پیشنهادات بودجوی وتعدیلات که در جریان سال منظور میگردد غرض رفع نیاز مندیهای واحد های اولی و دومی .
 3.  طی مراحل وتکمیل فورمه جات بودجوی مطابق اصول ومقررات نافذه .
 4. تهیه ارقام و آمار جهت ترتیب فورمه های ( الف 1، 2، 3 و 4 ) بودجوی بخش انکشافی .
 5. ارائه مشور های لازم در جهت دریافت راه  حل مشکلات وظیفوی اداره مربوطه .
 6. ترتیب و تنظیم فورم (ب 27) بودجه انکشافی غرض ارسال به بخش های مربوطه .
 7. تامین ارتباط با شعبات اداره ستره محکمه جهت  ترتیب و آماده نمودن فومه تخصیص و فورمه های م 16 حواله
 8. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 9. ارزیابی اجراات و کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی؛
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: (پ شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حد اقل ()
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

آمرتکنالوژی معلوماتی

بست:

(  3   )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   1  ) بست

گزارشده به:

ریس مالی

گزارش­گیر از:

مدیرعمومی شبکه

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: مدیریت، انکشاف و توسعه تکنالوژی ارتباطی و معلوماتی در تمام محاکم کشور، ایجاد سیستم واحد الکترونیکی به قوه قضائیه کشور و تطبیق پلان های استراتیژیک تکنالوژی معلوماتی در روشنائی پلان استراتیژیک ریاست اداری وخدمات

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. انتقال تجارب و اطلاعات در رابطه به انکشاف ورشد سیستم تکنالوژی معلوماتی در قوه قضائیه با استفاده از منابع ملی وبین المللی.
 3. طرح برنامه های جامع پیرامون انکشاف سیستم تکنالوژی معلوماتی درسطح اداره به منظور تحقق اهداف اداره مربوطه.
 4. ایجاد سیستم واحد الکترونیکی در مرکز و در تمام محاکم کشور به منظور بهبود خدمات و تسریع روند اجراات محاکم.
 5. ارائه پیشنهادات ونظریات سودمند در رابطه به رشد وانکشاف و مدرن سازی سیستم تکنالوژی  معلوماتی برای قوه قضائیه درجهت جلب وجذب دونران برای کمک مالی پروژه های انکشافی آن.
 6. ارائه مشوره ها ونظریات سودمند ومسلکی پیرامون پروژه های انکشافی بخش تکنالوژی  معلوماتی به مقامات ذیصلاح جهت غنامندی اهداف و پروگرام های اداره مربوطه.
 7. تأمین ارتباطات وظیفوی با تمام محاکم کشور جهت حصول اطمینان از ارائیه مؤثر خدمات تکنالوژی وتحقق اهداف کاری.
 8. کنترول و مراقبت از امور تخنیکی تمام بخش های  تکنالوژی معلوماتی مرکز و ولایت محاکم کشور.
 9. مدیریت، رهبری و مراقت از کارکنان تحث اثر به منظور حصول اطمینان از اجراات مؤثر، رشد وآموزش آنها.
 10. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 11. ارزیابی اجراات از کارکردهای کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی
 12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

(شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، تکنالوژی معلوماتی، کمپیوتر ساینس و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط حد اقل2 سال.
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 3. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

 

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیرسیستم ویب سایت

بست:

(   5  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   1  ) بست

گزارشده به:

مدیرعمومی شبکه

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: اداره، کنترول، تنظیم ، ایجاد و ترتیب دیتابیس ها و نشرات الکترونیکی ستره محکمه و محاکم کشور.

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. طرح، ایجاد و تطبیق دیتابیس های ستره محکمه و محاکم کشور جهت الکترونیکی سازی محاکم.
 3. آگاهی دهی و آموزش در خصوص دیتابیس برای کاربران دیتابیس ها به منظور ارتقای ظرفیت کارکنان.
 4. کنترول، تنظیم و نشر معلومات، اطلاعات و موضوعات ستره محکمه بعد از تائیدی رئیس نشرات و تکنالوژی معلوماتی در ویب سایت و سایر بخش های نشرات الکترونیکی ستره محکمه.
 5. تامین ارتباط دایمی با ریاست اطلاعات و ارتباط عامه و سایر ریاست ها در تهیه، ترتیب و تنظیم مواد جهت نشر در ویب سایت ستره محکمه و سایر بخش نشرات الکترونیکی.
 6. مدیریت و نظارت از اجراات کارکنان تحت اثر به منظور حصول اطمینان از اجراات مؤثر، رشد و آموزش آنها.
 7. نظارت و کنترول مداوم از صفحه ویب سایت اداره جهت جلوگیری از سوء استفاده از آن.
 8. مدیریت، تنظیم و کنترول از سیستم M-GOR دولت موبایلی به منظور بهبود و تسریع روند اجراات کاری.
 9. برنامه نویسی نظر به ضرورت ستره محکمه طبق پلان ستراتیژیک تکنالوژی معلوماتی
 10. کنترول و مراقبت ویب سایت، سایر بخش نشرات الکترونیکی ، سرور های دیتابیس ها و نرم افزار های آن.
 11. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 12. ارزیابی اجراات از کارکردها  مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی
 13. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

(شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، تکنالوژی معلوماتی، کمپیوتر ساینس و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط حد اقل ()
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 3. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیرسخت افزار و نرم افزار

بست:

(   5  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(  1   ) بست

گزارشده به:

مدیرعمومی شبکه

گزارش­گیر از:

اعضای مسلکی بخش

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: کنترول، نظارت و تطبیق پلان های تکنالوژی معلوماتی در خصوص برنامه های انترنیتی ، ایجاد وتنظیم امور نرم افزار ها و حفظ و مراقبت کمپیوترها وسایر ابزار تکنالوژی معلوماتی

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. مدیریت ورهبری کارمندان تحت اثر جهت اجرای بهتر وظایف شان و حصول اطمینان از اجراات موثر، رشد و آموزش آنها
 3. کنترول و نظارت دایمی از ویب سایت ستره محکمه و سایر نشرات الکترونیکی.
 4.  ازدیاد سرعت انترنت با استفاده از سیستم ویب کشینگ غرض استفاده بهتر از سیستم انترنتی ستره محکمه ومحاکم کشور.
 5. طرح و تطبیق VPN برای محاکم کشور غرض ایجاد ارتباط مستقیم با ستره محکمه بخاطر ارتباط امن دیتابیس ه
 6. ایجاد یک سیستم منظم جهت مواظبت از سیستم PBXE و VOIP در ستره محکمه و محاکم کشور.
 7. طرح، ایجاد و تنظیم دیتابیس ها، نرم افزار ها و سیستم های معاصر جهت رشد و پیشرفت دولت الکترونیکی در محاکم کشور.
 8. کنترول و نظارت از سیستم الکترونیکی معلومات قضائی و یا M-Gov )دولت موبائیلی(
 9. تنظیم امور ایمیل آدرس های رسمی برای ریاست های مرکزی و محاکم کشور بخاطر تامین ارتباطات ایمیلی.
 10. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 11. ارزیابی اجراات از کارکردها  مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

(شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، تکنالوژی معلوماتی، کمپیوتر ساینس و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط حد اقل()
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 3. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

عضو مسلکی 

بست:

(   5 )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(  3 ) بست

گزارشده به:

مدیرسیستم و ویب سایت

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: همکاری با مدیر عمومی سخت افزار و نر م افزار در خصوص مدیریت ، کنترول، نظارت و حفظ مراقبت از وسایل تخنیکی شعبات ستره محکمه و محاکم کشور.

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. نظارت، کنترول، عیار سازی و حفظ مراقبت کمپیوترها، پرنترها، ماشین های فوتوکاپی، سکنر ها، یو پی اس ها، ستپلایزر ها، پروجیکتورها، کمره ها، سویچ ها، اکسس پاینت ها وایلیس کارت ها، و غیره وسایل برویت درخواست شعبات مربوط،
 3. انستالیش ویندوز، انتی ویروس وسایر نرم افزار های مدرن برای شعبات ستره محکمه و محاکم کشور.
 4. همکاری و کمک با بخش شبکه ها و امنیت شبکه در خصوص وصل کمپیوتر ها به دومین مرکزی و استفاده درست مصون از کمپیوترها،
 5. ارائه نظریات تخنیکی در خصوص خریداری های ابزار تکنالوژی معلوماتی با ریاست اداری و مالی،
 6. آگاهی دهی و آموزش کارمندان شعبات ستره محکمه و محاکم کشور در خصوص نحوه استفاده از کمپیوتر ها و سایر ابزار تکنالوژی معلوماتی،
 7. نظارت و کنترول کمپیوتر ها از بروز ویروس ها در آن،
 8. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 9. ارزیابی اجراات از کارکردها  مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

 (شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، تکنالوژی معلوماتی، کمپیوتر ساینس و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط حد اقل ()
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 3. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

عضو شبکه تیلیفون PBX-VOIP

بست:

(   5  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   4  ) بست

گزارشده به:

مدیرشبکه تلیفون

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................

هدف وظیفه: تطبیق برنامه های ریاست تکنالوژی معلوماتی در خصوص سیستم شبکه  PBX-VOIP برای ارتباطات تیلفونی و ویدیوی مرکز و محاکم کشور

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. تطبیق برنامه های مدیریت عمومی در خصوص  فعال ساختن سیستم شبکه تیلفون و ویدیو کنفرانس ها برای تمام شعبات ستره محکمه و محاکم کشور به منظور تامین ارتباطات.
 3. حفظ و مراقبت و رفع عوارض تخنیکی شبکه تیلفون و سیستم ویدیو کنفرانس ها در مرکز و محاکم کشور جهت جلوگیری از سکتگی در وظایف محوله شان.
 4. همکاری در صورت ضرورت با بخش شبکه ها در خصوص لاین دوانی شبکه ها،
 5. نظارت تخنیکی ازسيستم استفاده تیلفون ها و ویدیو کنفرانس های ستره محکمه و محاکم کشور جهت عرضه خدمات بهتر. 
 6. کنترول و نظارت از دستگاه مرکزی سیستم PBX-VOIP و ویدیو کنفرانس ها جهت فعال بودن این سیستم ها.
 7. همکاری با مدیر عمومی PBX-VOIP در خصوص انستالیش ها و رهنمائی کارمندان.
 8. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 9. ارزیابی اجراات و کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی؛
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

(شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، تکنالوژی معلوماتی، کمپیوتر ساینس و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط حد اقل ()
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 3. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیر امینت شبکه

بست:

(   5  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(  1 ) بست

گزارشده به:

مدیرعمومی شبکه 

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: نظارت ، کنترول از شبکه و تامین امنیت آن از طریق ارائه بکاربرد معیار های مسلکی طبق پالیسی دولت و ستره محکمه در جهت حفظ و مصونیت شبکه های داخلی و خارجی ستره محکمه.

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. طرح و تدوین پالیسی های مشخص در رابطه به تامین امنیت شبکه های داخلی و خارجی به منظور مصونیت معلومات کاری اداره
 3. کنترول و نظارت از امنیت شبکه های ستره محکمه و محاکم کشور به منظور حفظ و نگهداشت معلومات کاری اداره از تصرف.
 4. عیار و تنظیم فایروال های شبکه های کمپیوتری ستره محکمه و محاکم کشوربه منظور تامین ارتباطات کمپیوتر و اجراات منظم کاری.
 5. همکاری تخنیکی با بخش های مربوطه در خصوص امنیت شبکه ها
 6. انستالیشن و عیار سازی سرور های امنیتی شبکه های ستره محکمه و محاکم کشور به منظور حصول اطمینان از حفظ و مصونیت معلومات کاری ستره محکمه.
 7. آگاهی دهی و رهنمائی پیرامون چگونگی امنیت شبکه ها برای کارمندان ریاست تکنالوژی معلوماتی و و احد های دومی تکنالوژی معلوماتی در محاکم کشور.
 8. ارائه مشوره های مسلکی  برای مقامات ذیصلاح پیرامون بهبود وضع تکنالوژی معلوماتی در ستره محکمه و محاکم کشور.
 9. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 10. ارزیابی اجراات و کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی؛
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

(شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، تکنالوژی معلوماتی، کمپیوتر ساینس و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط حد اقل ()
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 3. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

آمر تدارکات

بست:

(  3   )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

( 1 ) بست

گزارشده به:

رئیس مالی وحسابی

گزارش­گیر از:

مدیرعمومی تسهیل قرارداد ها، مدیر عمومی خریداری و مدیر عمومی محاسبه جنسی 

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: بررسي ،كنترول و نظارت از طی مراحل اسناد تداركاتي اجناس مطابق به قانون تداركات ،اصلاح،تائيد،نرخ و اعلان دوباره اجناس طرف ضرورت اداره ستره محکمه

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. کنترول از ترتيب وتنظيم فهرست اجناس تداركاتي مطابق نیاز مندیهای اداره  جهت تهیه اجناس مورد ضرورت.
 3. مراقبت ،كنترول ،بررسي وتائيدتمام اسناد داوطلبي به منظور شفافیت پروسه تدارکاتی .
 4. تائید وملاحظه شد تماماً اسناد وفورمه جات تدارکاتی به منظور صحت بودن آن.
 5. حصول اطمينان ازتطبيق قانون تداركات اجناس درپروسه تداكاتي.
 6. آگاهي وحصول اطمينان ازموجوديت بودجه براي تداركات اجناس شامل پروگرام تداركاتي به منظور تهیه اجناس مورد نیاز اداره .
 7. بررسي ، اصلاح وتائيد اعلان تداركات اجناس واسناد نرخگيري غرض تدارک اجناس مورد نیاز.
 8. بررسي مكاتيب داوطلبان برنده وداوطلبان ناموفق به منظور اعلان نتایج نهائی .
 9. نظارت از طی مراحل تمام خریداری ( عمده وپرچون ) ووجه سردستی به منظور شفافیت امور تدارکاتی .
 10. گشايش ،بررسي وارزيابي آفرها غرض در یافت داوطلبان واجدشرایط.
 11. اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرامهای اداره مربوطه
 12. مدیریت کارکنان  تحت اثر جهت حصول اطمینان ازاستخدام ،رشد وآموزش آنها.
 13. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 14. ارزیابی اجراات و کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی؛
 15. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: (شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حد اقل دو سال.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

 

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی تسهیل قراراداد ها و پلان گذاری

بست:

(  4   )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   1  ) بست

گزارشده به:

آمر تدارکات

گزارش­گیر از:

 

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: مدیریت و فراهم آوری تسهیلات در امور تدارکات و پلانگذاری.

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. مدیریت و برنامه ریزی در راستای آماده سازی اسناد پروژه های ساختمانی تدارکاتی در مطابق به قانون و طرز العمل های مربوطه.
 3. پیشبرد اجراآت کاری در مطابقت قانون تدارکات و طرز العمل تدارکات در جریان اجرای وظایف.
 4. ارتباط موثر با ادارات و جمع آوری نظریات ایشان جهت بهبود در روند تدارکاتی در اداره.
 5. ترتیب و تنظیم مکاتیب و پیشنهادات پروژه ها، جهت فراهم آوری تسهیلات در فرایند تدارکاتی قرار داده های اداره.
 6. مدیریت موثر از دوره تسلیمی موقت و نهائی پروژه های ساختمانی از شرکت های متعهد.
 7. مدیریت از تائید و صدور تعدیلات و تمدید معیاد پروژه های ساختمانی و اجناس خدمات.
 8. مدیریت دقیق از اجرای پرداخت های شرکت به وقت و زمان آن.
 9. ارائه گزارش از اجراآت کاری مدیریت به مدیریت عمومی تسهیل قرار داد ها پلان گزاری و مدیریت قرار داد ها به طور ماهوار، ربعوار.
 10. همکاری در ترتیب و توزیع شرطنامه ها بعد از منظوری آمر اعطا.
 11. همکاری در پروسه مطالعه و بررسی گزارشات جمع آوری شده از پروژه های ساختمان و اجناس خدمات از عقد قرار داد الی دوره تسلیمی نهائی.
 12. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 13. ارزیابی اجراات و کارکردهای کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی؛
 14. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

  (شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط حد اقل یک سال
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 3. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیر پلان گذاری و گزارش دهی

بست:

(   5  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(  1   ) بست

گزارشده به:

مدیر عمومی پلانگذاری و تسهیل قراردادها

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: جمع آوری پلان های تدارکاتی، سهمگیری در توحید و ترتیب پلان تدارکاتی اداره جمع آوری گزارشات پیشرفت جریان کار پروژه ها مطالعه و توحید گزارشات واصله و ارائه آن به مقامات.

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. جمع آوری پلان های تدارکاتی از تمام بخش های مربوطه اداره جهت ترتیب و توحید پلان تدارکاتی اداره.
 3. مطالبه و بررسی گزارشات جمع اوری شده در راستای ترتیب و توحید پلان تدارکاتی اداره به تفکیک اجناس.
 4. همکاری در پروسه توحید و ترتیب پلان تدارکاتی اداره با مدیر عمومی جهت تسریع روند اجراآت کاری بخش مربوطه.
 5. ترتیب و تنظیم پلان های تدارکاتی در دوسیه های مربوطه به هدف حفظ و نگهداری آن.
 6. ثبت تمام معلومات پلان های تدارکاتی اداره در کمپیوتر جهت حفظ و نگهداری و استفاده آن در هنگام ضرورت.
 7. تهیه و ترتیب فارمت گزارشات و تکثیر آن به تمام بخش ها جهت ارسال گزارشات شان.
 8. مطالعه و بررسی قرار دادن گزارشات پروژه ها به مقامات بالای در هنگام ضرورت آگاهی شان .
 9. در نظر گرفتن قانون تدارکات و طرز العمل تدارکات در جریان اجرای وظایف.
 10. ایجاد و انکشاف میکانیزم موثر در جهت تحلیل و بررسی نیاز مندیهای پیشبینی شده در پلان تدارکاتی بخش ها غرض توحید و ترتیب پلان تدارکاتی اداره مربوطه.
 11. کنترول از پلان های تجدید شده اداره و ارسال آن به اداره تدارکات ملی و سایر ادارات ذیربط.
 12. اجرا و تطبیق تمام فورمه های معیاری تدارکات مطابق قانون و طرز العمل تدارکات.
 13. مدیریت و نظارت از پروسه آفر گشایی و ارزیابی و ایجاد دیتابیس از قرار داد های منظور شده از طرف آمر اعطا.
 14. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 15. ارزیابی اجراات و کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی؛
 16. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: (پ شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حد اقل
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

 

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیر تسهیل قرارداد ها

بست:

(   5  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   1  ) بست

گزارشده به:

مدیریت عمومی تسهیل قرار داد ها و پلانگذاری

 

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: مدیریت و فراهم آوری تسهیلات در امور تدارکات و پلانگذاری

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. مدیریت و برنامه ریزی در راستای تهیه و آماده سازی اسناد پروژه های ساختمانی تدارکاتی در مطابق به قانون و طرز العمل های مربوطه.
 3. پیشبرد اجراآت کاری در مطابقت قانون تدارکات و طرز العمل تدارکات در جریان اجرای وظایف.
 4. ارتباط موثر با ادارات و جمع آوری نظریات ایشان جهت بهبود در روند تدارکاتی در اداره.
 5. ترتیب و تنظیم مکاتیب و پیشنهادات پروژه ها، جهت فراهم آوری تسهیلات در فرایند تدارکاتی قرار داده های اداره.
 6. مدیریت موثر از دوره تسلیمی موقت و نهائی پروژه های ساختمانی از شرکت های متعهد.
 7. مدیریت از تائید و صدور تعدیلات و تمدید معیاد پروژه های ساختمانی و اجناس خدمات.
 8. مدیریت دقیق از اجرای پرداخت های شرکت به وقت و زمان آن.
 9. همکاری در ترتیب و توزیع شرطنامه ها بعد از منظوری آمر اعطا.
 10. همکاری در پروسه مطالعه و بررسی گزارشات جمع آوری شده از پروژه های ساختمان  از عقد قرار داد الی دوره تسلیمی نهائی.
 11. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 12. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی؛
 13. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

(شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط حد اقل
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 3. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی تدارکات

بست:

(  4   )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   1  ) بست

گزارشده به:

آمر تدارکات

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: مدیریت، نظارت و کنترول از تمام امور تدارکات اداره مربوطه و تتطبیق قانون تدارکات و اسناد تقنینی مربوطه.

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. مدیریت، طرح و ترتیب پلان تدارکاتی، ارسال بموقع آن به اداره تدارکات ملی بعد از اخذ منظوری مقام و حصول اطمینان از تطبیق بموقع و درست آن.
 3. مدیریت، طرح و ترتیب اسناد داوطلبی، شرطنامه ها، اسناد مرتبط تدارکاتی، اسناد درخواست نرخ گیری، درخواست برای ارائه پیشنهادات و سایر اسناد معیاری تدارکات جهت طی مراحل درست و اصولی پروسه های تدارکاتی مربوطه.
 4. مدیریت و پیشنهاد تثبیت معیار ها و شرایط اهلیت و شایستگی داوطلبان در اسناد معیاری تدارکات.
 5. مدیریت و نظارت طی مراحل درست و اصولی پروسه های تدارکاتی طبق قانون تدارکات، مقرره و طرز العمل ها و سایر اسناد معیاری تدارکات.
 6. مدیریت پروسه آفر گشایی، درخواست نرخ دهی و حصول اطمینان از صحت و درست آن.
 7. رهنمائی ارائه مشوره های لازم به کارکنان تحت اثر به منظور بهبود اجراآت حل مشکلات وظیفوی شان.
 8. حصول اطمینان از صحت گزارش ارزیابی آفر ها و طی مراحل اصولی ارزیابی، اصلاح و تائید اعلان تدارکاتی، اسناد نرخ گیری و موجودیت بودجه از منابع مالی برای تدارکات شامل پلان تدارکاتی اداره.
 9. کنترول و نظارت و مدیریت از پروسه خریداری و درخواست نرخگیری پرچون.
 10. حصول اطمینان از تطبیق پلان تدارکاتی به وقت و زمان معین آن و از طی مراحل بموقع پروسه های تدارکاتی طبق پلان تدارکاتی.
 11. ایجاد هماهنگی فعالیت های تدارکاتی به تفکیک نوع تدارکات با شعبات ذیربط.
 12. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 13. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی؛
 14. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: ( شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حد اقل 1 سال.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

امام مسجد

بست:

(   5  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(  1   ) بست

گزارشده به:

مسئول بخش مربوطه

گزارش­گیر از:

خادم مسجد

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: تبلیغ احکام شرعی برای کارکنان اداره ستره محکمه  

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. تبلیغ احکام شرعی در فرصت ها ی نماز های پنجگانه غرض تنویر اذهان .
 3. مراقبت ازوسایل وتجهیزات تخنیکی  که داخل مسجد  میباشد  به منظور اطمینان .
 4. تدویر دوره آموزشی تلاوت و  تفسیرقرآن  شریف  در اوقات معینه برای شایقین .
 5. ارائه مشوره های سودمند دینی برای کارکنان اداره ستره محکمه .
 6. توجه جدی درحفظ نظافت وپاکی داخل مسجد و محوطه بیرونی آن  به منظور تأمین حفظ الصحه .
 7. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 8. ارزیابی اجراآت از کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: (حقوق، شرعیات)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حد اقل ()
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

آمرترانسپورت

بست:

(  3   )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   1  ) بست

گزارشده به:

رئیس امور مالی

گزارش­گیر از:

 

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: مدیر عمومی تنظیم وسایط ، مدیرعمومی تخنیک

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری در مطابقت به پلان عمومی ریاست  به منظور نیل به اهداف تعین شده.
 2. نظارت از اجرأ حواله های روغنیات و پرزه جات وسایط نقلیه مربوط اداره به منظور استفاده موثر از آن.
 3. بررسی و نظارت از پیشنهادات ترمیم عراده جات به منظور صحت بودن و جلوگیری از سوء استفاده.
 4. نظارت از سیر و گردش وسایط نقلیه اداره به منظور صرفه جویی در حواله های روعنیات.
 5. حصول اطمینان از ترمیم، پاکی و نظافت وسایط و حاضر بودن رانندگان.
 6. حصول اطمینان از حمل ونقل کارکنان اداره ستره محکمه  به وقت و زمان معین آن مطابق خط سیر تعین شده .
 7. کنترول و  وارسی از توظیف وسایط  غرض اجرأ امور رسمی خارج از اداره .
 8. مدیریت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان ازاستخدام ،تشویق،رشد وآموزش آنها.
 9. اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرامهای اداره مربوطه .
 10. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 11. ارزیابی اجراآت از کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: (شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، انجنیری ترانسپورتی، انجینری پطرولیم، الکترومیخانیکی و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حد اقل2 سال.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی تنظیم وسایط

بست:

(   4  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   1  ) بست

گزارشده به:

آمرترانسپورت

گزارش­گیر از:

مامور تنظیم وسایط

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: تنظیم وسایط مربوط اداره ستره محکمه  به منظور حمل و نقل کارکنان  به وقت و زمان معین

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کار در مطابقت به پلان آمریت ترانسپورت به منظور نیل به اهداف تعین شده.
 2. کنترول و تعقیب  پیشنهادات ترمیم عراده جات به منظور صحت بودن و جلوگیری از سوء استفاده.
 3. نظارت از سیر و گردش وسایط نقلیه اداره به منظور صرفه جویی در حواله های روعنیات.
 4. نظارت از ترمیمات، پاکی و نظافت وسایط و حاضر بودن رانندگان به منظورعرضه خدمات  .
 5. تنظیم ترانسپورت برای حمل و نقل مامورین به استقامت های مختلف غرض ایجاد نظم .
 6. توظیف وسایط اداره ستره محکمه  غرض اجرأ امور رسمی خارج از اداره .
 7. نظارت از رفت و آمد وسایط قرار دادی غرض حمل و نقل مامورین به وقت وزمان معین .
 8. مدیریت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان ازاستخدام ،تشویق،رشد وآموزش آنها.
 9. ارایه مشوره جهت حل مشکلات وظیفوی اداره مربوط.
 10. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 11. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی؛
 12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: (شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، انجنیری ترانسپورتی، انجینری پطرولیم، الکترومیخانیکی و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حد اقل یک سال.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مامور تنظیم وسایط

بست:

(  6   )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(  4  ) بست

گزارشده به:

مدیرعمومی تنظیم وسایط 

گزارش­گیر از:

دریوران

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: ترتیب و تنظیم جداول فعالیت های وسایط ترانسپورتی مربوط اداره ستره محکمه

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری در مطابقت با پلان مدیریت عمومی به منظور نیل به اهداف تعین شده.
 2. ترتیب حاضری کارکنان وسایط قراردادی اداره ستره محکمه  به منظور ایجاد نظم .
 3. نظارت و کنترول از پاکی و صفایی وسایط قراردادی و وسایط اداره ستره محکمه .
 4. حصول اطمینان از پارک نمودن وسایط مربوط اداره  در جا های مناسب
 5. ترتیب راپور حواله های وسایط قراردادی در هر ربع غرض ارسال به بخش های مربوطه .
 6. آگاهی از نتایج متوقعه انجام وظایف محوله
 7. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 8. ارزیابی اجراآت از کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: (شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، انجنیری ترانسپورتی، انجینری پطرولیم، الکترومیخانیکی و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حد اقل ()
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیرعمومی تخنیک

بست:

(   4  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(  1   ) بست

گزارشده به:

آمرترانسپورت

گزارش­گیر از:

مدیرروغنیات ومدیرورکشاپ

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: ترتیب و طی مراحل اسناد وسایط نقلیه و نظارت از تثبیت و ترمیم عوارض وسایط

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری در مطابقت با پلان عمومی به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.
 2. ارجاع اسناد ترمیماتی وسایط به منظوراجراات به آمریت  ترانسپورت.
 3. کنترول ازحواله های پرزه جات موردضرورت ترمیماتی وسایط غرض استفاده موثر از آن.
 4. تشخیص عوارض وسایط به منظور اعزام آن به ورکشاپ.
 5. کنترول از وسایط تحت ترمیم در موقع نصب پرزه جات وبعد از ترمیم غرض اطمینان .
 6. ارائه مشور ه تخنیکی در مورد خریداری پرزه جات مورد نیاز وسایط به منظور تهیه پرزه جات با کیفیت.
 7. مراقبت ازاجرای امورترمیماتی وسایط غرض عرضه خدمات بهتر .
 8. مدیریت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان ازاستخدام ،تشویق،رشد وآموزش آنها
 9. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 10. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی؛
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: (شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، انجنیری ترانسپورتی، انجینری پطرولیم، الکترومیخانیکی و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط بوظیفه حد اقل یک سال.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

 

 

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیرروغنیات

بست:

(   5  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

( 1    ) بست

گزارشده به:

مدیرعمومی ترانسپورت

گزارش­گیر از:

مامورروغنیات

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: سنجش روغنیات مورد ضرورت وسایط و ماشین آلات  مربوط اداره  و طی مراحل اسناد مصرفی

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری در مطابقت با پلان عمومی به منظور نیل به اهداف تعین شده.
 2. ترتیب حواله جات خریداری پرزه جات وروغنیات وسایر ضروریات تخنیکی به منظور اجراات بعدی آن.
 3. نظارت از اجرأ حواله های روغنیات و پرزه جات وسایط نقلیه مربوط اداره ستره محکمه   .
 4. سنجش روغنیات مورد ضرورت وسایط اداره  طبق نورم معینه و گردش کیلومتر.
 5. ترتیب و طی مراحل اسناد مصرفی روغنیات و پرزه جات مورد ضرورت.
 6. مدیریت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان ازاستخدام ،تشویق،رشد وآموزش آنها.
 7. ارایه مشوره جهت حل مشکلات وظیفوی اداره مربوطه
 8. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 9. ارزیابی اجراآت از کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

 (شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، انجنیری ترانسپورتی، انجینری پطرولیم، الکترومیخانیکی و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط حد اقل ()
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 3. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مامور روغنیات

بست:

(   6  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   1  ) بست

گزارشده به:

مدیرروغنیات

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: اجرأ حواله های روغنیات وسایط مربوطه اداره ستره محکمه .

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. ترتیب و تنظیم تعرفه پطرول و دیزل وسایط و اخذ آن از قراردادی ها .
 3. سنجش فاضل و باقی رانندگان برویت کتابچه سیر و سفر در اخیر هر برج.
 4. ترتیب و توزیع کتابچه سیر و سفر به رانندگان وسایط اداره ستره محکمه .
 5.  انتقال روغنیات و پرزه جات مورد ضرورت وسایط از بازار.
 6. آگاهی از نتایج متوقعه انجام وظیفه محوله
 7. ارایه گزارش کاری در ختم هر ربع و هر سال به مدیریت حواله جات غرض اجراات .
 8. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 9. ارزیابی اجراآت از کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: (شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، انجنیری ترانسپورتی، انجینری پطرولیم، الکترومیخانیکی و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حد اقل ()
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیر ورکشاپ

بست:

(   5  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   1  ) بست

گزارشده به:

مدیریت عمومی تخنیک

گزارش­گیر از:

مامور بخش

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: وارسی از ترمیم ، وفعال نگهداشتن وسایط جهت رفع نیازمندی های اداره مربوط

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. ترتیب پلان کاری در مطابقت با پلان عمومی به منظور نیل به اهداف تعین شده.
 3. تنظیم  امور ترمیماتی وسایط به منظور فعال نگهداشتن وسایط اداره ستره محکمه .
 4. حفظ وآماده نگهداشتن ورکشاپ ترمیماتی وسایط به منظور ترمیم وسایط نقلیه اداره .
 5. حصول اطمینان از ترمیم عوارض ابتدائی وسایط غرض همیشه فعال بودن  .
 6. ترتیب اسناد  جهت خریداری پرزه جات و سایر ضروریات ورکشاپ.
 7. ارسال و ارائه پشنهادات بمنظور اخذ حکم مقام ذیصلاح جهت اکمال وسایل و تجهزات .
 8. کنترول از تنظیم فایل های دفتربه منظور حفظ و نگهداری در جا های مناسب .
 9. ارایه مشوره های مسلکی غرض همیشه فعال بودن وسایط .
 10. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 11. ارزیابی اجراآت از کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: (شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، انجنیری ترانسپورتی، انجینری پطرولیم، الکترومیخانیکی و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حد اقل
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری

 

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مامور ورکشاپ

بست:

(  6   )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(  1   ) بست

گزارشده به:

مدیر ورکشاپ

گزارش­گیر از:

از بست های هفت و هشت خدماتی

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: پیش برد امورتخنیکی وسایط مربوطه اداره ستره محکمه

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. ترتیب و تنظیم  اسنادامور تخنیکی  وسایط به مراجع مربوط غرض اجراات بعدی.
 3. نظارت از تثبیت عوارض و ترمیم وسایط نقلیه مربوط اداره
 4. حصول اطمینان از خریداری پرزه جات و تبدیل به موقع روغنیات وسایط .
 5. ترتیب فورمه های (ف س9) درخواستی جهت ترمیم وسایط و خریداری پرزه جات.
 6. ثبت و راجستر پرزه جات خریداری شده مورد ضرورت عرادجات دریوران برویت فورم های م 7 ارسالی مدیریت تحویلخانه . 
 7. تنظیم  دوسیه های مربوطه  در جا های مناسب به منظور حفظ و نگهداری
 8. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 9. ارزیابی اجراآت از کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

 (شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، انجنیری ترانسپورتی، انجینری پطرولیم، الکترومیخانیکی و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط حد اقل ()
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 3. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

 

 

 

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

آمرتعمیرات

بست:

(  3   )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(  1   ) بست

گزارشده به:

رئیس اداری و خدمات

گزارش­گیر از:

مدیرعمومی انجینیری و ساختمانی  ، مدیر عمومی املاک

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: کنترول ونظارت از طرح و دیزاین  پروژه های ساختمانی ، وبخش های ترمیماتی اداره ستره محکمه

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. طرح پلان کاري آمریت تعمیرات  در مطابقت به پلان ریاست مالی واداری به منظور رسیدن به اهداف تعین شده .                                                 
 3. کنترول ونظارت ازطرح وديزاين بخش ساختمان های اداره ستره محکمه جهت عقدقرار داد .
 4. ارائه طرح در مورد تنظیم ، پاکی و صفائی  ، انرژی برق،اب برای تمام بخش های اداره به کارکنان مربوطه.
 5. نظارت ومراقبت از امور ترمیم  وحفظ ومراقبت تعمیر اداره ستره محکمه  به وقت و زمان معین .    
 6. وارسي ومراقبت ازامور ترمیماتی اداره توسط پرسونل خدماتی به منظور اطمینان
 7. کنترول ونظارت از چگونگی تنظیم امور ترمیماتی تعمیرات به منظور حصول اطمینان ازارائه  خدمات وجلوگیری ازتأخیر درامور کاری اداره ستره محکمه 
 8.  مراقبت از تطبیق اهداف و پروگرام های اداره مربوط.
 9.   مدیریت  کارکنان تحت اثر به منظور حصول اطمینان از استخدام ،رشد و آموزش آنها
 10.   اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های اداره مربوط.
 11. ارایه مشوره های مسلکی به اداره مربوط
 12. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 13. ارزیابی اجراآت از کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 14. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: ( انجنیری ساختمانی، انجنیری آب رسانی، انجنیری برق و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حد اقل2 سال .
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیرعمومی انجینیری و ساختمانی

بست:

(   4  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(  1   ) بست

گزارشده به:

آمرتعمیرات

گزارش­گیر از:

انجینیربرآورد، انجینیر طرح و دیزاین ،انجنیر ساختمانی ، انجینربرق

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: حصول اطمینان از طرح ودیزاین و  امور ترمیم وباز سازی ساختمانهای اداره ستره محکمه در وقت وزمان معین

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری در مطابقت با پلان عمومی آمریت تعمیرات  به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.
 2. اجراات پیرامون گزارشات ورا پورها پیرامون  امور ساختمانی  توسط انجنیران توظیف شده دربخش مختلف  تعمیرات  و تآ سیسات اداره ستره محکمه
 3. حصول اطمینان از طرح ودیزاین پروژه های ساختمانی توسط انجینیران مربوطه مطابق قوانین .
 4. مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از استخدام ، رشد و آموزش آنها .
 5. هدا یت درزمینه  طرح پیشنهادات  وحصول  احکام  امور ترمیماتی و سا ختمانی ازمقام محترم اداره  .
 6. تطبیق احکام مقام اداره ستره محکمه درقسمت  انجام امور ترمیماتی وسا ختمانی  در اداره ستره محکمه  .
 7. تصمیم گیری حین انجام کارساختمانی  جهت سجل نمودن وتسلیمی  آن به مراجع مربوط.
 8. مدیریت، کنترول و مراقبت از امور ترمیماتی  به منظور انسجام و بهبود امور محوله.
 9. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 10. ارزیابی اجراآت از کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: ( انجنیری ساختمانی، انجنیری آب رسانی، انجنیری برق و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حد اقل 1 سال.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

انجنیر برآورد

بست:

(  4   )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   2 ) بست

گزارشده به:

مدیرعمومی انجنیری وساختمانی

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: براورد مواد  امورساختمانی  پروژه های پلان شده اداره ستره محکمه در وقت و زمان معین

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. تامین ارتباط با وزارت شهر سازی پیرامون نورم های تعین شده در قسمت بر آورد کار ساختمانها .
 3.  برآورد مواد طرف ضرورت ساختمانها به منظور اعمار و یا ترمیم  .
 4. بر آورد ابتدائی ساختمانهای پلان شده اداره ستره محکمه به منظور ارائه به مقامات .
 5. اتخاذ تصامیم در امر تحقق اهداف و پروگرامهای اداره مربوطه .
 6. اجرا ، ترتیب وتهیه برآورد های متفرقه پروژه های ساختمانی و یا ترمیماتی .
 7. تطبیق معیار های حین بر آورد ساختمانها مطابق دیزاین های طرح شده .
 8. تهیه راپور امور برآورد  به طور ربعوار، ماهوار و سالانه به  مدیر عمومی تعمیرات . 
 9. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 10. ارزیابی اجراآت از کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: ( انجنیری ساختمانی، انجنیری آب رسانی، انجنیری برق و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حد اقل 1 سال
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

انجنيرطرح ودیزاین ساختمان ها

بست:

(   4  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   2  ) بست

گزارشده به:

مدیرعمومی انجینیری وساختمانی

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: طرح و ديزاين پروژه های ساختمانی  اداره ستره محکمه مطابق معیار های قبول شده

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. طرح وديزاين پروژه های ساختمانی  مربوط اداره ستره محکمه  جهت ارائه به آمر بخش  .
 3. مطالعه ساحه های تحت پلان که درآن پروژه های ساختمانی طرح و دیزاین میگردد به منظور اطمینان از مقاومت .
 4. طرح ودیزاین ساختمانهای تیپیک برای محاکم در مرکز وولایات در تفاهم با وزارت شهر سازی و شاروالی ها .
 5. رعایت معیار های ساختمانی حین طرح ودیزاین پروژه ها به منظوربه حد اقل رسانیدن مصارف .
 6. ارائه مشوره های مسلکی حین عقد قرار داد پروژه ها با شرکت های خصوصی داخلی و خارجی .
 7. اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های اداره مربوطه
 8. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 9. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی؛
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: ( انجنیری ساختمانی، انجنیری آب رسانی، انجنیری برق و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حد اقل 1 سال .
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

انجنیرساختمانی

بست:

(   4  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(  2 ) بست

گزارشده به:

مدیرعمومی انجنیری ساختمانی

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: طرح و ترتیب نقشه های امور ساختمانی و  پیشبرد امور انجنیری ساختمانی وتعمیرات

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. مراقبت از کار های ساحتمانی ادارات مربوط اداره ستره  محکمه  به منظور حصول اطمینان  از تطبیق معیار های انجنیری.
 3. ترتیب نقشه های انجنیری ساختمان های تحت پلان اداره ستره محکمه  .
 4. ارتباط متداوم وهماهنگی با مراجع ذیربط ( شاروالی، وزارت انکشاف شهری ).
 5. ارائه مشوره های سودمند تخنیکی ومسلکی به ارتباط تعمیرات وساختمانها.
 6. اخذ فرمایشات طرح ودیزاین انجنیری پروژه ها.
 7. طرح ودیزاین پروژه های ساختمانی به منظور ساختن ساختمانها ی اداره ستره محکمه  .
 8. تکمیل و ارسال دیزاین فرمایشات به مدیر عمومی انجنیری و ساختمانی .
 9. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 10. ارزیابی اجراآت از کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: ( انجنیری ساختمانی، انجنیری آب رسانی، انجنیری برق و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حد اقل 1 سال.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

انجنير برق   

بست:

(  4   )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   1  ) بست

گزارشده به:

مدیرعمومی انجینری وساختمانی

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: طرح ، ديزاين ،برآورد شبکه های برق به منظور تأمین برق درتعميرات وپروژه های مربود  اداره ستره محکمه

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. طرح وديزاين سيستم برق داخلي برای پروژه های ساختمانی  وشعبات مربوطه اداره ستره محکمه 
 3. مراقبت ازسيستم کاربرق پروژه هاي ساختماني  اداره ستره محکمه
 4.  ترتيب برآوردهاي اوليه امور برق در پروژه های مربوط اداره ستره محکمه
 5. کنترول ومراقبت از امور برق داخل اداره ستره محکمه درمواقع ضروری.
 6. تطبیق اهداف وپروگرام های اداره مربوطه
 7. اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف وپروگرام های اداره مربوطه
 8. مدیریت از کارکنان خدماتی بخش  به منظور اجرای دقیق وظایف محوله شان
 9. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 10. ارزیابی اجراآت از کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: ( انجنیری ساختمانی، انجنیری آب رسانی، انجنیری برق و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حد اقل1 سال.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

انجنیر آب رسانی

بست:

(   4  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

( 1 ) بست

گزارشده به:

مدیرعمومی انجینری وساختمانی

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه:

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. انجام محاسبات و تحلیلهای انجینری روی چندین طرح و انتخاب طرح مناسب، اقتصادی و موثر در داخل تعمیر بمنظور افزایش
 3. کیفیت کار.
 4. تهیه و ترتیب دیزاین، نقشه های ابتدائی و تفصیلی سیستم های آبرسانی،فاضل آب و کانالیزاسیون.
 5. تهیه و ترتیب دیزاین، نقشه های ابتدائی و تفصیلی تعمیر چاه های عمیق و ذخیره آب.
 6. تهیه و ترتیب مشخصات تخنیکی شبکه و سیستم های آبرسانی، فاضل آب، کانالیزاسیون و تعین ظرفیت واترپمپ جهت بلند بردن مؤثریت کار.
 7. مراقبت نمودن از شبکه آبرسانی و کانالیزاسیون در ساحه
 8. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 9. ارزیابی اجراآت از کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

( انجنیری ساختمانی، انجنیری آب رسانی، انجنیری برق و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط حد اقل 1 سال .
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 3. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیرعمومی املاک

بست:

(  4   )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   1  ) بست

گزارشده به:

آمر تعمیرات

گزارش­گیر از:

مدیرمراقبت جایداد ها ، مدیرثبت اسناد ملکیت ها

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: نظارت و مراقبت ازثبت  املاک و ملکیت های اداره ستره محکمه در وقت وزمان معین

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. وارسی از ثبت و درج املاک  غیر منقول مرکز و  ولایات اداره ستره محکمه غرض اطمینان .
 3. حصول اطمینان از  طی مراحل اسناد ثبت ملکیت های اداره ستره محکمه  وارائه آن به  مقام ریاست جمهوری جهت اخذ احکام .
 4. نظارت از ترتیب واخذ پرتوکول زمین های که قبلآ اسناد آنها طی مراحل گردیده است.
 5. اجرای قباله شرعی ملکیت های که به اداره ستره محکمه تعلق میگیرد ازطریق  محاکم مربوط.
 6. حصول اطمینان از ترتیب کتاب ثبت املاک و فورمه جات مورد ضرورت به منظور ارسال به بخشهای مربوط.
 7. مدیریت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان ازاستخدام ،تشویق،رشد وآموزش آنها.
 8. اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های اداره مربوطه .
 9. مراقبت از تطبیق اهداف و پروگرامهای اداره مربوطه
 10. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 11. ارزیابی اجراات و کارکردهای کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی؛
 12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: ( شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، انجنیری ساختمانی، انجنیری آب رسانی، انجنیری برق و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حد اقل 1 سال.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیرمراقبت جایدادها  

بست:

(   5  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(    1 ) بست

گزارشده به:

مدیر عمومی املاک

گزارش­گیر از:

مامورین مراقبت جایداد ها

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: مراقبت و  تنظیم امور ملکیتها و  جایداد های مربوط اداره ستره محکمه

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. مدیریت کارکنان  تحت اثر جهت حصول اطمینان ازاستخدام ،تشویق،رشد وآموزش آن.
 3. مراقبت از ثبت و راجستر اسناد ملکیت اداره ستره محکمه  در مرکز و ولایات جهت موجودیت اسناد و احصائیه آن.
 4. مراقبت از  جایداد های ستره محکمه  مطابق به قوانین نافذه کشور جهت جلوگیری از غضب و از دست دادن آن.
 5. تعقیب اسناد و سروی تخنیکی جایدادهای اداره ستره محکمه ، طی مراحل و پیگیری بموقع و دایمی آن.
 6. پیگیری، بررسی و تعقیب وجوه مالی مصارف جایداد ها به همکاری بخش کاری اداره ستره محکمه
 7. تامین ارتباط کاری نزدیک با بخش املاک وزارت مالیه  به منظور تثبیت جایداد های اداره ستره محکمه .
 8. مراقبت و بررسی از چگونگی ثبت، تنظيم وتجديد متداوم ارقام و معلومات بشکل سيستماتيک در ديتابيس جهت ارائه بموقع آن به مقامات در صورت ضرورت.
 9. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 10. ارزیابی اجراآت از کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: ( شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، انجنیری ساختمانی، انجنیری آب رسانی، انجنیری برق و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط .
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مامور مراقبت جایدادها

بست:

(   6  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   1  ) بست

گزارشده به:

مدیرمراقبت  جایدادها             

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: مراقبت ،ثبت وبه دسترس قراردادن اسناد به متقاضیان مطابق قوانین  

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. ارسال دفاتر املاکی فورمه جات و سایر اسناد طرف ضروریات به ولایات کشور غرض حل وفصل امور املاکی
 3. مراقبت ، ثبت وطی مراحل اسناد املاکی به منظورتثبیت جایداد های ستره محکمه .
 4. ثبت ارقام و احصائیه املاک  به تفکیک درجه دردیتابیس های مربوطه
 5. بدسترس قراردادن اسناد لازمه به مراجع متقاضی  به منظور رفع مشکلات.
 6. پیشبرد امور اجرايیوی مدیریت به منظور جلو گیری از ضیاع وقت .
 7. اخذ هدایت غرض اجراات واستفاده ازمشوره مراقبت کننده .
 8. آگاهی از نتایج متوقعه انجام وظیفه محوله .
 9. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 10. ارزیابی اجراآت از کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: ( شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، انجنیری ساختمانی، انجنیری آب رسانی، انجنیری برق و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)   و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حد اقل()
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیرثبت اسناد ملکیت ها 

بست:

(  5   )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   1  ) بست

گزارشده به:

مدیر عمومی املاک

گزارش­گیر از:

مامورثبت اسناد ملکیت ها

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: تنظیم و انسجام اسناد ملکیت های غیر منقول  اداره ستره محکمه به وجه احسن

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. کنترول از  ثبت  تمام سامان ولوازم تعمیرات و جایداد های اداره ستره محکمه در دیتابیس به منظور اطمینان.
 3. مطالعه تمام مکاتیب وارده غرض ارسال به بخش های مربوط.
 4. سهم گیری دراجرای قباله شرعی ملکیت های که به اداره ستره محکمه تعلق میگیرد از طریق محاکم مربوط.
 5. حصول اطمینان از معامله سجل  جایدادها به دفتر های مربوطه وارسال کاپی مربوطه به مراجع ذیربط
 6. حفظ ونگهداری قباله جات اسناد بهادار اداره ستره محکمه در جا های مناسب  .
 7. تحریر پیشنهادات مشخص در زمینه حل منازعات املاکی غرض اخذ احکام.
 8. مدیریت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان ازاستخدام ،تشویق،رشد وآموزش آنها.
 9. ارایه مشوره های مسلکی به منظور حفظ و ثبت اسناد املاکی مربوط اداره ستره محکمه
 10. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 11. ارزیابی اجراآت از کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: ( شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، انجنیری ساختمانی، انجنیری آب رسانی، انجنیری برق و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)   و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حد اقل ()
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مامور ثبت اسناد ملکیت ها

بست:

(   6  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(     ) بست

گزارشده به:

مدیر ثبت املاک ها

گزارش­گیر از:

معتمد املاک

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: اجرا، طی مراحل و حفاظت اسناد ملکیت های غیر منقول اداره ستره محکمه 

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. ترتیب کتاب ثبت املاکی به منظور حفظ و نگهداری اسناد مربوط.
 3. ثبت  وسجل ملکیت های غیر منقول اداره  در دفاتر مربوطه غرض داشتن احصايیه دقیق .
 4. ثبت قباله جات ، احکام ، فرامین به دفتر ملکیت ها .
 5. معامله سجل های جایدادهای غیر منقول به دفتر های مربوطه وارسال کاپی مربوطه به مراجع ذیربط آن.
 6. پیشبرد امور اداری دفتر (ارسال و مرسول مکاتیب، ترتیب و تنظیم دوسیه ها، درج اسناداملاکی) به دفاتر مربوط
 7. آگاهی از نتایج متوقعه انجام وظیفه محوله .
 8. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 9. ارزیابی اجراآت از کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: ( شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، انجنیری ساختمانی، انجنیری آب رسانی، انجنیری برق و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حد اقل ()
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی صحی (داکتر)

بست:

(   4  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   1  ) بست

گزارشده به:

رئیس اداری

گزارش­گیر از:

لابرانت ، نرس ، فارمسست ، دریورامبولانس

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: عرضه خدمات صحی باکیفیت و معیاری برای کارکنان اداره ستره محکمه

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. بازدید از وضعیت مریضان و یاداشت تاریخچه مریضی و ارائه اسناد کتبی و انجام معاینات مطابق رهنمودها و فورمه های مربوطه.
 3. رهنمائی و ارائه مشوره های مسلکی به مریضان مصاب به مشکلات جهت بهبود وضعیت صحی شان.
 4. پزیرش مریضان به کلینیک جهت معاینه ورجعت دادن مریضان نیازمند غرض تداوی به شفاخانه ها.
 5. حصول اطمینان از ثبت و راجستر مریضان در دفاتر توسط نرس به منظور داشتن احصائیه
 6. مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از استخدام ، رشد و آموزش آنها .
 7. آماده گی و سهمگیری در پاسخ دهی واقعات عاجل در کلنیک وخارج از کلنیک غرض عرضه خدمات بهتر.
 8. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 9. ارزیابی اجراات و کارکردهای کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی؛
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: (داخله عمومی، پتالوجست و طب معالجوی)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حد اقل1 سال.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

لابرانت

بست:

(  5 )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(1)

گزارشده به:

مدیر عمومی کلینیک صحی

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: عرضه خدمات باکیفیت و امور معاینات لابراتواری کارکنان اداره ستره محکمه

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. انجام معاينات لابراتواري مطابق هدايت دکتوران کلنیک جهت معالجه بعدی.
 3. نگهداري مطمئن از مواد لابراتوار، ثبت مواد مصرفي و تجهيز دوبارة ستاک در وقت معين
 4. ثبت و خانه پري منظم کتاب ثبت و راجستر معاينات لابراتواري به صورت دقيق.
 5. از بين بردن مواد تاريخ تیر شده ای لابراتوار در وقت و زمان معین بعداز طي مراحل اداري .
 6. ترتيب درخواست مواد لابراتواری تحت نظر و هدایت آمر بخش .
 7. تطبیق اصول و معیارات وقايه انتان وسایر معیارات لابراتوار بصورت متواتر .
 8. اشتراک فعال درارزيابي ربع وار ستندرد هاي تعين شده دربخش مربوطه .
 9. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 10. ارزیابی اجراآت از کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: (رشته­­ لابراتوارطبی ) و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حد اقل1 سال.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

نرس

بست:

(  5 )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(  2  )

گزارشده به:

مدیر عمومی کلینیک صحی

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: عرضه خدمات اولیه صحی برای کارکنان مریض در اداره ستره محکمه

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. عرضه کمک های اولیه صحی برای مریضان مطابق به هدایت داکتر از قبیل زرقیات، تطبیق دوزادویه و پانسمان
 3. ثبت وراجستر نمودن مریضان که به کلینک مراجعه مینمایند غرض تداوی .
 4. ارائه مشوره های صحی برای مریضان نظر به هدایت داکتر .
 5. حصول اطمینان از تطبیق معیارات وقایه انتان وسایر معیارات لازم درکلنیک .
 6. تطبیق زرقیات برای مریضان مطابق نسخه داکتر حین مراجعه .
 7. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 8. ارزیابی اجراآت از کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 8،7، و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل در یکی از رشته های ذیل: (رشته­­ نرسینگ ) و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حد اقل1 سال .
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

فارمسست

بست:

( 5  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(  1  )

گزارشده به:

مدیرعمومی کلینیک صحی

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: توزیع ادویه با کیفیت و معیاری با در نظر داشت هدایت داکتر به نیازمندان اداره ستره محکمه

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. ثبت و راجستر منظم ادویه داده شده، مصرفي و ضایعات و ارایه اسناد به مراجع مربوطه جهت طی مراحل بعدی.
 3. حفظ و نگهداری ادویه جات کلینیک صحی اداره ستره محکمه در جا های مناسب .
 4. مراقبت از چگونگي مصرف ادویه، سامان ووسایل طبي در کلنیک.
 5. تهیه و ترتیب لست ادویه جات، تجهیزات و وسایل طبي مورد نیاز کلنیک صحی و ارائه آن به مقامات ذیصلاح جهت فراهم نمودن آن.
 6. تشخیص و شناسائی ادویه جات که تاریخ آن ختم شده و ارائه لست آن به مقامات جهت اقدامات بعدی.
 7. اشتراک فعال در طرح و انجام آموزش های داخل خدمت که در کلنیک تدویر مییابد بمنظور ارتقای ظرفیت کاری شان.
 8. تعقيب تطبيق و مراعات نمودن جدي ستندرد هاي تعين شده در بخش مر بوطه.
 9. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 10. ارزیابی اجراآت از کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 8،7، و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل  از رشته: (­­ فارمسی ) و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حد اقل یک سال مرتبط بوظیفه.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیر تدارکات اجناس و امور ساختمانی

بست:

(   5  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

( 1) بست

گزارشده به:

مدیر عمومی تدارکات

گزارش­گیر از:

 

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: فراهم آوری تسهیلات در تمام امور تدارکاتی اجناس اداره تدارکات، مدیریت و طی مراحل پروسه تدارکات امور ساختمانی از اعلان الی عقد قرار داد، پروژه ها در مطابقت به قانون تدارکات، طرزالعمل و پالیسی های مربوطه.

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابق با پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف از قبل تعین شده.
 3. برنامه ریزی جامع در راستای آگاهی دهی بمراجع نیازمند جهت جمع آوری درخواست ها برای تهیه و تدارک اجناس و خدمات از تمام بخش های اداره مربوطه طبق قانون و طرز العمل تدارکات.
 4. کنترول و مراقبت از تمام اسناد داوطلبی و نرخ گیری امور اجناس و ساختمانی.
 5. مراقبت، کنترول و بررسی و اخذ تائید آمر مربوطه در تمام اسناد داوطلبی.
 6. آگاهی و حصول اطمینان از موجودیت بودجه برای تدارک اجناس شامل پلان تدارکات.
 7. ترتیب اثر دهی اسناد مربوطه به داوطلبی، اعلان پروژه ها و همکاری در آفر گشایی ها و ارزیابی پروژه های اجناس و خدمات.
 8. مطالعه و مرور قرار داد ها به هدف حصول اطمینان از تطبیق و رعایت مواد شرط نامه در قرار داد اجنناس و امور ساختمانی.
 9. حصول اطمینان از اینکه تمام اقدامات مراحل تدارکات به اساس قانون و طرز العمل تدارکات طی مراحل شده است.
 10. ترتیب، تنظیم و ثبت شرکتهای ساختمانی داخلی و خارجی در دیتابیس اداره مربوطه جهت دعوت ایشان در داوطلبی ها.
 11. ترتیب و تنظیم مکاتیب و پیشنهادات پروژه های ساختمانی ، جهت تسریع روند تدارکات اداره مربوطه.
 12. ترتیب و تنظیم اعلانات پروژه ها، توزیع شرطنامه و تسلیمی آفر ها، و تهیه لست شرکت های محروم شده به آمر مربوطه جهت عدم حضور ایشان در پروسه داوطلبی.
 13. آماده سازی اسناد پروژه های ساختمانی تدارکاتی در مطابقت به قانون و طرز العمل تدارکات، جهت عقد قرار داد.
 14. تهیه معلومات دقیق در مورد شایستگی و ظرفیت مورد نیاز اهلیت قرار داد هائیکه در مجالس داوطلبی امور ساختمانی اشتراک می نمایند.
 15. ترتیب و تنظیم اعلان برنده گی داوطلب برنده و ارسال آن به مراجع مربوطه قبل از عقد قرار داد اجرای
 16. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 17. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی؛
 18. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: (رشته های شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیر تدارکات خدمات مشورتی و غیر مشورتی

بست:

(  5   )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   1  ) بست

گزارشده به:

مدیر عمومی تدارکات

گزارش­گیر از:

 

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: فراهم آوری تسهیلات در تمام امور تدارکات اجناس اداره تدارکات، مدیرت و طی مراحل پروسه تدارکات امور ساختمانی از اعلان الی عقد قرار داد، پروژه ها در مطابقت به قانون تدارکاتف طرز العمل و پالیسی های مربوطه.

 

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. بررسی لایحه وظایف و تشریح پروژه های خدمات مشورتی به منظور حصول اطمینان از صحت بودن آن.
 3. در نظر گرفتن قانون تدارکات و طرز العمل تدارکات در جریان اجرای وظایف.
 4. همکاری در مطالعه، تحلیل و ارزیابی اسناد های تدارکاتی اداره و شرکت های اشتراک کننده در داوطلبی ها جهت حصول.
 5. ترتیب مطالبه پیشنهادات و ارسال آن به شرکت های شارت لست شده طبق معیارات مطالبه پیشنهاد و طرز العمل تدارکات.
 6. اشتراک در جلسات بازگشایی آفر های تخنیکی و مالی تدارکات خدمات مشورتی طبق مندرجات مطالبه پیشنهادات.
 7. برنامه ریزی در راستای آگاهی دهی بمراجع نیازمند جهت جمع آوری درخواست ها برای تهیه و تدارک خدمات غیر مشورتی از تمام بخش های اداره مربوطه طبق قانون و طرز العمل تدارکات.
 8. ترتیب اثر دهی اسناد مربوط به داوطلبی اعلان پروژه ها و همکاری در آفر گشایی ها و ارزیابی پروژه های خدمات غیر مشورتی.
 9. مطالعه و مرور قرار داد ها به هدف حصول اطمینان از تطبیق و رعایت مواد شرط نامه در قرار داده اجناس اداره.
 10. حصول اطمینان از اینکه تمام اقدامات مراحل تدارکاتی به اساس قانون و طرز العمل تدارکات طی مراحل شده است.
 11. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 12. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی؛
 13. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: (رشته های شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حد اقل
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

آمر محاسبه جنسی

بست:

(   3  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(  1 ) بست

گزارشده به:

رئیس امور مالی و حسابی

گزارش­گیر از:

 

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: مدیریت نظارت از توزیع اجناس روزمره محاکم مرکزو ولایات  و نظارت از اجناس لیلام.

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. کنترول و نظارت مدیریت های مربوط آمریت محاسبه جنسی.
 3. نظارت و کنترول از ترتیب و تنظیم اجناس خریداری شده.
 4. کنترول و نظارت فرمایشات ، روغنیات، قرطاسیه باب، تنظیفاتی، مواد خوراکه و سایر اجناس.
 5. جمع آوری گذارشات از مدیریت های مربوط بطور ماهوار و ربعوار.
 6. کنترول و نظارت از اجناس لیلام و واگذاری.
 7. کنترول و نظارت از موجودی های معتمدین.
 8. کنترول و نظارت از توزیع اجناس روزمره محاکم مرکزو ولایات که توسط درخواست منظور شده.
 9. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 10. ارزیابی اجراات از کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی؛
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

(شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط حد اقل 2 سال.
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 3. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی تحویلخانه

بست:

(   4  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(  1   ) بست

گزارشده به:

آمر محاسبه جنسی

گزارش­گیر از:

مدیر عمومی تحویلخانه ها و مدیر عمومی ثبت و ذخیره اجناس .

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: انسجام و  تنظیم اموال تحویلخانه به رویت فورم های مخصوص.

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. کنترول و نظارت ازترتیب فورم (م7) فورم راپور رسید، فورم (م8) فورم اعاده اجناس  جهت اجراات بعدی.
 3. ترتیب و تنظیم اموال و اجناس خریداری شده جهت ردیف بندی و سهولت امور.
 4. کنترول از توزیع اموال و اجناس مورد ضرورت اداره به رویت اسناد .
 5. کنترول ونظارت از ترتیب بیلا نس تحویلداران وارائه ان به مدیریت عمومی محاسبه جنسی   جهت اجراات بعدی.
 6. حصول اطمینان از موجودی اجناس در تحویلخانه ها به منظور توزیع به اساس فورمه های درخواستی
 7. کنترول از تطبیق اوراق  موجودی اجناس  با کارت  ثبت ذخیره  به منظور اطمینان .
 8. ارایه مشوره جهت حل مشکلات وظیفوی اداره مربوطه
 9. تنظیم تحویلخانه مطابق مقرره های مربوط به منظور ایجاد سهولت در امور توزیع اجناس.
 10. مدیریت کارکنان  تحت اثر جهت حصول اطمینان ازاستخدام ،تشویق،رشد وآموزش آنها.
 11. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 12. ارزیابی اجراات از کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی؛
 13. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

  (شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط حد اقل یک سال
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 3. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیف

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیر حواله جات قرطاسیه

بست:

(   5  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(1) بست

گزارشده به:

مدیر عمومی تحویلخانه ها

گزارش­گیر از:

 

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: مدیریت، تنظیم فایل های فورم ف س 5 قرطاسیه، وثایق شرعی، قباله، نکاح خط و فورم نمبر ۷ تجارتی.

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. ترتیب و تنظیم اسناد دوسیه های مربوطه غرض نگهداری.
 3. ترتیب فورم ف س 5 به منظور قرطاسیه باب مرکز و ولایت کابل.
 4. ترتیب و تنظیم فایل های فورم ف س 5 قرطاسیه، وثایق شرعی، قباله، نکاح خط و فورم نمبر ۷ تجارتی.
 5. اخذ معلومات از محاسبه جنسی به منظور اینکه چه تعداد قرطاسیه باب و وثایق توزیع شده و چه تعداد در کارت ثبت ذخیره باقی مانده.
 6. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 7. ارزیابی اجراات از کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی؛
 8. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: (شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیر حواله های جنسی

بست:

(   5  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(  1  ) بست

گزارشده به:

مدیر عمومی تحویلخانه ها

گزارش­گیر از:

 

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: ترتیب فورم ف س 5 به منظور جمع دهی و توزیع اجناس و تطبیق اوراق موجودی اجناس با کارت ثبت ذخیره.

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. ترتیب و تنظیم اسناد در دوسیه های مربوطه غرض حفظ و نگهداری. ترتیب فورم (ف س5) به منظور توزیع اجناس مورد نیاز ادارات مربوطه.ترتیب بیلانس تحویلداران و ارایه آن به مدیر تحویلخانه جهت اجراات بعدی .
 3. تطبیق اوراق موجودی اجناس با کارت ثبت ذخیره به منظور اطمینان .
 4. توزیع اجناس به تقاضا کننده گان به اساس فورمه های ترتیب شده .
 5. آگاهی از نتایج متوقعه انجام وظیفه محوله .
 6. ترتیب و تنظیم اسناد در دوسیه های مربوطه غرض حفظ و نگهداری.
 7. ترتیب فورم ف س 5 به منظور جمع دهی و توزیع اجناس مورد نیاز ادارت مربوط.
 8. توزیع اجناس به تقاضا کننده گان به اساس فورمه های ترتیب شده ف س ۵.
 9. دریافت معلومات از آمریت محاسبه جنسی به منظور تعداد اجناس مصرف شده و تعداد اجناس باقی مانده.
 10. ترتیب فورم ف س ۱ اجناس و داغمه جات غرض لیلام.
 11. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 12. ارزیابی اجراات و کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی؛
 13. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

(شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 3. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیر حواله های روغنیات

بست:

(   5  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   1  ) بست

گزارشده به:

مدیر عمومی تحویلخانه ها

گزارش­گیر از:

 

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: ترتیب فورمه های ف س 5 غرض رفع ضرورت مصارف تیل.

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. فرمایش تیل پطرول َ تیل دیزل و روغنیات طور ماهوار به مدیریت تدارکات.
 3. ترتیب و تنظیم اسناد و دوسیه های مربوط غرض حفظ و نگهداری.
 4. ترتیب فورمه های ف س 5 تیل پطرول، تیل دیزل و روغنیات مورد نیاز وسایط نقلیه ستره محکمه محاکم استیناف ولایات.
 5. ترتیب فورمه ف س ۵ به منظور توزیع اجناس مورد نیاز.
 6. ترتیب فورمه ها ف س ۵ بخاطر جمع دهی تیل پطرول ، تیل دیزل و روغنیات.
 7. دریافت معلومات از آمریت محاسبه جنسی به منظور  تیل مصرف شده و باقی مانده.
 8. ترتیب فورم ف س 1 اجناس داغمه جات غرض لیلام.
 9. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 10. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی؛
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

(شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 3. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی ثبت و ذخیره اجناس

بست:

(   4  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   1  ) بست

گزارشده به:

آمر محاسبه جنسی

گزارش­گیر از:

 

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: قیمت  مجرائی وثبت اجناس به کارتهای ثبت ذخیره به جمع معتمد ین.

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. قید وثبت اجناس به کارتهای ثبت ذخیره به جمع معتمد مربوطه.
 3. قیمت گزاری اجناس در فورم( ف س.9.).
 4. مجرائی اجناس توذیع شده از جمع معتمد مربوطه.
 5. تنظیم کارت های ذخیره و ثبت ان به دفتر به دفتر مربوط.
 6. تطبیق جدول موجودی اخیر سال به ذخیره مربوطه.
 7. راپور باقی و فاضل معتمد اصل ذخیره به مرجع مربوطه.
 8. اگاهی ازنتایج متوقعه انجام وظایف محوله.
 9. اخذ هدایت غرض اجراٌت واستفاده از مشوره های مراقبت کننده.
 10. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 11. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی؛
 12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

( شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط حد اقل
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 3. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیر ثبت و ذخیره قرطاسیه

بست:

(  5   )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   1  ) بست

گزارشده به:

مدیر عمومی ثبت و ذخیره اجناس

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: ثبت قرطاسیه به کارتهای ثبت ذخیره به جمع معتمدین.

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. قید وثبت اجناس به کارتهای ثبت ذخیره به جمع معتمد مربوطه.
 3. قیمت گزاری اجناس در فورم( ف س.9.).
 4. مجرائی اجناس توذیع شده از جمع معتمد مربوطه.
 5. تنظیم کارت های ذخیره و ثبت ان به دفتر به دفتر مربوط.
 6. تطبیق جدول موجودی اخیر سال به ذخیره مربوطه.
 7. راپور باقی و فاضل معتمد اصل ذخیره به مرجع مربوطه.
 8. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 9. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی؛
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

( شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط 
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 3. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیر ثبت و ذخیره اجناس

بست:

(   5  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   1  ) بست

گزارشده به:

مدیر عمومی ثبت و ذخیره اجناس

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: ثبت اجناس به کارتهای ثبت ذخیره به جمع معتمدین.

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. قید وثبت اجناس به کارتهای ثبت ذخیره به جمع معتمد مربوطه.
 3. قیمت گزاری اجناس در فورم( ف س.9.).
 4. مجرائی اجناس توذیع شده از جمع معتمد مربوطه.
 5. تنظیم کارت های ذخیره و ثبت ان به دفتر به دفتر مربوط.
 6. تطبیق جدول موجودی اخیر سال به ذخیره مربوطه.
 7. راپور باقی و فاضل معتمد اصل ذخیره به مرجع مربوطها
 8. رایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 9. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی؛
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

( شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط .
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 3. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیر ثبت و ذخیره روغنیات

بست:

(   5  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   1  ) بست

گزارشده به:

مدیر عمومی ثبت و ذخیره اجناس

گزارش­گیر از:

 

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: ثبت اجناس به کارتهای ثبت ذخیره به جمع معتمدین.

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. قید وثبت اجناس به کارتهای ثبت ذخیره به جمع معتمد مربوطه.
 3. قیمت گزاری اجناس در فورم( ف س.9.).
 4. مجرائی اجناس توذیع شده از جمع معتمد مربوطه.
 5. تنظیم کارت های ذخیره و ثبت ان به دفتر به دفتر مربوط.
 6. تطبیق جدول موجودی اخیر سال به ذخیره مربوطه.
 7. راپور باقی و فاضل معتمد اصل ذخیره به مرجع مربوطه
 8. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 9. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی؛
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

( شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط .
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 3. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیر ثبت ملکیت های منقول

بست:

(   5  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   1  ) بست

گزارشده به:

مدیر عمومی ثبت و ذخیره اجناس

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: قید و جمع اجناس طور ثبت ملکیت به جمع خانه سامان ها اجرائ فورم های اعاده اجناس مختلف.

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. قید و جمع اجناس طور تحویل به کارت های ثبت ملکیت به جمع خانه سامان های مربوط.
 3. اجراآت فورم های اعاده اجناس مختلف مربوط معتمدین.
 4. مجرائی اجناس داغمه به جمع معتمدین مربوط.
 5. وارده و صادر مکاتیب مختلف مرکز و ولایات.
 6. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 7. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی؛
 8. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

( شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 3. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

آمرحفظ ومراقبت

بست:

(   3  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   1  ) بست

گزارشده به:

رئیس اداری

گزارش­گیر از:

مدیرعمومی تنظیم طعام خانه ،امام مسجدومدیرحفظ ومراقبت

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: نظارت، رهنمائی ، کنترول و  انسجام امور حفظ و مراقبت ، سرسبزی و تنظیف محوطه اداره ستره محکمه

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. حصول اطمینان از فعال نگهداشتن سیستم برق ، سیستم آبرسانی و کانالیزاسیون  و ماشین های جنراتور برق.
 3. کنترول و مراقبت از امور ترمیم ، تنظیم ، پاکی و صفائی  دفاتر و تعمیراداره  توسط پرسونل خدماتی به منظور ایجاد محیط پاک و سالم برای کارکنان.   
 4. مدیریت کارکنان تحت اثر به منظورحصول اطمینان از استخدام ، رشد وآموزش آنها.
 5. نظارت از امور توظیف پرسونل مربوطه در بخشهای مختلف کاری(برقی ، معمار، نجار، خاکروب وسایرشغل  خدماتی) غرض اجراات بهتر کاری.
 6. کنترول و مراقبت از امور سرسبزی ساحات مربوطه اداره  به منظوراطمینان .
 7. کنترول از  اجراات پیرامون تخلیه چاه های سپتیک  تعمیر اداره ستره محکمه  عندالضرورت. 
 8. حصول اطمینان از مطالبه بل های صرفیه برق از ریاست برق کابل غرض تحویلی
 9. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 10. ارزیابی اجراات و کارکردهای کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی؛
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

( شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه، زراعت و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط حد اقل2 سال .
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 3. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیرعمومی تنظیم طعام خانه                

بست:

(   4  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   1  ) بست

گزارشده به:

آمرحفظ ومراقبت                    

گزارش­گیر از:

مدیر کنترول کیفیت غذا ، مدیر تنظیم طعام خانه

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: مدیریت ورهبری  امورطعام خانه  و حصول اطمینان از توزیع  غذا برای کارکنان اداره ستره محکمه

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. وارسی ازامورحفظ ومراقبت وسایل آشپز خانه توسط آشپزان به منظور اطمینان .
 3. حصول اطمینان از توزیع به موقع غذا برای کارکنان اداره ستره محکمه
 4. تطبیق اهداف و پروگرام های اداره مربوط
 5. اتخاذ تصامیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های اداره مربوط
 6.  مدیریت  از کارکنان  تحت اثرجهت حصول اطمینان ازاستخدام ، رشد وآموزش آنها .
 7. مراقبت وحصول اطمینان ازتهیه و آماده ساختن اسباب طرف ضرورت طعام خانه جهت فعال نگهداشتن .
 8. ایجاد یک سیستم منظم توزیع غذا برای کارکنان اداره ستره محکمه به منظور ایجاد نظم 
 9. نظارت از امور مربوط به طعام خانه به منظور حفظ الصحه محیط  .
 10. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 11. ارزیابی اجراات و کارکردهای کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی؛
 12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: ( شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه، زراعت و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حد اقل 1 سال.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیرکنترول و کیفیت غذا              

بست:

(  5   )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(     ) بست

گزارشده به:

مدیرعمومی تنظیم طعام خانه               

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: حصول اطمینان از کیفیت و صحی بودن غذا وپاکی وصفائی  طعام خانه  اداره ستره محکمه  توسط پرسونل خدماتی    

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. کنترول از کیفیت غذا طبخ شده توسط آشپزان به منظور اطمینان .
 3. تحریر پیشنهادات به منظور خریداری لوازم طرف ضرو رت طعام خانه به منظور بلند بردن خدمات صحی 
 4. حصول اطمینان از کمیت وکیفیت مواد خریداری شده برای طبخ .
 5. اخذ راپور از ریاست های اداره ستره محکمه پیرامون کیفیت غذا و عرضه خدمات
 6. حصول اطمینان از پاکی و صفائی لوازم آشپز خانه به منظور جلو گیری از شیوع امراض .
 7. اخذ هدایت غرض اجراات واستفاده از مشوره های مراقبت کننده.
 8. آگاهی از نتابج متوقعه انجام وظایف محوله.
 9. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 10. ارزیابی اجراات و کارکردهای مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی؛
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

( شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه، زراعت و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط حد اقل ()
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 3. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیرتنظیم طعام خانه               

بست:

( 5    )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   1  ) بست

گزارشده به:

مدیرعمومی تنظیم طعام خانه                

گزارش­گیر از:

کارکنان خدماتی طعام خانه 

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: حصول اطمینان از پاکی وصفائی طعام خانه  اداره ستره محکمه  توسط پرسونل خدماتی    

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. ترتیب و تنظیم میز و چوکی طعام خانه توسط پرسونل خدماتی غرض ایجاد نظم .
 3. ایجاد فضای مناسب برای صرف غذا برای کارکنان اداره ستره محکمه
 4. نظارت از توزیع غذا برای کارکنان اداره ستره محکمه  به رویت لست  
 5. کنترول از تنظیم و پاکی و صفائی طعام خانه بعد از صرف غذا توسط پرسونل خدماتی به منظور اطمینان .
 6. اخذ هدایت غرض اجراات واستفاده از مشوره های مراقبت کننده.
 7. آگاهی از نتابج متوقعه انجام وظایف محوله.
 8. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 9. ارزیابی اجراات از کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: ( شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه، زراعت و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حد اقل()
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیرحفظ ومراقبت

بست:

(   5  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   1  ) بست

گزارشده به:

آمرحفظ و مراقبت  

گزارش­گیر از:

مامور سرسبزی ، مامور مراقبت اسکان اعضای بازنشسته ، مامور حفظ ومراقبت 

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: حصول اطمینان از پاک کاری و سرسبزی ساحات مربوط اداره ستره محکمه

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. کنترول و مراقبت  از تمامی  ملکیت ها، اموال و تجهیزات  مربوطه  اداره ستره محکمه به منظور اطمینان  
 3.  ترتیب پیشنهادات در رابطه به ترمیم تعمیرات ،تجهیزات مربوط اداره ستره محکمه  به بخش های مربوطه
 4. حصول اطمینان از فعال نگهداشتن سیستم برق ، سیستم آبرسانی و کانالیزاسیون  و ماشین های جنراتور برق.
 5. کنترول و مراقبت از امور ترمیم ، تنظیم ، پاکی و صفائی  دفاتر و  تعمیراداره  توسط پرسونل خدماتی به منظور اطمینان   
 6. مدیریت کارکنان تحت اثر به منظورحصول اطمینان از استخدام ، رشد وآموزش آنها.
 7. کنترول از چگونگی ثبت پول انتقال شده  مصارف تیلفون های دیجیتل  بل صرفیه برق دفاتر ریاست  به اساس بل های ارائه شده به منظور اطمینان  .
 8. کنترول و مراقبت از امور سرسبزی ساحات مربوطه اداره ستره محکمه  به منظوراطمینان .
 9. کنترول از  اجراات پیرامون تخلیه چاه های سپتیک  تعمیراداره ستره محکمه   عندالضرورت. 
 10. حصول اطمینان از مطالبه بل های صرفیه برق از ریاست برق کابل غرض تحویلی
 11. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 12. ارزیابی اجراات از کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی؛
 13. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: ( شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه، زراعت و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حد اقل ()
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مامورسرسبزی

بست:

(  6   )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   3  ) بست

گزارشده به:

مدیر حفظ ومراقبت

گزارش­گیر از:

باغبان ها وواترپمپکار 

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: مدیریت و تنظیم امور سرسبزی اداره ستره محکمه  در وقت و زمان معین .

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. حصول اطمینان از حفاظت و نگهداری چمن ها و گل بته ها به منظور جلوگیری از آفات زراعتی  .
 3. هدایت و رهنمائی سالم باغبانان در جهت بهبود امور سرسبزی محوطه اداره ستره محکمه
 4. ارائه پیشنهاد خریداری نهال ، گل، مواد موردضرورت و ادویه ضد امراض بمنظور تزئین چمن های صحن اداره ستره محکمه
 5. کنترول ووارسی درقسمت حفظ ونگهداری درست چمنها ،گل بته ها اشجار مثمر و غیر مثمر در صحن اداره .
 6. مشخص نمودن ساحات برای  با غبانان به منظور غرس اشجار مثمر و گل بته ها.
 7. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 8. ارزیابی اجراآت از کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: ( شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه، زراعت و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حد ()
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مامورمراقبت اسکان اعضای ستره محکمه

بست:

(   6  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   1  ) بست

گزارشده به:

مدیر حفظ و مراقبت

گزارش­گیر از:

پرسونل خدماتی بخش

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: تنظیم  و انسجام  امور پاکی و صفائی اسکان اعضای بازنشسته اداره عالی ستره محکمه  .

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. حصول اطمینان از توظیف پرسونل مربوط در بخش امور تنظیف به منظور پاکی و صفائی ساحات مربوطه
 3. تثبیت ساحه کاری دربخش اسکان اعضای بازنشسته اداره ستره محکمه جهت توظیف وانجام وظیفه پرسونل خدماتی در عرصه تنظیف.
 4. هدایت و رهنمائی در زمینه اجراات یومیه امور تنظیف به پرسونل خدماتی تحت اثر به منظور اجراات بهتر امور.
 5. ترتیب مکاتیب ، پیشنهادات و استعلام ها به منظور طی مراحل بعدی آن.
 6. کنترول و و ارسی از جریان کارپرسونل خدماتی در ساحات مشخص شده به منظور حصول اطمینان از اجرای وظایف سپرده شد
 7. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 8. ارزیابی اجراآت از کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: ( شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه، زراعت و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)    و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حد اقل ()
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مامور حفظ  ومراقبت

بست:

(   6  )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   3  ) بست

گزارشده به:

مدیر حفظ و مراقبت

گزارش­گیر از:

پرسونل خدماتی بخش

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: تنظیم  و انسجام  امور پاکی و صفائی ساحات مربوط تعمیر اداره ستره محکمه

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. حصول اطمینان از توظیف پرسونل مربوط در بخش امور تنظیف به منظور پاکی و صفائی ساحات مربوطه .
 3. تثبیت ساحه کاری در مرکز  اداره ستره محکمه جهت انجام وظیفه کار کنان در عرصه تنظیف.
 4. هدایت و رهنمائی در زمینه اجراات یومیه امور تنظیف به پرسونل خدماتی تحت اثر به منظور اجراات بهتر امور.
 5. ترتیب مکاتیب ، پیشنهادات و استعلام ها به منظور طی مراحل بعدی آن.
 6. کنترول و و ارسی از جریان کار تنظیفاتی در ساحات مشخص شده به منظور حصول اطمینان از اجرای وظایف کارکنان تنظیفاتی.
 7. آگاهی از انجام وظایف محوله
 8. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 9. ارزیابی اجراآت از کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: ( شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه، زراعت و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حد اقل ()
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی
 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

آمرسوانح

بست:

( 3 )

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

یک بست

گزارشده به:

رئیس استخدام و سوانح

گزارش­گیر از:

مدیرعمومی سوانح قضات ، مدیرعمومی ترفیع وتقاعد ، مدیرعمومی سوانح کارکنان

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه:

 کنترول از صورت ترتیب دوسیه های سوانح ، دیتابیس , اجرای حقوق ترفیع وارتقا مامورین درمطابقت به اسناد تقنینی دست داشته.

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. مدیریت , رهبری , کنترول و نظارت از اجراات پرسونل تحت اثر غرض اجرای وظایف سپرده شده.
 3. کنترول از صورت ترتیب دوسیه های سوانح کارکنان ستره محکمه بمنظور جلوگیری ازفساد اداری .
 4. ارایه هدایات لازم جهت اجرای حقوق ترفیع و سایر اجراات مربوط به امور ذاتی کارکنان ستره محکمه .
 5. انکشاف وظایف مربوط سوانح و ارتقا جهت مطابقت به اسنادتقنینی دست داشته .
 6. ارائه مشوره های مسلکی جهت تنظیم امور سوانح و شامل سازی معلومات در دیتابیس .
 7. تحریر پیشنهاد درجه کادر قضائی جهت اخذ منظوری .
 8. تامین وتحکیم روابط کاری با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی جهت کسب و تطبیق پالیسی ها و رهنمود های مربوط سوانح مامورین.
 9. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی
 10. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر مافوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 11. ارزیابی اجراات از کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

........................................................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

 (رشته­­ های شرعیات ، فقه و قانون، شرعیات و قانون، حقوق فقه و معارف اسلام، قضا وڅارنوالی، حقوق بین الدول، حقوق جزا، حقوق خصوصی، حقوق عامه، حقوق اسلامی، حقوق قضایی و  حقوق تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه و مدیریت عمومی) و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه یا تخصصی طرح و هماهنگی پلان یا طرح و هماهنگی پالیسی یا تسوید قوانین، مقرره، طرزالعمل یا هماهنگی یا طرح لوایح و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل2 سال.
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی و یا عربی .
 3. مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیرعمومی سوانح قضات

بست:

( 4)

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

1 بست

گزارشده به:

آمر سوانح ودیتا بیس

گزارش­گیر از:

مدیرسوانح قضات مرکز، مدیرسوانح قضات ولایتی   .

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: ترتیب سوانح قضات ستره محکمه طبق قوانین، مقررات و طرزالعمل مربوط آمریت عمومی قوه قضائیه وکمیسیون مستقل اصلاحات  اداری وخدمات ملکی

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. ترتیب، تنظیم و تجدید دوسیه های سوانح و امور ذاتی کارکنان اداره به منظور حصول اطمینان از صحت بودن معلومات.
 3. معامله ترفیع، ارتقأ قدم و سایر وقایع کارکنان به دفاتر سوانح شان به هدایت آمر مربوط جهت انسجام بهتر امور محوله.
 4. ترتیب سوانح قلمی کارکنان جدیدالتقرر غرض ترتیب دفتر سوانح جلدی.
 5. ایجاد سیستم فایلنگ منظم جهت حفظ و نگهداشت مصئون دفاتر سوانح کارکنان و سایر اسناد مربوط.
 6. ترتیب اندراج مامورین و کارکنان خدماتی مرکزی و ولایتی.
 7. تحریر پیشنهادات تقاعد کارکنان و اخذ نظر کمیسیون توزیع سجل در رابطه به اجرای ارتقاء قدم کارکنان.
 8. اجرای سایر امور مرتبط به وظیفه که از طرف آمر ذیصلاح بر وفق قانون  سپرده میشود.
 9. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 10. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر مافوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

........................................................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: (رشته­­ های شرعیات ، فقه و قانون، شرعیات و قانون، حقوق فقه و معارف اسلام، قضا وڅارنوالی، حقوق بین الدول، حقوق جزا، حقوق خصوصی، حقوق عامه، حقوق اسلامی، حقوق قضایی و  حقوق تجارت اداره عامه، پالیسی عامه و مدیریت عمومی) و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه یا تخصصی طرح و هماهنگی پلان یا طرح و هماهنگی پالیسی یا تسوید قوانین، مقرره، طرزالعمل یا هماهنگی یا طرح لوایح و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل 1سال.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی و یا عربی .
 4. مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیرسوانح قضات 

بست:

( 5)

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

1 بست

گزارشده به:

مدیر عمومی سوانح قضات

گزارش­گیر از:

ماموربخش

تاریخ بازنگری:

 

 

....................................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: اجرا و تکمیل دفتر سوانح  قضات مرکز جهت اجرای بموقع امتیازات مادی ومعنوی قضات

....................................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. تحریرمکاتیب، پیشنهادات واستعلام ها جهت اجرای امور.  
 3. ترتیب پیشنهادات تثبیت رتبه و قدم قضات به کمیسیون های مربوط جهت ابراز نظر ، تحریروارسال نمودن  فورمه پ2 های تمدید خدمت قضات مرکزبه مراجع مربوط  .
 4. رهنمائی کارمندان تحت اثر و انتقال تجارب به آنها بمنظوربهترشدن اجرا امور.
 5. تحریرپیشنهادات ترفیع قضات مرکزبه مقام ستره محکمه  و ریاست جمهوری غرض اخذ منظوری و ابلاغ ترفیعات قضات به مراجع مربوط به هدایت امرمربوط
 6. ترتیب اسناد حقوق تقاعد، استعفا، تبدیلی، وفات وسایرموارد جهت اجرای حقوق تقاعد.
 7.  حصول اطمینان ازفهرست، تثبیت خدمت وارسال دفتر سوانح قضات که به اساس موافقه به ادارات دیگر تقرر حاصل مینمایند جهت اجراآت بعدی.  
 8. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.

    

 1. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر مافوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 2. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

........................................................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:
 2. (رشته­­ های شرعیات ، فقه و قانون، شرعیات و قانون، حقوق فقه و معارف اسلام، قضا وڅارنوالی، حقوق بین الدول، حقوق جزا، حقوق خصوصی، حقوق عامه، حقوق اسلامی، حقوق قضایی و  حقوق تجارت اداره عامه، پالیسی عامه و مدیریت عمومی) و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 3. تجربه کاری مرتبط ()
 4. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی و یا عربی .
 5. مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مامورسوانح قضا ت

بست:

( 6)

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

( 1) بست

گزارشده به:

مدیر  سوانح قضات

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: ثبت ودرج ترفیعات بدفتر سوانح واندارج، ترتیب، تنظیم اسناد ،بیوگرافی ودفاتر سوانح قضات مرکز به سیستم فایلینگ طبق قوانین ومقررات و طرزالعمل مربوطه غرض سهولت امور

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه درمطابقت به پلان مدیریت غرض  انسجام بهترامور .
 2. سهمگیری درقسمت اخذ ودرج معلومات در مورد قضات مرکزشامل نام، سن، جنسیت، سطح تحصیلات، تخصص، و تجربه کاری ودرج آن درسوانح قضات غرض داشتن یک دیتابیس .
 3. سهمگیری دراجراء وتحریر پیشنهادات تقاعد،رفع تقاعد،کدری، ترفیع، تمدید خدمت قضات واخذ نظر کمیسیون قبل از توزیع سجل و بعداز جمع آوری آن در رابطه به اجرای ترفیعات قضات .
 4. وارد،صادر و رسیدات نمودن تمام مکاتیب بخش مربوطه به دیگر مراجع ذیربط.
 5. طی مراحل پیشنهادات ترفیع قضات مرکز به مقام ستره محکمه  و ریاست جمهوری غرض اخذ منظوری و ابلاغ ترفیعات قضات به مراجع مربوط  نظربه هدایت مسولین بخش.
 6. ارسال سجل های قضات مرکزبه محل وظیفه شان غرض خانه پوری وجمع آوری دوباره آن وارائه به شورای عالی ستره محکمه غرض اخذ تصمیم پیرامون آن به هدایت مدیر بخش.
 7. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 8. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر مافوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

........................................................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7، و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

(رشته­­ های شرعیات ، فقه و قانون، شرعیات و قانون، حقوق فقه و معارف اسلام، قضا وڅارنوالی، حقوق بین الدول، حقوق جزا، حقوق خصوصی، حقوق عامه، حقوق اسلامی، حقوق قضایی و  حقوق تجارت اداره عامه، پالیسی عامه و مدیریت عمومی) و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط ()
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی و یا عربی .
 3. مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه.

 

 

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مامور اجرائیه  (کمپیوترکار)

بست:

بست (6)

وزارت یا اداره:

ستره محکمه

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

یک بست

گزارشده به:

مدیرعمومی اجرائیه

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: تنظیم وانجام اموراجرائیوی ریاست جهت تحقق پلان های مطروحه.

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه درمطابقت به پلان مدیریت غرض  انسجام بهترامور .
 2. تنظیم ملاقات ها با مراجعین و اعضای بخش مربوطه و پروگرام های روزمره مقام ریاست .
 3. ترتیب و تنظیم عرایض مراجعین جهت اخذ هدایت مقام ریاست منابع بشری.
 4. تحریر احکام بروی اسناد به هدایت ریًس مربوطه و ارسال آن جهت ملاحظه  .
 5.  ترتیب ،تنظیم اسناد به فایل های مربوطه غرض استفاده آسان هنگام ضرورت.
 6. تامین ارتباطات با بخش های ذیربط غرض اخذ معلومات و رفع مشکلات و پاسخ به تیلفون های واصله.
 7. تحریر پیشنهادات وسایر موضوعات مربوطه جهت تقدیم آن به ریاست منابع بشری.
 8.  ترتیب اجنداً مجالس وابلاغ  زمان تدویر آن جهت حل معضلات وبرنامه های کاری ریاست منابع بشری .
 9.  تکثیر اوامر، هدایات و فیصله ها به شعبات ذیربط غرض تطبیق و پیگیری از اجرااًت آنها .
 10. حصول اطمینان از اجرااًت هدایات و اوامر صادر شده از مراجع مربوط و ارائه گزارش به مقام ریاست.
 11. ارایه مشوره جهت حل مشکلات وظیفوی اداره مربوط.
 12. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 13. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر مافوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 14. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

........................................................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

(رشته­­ های شرعیات ، فقه و قانون، شرعیات و قانون، حقوق فقه و معارف اسلام، قضا وڅارنوالی، حقوق بین الدول، حقوق جزا، حقوق خصوصی، حقوق عامه، حقوق اسلامی، حقوق قضایی و  حقوق تجارت اداره عامه، پالیسی عامه و مدیریت عمومی) و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط ()
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی و یا عربی .
 3. مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیرعمومی اجرائیه       

بست:

بست (4)

وزارت یا اداره:

ستره محکمه

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

یک بست

گزارشده به:

رئیس عمومی منابع بشری

گزارش­گیر از:

مامور اجرائیه

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: تنظیم وانجام اموراجرائیوی ریاست جهت تحقق پلان های مطروحه

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. تنظیم ملاقات ها با مراجعین و اعضای بخش مربوطه و پروگرام های روزمره مقام ریاست .
 3. ترتیب و تنظیم عرایض مراجعین جهت اخذ هدایت مقام ریاست منابع بشری.
 4. تحریر احکام بروی اسناد به هدایت ریًس مربوطه و ارسال آن جهت ملاحظه  .
 5.  ترتیب ،تنظیم اسناد به فایل های مربوطه غرض استفاده آسان هنگام ضرورت.
 6. تامین ارتباطات با بخش های ذیربط غرض اخذ معلومات و رفع مشکلات و پاسخ به تیلفون های واصله.
 7. تحریر پیشنهادات وسایر موضوعات مربوطه جهت تقدیم آن به ریاست منابع بشری.
 8.  ترتیب اجنداً مجالس وابلاغ  زمان تدویر آن جهت حل معضلات وبرنامه های کاری ریاست منابع بشری .
 9.  تکثیر اوامر، هدایات و فیصله ها به شعبات ذیربط غرض تطبیق و پیگیری از اجرااًت آنها .
 10. حصول اطمینان از اجرااًت هدایات و اوامر صادر شده از مراجع مربوط و ارائه گزارش به مقام ریاست.
 11. ارایه مشوره جهت حل مشکلات وظیفوی اداره مربوط.
 12. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 13. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر مافوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 14. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

........................................................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

(رشته­­ های شرعیات ، فقه و قانون، شرعیات و قانون، حقوق فقه و معارف اسلام، قضا وڅارنوالی، حقوق بین الدول، حقوق جزا، حقوق خصوصی، حقوق عامه، حقوق اسلامی، حقوق قضایی و  حقوق تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه و مدیریت عمومی) و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه یا تخصصی طرح و هماهنگی پلان یا طرح و هماهنگی پالیسی یا تسوید قوانین، مقرره، طرزالعمل یا هماهنگی یا طرح لوایح و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل1 سال برای لیسانس
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی و یا عربی .
 3. مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیرعمومی طرح وتطبیق برنامه های آموزشی       

بست:

بست (4)

وزارت یا اداره:

ستره محکمه

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

یک  بست

گزارشده به:

آمرارتقاء ظرفیت 

گزارش­گیر از:

عضومسلکی طرح برنامه های آموزشی 

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: تحلیل  وطرح برنامه های آموزشی  دراداره ، برای ارتقاء ظرفیت کارکنان ستره محکمه

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. تامین ارتباط وهماهنگی با بخش نیاز سنجی آموزشی کمیسیون اصلاحات اداری به منظور ترتیب پلانهای آموزشی.
 3. طرح برنامه های آموزشی به اساس فورم نیازسنجی وارزیابی کارکنان خدمات ملکی طبق قانون کارکنان خدمات ملکی و قانون کار و قانون طرزتشکیل صلاحیت قوه قضائیه.
 4. طرح وترتیب برنامه های  آموزشی وتامین مصارف آن ازبودجه ستره محکمه غرض ارتقای ظرفیت کارکنان.
 5. مدیریت ازکارکنان تحت اثر به منظورحصول اطمینان ازاستخدام ،رشد وآموزش آنها.
 6. ارزیابی اجراات و کارکردهای  کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 7. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر مافوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 8. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

........................................................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: (رشته­­ های شرعیات ، فقه و قانون، شرعیات و قانون، حقوق فقه و معارف اسلامی، قضا وڅارنوالی، حقوق بین الدول، حقوق جزا، حقوق خصوصی،ادبیات و علوم بشری ، حقوق عامه، حقوق اسلامی، حقوق قضایی و  حقوق تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه و مدیریت عمومی) و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه یا تخصصی طرح و هماهنگی پلان یا طرح و هماهنگی پالیسی یا تسوید قوانین، مقرره، طرزالعمل یا هماهنگی یا طرح لوایح و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل 1 سال.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی و یا عربی .
 4. مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

عضومسلکی طرح برنامه های آموزشی      

بست:

بست (5)

وزارت یا اداره:

ستره محکمه

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

یک  بست

گزارشده به:

آمرارتقاء ظرفیت 

گزارش­گیر از:

عضومسلکی طرح برنامه های آموزشی 

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: هماهنگی وارتباط  با سایر ریاست های ستره محکمه جهت انجام ارزیابی پروگرام های آموزشی کارکنان ستره محکمه

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. طرح پلان کاری مناسب برای بخش تربیه ،آموزش وانکشاف وتقدیم ان به رئیس امور ذاتیه جهت تأییدومنظوری.
 3. سهمگیری درمذاکره وتأمین ارتباط با مراجع بیرونی جهت عرضه پروگرام ها آموزشی وتربیوی به هدایت آمر مربوط.
 4. ابرازنظر درتطبیق درست پالیسی های آموزشی وتربیوی.
 5. وارد گرفتن مکاتیب واصله  بخش مربوطه و نیز صادر و رسیدات نمودن مکاتیب و اسناد مربوطه به مراجع مختلف.
 6. ترتیب و تنظیم اسناد به سیستم فایلینگ ،حفظ و نگهداری آن غرض ایجاد سهولت کاری.
 7. هماهنگی وکمک بامدیربخش در رابطه به طرح برنامه های آموزشی  .
 8. ارزیابی اجراات  مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 9. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر مافوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

........................................................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

(رشته­­ های شرعیات ، فقه و قانون، شرعیات و قانون، حقوق فقه و معارف اسلامی، قضا وڅارنوالی، حقوق بین الدول، حقوق جزا، حقوق خصوصی، حقوق عامه، حقوق اسلامی، حقوق قضایی و  حقوق تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه و مدیریت عمومی) و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط ()
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی و یا عربی .
 3. مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

عضو مسلکی نیاز سنجی آموزشی           

بست:

بست (5)

وزارت یا اداره:

ستره محکمه

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

یک  بست

گزارشده به:

آمرارتقاء ظرفیت 

گزارش­گیر از:

عضومسلکی نياز سنجي آموزشی

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: ترتیب لست اشتراک کنندکان و مطلع ساختن آنها جهت اشتراک دربرنامه های آموزشیغرض ارتقا ظرفیت کاری کارکنان اداره ستره محکمه 

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. فراهم نمودن تسهیلات درمراکز اموزشی چهت موثریت بهترآموزش ها دراداره ستره محکمه.
 3. مطلع ساختن کارکنان انتخاب شده در  پروگرام های آموزشی به منظور آگاهی انها.
 4. وارد ه، صادره و رسیدات نمودن تمام مکاتیب و پیشنهادات بخش مربوطه به مراجع ذیربط حسب ضرورت.
 5. هماهنگی ومفاهمه با سایر ریاست ها درمورد راه اندازی نیازسنجی آموزشی طبق پلان مرتبه.
 6. سهمگیری درتدویر کورسهای آموزشی براساس پلان  با استفاده ازمنابع داخلی وخارجی به منظور ارتقای ظرفیت کاری کارکنان اداره ستره محکمه.
 7. همکاری بامدیر عمومی تطبیق برنامه ها ی آموزشی وحفظ موثریت مدیریت تدویر وراه اندازی پروگرام های اموزشی وارزیابی برنامه های آموزشی غرض پیشبرد بهترآن.
 8. ارزیابی اجراات ازکارکرد ها  مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 9. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر مافوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

........................................................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

(رشته­­ های شرعیات ، فقه و قانون، شرعیات و قانون، حقوق فقه و معارف اسلام، قضا وڅارنوالی، حقوق بین الدول، حقوق جزا، حقوق خصوصی، حقوق عامه، حقوق اسلامی، حقوق قضایی و  حقوق تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه و مدیریت عمومی) و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط ()
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی و یا عربی .
 3. مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیرعمومی نياز سنجي آموزشی                   

بست:

بست (4)

وزارت یا اداره:

ستره محکمه

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

یک  بست

گزارشده به:

آمرارتقاء ظرفیت 

گزارش­گیر از:

عضومسلکی نياز سنجي آموزشی

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: ترتیب برنامه های نياز سنجي آموزشی برای کارکنان ستره محکمه .

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. تامین ارتباط و هماهنگي با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملكي به منظور دریافت و تطبيق رهنمودهای نياز سنجي آموزشی  .
 3.  جمع آوری و ارسال  فورمه های نیازسنجی کارمندان ستره محکمه غرض ترتیب برنامه های نیازسنجی .
 4. مطالعه و بررسي لوایح وظایف کارکنان خدمات ملکی با نوع کاری ریاست های ستره محکمه به منظور نیازسنجی آموزشی ومسلکی و شامل شدن شان در برنامه ها.
 5. تعیین و تثبيت ضرورت های آموزشی کارکنان ستره محکمه به پروگرام های آموزشی ومسلکی.
 6. مطالعه لوایح وظایف کارکنان اداری به منظور شامل شدن شان به پروگرام های آموزشی.
 7. حصول اطمینان ازترتیب و تنظيم امور وارده ، صادره ورسیدات نمودن مکاتیب واسناد  و حفظ مراقبت از آن.
 8. تامین ارتباط وهمآهنگی با مسئولین ریاست ها به منظور نیازسنجي کارکنان تحت اثر شان در پروگرام های آموزشی ومسلکی.
 9. ترتیب دیتابیس آموزشی کارکنان ستره محکمه به پروگرام های آموزشی ومسلکی.
 10. ارزیابی اجراات و کارکردهای  کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 11. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر مافوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه.
 12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

........................................................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

(رشته­­ های شرعیات ، فقه و قانون، شرعیات و قانون، حقوق فقه و معارف اسلام، قضا وڅارنوالی، حقوق بین الدول، حقوق جزا، حقوق خصوصی، حقوق عامه، حقوق اسلامی، حقوق قضایی و  حقوق تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه و مدیریت عمومی) و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه یا تخصصی طرح و هماهنگی پلان یا طرح و هماهنگی پالیسی یا تسوید قوانین، مقرره، طرزالعمل یا هماهنگی یا طرح لوایح و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل 1 سال.
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی و یا عربی .
 3. مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیف

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

آمرارتقا ظرفیت                   

بست:

بست (3)

وزارت یا اداره:

ستره محکمه

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

یک  بست

گزارشده به:

رئیس ارتقاءظرفیت وارزیابی اجراآت

گزارش­گیر از:

مدیرعمومی نیازسنجی آموزشی ،مدیرعمومی طرح برنامه های آموزشی و

مدیرعمومی تطبیق برنامه های آموزشی .

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: نظارت ازطرح برنامه های آموزشی وتطبیق آن غرض ارتقای ظرفیت کارکنان اداره ستره محکمه حسب ضرورت طبق قانون تشکیل صلاحیت قوه قضائیه وسایر قوانین ومقررات مربوطه کارکنان خدمات ملکی

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. تدویر پروگرام های مسلكي، آموزشي غرض ارتقای ظرفیت کارکنان خدمات ملکی ومراقبت از تطبیق پروگرام ها در مطابقت با پلان استراتیژیک ریاست عمومی منابع بشری .
 3. اجراات لازم درعرصه انتخاب ومعرفی کارکنان در پروگرام های آموزشی و تخصصي در داخل و خارج کشور.
 4. تامین ارتباط با منابع بیرونی غرض فراهم آوری تسهیلات، تدویربرنامه های آموزشی و پيشبرد برنامه های مسلكي و آموزشي از طریق ریاست مربوطه.
 5. نظارت از جريان پروسه تدریس برنامه های مسلكي و آموزشي وتربیوی غرض ارزیابی وغنامندی پروگرام های درسی کارکنان ستره محکمه.
 6. تأمین ارتباط وهماهنگی با انستیتوت خدمات ملکی جهت تدویر بر نامه های آموزشی برای کارکنان اداری اداره ستره محکمه
 7. هماهنگی و مفاهمه با سایر ریاست های اداره ستره  محکمه در مورد راه اندازی نیاز سنجی تشکیلاتی  وارائه آن به ریاست منابع بشری غرض اخذ منظوری.   
 8. مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از استخدام و آموزش آنها .
 9. ارزیابی اجراات و کارکردهای  کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 10. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر مافوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

........................................................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

(رشته­­ های شرعیات ، فقه و قانون، شرعیات و قانون، حقوق فقه و معارف اسلام، قضا وڅارنوالی، حقوق بین الدول، حقوق جزا، حقوق خصوصی، حقوق عامه، حقوق اسلامی، حقوق قضایی و  حقوق تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه و مدیریت عمومی) و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه یا تخصصی طرح و هماهنگی پلان یا طرح و هماهنگی پالیسی یا تسوید قوانین، مقرره، طرزالعمل یا هماهنگی یا طرح لوایح و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل 2 سال.
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی و یا عربی .
 3. مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

آموزگار        

بست:

بست (4)

وزارت یا اداره:

ستره محکمه

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(3) بست

گزارشده به:

مديرعمومي تطبيق برنامه هاي آموزشي

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: سازماندهی برنامه های اموزشی جهت ارتقآظرفیت کارکنان واحد های منابع بشری

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. طرح وترتیب برنامه های آموزشی جهت تدریس وپیشبرد برای کارکنان ستره محکمه درتفاهم با مدیریت عمومی تطبیق برنامه های آموزشی . 
 3. تامین ارتباط با مسولین بخش های ستره محکمه جهت تدویر برنامه های اموزشی  .
 4. استفاده موثرازشیوه ومیتود های مختلف اموزشی حین پیشبرد برنامه های اموزشی برای اشتراک کننده گان ورکشاپ های اموزشی.
 5. ارزیابی شاملین برنامه های اموزشی در ختم دوره های اموزشی وتوزیع تصدیق نامه ها برای اشتراک کننده گان ورکشاپ .
 6. راه اندازی نیاز سنجی اموزشی به منظور دریافت موضوعات اموزشی مناسب،درست،موثرومورد نیاز کارکنان.
 7. ارزیابی اجراات و کارکردهای  کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 8. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر مافوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

........................................................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری)

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

 (رشته­­ های شرعیات ، فقه و قانون، شرعیات و قانون، حقوق فقه و معارف اسلام، قضا وڅارنوالی، حقوق بین الدول، حقوق جزا، حقوق خصوصی، حقوق عامه، حقوق اسلامی، حقوق قضایی و  حقوق تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه و مدیریت عمومی) و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط بوظیفه ( یک سال )
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی و یا عربی .
 3. مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیف

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مامور اجرائیه ( کمپیوترکار)

بست:

(6)

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(  1 ) بست

گزارشده به:

آمر ارتقاظرفیت

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: پیشبرد امورات اجرائیوی واداری ، ثبت وکمپیوترنمودن اسناد.

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. جمع آوری و تنظیم تمام مطالب و گزارشات از ریاست های محاکم مرکز و ولایات وارائه آن به مدیر مربوطه.
 3. ثبت و راجستر گزارشات و رسیده گی به مکاتیب وپیشنهادات های واصله ازمراجع ذیصلاح
 4. تهیه وترتیب پیشنهادات غرض تهیه قرطاسیه ووسایل مورد ضرورت .
 5. وارد ، صادر و رسیدات نمودن تمام مکاتیب بخش مربوطه .
 6. ترتیب و تنظیم اسناد بخش مربوطه به سیستم فایلینگ غرض ایجاد سهولت کاری.
 7. اجرای امورمحوله دروقت وزمان معین درجهت کسب اهداف اداره ه هدایت آمرمربوطه .
 8. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر ما فوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 9. ارزیابی اجراات از کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی؛
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

( شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه و دیگر علوم مرتبط به وظیفه)  و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط حد اقل()
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا عربی

مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

آمرارزیابی اجراآت                  

بست:

بست (3)

وزارت یا اداره:

ستره محکمه

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

یک بست

گزارشده به:

رئیس ارتقاء ظرفیت وارزیابی اجراات

گزارش­گیر از:

مدیرعمومی پروسه انسجام ارزیابی اجراآت قضات ومدیرعمومی ارزیابی اجراات کارکنان .

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: اداره، تنظیم امور، تحلیل و ارزیابی فورم های ارزیابی اجراات وسوانح کارکنان در مطابقت با قانون کارکنان خدمات ملکی

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. حصول اطمینان ازتطبیق مؤثر پروگرام ارزیابی اجراات مامورین وقضات در مطابقت با قانون کارکنان خدمات ملکی، مقررات و سایر اسناد تقنینی مربوط جهت اجرا امور
 3. حصول اطمینان ازارسال فورمه های ارزیابی اجراات سالانه کارمندان اداره به تمام بخش های اداره عالی ستره محکمه بمنظور ارزیابی اجراات کاری کارمندان.
 4. نظارت وسهمگیری از پروسه ارزیابی اجراات سالانه کارکنان ستره محکمه ، مطابق قانون خدمات ملکی به منظورارتقای قدم و مزد.            
 5. حصول اطمینان وسهمگیری در پروسه ارزیابی اجراات کارکنان مطابق قانون خدمات ملکی جهت اجراآت بهتر. 
 6. اخذ منظوری وابلاغ ارتقا قدم کارکنان به مراجع مربوط به منظوراجرای حقوق انها.
 7. مطالعه و تدقیق گزارشات وفورم های تکمیل شده ارزیابی اجراات کارکنان درمطابقت با پلان های کاری سالانه ولایحه وظایف جهت ارتقای قدم کارمندان وارسال آن به مراجع ذیربط .
 8. تحلیل وارزیابی اجراأت کارکنان خدمات ملکی و تثبیت نقاط ضعیف وقوی اجراأت جهت اجراات بعدی.
 9. تأمین ارتباط با ریاست های مرکزی و استیناف های ولایات غرض توزیع وجمع آوری فورمه های ارزیابی کارکنان و نحوی خانه پوری فورمه جات از طریق ریاست مربوطه .
 10. نظارت و ارزیابی ازاجراات کارکنان تحت اثر درمطابقت با قوانین و اخذ تدابیر لازم جهت بهبود هر چه بیشتر کیفیت کاری.
 11. ارایه مشوره های مسلکی و سودمند بمنظور تحقق اهداف و برنامه های کاری ریاست  .
 12. ارزیابی اجراات و کارکردهای  کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 13. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر مافوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 14. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

........................................................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

(رشته­­ های شرعیات ، فقه و قانون، شرعیات و قانون، حقوق فقه و معارف اسلام، قضا وڅارنوالی، حقوق بین الدول، حقوق جزا، حقوق خصوصی، حقوق عامه، حقوق اسلامی، حقوق قضایی و  حقوق تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه و مدیریت عمومی) و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط بوظیفه (مدیریتی مشابه یا تخصصی طرح و هماهنگی پلان یا طرح و هماهنگی پالیسی یا تسوید قوانین، مقرره، طرزالعمل یا هماهنگی یا طرح لوایح و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل2 سال
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی و یا عربی .

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیرعمومی پروسه انسجام ارزیابی قضات              

بست:

بست (4)

وزارت یا اداره:

ستره محکمه

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

یک بست

گزارشده به:

آمرارزیابی اجراآت

گزارش­گیر از:

مدیرپروسه انسجام ارزیابی اجراآت قضات مرکزو مدیرپروسه انسجام ارزیابی اجراآت قضات ولایتی .

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: نظارت ، مدیریت پروسه انسجام ارزیابی اجراآت قضات در مطابقت به اسناد تقنینی مربوطه.

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. ترتیب پلان کاری در مطابقت با پلان کاری آمریت غرض انسجام بهتر امور.
 3. مطالعه و تدقیق فورم های تکمیل شده ارزیابی اجراات قضات درمطابقت به پلان های کاری سالانه ولایحه وظایف جهت ثبت واجراآت بعدی  .
 4. ارسال فورمه های ارزیابی اجراات سالانه به تمام بخش های اداره عالی ستره محکمه بمنظور ارزیابی اجراات کاری.
 5. ترتیب و تکثیر رهنمود برای بهبود اجراات و مشارکت  در برنامه های ارزیابی اجراات قضات مطابق به مقرره های مربوطه .
 6. تطبیق رهنمودها و پالیسی های مربوط به ارزیابی اجراات جهت شفافیت امور.
 7. پیشبرد پروسه ارزیابی اجراات سالانه  قضات ، مطابق قانون ومقرره های مربوطه .
 8. تأمین ارتباط با ریاست های مرکزی و استیناف های ولایات غرض جمع آوری فورمه های ارزیابی قضات و نحوی خانه پوری فورمه جات از طریق ریاست مربوطه .
 9. ارزیابی اجراات و کارکردهای  کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 10. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر مافوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

........................................................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: (رشته­­ های شرعیات ، فقه و قانون، شرعیات و قانون، حقوق فقه و معارف اسلام، قضا وڅارنوالی، حقوق بین الدول، حقوق جزا، حقوق خصوصی، حقوق عامه، حقوق اسلامی، حقوق قضایی و  حقوق تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه و مدیریت عمومی) و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه یا تخصصی طرح و هماهنگی پلان یا طرح و هماهنگی پالیسی یا تسوید قوانین، مقرره، طرزالعمل یا هماهنگی یا طرح لوایح و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل1 سال.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی و یا عربی .
 4. مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیف

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مامورانسجام ارزیابی  قضات مرکز        

بست:

بست (6)

وزارت یا اداره:

ستره محکمه

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

یک بست

گزارشده به:

مدیرپروسه انسجام ارزیابی اجراآت قضات

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: فهرست ، ترتیب و تنظیم اسناد مربوط به ارزیابی اجراات قضات مرکز.

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. قیدوارده وصادره مکاتیب و حفظ ونگهداری دفترارزیابی اجراآت قضات مرکزدرفایل های مربوطه آن ..
 3. ارسال فورمه های ارزیابی اجراات سالانه قضات به تمام بخش های اداره عالی ستره محکمه بمنظور ارزیابی اجراات آنها.
 4. جمع آوری وطی مراحل فورمه های ارسال شده ازتمام بخش های مرکزی اداره عالی ستره محکمه .
 5. ارزیابی اجراات از کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 6.  ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر مافوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 7. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

........................................................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: (رشته­­ های شرعیات ، فقه و قانون، شرعیات و قانون، حقوق فقه و معارف اسلام، قضا وڅارنوالی، حقوق بین الدول، حقوق جزا، حقوق خصوصی، حقوق عامه، حقوق اسلامی، حقوق قضایی و  حقوق تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه و مدیریت عمومی) و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط بوظیفه ()
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی و یا عربی .
 4. مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مامورانسجام ارزیابی  قضات ولایتی        

بست:

بست (6)

وزارت یا اداره:

ستره محکمه

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

یک بست

گزارشده به:

مدیرپروسه انسجام ارزیابی اجراآت قضات

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: فهرست ، ترتیب و تنظیم اسناد مربوط به ارزیابی اجراات قضات مرکز.

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. قیدوارده وصادره مکاتیب و حفظ ونگهداری دفترارزیابی اجراآت قضات ولایتی درفایل های مربوطه آن ..
 3. ارسال فورمه های ارزیابی اجراات سالانه قضات به تمام محاکم استیناف بمنظور ارزیابی اجراات.
 4. جمع آوری وطی مراحل فورمه های ارسال شده ازتمام بخش های ریاست های محاکم استیناف ولایات .
 5. ارزیابی اجراات از کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 6.  ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر مافوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 7. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

........................................................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: (رشته­­ های شرعیات ، فقه و قانون، شرعیات و قانون، حقوق فقه و معارف اسلام، قضا وڅارنوالی، حقوق بین الدول، حقوق جزا، حقوق خصوصی، حقوق عامه، حقوق اسلامی، حقوق قضایی و  حقوق تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه و مدیریت عمومی) و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط بوظیفه ()
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی و یا عربی .
 4. مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیرعمومی ارزیابی اجراآت کارکنان        

بست:

بست(4)

وزارت یا اداره:

ستره محکمه

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

یک بست

گزارشده به:

آمرارزیابی اجراآت

گزارش­گیر از:

مدیرارزیابی اجراآت کارکنان مرکز و مدیرارزیابی اجراآت کارکنان ولایتی .

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: ارزیابی اجراآت وظیفوی کارکنان مربوط اداره عالی ستره محکمه مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی وطرزالعمل های مربوط به منظوربلند بردن سطح کیفی اجراآت ورشد استعدادها.

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. مدیریت و رهبری پرسونل تحت اثر به منظور تحقق اهداف پلان شده.
 3. تطبیق پروگرام ارزیابی اجراات و سوانح مامورین در مطابقت با قانون کارکنان خدمات ملکی، مقررات و سایر اسناد تقنینی مربوط به منظور ارتقأ , ادامه وظیفه ویا به اعلان سپردن بست.
 4. هماهنگی باکمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی جهت کسب و تطبیق رهنمود ها وپالیسی ها در مورد ارزیابی اجراات، دیتابیس ، وسایر امور ذاتی مامورین.
 5. ارزیابی از کیفیت اجراآت کارمندان تحت اثر بمنظور اتخاذ تدابیر بعدی ارتقای ظرفیت و بازدهی کاری.
 6. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر مافوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 7. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

........................................................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

 (رشته­­ های شرعیات ، فقه و قانون، شرعیات و قانون، حقوق فقه و معارف اسلام، قضا وڅارنوالی، حقوق بین الدول، حقوق جزا، حقوق خصوصی، حقوق عامه، حقوق اسلامی، حقوق قضایی و  حقوق تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه و مدیریت عمومی) و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط (1 سال)
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی و یا عربی .
 3. مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

ماموراجرائیه (کمپیوترکار)

بست:

( 6)

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   6  ) بست

گزارشده به:

به بخش مربوطه

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: ثبت ،تحریر، حفظ  ونگهداشت  اسناد اداره مربوطه در کمپیوتر وفایل های مربوطه.

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه درمطابقت با پلان ریاست غرض انسجام بهترامور.
 2. کمپیوترایز و حفظ تمام اسناد بخش مربوطه در کمپیوتر  به منظور سهولت درکار.
 3. ثبت  و ریکارد اوراق بخش مربوطه به منظور به استفاده قرارگرفتن بعدی حین ضرورت.
 4. وارده وصادره اسناد ومکاتیب درجهت اجراآت بعدی .
 5. تحریر مکاتیب ،پیشنهادات ، استعلام وسایر اسناد در کمپیوتر حین هدایت آمر واعضای شعبه.
 6. چاپ اسناد تحریرشده در کمپیوتر طبق هدایت آمر مربوطه غرض اجراات .
 7. حفظ ،نگهداری ومحافظت ازاسناد کمپیوتر
 8. فعال نگهداشتن کمپیوتر به همکاری ریاست  تکنالوژی معلوماتی اداره مربوطه.
 9. اتخاذ تدابیر به منظوری جلوگیری از دخول وایروس به کمپیوتر در تفاهم با ریاست  تکنالوژی معلوماتی.
 10. ارزیابی اجراات از کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 11. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر مافوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

........................................................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

(رشته­­ های شرعیات ، فقه و قانون، شرعیات و قانون، حقوق فقه و معارف اسلام، قضا وڅارنوالی، حقوق بین الدول، حقوق جزا، حقوق خصوصی، حقوق عامه، حقوق اسلامی، حقوق قضایی و  حقوق تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه و مدیریت عمومی) و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط ()
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی و یا عربی .
 3. مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیرعمومی سوانح کارکنان

بست:

( 4)

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   یک  ) بست

گزارشده به:

آمرسوانح

گزارش­گیر از:

مدیرسوانح مامورین مرکز، مدیرسوانح مامورین ولایتی ومدیرسوانح کارکنان خدماتی .

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: نظارت ازترتیب سوانح کارکنان ستره محکمه طبق قوانین، مقررات و طرزالعمل مربوط آمریت عمومی قوه قضائیه وکمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب  پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه مربوط درمطابقت با پلان آمریت جهت نیل به اهداف تعین شده اداره.
 2. حصول اطمینان از اخذ معلومات در مورد کارکنان شامل نام، سن، جنسیت، سطح تحصیلات، تخصص، و تجربه کاری به منظور درج آن درسوانح کارکنان.
 3. کنترول از ترتیب تنظیم دفاترسوانح کارکنان، ستره محکمه طبق قوانین ومقررات و طرزالعمل مربوطه .
 4. تحریر پیشنهاد تمدید خدمت ، تقاعد ،ارتقا قدم  کارکنان خدمات ملکی به هدایت امرمربوط غرض اجراات بعدی
 5. نظارت از ترتیب سیستم فایلنگ دفاتر سوانح  وحفظ مراقبت ازآن.
 6. معامله ارتقا قدم  کارکنان بدفتر سوانع توسط بخش های مربوط .
 7. مدیریت کارکنان تحت اثر به منظور حصول اطمینان از استخدام ، رشد و آموزش آنها
 8. اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرامهای بخش مربوطه .
 9. ارزیابی اجراات از کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 10. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر مافوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

........................................................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

 (رشته­­ های شرعیات ، فقه و قانون، شرعیات و قانون، حقوق فقه و معارف اسلام، قضا وڅارنوالی، حقوق بین الدول، حقوق جزا، حقوق خصوصی، حقوق عامه، حقوق اسلامی، حقوق قضایی و  حقوق تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه و مدیریت عمومی) و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه یا تخصصی طرح و هماهنگی پلان یا طرح و هماهنگی پالیسی یا تسوید قوانین، مقرره، طرزالعمل یا هماهنگی یا طرح لوایح و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل 1سال
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی و یا عربی .
 3. مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیرسوانح مامورین

بست:

( 5)

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   یک  ) بست

گزارشده به:

مدیر عمومی سوانح کارکنان

گزارش­گیر از:

مامور بخش

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: اجرا و تکمیل دفتر سوانح  مامورین و اجرای بموقع امتیازات مادی ومعنوی ایشان

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتيب پلان كاری ماهوار، ربعوار و سالانه به اساس پلان کاری مدیریت عمومی جهت رسیدن به اهداف.
 2.  تحریرمکاتیب، پیشنهادات واستعلام ها جهت اجرای امور.  
 3. رهنمائی کارمندان تحت اثر و انتقال تجارب به آنها بمنظوربهترشدن اجرا امور.
 4. تحریر پیشنهادات تقاعد،رفع تقاعد، ترفیع واخذ نظر کمیسیون قبل از توزیع سجل وفورم ارزیابی و بعداز جمع آوری آن در رابطه به اجرای ترفیعات وقدم کارکنان مرکز.
 5. ترتیب اسناد حقوق تقاعد، استعفا، تبدیلی، وفات وسایرموارد جهت اجرای حقوق مامورین مرکز.              
 6.  حصول اطمینان ازفهرست، تثبیت خدمت وارسال دفتر سوانح کارکنان مرکزکه به اساس موافقه به ادارات دیگر تقرر حاصل مینمایند جهت اجراآت بعدی.  
 7. ارزیابی اجراات از کارکردهای کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.   
 8.  ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر مافوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

........................................................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:
 2.  (رشته­­ های شرعیات ، فقه و قانون، شرعیات و قانون، حقوق فقه و معارف اسلام، قضا وڅارنوالی، حقوق بین الدول، حقوق جزا، حقوق خصوصی، حقوق عامه، حقوق اسلامی، حقوق قضایی و  حقوق تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه و مدیریت عمومی) و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 3. تجربه کاری مرتبط ()
 4. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی و یا عربی .
 5. مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مامورسوانح مامورین

بست:

( 5)

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   دو ) بست

گزارشده به:

مدیرسوانح مامورین

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: طی مراحل تمام اسناد دفتر سوانح  مامورین جهت اجرای حقوق مادی ومعنوی آنها

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتيب پلان كاری ماهوار، ربعوار و سالانه به اساس پلان کاری مدیریت جهت رسیدن به اهداف. 
 2. وارده وصادره مکاتیب، پیشنهادات واستعلام ها جهت اجرای امور.  
 3. سهمگیری درترتیب اسناد حقوق تقاعد، استعفا، تبدیلی، وفات وسایرموارد جهت اجرای حقوق مامورین .              
 4. فهرست، تثبیت خدمت وارسال دفتر سوانح کارکنان مرکزکه به اساس موافقه به ادارات دیگر تقرر حاصل مینمایند جهت اجراآت بعدی.
 5. ارزیابی اجراآت از کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.       
 6. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر مافوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 7. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

........................................................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

 (رشته­­ های شرعیات ، فقه و قانون، شرعیات و قانون، حقوق فقه و معارف اسلام، قضا وڅارنوالی، حقوق بین الدول، حقوق جزا، حقوق خصوصی، حقوق عامه، حقوق اسلامی، حقوق قضایی و  حقوق تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه و مدیریت عمومی) و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط ()
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی و یا عربی .
 3. مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مامورسوانح کارکنان خدماتی

بست:

( 6)

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   یک ) بست

گزارشده به:

مدیرسوانح کارکنان خدماتی

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: طی مراحل تمام اسناد دفتر سوانح  اجیران مرکزجهت اجرای حقوق مادی ومعنوی آنها

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتيب پلان كاری ماهوار، ربعوار و سالانه به اساس پلان کاری مدیریت جهت رسیدن به اهداف. 
 2.   وارده وصادره مکاتیب، پیشنهادات واستعلام ها جهت اجرای امور.  
 3. سهمگیری درترتیب اسناد حقوق تقاعد، استعفا، تبدیلی، وفات وسایرموارد جهت اجرای حقوق اجیران .               
 4.  فهرست، تثبیت خدمت وارسال دفتر سوانح اجیران که به اساس موافقه به ادارات دیگر جهت اجراآت بعدی تقرر حاصل مینمایند.
 5. ارزیابی اجراآت از کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.   
 6. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر مافوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 7. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

........................................................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

(رشته­­ های شرعیات ، فقه و قانون، شرعیات و قانون، حقوق فقه و معارف اسلام، قضا وڅارنوالی، حقوق بین الدول، حقوق جزا، حقوق خصوصی، حقوق عامه، حقوق اسلامی، حقوق قضایی و  حقوق تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه و مدیریت عمومی) و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط ( )
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی و یا عربی .
 3. مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

عضو مسلکی دیتابیس (HRMIS) قضائی واداری

بست:

( 5)

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   دو ) بست

گزارشده به:

آمر دیتابیس

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: ثبت ودرج سوانح قلمی قضات ، کارکنان وبخش نظامی ها ی آمریت عمومی قوه قضائیه در دیتابیس غرض داشتن یک احصائیه دقیق واجرای اموراداری

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب  پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه درمطابقت به پلان مدیریت عمومی غرض انسجام بهترامور.
 2. سهمگیری دراخذ اسناد وسوانح قلمی کارکنان ، قضات ونظامی ها ازطریق تامین ارتباط با آمریت استخدام وثبت ودرج آن به دیتابیس غرض سهولت امور .
 3. نگهداشت و حفظ اسناد وسوانح قضات ، کارکنان وبخش نظامی دردیتابیس بمنظورپیشکش آن عندالموقعه.
 4. اجرا و تحریر مکاتیب ،پیشنهادات و سایروظایف غرض پیشبرد امور.
 5. وارده و صادره مکاتیب و اسناد که مربوط به دیتابیس میباشد.
 6. ثبت و درج کردن برنامه های آموزشی و سفرهای قضات و کارمندان اداری در دیتابیس.
 7. معامله کردن فورمه پ2 های ترفیع، تقرر، تقاعد، انفکاک، استعفی و سایر امور ذاتی قضات، کارمندان، نظامی در دیتابیس

همه روزه.

 1.  توزیع کارت های هویت کارمندان اعم از قضائی، اداری، خدماتی و قراردادی برویت اسناد.
 2. ارائه مشوره های لازم به آمر مربوطه در راستای غنامندی اهداف و پروگرامهای مربوطه.
 3. ارزیابی اجراآت از کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.   
 4. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر مافوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 5. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

........................................................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

((رشته­­ های شرعیات ، فقه و قانون، شرعیات و قانون، حقوق فقه و معارف اسلام، قضا وڅارنوالی، حقوق بین الدول، حقوق جزا، حقوق خصوصی، حقوق عامه، حقوق اسلامی، حقوق قضایی و  حقوق تجارت، رشته­­ های سافت وئیر انجینری، پروگرام نویسی،برنامه های کمپیوتری، انجینر  کمپیوتر) و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط ( )
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی و یا عربی .
 3. مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

آمر دیتابیس (HRMIS) قضائی

بست:

( 3)

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   یک ) بست

گزارشده به:

رئیس استخدام و سوانح

گزارش­گیر از:

عضو مسلکی دیتابیس

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: نظارت ازثبت ودرج سوانح قلمی قضات، کارکنان اداری، خدماتی و قضات آمریت عمومی اداری قوه قضائیه در دیتابیس بمنظورداشتن احصائیه دقیق.

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب  پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه درمطابقت با پلان آمریت غرض انسجام بهترامور.
 2. اخذ وتکمیل اسناد وسوانح قلمی کارکنان ، قضات ازطریق تامین ارتباط با آمریت استخدام وثبت ودرج آن به دیتابیس غرض سهولت امور .
 3. کنترول و نظارت از نگهداشت و حفظ اسناد وسوانح قضات ، کارکنان وبخش نظامی بمنظورپیشکش آن درموقع ضرورت.
 4. طرح وترتیب دیتابس قضات ستره محکمه به تفکیک رتبه، بست، ودرجه تحصیل وسائرموارد ضروری.
 5. ایجاد سهولت و نوآوری جهت طرح دیتابیس های جدید مطابق ضرورت اداره.
 6. اجرا و تحریر مکاتیب ،پیشنهادات و سایروظایف غرض پیشبرد امور .
 7. هدایت و رهنمائی به ارتباط ثبت درج کردن برنامه های آموزشی، سفرهای قضات و مامورین در دیتابیس.
 8. کنترول و نظارت از معامله کردن فورمه پ2 های ترفیع، تقاعد، انفکاک، تقرر، عزل موقت، استعفآ و غیره در دیتابیس.
 9. توزیع نمودن کارت های هویت کارمندان اعم از (قضائی، اداری، خدماتی، قراردادی) برویت اسناد.
 10. ارزیابی اجراات از کارکردهای کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.   
 11. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر مافوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

........................................................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

((رشته­­ های شرعیات ، فقه و قانون، شرعیات و قانون، حقوق فقه و معارف اسلام، قضا وڅارنوالی، حقوق بین الدول، حقوق جزا، حقوق خصوصی، حقوق عامه، حقوق اسلامی، حقوق قضایی و  حقوق تجارت، رشته­­ های سافت وئیر انجینری، پروگرام نویسی،برنامه های کمپیوتری، انجینر  کمپیوتر) و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه یا تخصصی طرح و هماهنگی پلان یا طرح و هماهنگی پالیسی یا تسوید قوانین، مقرره، طرزالعمل یا هماهنگی یا طرح لوایح و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل 2 سال لیسانس 
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی و یا عربی .
 3. مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیر حاضری

بست:

( 5)

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   یک ) بست

گزارشده به:

مدیر عمومی ارتباط کارکنان

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: نظارت وکنترول از صورت حال حاضری قضات ،کارکنان خدمات ملکی  دوایرمرکزی ستره محکمه و ترتیب راپور معاشات کارکنان به رویت حاضری غرض اجرای معاش

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری در مطابقت به پلان کاری مدیریت عمومی غرض انسجام بهتر امور.
 2. ارائه مشوره های مسلکی در عرصه حل مشکلات حاضری، رخصتی ها و غیره جهت ایجاد سهولت کاری.
 3. تدارک، ثبت نام  ،ترتیب وتنظیم  حاضری قضات وکارکنان  ستره محکمه درکتاب حاضری تعیین شده  درآغازهر ماه جهت امضا ء نمودن کارمندان از طرف صبح وعصر.
 4. نظارت وکنترول از حاضری یومیه قضات ،کارکنان  دوایرمرکزی ستره محکمه و قرار دادی داخل و خارج از تشکیل، از طرف صبح وعصر به منظور تأمین نظم دراداره .
 5. هدایت وراهنمائی جهت ثبت نام نویسی قضات وکارکنان منتظر با معاش بدفتر حاضری موقت وتهیه راپور ماهوارمعاش شان به ریاست مالی واداری غرض اجراات مقتضی .
 6. هدایت واجراات لازم جهت ترتیب راپور معاشات منسوبین دوایر مرکزی ستره محکمه طبق فارمت معیاری وزارت مالیه برویت حاضری درختم هر برج بمنظور اجراات بعدی .
 7. مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان ازکیفیت وموثریت امورمحوله .
 8. هدایت وکنترول از ترتیب حاضری وراپور اضافه کاری کارکنان مستحق در اخیر هرماه غرض اجرات بعدی .
 9. اجرای رخصتی های قانونی قضات، مامورین و کارکنان قراردادی با در نظر داشت موافقۀ ادارۀ مربوط و جدول نوبتی کار.
 10. ارزیابی اجراات از کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.   
 11. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر مافوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

........................................................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

(رشته­­ های شرعیات ، فقه و قانون، شرعیات و قانون، حقوق فقه و معارف اسلام، قضا وڅارنوالی، حقوق بین الدول، حقوق جزا، حقوق خصوصی، حقوق عامه، حقوق اسلامی، حقوق قضایی و  حقوق تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه و مدیریت عمومی) و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی و یا عربی .
 3. مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

آمر انکشاف اداره و تشکیلات

بست:

( 3)

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   یک ) بست

گزارشده به:

رئیس استخدام و سوانح

گزارش­گیر از:

کارشناس تشکیلات وکارشناس انکشاف لایحه

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: مطالعه، تحلیل و ترتیب پروگرام های انکشاف اداره، تحلیل و تصنیف وظایف مطابق پالیسی های مربوطه

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه مربوط در مطابقت با پلان عمومی جهت حصول اهداف اداره.
 2. تحلیل، تجزیه و صنف بندی وظایف اداره عالی ستره محکمه جهت رسیدن به نتایج مطلوب.
 3. کنترول و نظارت از تحلیل، تصنیف وظایف و پلانگذاری تشکیلاتی غرض انکشاف منطقی تشکیل مطابق سقف تعین شده.
 4. تعین و تثبیت ضرورت های فعلی و آینده  تشکیلاتی اداره عالی ستره محکمه جهت دستیابی به اهداف اداره.
 5. هماهنگی و کمک به رئیس بخش در رابطه به موضوعات انکشاف تشکیلاتی مربوط به ادارات محلی (ساحوی) .
 6. ارتباط کاری با کمیسیون م.ا.ا جهت اخذ معلومات و نسخه های قانون کارکنان خدمات ملکی، مقررات و سایر اسناد تقنینی ورهنمودی.
 7. مطالعه و تحلیل نیازمند یهای تشکیلاتی و ترتیب ساختارآن مطابق برنامه های انکشافی منظورشده غرض تطبیق بهتراهداف و پروگرام های اداره.                                      
 8. طرح مسوده رهنمود ها جهت تطبیق پالیسی های انکشاف اداره , تحلیل ، تصنیف وظایف و پلانگذاری منابع بشری.
 9. ارزیابی اجراات از کارکردهای کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.   
 10. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر مافوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه.
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

........................................................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

(رشته­­ های شرعیات ، فقه و قانون، شرعیات و قانون، حقوق فقه و معارف اسلام، قضا وڅارنوالی، حقوق بین الدول، حقوق جزا، حقوق خصوصی، حقوق عامه، حقوق اسلامی، حقوق قضایی و  حقوق تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه و مدیریت عمومی) و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه یا تخصصی طرح و هماهنگی پلان یا طرح و هماهنگی پالیسی یا تسوید قوانین، مقرره، طرزالعمل یا هماهنگی یا طرح لوایح و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل 2 سال.
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی و یا عربی .
 3. مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیف

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

کارشناس انکشاف لایحه وظایف    

بست:

( 4)

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(   یک ) بست

گزارشده به:

آمر انکشاف اداره و تشکیلات

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: مطالعه وتحلیل ماموریت ،مقاصد و وظایف کلیدی، جهت انکشاف لایحه وظایف نظربه نیازمندیهای اداره .

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتيب پلان كاری ماهوار، ربعوار و سالانه به اساس پلان کاری آمریت انکشاف اداره جهت رسیدن به اهداف.  
 2. کمک وایجاد ارتباط با سایر بخش های اداره درزمینه تهیه لایحه وظایف ومشخصات بست مربوط جهت غنامندی وظایف.
 3. تحلیل وتصنیف وظایف مطابق اهداف کلیدی ومشخصات اساسی هروظیفه .
 4. دریافت، مطالعه، ارزبابی و تحلیل لوایح وظایف بست های تزئیدی طی هرسال مالی جهت ترتیب لایحه وظایف.
 5.  تحلیل ، تجزیه و صنف بندی وظایف تمام بخش های اداره جهت مطابقت داشتن با اصول تشکیلاتی به همکاری بخش های ذیربط.
 6. ترتیب تحلیل وتکمیل لوایح وظایف هر بست در چوکات تشکیلات اداره به منظور تثبیت دقیق عنوان ولایحه منطقی ومیعاری. 
 7. ارزیابی اجراات از کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.   
 8. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر مافوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

........................................................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

(رشته­­ های شرعیات ، فقه و قانون، شرعیات و قانون، حقوق فقه و معارف اسلام، قضا وڅارنوالی، حقوق بین الدول، حقوق جزا، حقوق خصوصی، حقوق عامه، حقوق اسلامی، حقوق قضایی و  حقوق تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه و مدیریت عمومی) و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه یا تخصصی طرح و هماهنگی پلان یا طرح و هماهنگی پالیسی یا تسوید قوانین، مقرره، طرزالعمل یا هماهنگی یا طرح لوایح و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل1 سال. 
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی و یا عربی .
 3. مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

آمراستخدام

بست:

( 3)

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(  یک ) بست

گزارشده به:

رئیس استخدام وسوانح

گزارش­گیر از:

مدیرعمومی استخدام قضات ومدیرعمومی استخدام کارکنان 

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: کنترول و نظارت از تطبیق درست پروسه استخدام افراد به اساس لیاقت و شایستگی مطابق اسناد تقنینی آمریت عمومی قوه قضائیه و قانون کارکنان خدمات ملکی.

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتيب پلان كاری ماهوار، ربعوار و سالانه به اساس پلان کاری ریاست استخدام وسوانح  جهت رسیدن به اهداف.  
 2. مفاهمه وهماهنگی با بخش های مختلفه ک . م . ا . ا . خ . م غرض حصول و تطبیق رهنمود ها و پالیسی های بخش مربوطه .
 3. نظارت و وارسی از تماماً پروسه های استخدام ( اعلانات ، شارت لست ، امتحانات ، وتکمیل اسناد ) قضات وکارکنان جهت اجراآت درست.
 4. تعین و توظیف افراد مسلکی جهت حل معضلات پروسۀ استخدام قضات وکارکنان در مرکز و ولایات بعد ازهدایت مقام ریاست.
 5. هماهنگی و ارتباط با تماماً بخش های مرکزی و ولایتی جهت پیشبرد بموقع پروسه استخدام وسایر موضوعات مربوط به استخدام قضات وکارکنان
 6. نظارت از پروسه تکثیر ونشر اعلانات بست های خالی در بخشهای مرکزی و ولایتی اداره بمنظور دریافت کاندیدان مناسب وواجد  شرایط دربخش استخدام قضات وکارکنان .
 7. مراقبت از طی مراحل پروسه ( تقرر ، تبدل ، منفکی ها ، انفصال موقت ، تقاعد وخدمتی های ) قضات وکارکنان جهت اجراآت درست.
 8. ارزیابی اجراات از کارکردهای کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.  
 9. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر مافوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

........................................................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

(رشته­­ های شرعیات ، فقه و قانون، شرعیات و قانون، حقوق فقه و معارف اسلام، قضا وڅارنوالی، حقوق بین الدول، حقوق جزا، حقوق خصوصی، حقوق عامه، حقوق اسلامی، حقوق قضایی و  حقوق تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه و مدیریت عمومی) و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه یا تخصصی طرح و هماهنگی پلان یا طرح و هماهنگی پالیسی یا تسوید قوانین، مقرره، طرزالعمل یا هماهنگی یا طرح لوایح و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل 2 سال.
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی و یا عربی .
 3. مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیرعمومی استخدام قضات

بست:

( 4)

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(  یک ) بست

گزارشده به:

آمر استخدام

گزارش­گیر از:

مدیراستخدام قضات مرکز  و مدیراستخدام قضات ولایتی .

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: تطبیق  پالیسی های مربوط به تقرر، تبدل، انفکاک، عزل قضات در ستره محکمه با در نظر داشت قانون تشکیل صلاحیت قوه قضائیه و سایر قوانین مربوطه

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب  پلان کاری ماهوار، ربعوار مربوطه درمطابقت به پلان آمریت غرض انسجام بهترامور.
 2. اجراات لازم پیرامون استخدام قضات درستره محکمه به اساس هدایات وموافقه مقامات مطابق طرزالعمل تعیینات و قانون طرز تشکیل صلاحیت قوه قضائیه.
 3. حصول اطمینان ازتحریربه موقع مکاتیب وپیشنهادات پیرامون ، تقرر، انفصال، تبدل ، استعفی ، انفکاک ،عزل موقت ،رفع عزل وسایرامور ذاتی قضات مطابق قوانین ومقررات غرض اجراات بعدی .
 4. ارائیه مشوره های سودمند جهت برآورده شدن اهداف اداره وحل مشکلات وظیفوی شعبه مربوطه.
 5. مدیریت کارکنان تحت اثرجهت حصول اطمینان از استخدام ، رشد و آموزش آنها
 6. نظارت از ثبت مکاتیب و فورمه پ2های قضات در کتاب اندراج در وقت و زمان معینه آن.
 7. کنترول از ترتیب وتنظیم دوسیه های استخدامی قضات ضم سوابق ذاتی قضات و فورمه های استخدامی دردوسیه ها به منظور جابجا کردن آن در سیف های مربوطه  .
 8. اجراآت بالموقع در مورد تقرر، انفکاک ، تبدل ، عزل قضات ، رفع تقاعد وسایر موارد غرض اخذ منظوری مقامات ذیصلاح.
 9. ارزیابی اجراات از کارکردهای کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.   
 10. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر مافوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

........................................................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

(رشته­­ های شرعیات ، فقه و قانون، شرعیات و قانون، حقوق فقه و معارف اسلام، قضا وڅارنوالی، حقوق بین الدول، حقوق جزا، حقوق خصوصی، حقوق عامه، حقوق اسلامی، حقوق قضایی و  حقوق تجارت، ادبیات و علوم بشری، اداره عامه، پالیسی عامه و مدیریت عمومی) و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه یا تخصصی طرح و هماهنگی پلان یا طرح و هماهنگی پالیسی یا تسوید قوانین، مقرره، طرزالعمل یا هماهنگی یا طرح لوایح و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل 1 سال.
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی و یا عربی .
 3. مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیراستخدام قضات

بست:

( 5)

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(  یک ) بست

گزارشده به:

مدیر عمومی استخدام قضات

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: مدیریت پروسه استخدام قضات درمرکزدرمطابقت به قانون تشکیل صلاحیت قوه قضائیه و سایر قوانین مربوطه

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب  پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه مربوطه درمطابقت با پلان مدیریت عمومی غرض انسجام بهترامور.
 2. تحریربه موقع مکاتیب وپیشنهادات پیرامون ، تقرر، انفصال، تبدل ، استعفی ، انفکاک ،عزل موقت ،رفع عزل وسایرامور ذاتی قضات درمرکزمطابق قوانین ومقررات غرض اجراات بعدی .
 3. حصول اطمینان ازترتیب وتنظیم دوسیه های استخدامی قضات درمرکزضم سوابق ذاتی قضات و فورمه های استخدامی دردوسیه ها به منظور جابجا کردن آن در سیف های مربوطه  .
 4. کنترول  اسناد قضات جدیدالتقرجهت تکمیل وصحت آن مطابق قانون .
 5. ارایه مشوره های لازم درقسمت پروسه استخدام(  تبدیل ، تنقیص وتقررمجدد) به امر منابع بشری .. .
 6. حصول اطمینان ازترتیب فورمه های  پ2 تقرر، تبدل وانفکاک جهت صدور به مراجع مربوطه.
 7. ثبت اسناد   تقرر ، تبدل و انفکاک قضات  در دفتر تعینات جهت داشتن معلومات .
 8. ارزیابی اجراات از کارکردهای کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.   
 9. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر مافوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

.............................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

(رشته­­ های شرعیات ، فقه و قانون، شرعیات و قانون، حقوق فقه و معارف اسلام، قضا وڅارنوالی، حقوق بین الدول، حقوق جزا، حقوق خصوصی، حقوق عامه، حقوق اسلامی، حقوق قضایی و  حقوق تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه و مدیریت عمومی) و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط ( )
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی و یا عربی .
 3. مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

ماموراستخدام قضات

بست:

( 6)

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(  دو ) بست

گزارشده به:

مدیر  استخدام قضات

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: ترتیب ،تنظیم وتکمیل سوابق و اسناد مامورین مرکزاداره به منظور انتخاب افراد Eواجد شرایط مطابق به قانون ومقررات منظورشده

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری هفته وار ، ماهوار , ربعواروسالانه مطابق پلان مدیریت جهت دستیابی به اهداف پیشبینی شده
 2.  طی مراحل اسناد قانونی مامورین بعد ازاخذهدایت ازمدیرعمومی استخدام جهت اجرای بموقع امور.
 3. بدسترس قراردادن فورمه ها(فورم صحی، جنائی وفورم تثبیت فراغت) به جدیدالتقررها بعد ازسپری نمودن پروسه رقابتی بمنظوراکمال دفتر سوانح .
 4. ترتیب فورمه پ 2 (تقرر، تبدل وانفکاک مامورین) و ارسال ان به مراجع مربوط بمنظوراجرآت بعدی .
 5. ثبت مکاتیب ترفیعات رتبوی ،علمی ،تبدیلی وخدمتی به دفترتعیینات مرکزی جهت تکمیل سوابق  کاری پرسونل.
 6. ترتیب علم وخبر برای کارکنان مرکزجهت شفافیت حسابدهی وارسال به اداره تقاضا کننده.
 7. تحریرمکاتیب، پیشنهادات استعلام های تقرر، تبدل وانفکاک غرض اخذ منظوری.
 8. وارده گرفتن وصادر نمودن مکاتیب به مراجع مربوطه و جابجا نمودن اسناد جهت نگهداری در فایل های مربوط .
 9. ارزیابی اجراات از کارکردهای کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.   
 10. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر مافوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

........................................................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

(رشته­­ های شرعیات ، فقه و قانون، شرعیات و قانون، حقوق فقه و معارف اسلام، قضا وڅارنوالی، حقوق بین الدول، حقوق جزا، حقوق خصوصی، حقوق عامه، حقوق اسلامی، حقوق قضایی و  حقوق تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه و مدیریت عمومی) و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط ( )
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی و یا عربی .
 3. مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیرعمومی استخدام کارکنان

بست:

( 4)

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(  یک ) بست

گزارشده به:

آمر استخدام

گزارش­گیر از:

مدیراستخدام مامورین مرکز ،مدیراستخدام مامورین ولایتی ومدیراستخدام کارکنان خدماتی .

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: مدیریت پروسه استخدام کارکنان درمرکزوولایات درمطابقت به قانون خدمات ملکی وسایرقوانین مرتبط

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب  پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه مربوطه درمطابقت با پلان آمریت غرض انسجام بهترامور.
 2. تحریربه موقع مکاتیب وپیشنهادات پیرامون ، تقرر، انفصال، تبدل ، استعفی ، انفکاک ،عزل موقت ،رفع عزل وسایرامور ذاتی کارکنان مطابق قوانین ومقررات غرض اجراات بعدی .
 3. حصول اطمینان ازترتیب وتنظیم دوسیه های استخدامی کارکنان ضم سوابق ذاتی  و فورمه های استخدامی دردوسیه ها به منظور جابجا کردن آن در سیف های مربوطه  .
 4. کنترول  اسناد کارکنان جدیدالتقرجهت تکمیل وصحت آن مطابق قانون .
 5. ارایه مشوره های لازم درقسمت پروسه استخدام(  تبدیل ، تنقیص وتقررمجدد)   .
 6. حصول اطمینان ازترتیب فورمه های  پ2 تقرر، تبدل وانفکاک جهت صدور به مراجع مربوطه.
 7. ثبت اسناد   تقرر ، تبدل و انفکاک کارکنان در دفتر تعینات جهت داشتن معلومات .
 8. ارزیابی اجراات از کارکردهای کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.   
 9. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر مافوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

........................................................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

(رشته­­ های شرعیات ، فقه و قانون، شرعیات و قانون، حقوق فقه و معارف اسلام، قضا وڅارنوالی، حقوق بین الدول، حقوق جزا، حقوق خصوصی، حقوق عامه، حقوق اسلامی، حقوق قضایی و  حقوق تجارت ، ادبیات و علوم بشری ، اداره عامه، پالیسی عامه و مدیریت عمومی) و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه یا تخصصی طرح و هماهنگی پلان یا طرح و هماهنگی پالیسی یا تسوید قوانین، مقرره، طرزالعمل یا هماهنگی یا طرح لوایح و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل یک سال
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی و یا عربی .
 3. مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

ماموراستخدام کارکنان

بست:

( 6)

وزارت یا اداره:

ستره محکمه ج.ا.ا

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(  2) بست

گزارشده به:

مدیر استخدام کارکنان

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

 

........................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: ترتیب ،تنظیم وتکمیل سوابق و اسناد مامورین مرکزاداره به منظور انتخاب افرادواجد شرایط مطابق به قانون ومقررات منظورشده

........................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری هفته وار ، ماهوار , ربعواروسالانه مطابق پلان مدیریت جهت دستیابی به اهداف پیشبینی شده
 2.  طی مراحل اسناد قانونی مامورین بعد ازاخذهدایت ازمدیرعمومی استخدام جهت اجرای بموقع امور.
 3. بدسترس قراردادن فورمه ها(فورم صحی، جنائی وفورم تثبیت فراغت) به جدیدالتقررها بعد ازسپری نمودن پروسه رقابتی بمنظوراکمال دفتر سوانح .
 4. ترتیب فورمه پ 2 (تقرر، تبدل وانفکاک مامورین) و ارسال ان به مراجع مربوط بمنظوراجرآت بعدی .
 5. ثبت مکاتیب ترفیعات رتبوی ،علمی ،تبدیلی وخدمتی به دفترتعیینات مرکزی جهت تکمیل سوابق  کاری پرسونل.
 6. ترتیب علم وخبر برای کارکنان مرکزجهت شفافیت حسابدهی وارسال به اداره تقاضا کننده.
 7. تحریرمکاتیب، پیشنهادات استعلام های تقرر، تبدل وانفکاک غرض اخذ منظوری.
 8. وارده گرفتن وصادر نمودن مکاتیب به مراجع مربوطه و جابجا نمودن اسناد جهت نگهداری در فایل های مربوط .
 9. ارزیابی اجراات از کارکردها مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.   
 10. ارایه گزارش ربعوار، سالانه  و عند الضرورت به آمر مافوق  از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

........................................................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:

(رشته­­ های شرعیات ، فقه و قانون، شرعیات و قانون، حقوق فقه و معارف اسلام، قضا وڅارنوالی، حقوق بین الدول، حقوق جزا، حقوق خصوصی، حقوق عامه، حقوق اسلامی، حقوق قضایی و  حقوق تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه و مدیریت عمومی) و  به درجه تحصیلی بالاتر در در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری مرتبط ( )
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی و یا عربی .
 3. مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه
 4. لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

  معلومات کلی پست

  شماره اعلان پست:

   

  عنوان وظیفه:

  مدیرعمومی کارت گذاری

  بست:

  ( 4)

  وزارت یا اداره:

  ستره محکمه ج.ا.ا

  موقعیت پست:

  کابل

  تعداد پست:

  (   یک ) بست

  گزارشده به:

  آمر استخدام

  گزارش­گیر از:

  اعضای مسلکی کارت گذاری(قضائی و اداری)

  تاریخ بازنگری:

   

  ............................................................................................................................................................................................................................................................

  هدف وظیفه: طرح و دیزاین کارت های مخصوص قضائی و اداری و ترتیب بیوگرافی قضات و کارمندان برویت کارت .

  ............................................................................................................................................................................................................................................................

  صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 5. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ،