رعایت حقوق جندرو دسترسی زنان به عدالت

به منظور اگاهی دهی حقوق جندر ود سترسی زنان به عدالت ، قبل از ظهر چهارشنبه 23 حوت 1396 نشستی به اشتراک قضاوتپوه عبدالقادر عدالتخواه عضو شورای عالی ستره محکمه بر گزار گردید .

درین جلسه که دران نماینده گان ادارات ذیربط دولتی ، جامعه مدنی و برخی از قضات زن اشتراک بعمل اورده بودند ، نخست پوهنوال عبدالقادر عدالتخواه بیانیه ای ایراد نموده ودر بخشی از آن چنین گفتند :
باوجود ارشادات دین مبین اسلام که درمورد احترام ورعایت حقوق زنان وجود دارد ، ولی متاسفانه در بسا موارد خشونت های فراوانی علیه آنان اعمال میگردد . بسیاری این خشونت ها بنابرعوامل مختلف مکتوم و پوشیده باقیمانده و قسمت دیگر ان به منظور تامین عدالت و احقاق حقوق ایشان به ارگانهای عدلی و قضایی احاله میگردد ، ستره محکمه به مثابه رکن مستقل دولت نقش بارزی درجهت تامین عدالت ایفا کرده و محاکم وظایف شانرا بخاطر احقاق حقوق متضررین درست اجرا نموده و مرتکبین جرایم را به جزا های مندرج قوانین نافذه محکوم مینمایند .
بعداً گزارشی به ارتباط تامین حقوق جندر و دسترسی زنان به عدالت به اگاهی اشتراک کننده گان رسا نیده شد . بر مبنای این گزارش ستره محکمه به اساس تعهدات ( مشارکت دولت داری باز افغانستان ) طی دوسال گذشته پانزده محکمه ابتدائیه و استیناف رسیده گی به جرایم خشونت علیه زن راایجاد نموده و با توجه به اصل جندر و به هدف تامین حضور و مشارکت زنان دراداره امور مطابق به مفردات پلان برنامه عمل اصلاحات قضایی حضور زنان در اداره را تامین نموده و این حضور را تا چهار سال آینده به 23 فیصد افزایش میدهد .
همچنان درجلسه رئیس محکمه ابتدائیه جرایم رسیده گی به خشونت علیه زن صحبت نموده ودر راستای رسیده گی سریع و قانونی به قضایای وارده خاطر نشان کرد که طی سال 1396 به تعداد 2447 دوسیه خشونت علیه زن د رمرحله ابتدایی ، استینافی و فرجامی مورد رسیده گی قرارگرفته و در رسیده گی به این قضایا کمال دقت ، عدالت و بیطرفی قضایی رعایت گردیده است .
جلسه بعداز تبادل نظر اشتراک کننده گان و ارا ئه پاسخ به سوالهای مطروحه پایان یافت