اعلان عقد قرارداد انترنت ستره محکمه ج.ا.ا

ستره محکمه ج.ا.ا به ظرفیت MB ۱۱۷ انترنت برای مرکز و محاکم استیناف ولایات به سال مالی ۱۳۹۷ ضرورت دارد، در صورتیکه شبکه مخابراتی دولتی و شرکت های مخابرتی شخصی علاقمند عقد قرار داد را داشته باشند، میتوانند ورقه در خواستی خویش را با جواز فعالیت شرکت غرض اخذ شرطنامه به ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه سپرده و شرطنامه اخد نمایند پول تضمین نقداْ اخذ میگردد. جلسه آفرگشایی آن بتاریخ ۱۳۹۷/۳/۷ ، ساعت ۱۰ بجه قبل از ظهر در مقر ستره محکمه دایر میگردد.