گزارش از تدویر جلسه شورای عالی ستره محکمه 3 میزان

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر 3 میزان 1397 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده وروی موضوعات شامل اجنداءرسیده گی به عمل اورد .

شورا نخست مراتب تسلیت عمیق خویش را نسبت وفات نا به هنگام قاضی عبد الرشید قاضی محکمه استیناف ولایت پکتیکا وشهادت  محمد یوسف وزیری محرر محکمه ابتدائیه ولسوالی خوشی ولایت لوگر که روز گذشته ازجا نب دشمنان صلح و ثبات افغانستان دریک حمله مسلحانه وحشیانه به شهادت رسید ، ابراز داشته و از بارگاه الله متـعال (ج ) به آنان بهشت برین و به فامیل ها و بازمانده گان شان صبر حمیل مسئلت کرد .

بعداً گزارش اجراات  محاکم ابتدائیه ، استیناف و دیوانهای فرجامی ستره محکمه طی ربع اول سال  1397 مورد ارزیابی قرارگرفت، بر اساس گزارشات واصله طی مدت فوق محاکم ابتدائیه مرکز وولایات (14491 ) قضیه ، محاکم استیناف (7074) قضیه و دیوانهای فرجامی ستره محکمه (3332) قضیه را که مجموعاً  (24897) قضیه را احتوا مینماید درمراحل سه گانه محاکماتی مورد رسیده گی و حل و فصل قرارداده  ودرمورد انها تصامیم لازم قضایی و قانونی اتخاذ کرده اند .

همچنان عواید ستره محکمه از درک قیمت وثایق ، محصول فیصله های مدنی و تجارتی و جریمه های نقدی محکومین  اضافه از دوصد و پنجاه ملیون افغا نی بوده که تحویل خزانه دولت گردیده است .

متعاقباً بادرنظرداشت استهدائیه څارنوالی نظارت بر تنفیذ احکام و بدیل حبس اداره لوی څارنوالی درمورد چگونگی  استفاده محکومین یکی از جرایم اخلاقی از مزایاد فرامین  عفو وتخفیف مجازات مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ،  رهنمایی به عمل امد که انعده ازمحکومین جرایم فوق که طبق حکم ماده 427 قانون جزای قبلی محکوم گردیده اند و جرم شان طبق دسته بندی مندرج قانون جزاء تجاوز جنسی شناخته نشده ،  محکومین  تجاوزجنسی به شمار نمیروند ولی بعداز انفاذ کود جزاء تماماً قضایای مذکور چه ذکور و چه اناث ، تجاوز جنسی تلقی میگردد ، بناء محکومین قضایای فوق که دوسیه های شان د رچهارچوب حکم ماده 427 قانون جزا مورد رسیده گی قرارگرفته از  مزایای فرامین عفو وتخفیف مجازات استفاده کرده میتوانند .

به همین ترتیب درادامه جلسه  شش تقاضای تجدید نظر جزایی باحضور محترم دوکتور غلام حیدر علامه مرستیال تعقیب قضایی لوی څارنوالی  ، همکاران شان  و اقارب ووکلای مدافع محکومین مورد رسیده گی قرارگرفته ، ازجمله دو تقاضا بنابر مطابقت  انها باشرایط مندرج حکم ماده 282 قانون اجراات جزایی  تایید و به لغو فیصله های مصدوریه  و رسیده گی مجدد قضایا تصمیم اتخاذ گردید .

برعلاوه برخی از درخواست های تبدیلی محکمه در قضایای مدنی و جزایی و پاره ای از مسایل مربوط به ارتقای درجات کادر قضایی  نیز جزء اجندا بود که درهرمورد تصامیم مقتضی گرفته شد ه و همچنان بر مبنای تقاضای اداره محترم لوی څارنوالی درخصوص رسیده گی به 41 دوسیه جزایی به محاکم استیناف  ولایات کنرها ، بلخ ، بغلان ، دایکندی ، نیمروز و دیوان اطفال محکمه ابتدائیه بگرام تفویض صلاحیت صورت گرفت .