اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

تدارکات اداره عالی ستره محکمه ج.ا.ا از تمام واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارکات مقدار۳۸۰۰۰ کیلو گازمایع غرض طبخ نان چاشت و تسخین نمودن شعبات محاکم استیناف و سایر محاکم مربوطه در سرماه زمستان اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تدارکات ریاست عمومی مالی و اداری بدست آورند . آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طورسربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت ۱۰ بجه قبل از ظهرمورخ ۹ جدی ۱۳۹۷ به مدیریت عمومی تسهیل قراردادها ارایه نمایند.                                                                                                    تضمین آفربصورت نقدی یا تضمین بانکی بوده و جلسه آفرگشایی بروز یکشنبه مورخ ۹ جدی ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۵ قبل از ظهردرمقر ستره محکمه تدویر میگردد.