گزارش از تدویر جلسه شورای عالی ستره محکمه 5 سرطان

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل اورد .

شورا نخست وفات قضاوتپوه مولوی محمد رحیم یکتن از قضات سابقه دار و قبلاً رئیس محکمه استیناف ولایت فراه را که اخیراً داعی اجل را لبیگ گفته است و نیز شهادت غلام محمد محرر محکمه استیناف ولایت پکتیا راکه روز قبل ازجانب دشمنان صلح و ثبات کشور  به گونه ظالمانه به شهادت رسید ، تسلیت گفته و از بارگاه الله ( ج) به آنان بهشت برین و به فامیل ها وبازما نده گان شان صبر جمیل مسئلت کرد .

سپس ضمن امتنان از تصویر مثبت شورای محترم عالی حا کمیت قانون و مبارزه با فساد اداری نسبت به تطبیق اصلاحات در قوه قضائیه ، بر استحکام و تعمیل هرچی بیشتر این پروسه  که طبق تعهدات ملی و بین المللی دولت جمهوری اسلامی افغا نستان ، ادامه دارد ، تاکید صورت گرفت .

شورا همچنان به منظور تهیه گزارش همه جانبه از چگونگی حل وفصل دوسیه های غصب زمین در محاکم مرکز وولایات کشور و ارائه آن به  یکی از جلسات شورای عالی حاکمیت قانون ، به امریت عمومی اداری قوه قضائیه هدایت داد تادر تهیه دقیق گزارش مورد نظر درتماس و هماهنگی با محاکم اقدام عاجل نماید .

همینطور با توجه به اهمیت ثبت دارایی قضات و روسای ادارات مرکزی ستره محکمه به منظور ایجاد شفافیت دارایی ها ،  به ریاست عمومی منابع بشری هدایت داد تا آنعده فورمه های ارسالی اداره ثبت دارایی ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا را که تاهنوز از طرف روسا و قضات محترم محاکم خانه پری و ارسال نه شده ، هرچی عاجل با لای مقامات مورد بحث در مرکز وولایات خانه پری و رسماً  به مرجعش بسپارد و متخلفین ازین امررا از عواقب قانونی عمل شان برحذر سازد .

همینطور شورای عالی ستره محکمه به هدف ارتقای ظرفیت و توانایی  قضات در بخشهای مدنی ، حقوق عامه و احوال شخصیه ، جزایی  ، تجارتی ووثایق تجویز کرد تا سیمینار های کوتاه مدت اختصاصی تحت ریاست روسای محترم دیوانهای ستره محکمه و با حضور مستشاران قضایی وبا اشتراک قضات وروسای دیوانهای شهری  ، استیناف وولسوالی های ذیربط منظماً دایر و قضات ازنواقص و خلا های کاری شان که درجریان تحلیل و ارزیابی دیوانهای فرجامی ستره محکمه برجسته میگردند ، منظماً دراگاهی قرارگرفته و با بحث های حضوری مشکلات و پروبلم های کاری شان درحدود احکام قوانین نافذه حل و اجراات شان بیشترازپیش در مسیر قانونمند قرار گیرد .

متعاقباً بادرنظرداشت گزارشهای ریاست عمومی تفتیش قضایی و نظریات تدقیقی  ناشی از بررسی اجراات محاکم استیناف ولایات ارزگان ، غزنی ، پکتیا ، سرپل و بدخشان  به بیست تن از قضات محاکم فوق پس از تشخیص تخطی های شان مبنی بر التـوای رسیده گی در قضایا وعدم رعایت تقییدات قانونی دراجرای برخی از وثایق در مطابقت به احکام مقرره طرز رسیده گی به تخلفات قضایی جزا های لازم تادیبی تجویز گردید .

درادامه جلسه به منظور غور بر استهدای محکمه استیناف ولایت بلخ درموضوع اشکال درتنفیذ در یک قضیه مدنی واحوال شخصیه ، استهدائیه شاروالی کابل بارتباط قانون جدید استملاک ،  استهدای محکمه استیناف ولایت ننگرهار درمورد مسایل مرتبط به غصب املاک دولتی و نیز رهنمود ساده سازی پروسه تثبیت ورثه شهدا ورسانیدن حقوق و امتیازات  آنان به وا رثین شان ، به ریاست عمومی تدقیق و مطالعات وظیفه سپرده شد تا درچهارچوب کمیته های جداگانه تحت اشراف  محترمان قضاوتپوه براتعلی متین ،  قضاوتپوه عبدالحسیب احدی و قضاوتپوه محمد زمان سنگری اعضای شورای عالی ستره محکمه پیرامون مسایل فوق بر رسی و غور مزید بعمل اورده و نظریات شان رادرجلسه بعدی شورای عالی ارائه بدارند .

برعلاوه سه تقاضای تجدید نظر بر فیصله های نهایی محاکم ، 31 درخواست تبدیلی محکمه در قضایای جزایی و مدنی ، برخی از مسایل مرتبط به ارتقای درجات کادر قضایی و تفویض صلاحیت رسیده گی 73  قضیه متراکم جزایی به محاکم استیناف ولایات ننگرهار ، لوگر ،کنرها ، بامیان ، هرات ، کندهار ، پکتیا ، فا ریاب و پکتیکا نیز جزء اجندا بود که درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید