خبر ستره محکمه تاریخ 25

به اساس پیشنهاد ستره محکمه و حکم شماره 1470 مورخ 23ر7ر1397 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان  تقرر و تبدل ذیل در مربوطات ستره محکمه منظور گردیده است :

1-   محترم نثار احمد ملکزی به حیث رئیس عمومی تدقیق و مطالعات

2-   محترم فضل الرحمن فضلی به حیث رئیس محکمه استیناف ولایت بدخشان

3-   محترم محمد هارون صافی به حیث رئیس محکمه استیناف ولایت لوگر

4-   محترم منیر الدین فرزند محمد شاه  به حیث رئیس محکمه استیناف ولایت سرپل

5-   محترم محمد ابطح به حیث رئیس محکمه استیناف ولایت سمنگان

6-   محترم محمد نجیم حمیدی به حیث رئیس محکمه استیناف رسیده گی به جرایم مواد مخدر

7-   محترم عبدالقیوم حلیم به حیث رئیس مطالعات قضایی ریاست عمومی تدقیق و مطالعات .

8-   محترم اصل الدین فرزند گلبدین  به حیث رئیس دیوان رسیده گی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی محکمه استیناف بلخ

9-   محترم  غلام سخی نصرت به حیث رئیس دیوان امنیت عامه محکمه استیناف بلخ

10-  محترم شراب الدین فرزند سعدیار به حیث رئیس دیوان رسیده گی به تخلفات اطفال محکمه استیناف ولایت بلخ

محترم عبدالله فرزند بسم الله به حیث رئیس دیوان الف محکمه ابتدائیه  بگرام