اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

تدارکات اداره عالی ستره محکمه ج.ا.ا از تمام داوطلبان دعوت می نماید تا درپروسه داوطلبی چهارقلم مواد خوراکه از قبیل ( برنج ، لوبیا ، روغن نباتی و دال نخود ) جهت طبخ نان چاشت برای منسوبین مرکزستره محکمه بشمول محاکم استیناف ولایت کابل اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط  را از آمریت تدارکات ریاست عمومی مالی و اداری بدست آورد ، آفرهای خویش را مطابق شرایط  مندرج شرطنامه و طبق قانون طرزلعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت ۱۰ بجه قبل از ظهر مورخ ۸ جدی ۱۳۹۷ به مدیریت عمومی تسهیل قرارداد ها ارایه نماید .                                                   تضمین آفربصورت نقدی یا تضمین بانکی بوده و جلسه آفرگشایی بروز شنبه  مورخ ۸ جدی ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۵ قبل از ظهردرمقر ستره محکمه تدویر میگردد.