ملاقات رئیس ستره محکمه با آقای ( اریک جیمزگراهم پتزیک ) رئیس پروژه عدالت

قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه قبل ازظهر دوشنبه 21 جوزا 1397 با آقای  ( اریک جیمزگراهم پتزیک  ) رئیس پروژه عدالت  ملاقات بعمل اورد .

درین ملاقات نخست رئیس پروژه عدالت جزئیات برنامه های آن پروژه را که به مقتضای برنامه عمل قوه قضائیه ترتیب یافته ، توضیح داده  و افزود که پروژه عدالت درعرصه برنامه های اموزشی وایجاد مرکزتریننگها ، سیستم اداری محاکم ، ارتقای ظرفیت ونیاز های تجهیزاتی و تخنیکی با قوه قضائیه باتوجه به مفردات برنامه عمل اصلاحات قضایی همکاری دارد  و درهمین راستا از حمایت  یک کمیته تخصصی بازنگری قوانین  که قرار است به کمک ان پروژه  فعال گردد ، خبرداد و آن رادرجهت تطبیق شاخص بازنگری قوانین برنامه  عمل قوه قضائیه  بااهمیت خواند و به اد امه همکاری های مزید  تعهد سپرد .

بعداً رئیس ستره محکمه  اظهار داشت  که ستره محکمه  به مقتضای  زمان حرکت نموده  و تلاش میورزد تا محاکم کشور را از لحاظ تخنیکی ، تکنالوژیکی وبر نامه های اموزشی تقویت بخشده و با بازنگری قوانین ولوایح در سا حات کاری ، خلا های قانونی را برطرف و زمینه را جهت تامین هرچی بهتر حاکمیت قانون وعدالت قضایی مساعد نماید که  بذل کمک های بین المللی فرصت های مناسبی را جهت نیل به اهداف مطروحه میسر خواهد ساخت .

رئیس ستره محکمه  همچنان ازهمکاری نهاد های بین المللی منجمله پروژه عدالت نسبت به قوه قضائیه  اظهار امتنان کرده وتوقع کرد تا پروژه عدالت باهماهنگی بیشتر باقوه قضائیه  برنامه های شانرا بویژه درساحه حمایت ازکمیته بازنگری قوانین ، برگزاری کنفرانسهای قضایی در زونها ، ایجاد سیستم نظارت وارزیابی ، فراهم آوری سفر های علمی ، مطالعاتی و مشاهداتی و پیشبرد سایر برنامه هایی که جزئیات ان ارائه گردید ، در مطابقت با پیش بینی های پلان عمل اصلاحات قضایی ،  اجراء  و عملی نمایند .