اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

بدینوسیله به تاسی ازفقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ، ستره محکمه ج.ا.ا درنظر دارد ، قرارداد خریداری یک پایه جنراتور تولید کننده برق (450KVA) ضرورت ستره محکمه را به شرکت خدمات لوژستیکی اسپایر آریا آدرس شرکت خانه نمبر69 سرک 7 کارته نومرکزکابل، کابل دارای جواز شماره (36735-D) را به قیمت مجموعی مبلغ (4148000) چهارمیلیون ویکصدوچهل وهشت هزار افغانی اعطاء نماید .
اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند ، میتوانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طورکتبی توآم با دلایل آن به ریاست مالی واداری ستره محکمه واقع چهارراهی شهید احمد شاه مسعود مربوط ناحیه نهم شهرکابل وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند .
این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد .