اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

بدینوسیله به تآ سی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ، ستره محکمه ج.ا.ا درنظر دارد ، قرارداد چاپ مجله قضاء ، جریده میزان ، وبولتن خبری ضرورت ریاست نشرات برای سال مالی 1398 را به مطبعه صدف دارای جواز شماره (39273D ) را به قیمت مجموعی مبلغ مجموعی (2500000) – دومیلیون وپنجصد هزار افغانی اعطاء نماید .
اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طورکتبی توآم با دلایل آن به ریاست عمومی مالی واداری ستره محکمه واقع چهارراهی شهید مسعود وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند .
این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد .