اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

بدینوسیله به تاسی ازفقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع  عموم رسانیده میشود ، ستره محکمه ج.ا.ا در نظر دارد قرارداد مقدار ( 000، 270) لیترتیل پطرول سوپر 92و000، 120 لیتر تیل دیزل 62، 02 L مصرف عراده جات وجنراتورهای ستره محکمه را به شرکت تجارتی شایق علیمی لمیتد آدرس شرکت عقب سینما بهارستان کابل ، مرکز کابل دارای جواز شماره (12526-0101) را به قیمت مجموعی مبلغ (0000 2424) بیست و چهار میلیون ودوصدو چهل هزار افغانی اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند ، میتوانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشراین اعلان الی هفت روز تقویمی طورکتبی توآم  با دلایل آن به ریاست عمومی مالی واداری ستره محکمه واقع چهارراهی شهید احمد شاه مسعود مربوط ناحیه نهم شهرکابل وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد