اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

بدینوسیله به تاسی ازفقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ، ستره محکمه ج.ا.ا درنظر دارد ، قرارداد 21 قلم مواد تنظیفاتی  بشمول چای وقند، بسکیت برای شعبات اعضای شورایعالی و ریاست های مرکزی ستره محکمه  برای سال مالی 1398 را به شرکت تجارتی نوی گلبهارلمیتد، آدرس شرکت تهیه مسکن مارکیت حاجی غلام حسن مرکز کابل دارای جواز شماره ( 102-101) را به قیمت مجموعی مبلغ (1881570) – یک میلون هشتصد وهشتاد ویک هزاروپنجصدو هفتاد افغانی اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند ،  میتواند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طورکتبی توآم با دلایل آن به ریاست عمومی مالی واداری ستره محکمه واقع چهارراهی شهید احمد شاه مسعود مربوط ناحیه نهم شهرکابل  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهند شد .